РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)

22 юни 2010 година ( *1 )

По дело T-153/08

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, установено в Shenzhen, Guangdong (Китай), за което се явяват адв. M. Hartmann и адв. M. Helmer, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е

Bosch Security Systems BV, установено в Eindhoven (Нидерландия), за което се явяват адв. C. Gielen, адв. M. Bom и адв. B. van Hunnik, avocats,

с предмет жалба срещу решението на трети апелативен състав на СХВП от 11 февруари 2008 г. (преписка R 1437/2006-3) относно производство по обявяване на недействителност между Bosch Security Systems BV и Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd,

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),

състоящ се от: г-жа I. Pelikánová (докладчик), председател, г-жа K. Jürimäe и г-н S. Soldevila Fragoso, съдии,

секретар: г-жа C. Kantza, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 25 април 2008 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 25 юли 2008 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 4 август 2008 г.,

след съдебното заседание от 19 януари 2010 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1

Жалбоподателят Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd е притежател на регистриран под номер 214/903-0001 промишлен дизайн на Общността, за който подава заявка на 11 август 2004 г. и претендира като дата на приоритет 22 април 2004 г. (наричан по-нататък „оспорваният промишлен дизайн“). Оспорваният промишлен дизайн, предназначен да се прилага към „комуникационно оборудване“, е изобразен по следния начин:

1.1

Image

1.2

Image

1.3

Image

1.4

Image

1.5

Image

1.6

Image

1.7

Image

2

На 2 септември 2005 г. встъпилата страна Bosch Security Systems BV подава до Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) искане за обявяване на недействителността на оспорвания промишлен дизайн на основание на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (OВ L 3, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70). В искането за обявяване на недействителност встъпилата страна твърди, че оспорваният промишлен дизайн не е нов и не е оригинален по смисъла на член 4 от Регламент № 6/2002, във връзка с членове 5 и 6 от същия регламент.

3

В подкрепа на искането си за обявяване на недействителност встъпилата страна посочва регистрирания на 17 май 2000 г. под номер DM/055655 международен промишлен дизайн, станал общодостъпен чрез публикуването му в Бюлетина на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на 31 май 2001 г., който трябва да се прилага към „пултовете на конферентните системи“ (наричан по-нататък „международен промишлен дизайн“). Международният промишлен дизайн е изобразен по следния начин:

Image

Image Image

Image Image

Image

Image

4

Встъпилата страна представя и брошура, извадки от периодичния печат, както и реклами от 2000 г. и от 2001 г., възпроизвеждащи промишления дизайн на конферентен пулт (наричан по-нататък „промишленият дизайн, възпроизведен в точка 4“), който според нея е идентичен с международния промишлен дизайн. Между представените от встъпилата страна изображения са и възпроизведените по-долу изображения:

Image Image

5

С решение от 15 септември 2006 г. отделът за обявяване на недействителност на СХВП отхвърля искането за обявяване на недействителност.

6

На 6 ноември 2006 г. встъпилата страна подава жалба до СХВП на основание на членове 55—60 от Регламент № 6/2002 срещу решението на отдела за обявяване на недействителност.

7

С решение от 11 февруари 2008 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), трети апелативен състав на СХВП уважава жалбата. Като прави сравнение между оспорвания промишлен дизайн, от една страна, и международния промишлен дизайн в съчетание с двете изображения на възпроизведения в точка 4 промишлен дизайн, от друга страна, апелативният състав първоначално приема, че оспорваният промишлен дизайн е нов, щом като няма идентичност между разглежданите промишлени дизайни и щом като разликите между тях не са несъществени. Впоследствие обаче съставът стига до извода, позовавайки се на сравнително високата степен на свобода при изработването на промишления дизайн, предназначен да бъде включен в конферентен пулт, че разликите между разглежданите промишлени дизайни не са достатъчно забележими, за да създадат различно цялостно впечатление у информирания потребител. Поради това апелативният състав приема, че оспорваният промишлен дизайн е лишен от оригиналност.

Искания на страните

8

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди СХВП да заплати съдебните разноски, включително и разноските, направени от жалбоподателя в процедурата пред апелативния състав.

9

СХВП моли Общия съд:

да отхвърли жалбата,

да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

10

Встъпилата страна моли Общия съд:

да отхвърли жалбата,

да потвърди обжалваното решение,

да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски, включително и разноските, направени от встъпилата страна пред апелативния състав и пред отдела за обявяване на недействителност.

11

В съдебното заседание встъпилата страна оттегля своето второ искане, както и третото си искане, в частта относно разноските, направени пред отдела за обявяване на недействителност.

