Решение на Общия съд (втори състав) от 13 декември 2011 г. — Konsum Nord/Комисия

(Дело T-244/08)

„Държавни помощи — Продажна цена на поземлен имот — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Критерий за частния инвеститор — Определяне на пазарната цена“

1.                     Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Правен характер — Тълкуване въз основа на обективни фактори — Съдебен контрол — Обхват (член 87, параграф 1 ЕО) (вж. точки 37 и 38)

2.                     Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Преценка с оглед на всички релевантни обстоятелства във връзка със спорната сделка и контекста ѝ — Продажба на поземлен имот като част от няколко свързани сделки с оглед изпълнението на градоустройствен план (член 87, параграф 1 ЕО) (вж. точки 56—58)

3.                     Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Преценка според критерия за частния инвеститор — Преценка с оглед на всички релевантни обстоятелства във връзка със спорната сделка и контекста ѝ — Продажба на поземлен имот от публичен орган на частно лице въпреки наличието на оферта с по-висока цена — Сравнимост на двете оферти — Критерии за преценка (член 87, параграф 1 ЕО) (вж. точки 61—63, 65, 72 и 76)

Предмет

Искане за отмяна на Решение 2008/366/ЕО на Комисията от 30 януари 2008 г. относно държавна помощ C 35/06 (ех NN 37/06), приведена в действие от Швеция в полза на Konsum Jämtland ekonomisk förening (ОВ L 126, стр. 3)

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2008/366/ЕО на Комисията от 30 януари 2008 г. относно държавна помощ C 35/06 (ех NN 37/06), приведена в действие от Швеция в полза на Konsum Jämtland ekonomisk förening.

2)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на Konsum Nord ekonomisk förening.