18.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/9


Решение на Съда (трети състав) от 28 октомври 2010 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-49/09) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава членка - Данък върху добавената стойност - Директива 2006/112/ЕО - Последващо присъединяване на държави членки - Преходни разпоредби - Прилагане във времето - Прилагане на намалена ставка - Бебешко облекло, аксесоари за него и детски обувки)

2010/C 346/15

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: D. Triantafyllou и K. Herrmann)

Ответник: Република Полша (представители: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz и A. Rutkowska)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на член 98 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) във връзка с приложение III към нея — Прилагане на намалена ставка на ДДС за бебешко облекло, аксесоари за него и детски обувки

Диспозитив

1.

Като прилага намалена ставка от 7 % на данъка върху добавената стойност за доставката, вноса и вътреобщностното придобиване на бебешко облекло, аксесоари за него и детски обувки, Република Полша не изпълнява задълженията си по член 98 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност във връзка с приложение III към тази директива.

2.

Осъжда Република Полша да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 102, 1.5.2009 г.