От правна страна

12

Жалбоподателят посочва две правни основания, изведени, първото от нарушение на член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002, а второто — от нарушение на член 4, параграф 1 и на член 6 от същия регламент.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002

Доводи на страните

13

Според жалбоподателя апелативният състав е нарушил член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002, тъй като е взел предвид фактически обстоятелства, които не са били доказани от встъпилата страна. От една страна, встъпилата страна не доказала разпространението на брошурата и на другите документи, в които бил изобразен промишленият дизайн, възпроизведен в точка 4, тъй като не представила данни, които да докажат кога са публикувани и кои са техните адресати. От друга страна, встъпилата страна не доказала, че възпроизведеният в точка 4 промишлен дизайн е идентичен с международния промишлен дизайн, и в резултат на това не доказала съществуването на един-единствен предходен промишлен дизайн. Впрочем докато някои изображения на възпроизведения в точка 4 промишлен дизайн показвали конферентния пулт с вдигнат високоговорител, международният промишлен дизайн не съдържал никакво подобно представяне.

14

СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

Съображения на Общия съд

15

Според съдържанието на жалбата първото правно основание е изведено от нарушение на член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002, по силата на който при иск за обявяване на недействителност извършваното от СХВП разглеждане се ограничава до изтъкваните правни основания и до исканията, направени от страните.

16

Жалбоподателят обаче по същество изтъква непълнота на доказателствата във връзка с това, което встъпилата страна представя като един-единствен предходен промишлен дизайн. Така, необходимо е да се приеме, че първото правно основание се състои от две твърдения за нарушения, изведени в действителност, от една страна, от нарушение на член 6, параграф 1 и на член 7, параграф 1 от Регламент № 6/2002, що се отнася до публичното разгласяване на промишления дизайн, възпроизведен в точка 4, и от друга страна, от нарушение на член 6, параграф 1 от същия регламент, що се отнася до извършеното от апелативния състав отъждествяване на възпроизведения в точка 4 промишлен дизайн на международния промишлен дизайн.

— Относно публичното разгласяване на промишления дизайн, възпроизведен в точка 4

17

Съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 регистрираният промишлен дизайн на Общността се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което създава у информирания потребител, се различава от това, което създава у такъв потребител всеки друг промишлен дизайн, който е разгласен публично преди датата на подаване на заявка за регистрация или, ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета.

18

В член 7, параграф 1 от Регламент № 6/2002 се уточнява, че даден промишлен дизайн се счита за общодостъпен, ако е публикуван, след регистрация или по друг начин, или е изложен, използван в търговията или оповестен по друг начин преди посочената в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 дата, освен ако няма разумен начин, по който тези събития да са станали известни в редовната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащи в рамките на Европейския съюз.

19

В случая следва да се провери дали от представените пред СХВП доказателства се установява, че промишленият дизайн, възпроизведен в точка 4, е станал общодостъпен преди 22 април 2004 г. — датата на приоритет, претендиран от жалбоподателя за оспорвания промишлен дизайн.

20

В това отношение от извадката от испанското специализирано списание El Instalador de Telecomunicación, представена от встъпилата страна пред отдела за обявяване на недействителност, се установява, че конферентният пулт, наречен „Concentus“, чийто външен вид съответства на вида на промишления дизайн, възпроизведен в точка 4, е бил публично представен на изложението Matelec, проведено в Мадрид през 2000 г. Останалите реклами и извадки от периодичния печат, представени на отдела за обявяване на недействителност от встъпилата страна, се отнасят до конферентен пулт със същото наименование и включват фотографии, които, макар и направени от различни гледни точки и с различна степен на детайлност, съответстват на възпроизведения в извадката от списанието El Instalador de Telecomunicación конферентен пулт.

21

При тези обстоятелства следва да се приеме, че встъпилата страна е доказала пред СХВП, че промишленият дизайн, възпроизведен в точка 4, е станал общодостъпен от 2000 г. по време на търговско изложение, както и в специализирания печат. Впрочем специализираните среди от сектора на конферентните пултове, действащи в рамките на Европейския съюз, в редовната бизнес практика следят изложенията и специализираните списания от този сектор.

22

Ето защо следва да се направи изводът, че встъпилата страна е доказала пред СХВП, че промишленият дизайн, възпроизведен в точка 4, е станал общодостъпен преди 22 април 2004 г. — датата на приоритет, претендиран за оспорвания промишлен дизайн. Следователно промишленият дизайн, възпроизведен в точка 4, е можел да бъде взет предвид от апелативния състав и поради това настоящото твърдение за нарушение трябва да се отхвърли.

— По отъждествяването на възпроизведения в точка 4 промишлен дизайн с международния промишлен дизайн

23

Доколкото в член 6, параграф 1 от Регламент № 6/2002 се говори за различие между цялостното впечатление, създадено от съответните промишлени дизайни, проверката за наличие на оригиналност на даден промишлен дизайн на Общността не може да бъде извършвана от гледна точка на специфични елементи, извлечени от различни предходни промишлени дизайни.

