30.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/45


Жалба, подадена на 6 юни 2008 г. — Strack/Комисия

(Дело T-221/08)

(2008/C 223/79)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се отменят решенията на Европейската Комисия, постановени фактически или като мълчалив отказ съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 при разглеждането на заявленията на жалбоподателя за достъп до документи от 18 и 19 януари 2008 г. и на неговите допълнителни заявления от 22 февруари 2008 г., 18 април 2008 г. и най-вече от 21 април 2008 г., и по-специално решението от 19 май 2008 г., доколкото тези решения отхвърлят изцяло или отчасти заявленията на жалбоподателя,

Да се осъди Европейската Комисия да заплати на жалбоподателя обезщетение в подходящ размер, най-малкото обаче символично обезщетение от 1 EUR, за имуществените и неимуществените вреди, причинени на жалбоподателя при разглеждането на неговите заявления

да се осъди Европейската Комисия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

На 18 и 19 януари 2008 г. жалбоподателят подава до Комисията заявления за достъп до множество документи. Той подава настоящата жалба, тъй като достъпът до тези документи поне отчасти не му е предоставен в рамките на предвидените за това срокове.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят твърди по-специално, че ответникът е нарушил член 255 ЕО, както и Регламент (ЕО) № 1049/2001 (1). Освен това жалбоподателят се позовава на нарушение на принципите на добра администрация, на член 42 и 42 от Хартата за основните права, както и на принципа за необходимостта от мотивиране на решенията, съдържащи отказ, съгласно член 253 ЕО.


(1)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, глава 1, том 3, стр. 76).