Решение на Общия съд (пети състав) от 23 септември 2011 г. — NEC Display Solutions Europe/СХВП — C More Entertainment (see more)

(Дело T‑501/08)

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „see more“ — По-ранни словни национални марки „CMORE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)“

1.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 21, 22 и 58)

2.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Слаб отличителен характер на по-ранната марка — Действие (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точка 57)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 28 август 2008 г. (преписка R 1388/2007‑4) относно производство по възражение между C More Entertainment AB и NEC Display Solutions Europe GmbH

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда NEC Display Solutions Europe GmbH да заплати съдебните разноски.