24

При това положение е необходимо да се направи сравнение между, от една страна, цялостното впечатление, създадено от оспорвания промишлен дизайн на Общността, и от друга страна, цялостното впечатление, създадено от всеки от предходните промишлени дизайни, основателно посочени от лицето, което иска обявяване на недействителност.

25

Задължението да се направи сравнение между цялостното впечатление, създадено от разглежданите промишлени дизайни, не е пречка да се вземат предвид, като изображения на същия предходен промишлен дизайн, елементи, които са станали общодостъпни по различни начини, по специално, от една страна, чрез публикуването на регистрация, и от друга страна, чрез публичното представяне на продукт, включващ регистрирания промишлен дизайн. Всъщност регистрацията на промишлен дизайн има за цел придобиването на изключително право по-специално върху производството и търгуването с продукта, в който се включва този дизайн, което предполага, че изображенията в заявката за регистрация са по правило тясно свързани с външния вид на продукта, пуснат на пазара.

26

При тези обстоятелства следва да се провери дали в конкретния случай международният промишлен дизайн и промишленият дизайн, възпроизведен в точка 4, така както са посочени от встъпилата страна пред СХВП, действително представляват изображения на един и същ предходен промишлен дизайн.

27

В това отношение разглеждането на различните изображения, представени пред СХВП, от една страна, на международния промишлен дизайн, и от друга страна, на промишления дизайн, възпроизведен в точка 4, не разкрива елементи, които да подсказват, че двата промишлени дизайна се различават от гледна точка на външния вид на представяния продукт. Макар в този контекст да е вярно, че изображенията на международния промишлен дизайн не показват външния вид на апарата с вдигнат капак и че различните изображения на промишления дизайн, възпроизведен в точка 4, по принцип представят апарата в посоченото положение, това не променя факта, че от изображения 1.1 и 1.6 на международния промишлен дизайн е видно наличието на подвижно свързан капак, който следователно може да се вдигне.

28

Поради това, макар възпроизведеният в точка 4 промишлен дизайн да съдържа допълнителни елементи в сравнение с международния промишлен дизайн, що се отнася до вътрешната страна на капака и горната повърхност на корпуса на апарата, която е покрита от него, той включва всички черти от външния вид на международния промишлен дизайн.

29

Впрочем жалбоподателят се задоволява да оспори общо доказването на идентичността на международния промишлен дизайн и възпроизведения в точка 4 промишлен дизайн, без да представи нито доводи относно специфичните характеристики, които ги отличават, нито други фактически обстоятелства, подсказващи, че в действителност не става дума за две изображения на един и същ промишлен дизайн.

30

При тези обстоятелства се налага изводът, че апелативният състав основателно е приел, че международният промишлен дизайн и възпроизведеният в точка 4 промишлен дизайн представляват различни изображения на един и същ предходен промишлен дизайн (наричан по-нататък „предходен промишлен дизайн“).

31

Поради това е необходимо да се отхвърли настоящото твърдение за нарушение, а следователно и първото правно основание в неговата цялост.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 4, параграф 1 и на член 6 от Регламент № 6/2002

Доводи на страните

32

Жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е нарушил член 4, параграф 1 и член 6 от Регламент № 6/2002, като е приел, че оспорваният промишлен дизайн е лишен от оригиналност предвид цялостното впечатление, което създавал у информирания потребител.

33

Всъщност, на първо място, в областта на оборудването, свързано с информационните технологии, свободата на автора била ограничена от функционалността на тези апарати, както и от общата тенденция за отдаване на предпочитание на апаратите с малък размер, които са плоски и правоъгълни и често включват подвижно свързани елементи.

34

Запознат с разглежданите продукти, информираният потребител обаче познавал посочените ограничения. Поради това в цялостното впечатление, създадено от промишления дизайн, естетическите елементи, елементите, за които няма утвърдени правила, или неподлежащите на регламентиране елементи за него имали по-голямо значение, отколкото функционалните елементи.

35

На второ място, предвид ограниченията и тенденциите, на които е подчинена конфигурацията на конферентния пулт, създаваното от оспорвания промишлен дизайн цялостно впечатление не се определяло от основната конфигурация или от свързаните с функционалните елементи детайли. Така според преценката на информирания потребител оспорваният промишлен дизайн се характеризирал от естетическа гледна точка — по-специално, първо от асиметричния изглед, дължащ се на комбинацията от високоговорител, подвижно свързан от дясната страна, и малко табло от лявата страна, след това от орнамент с формата на стилизиран орел върху капака на високоговорителя, подвижно свързан в горната страна на апарата, и накрая от начина, по който били проектирани главата на микрофона и основата на неговата дръжка.

