21.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/57


Жалба, подадена на 15 декември 2008 г. — Sasol и др./Комисия

(Дело T-541/08)

(2009/C 44/99)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Sasol Ltd (Йоханесбург, Южна Африка), Sasol Holding in Germany GmbH (Хамбург, Германия), Sasol Wax International AG (Хамбург, Германия), Sasol Wax GmbH (Хамбург, Германия) (представители: W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz, lawyers)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбопадателите

Да се отмени или съществено до се намали глобата, наложена на Sasol Limited, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax International AG и на Sasol Wax GmbH съгласно член 2 от решението, и

да се осъди Комисията да заплати правните и други разноски на жалбоподателите, свързани със случая.

Правни основания и основни доводи

С тази жалба, подадена от името на жалбоподателите, се иска частична отмяна на основание член 230 ЕО на Решение на Комисията C(2008) 5476 окончателен от 1 октомври 2008 година относно процедура по член 81 EО и член 53 ЕИП по преписка COMP/39.181 — Candle Waxes.

В решението си Комисията установява, че много производители на парафинов восък и на суров парафин от 1992 г. до 2005 г. са участвали в картел, в рамките на който са провеждали редовни срещи за обсъждане на цени, разпределяне на пазари и/или клиенти и за обмен на чувствителна търговска информация относно парафиновия восък и суровия парафин, продавани на крайните потребители в Германия.

В жалбата си жалбоподателите изтъкват следните правни основания и основни доводи:

Според жалбоподателите Комисията погрешно е счела, че Sasol Limited (дружество-майка на Sasol group), Sasol Holding in Germany и Sasol Wax International AG носят отговорност за „периода на съвместно предприятие“ (от 1 май 1995 г. до 30 юни 2002 г.). Жалбоподателите твърдят, че предположението на Комисията, че Sasol Limited (чрез своето дъщерно дружество Sasol Holding in Germany) е упражнило решаващо влияние върху Schümann Sasol International AG, представлява явна грешка в преценката на доказателствата, с които разполага Комисията.

По-нататък жалбоподателите твърдят, че Комисията е допуснала грешка и като е приела, че Sasol Limited, Sasol Holding in Germany и Sasol Wax International AG носят отговорност за „периода Sasol“ от 1 юли 2002 г. до 28 април 2005 г. Те изтъкват по-нататък, че Комисията е приложила погрешна правна норма и не е взела предвид доказателства, представени от Sasol (1), които установявали, че Sasol Wax е действало независимо на пазара, опровергавайки така каквато и да било презумпция за отговорност на дружеството-майка.

Освен това се твърди, че Комисията е допуснала грешка като не е приела, че VARA е солидарно отговорно за„периода Schümann“ (от 3 септември 1992 г. до 30 април 1995 г.). Вместо да приеме за отговорно VARA (2), което упражнявало контрол върху дружеството, участвало в нарушението, Комисията подвела под пълна отговорност изключително Sasol като по този начин застрашила възможните средства за правна защита на Sasol срещу VARA.

Жалбоподателите изтъкват освен това, че Комисията допуснала явна грешка при определянето на основния размер на глобата, която следва да се наложи на Sasol, като неправилно завишила оборота, който трябва да се вземе предвид и включила оборот от продукти, с които нарушението не било пряко или непряко свързано по смисъла на член 23, параграф 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (3). Комисията допуснала и грешка в правото като избрала неправилна методология за определянето на основната сума, която следва да се прилага в случаите, в които решението за налагане на глобата се отнася до различни адресати за различни периоди от нарушението.

Освен това се изтъква, че Комисията е допуснала грешка като е предположила, че Sasol играе водеща роля в областта на парафиновия восък и погрешно е увеличила размера на глобата спрямо Sasol прекомерно и непропорционално с 50 %.

Жалбоподателите твърдят освен това, че Комисията погрешно не е приложила тавана от 10 %, установен в член 23, параграф 2 от Регламент (EО) № 1/2003 и е нарушила принципа на личната правна отговорност като не е ограничила глобата, която е трябвало да бъде наложена за този период до 10 % от оборота, свързан с г-н Schümann, който според жалбоподателите упражнявал крайния контрол върху дружеството, пряко участвало в нарушението.

На последно място жалбоподателите твърдят, че Комисията е допуснала грешка като не е освободила напълно Sasol от някои части от глобата, за които Комисията е разчитала главно на доказателства, доброволно представени от Sasol като част от сътрудничеството му с Комисията.


(1)  Освен ако не е посочено друго, става въпрос за дружества от Sasol group, за които се твърди, че са участвали в картела.

(2)  Съдружник в съвместното предприятие Schümann Sasol International AG, заедно със Sasol Ltd, който е придобил непряко две трети от Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG.

(3)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 ЕО и 82 ЕО (ОВ 2003 L 1, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).