36

На трето място, що се отнася до сравнението на оспорвания промишлен дизайн и предходния промишлен дизайн, апелативният състав се основал на сходства, продиктувани от функционални или технически съображения, а не на цялостното впечатление, в което елементите с естетическо въздействие имали по-голямо значение. Разглежданите промишлени дизайни обаче се различавали точно по отношение на тези елементи, тъй като предходният промишлен дизайн се характеризирал със симетрично разположение на различните си елементи и нямал стилизиран орнамент на орел върху горната страна.

37

Разглежданите промишлени дизайни също така се различавали по отношение на няколко детайла с определено значение за цялостното впечатление. Тези разлики засягали формата на вентилационните процепи на високоговорителя, на вентилационните процепи на микрофона, на дръжката на последния, на страните на корпуса на конферентния пулт и на неговата задна част.

38

Жалбоподателят добавя, че наличието в двата конферентни пулта на подвижно свързан високоговорител, който може да бъде вдигнат, било изцяло функционална отличителна черта, характерна за много апарати от сектора на информационните технологии, например преносими компютри или мобилни телефони. Микрофонът трябвало също така да бъде разположен от лявата страна, за да не пречи на отварянето на високоговорителя и за да се вземе предвид обстоятелството, че повечето потребители са десничари. По същата причина картовият четец трябвало да бъде разположен в предната дясна част.

39

Освен това доводът, според който разликите в капаците нямало да бъдат видими, когато са вдигнати, не бил относим, тъй като се отнасял единствено до едно от седемте изображения на оспорвания промишлен дизайн и следователно не почивал на цялостното впечатление, създадено от последния. Освен това разглежданият орнамент бил видим дори когато капакът е вдигнат, тъй като не бил покрит от никакъв друг елемент в задната част на апарата.

40

СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

Съображения на Общия съд

41

Според член 4, параграф 1 от Регламент № 6/2002 закрилата на промишлен дизайн чрез промишления дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това доколко той е нов и оригинален.

42

Както вече бе напомнено, от член 6, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 следва, че регистрираният промишлен дизайн на Общността се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което създава у информирания потребител, се различава от това, което създава у такъв потребител всеки друг промишлен дизайн, разгласен публично преди датата на подаване на заявка за регистрация или, ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета. Член 6, параграф 2 от Регламент № 6/2002 освен това уточнява, че за да се определи тази оригиналност, трябва да се отчита степента на свобода на автора при разработването на промишления дизайн.

43

На последно място, от съображение 14 от Регламент № 6/2002 следва, че при преценката за наличието на оригиналност на даден промишлен дизайн е необходимо да се вземе предвид естеството на продукта, към който е приложен дизайнът или в който същият е включен, и по-специално промишленият сектор, който го произвежда.

44

В случая, както се установява при разглеждането на първото правно основание, предходният промишлен дизайн е станал общодостъпен преди 22 април 2004 г. — датата на приоритет, претендиран за оспорвания промишлен дизайн.

45

При тези обстоятелства следва да се провери дали, от гледна точка на информирания потребител и предвид степента на свобода на автора на конферентен пулт, цялостното впечатление, създавано от оспорвания промишлен дизайн, се различава от цялостното впечатление, създавано от предходния промишлен дизайн.

— Относно информирания потребител

46

Що се отнася до тълкуването на понятието информиран потребител, следва да се приеме, че качеството „потребител“ предполага, че съответното лице използва продукта, в който е включен промишленият дизайн, в съответствие с целта, за която е предназначен същият продукт.

47

Определението „информиран“ освен това подсказва, че без да бъде изобретател или технически експерт, потребителят познава съществуващите в съответния сектор различни промишлени дизайни, има определено равнище на познания относно елементите, които обикновено са включени в тези промишлени дизайни, и поради своя интерес към съответните продукти, проявява сравнително висока степен на внимание, когато ги използва.

48

При все това, обратно на твърдяното от жалбоподателя, това обстоятелство не означава, че информираният потребител е в състояние, ако няма придобития в резултат на използването на съответния продукт опит, да различи чертите от външния вид на продукта, които са наложени от техническата функция на последния, от чертите, за които няма утвърдени правила.

49

В случая апелативният състав установява в точка 18 от обжалваното решение, че информираният потребител може да бъде „всеки, който редовно присъства на конференции или на официални срещи, по време на които различните участници разполагат с поставен на масата пред тях конферентен пулт, снабден с микрофон“.

50

Това определение съответства на тълкуването на понятието за информиран потребител, изложено по-горе. Всъщност участникът в конференция или в среща използва конферентен пулт в съответствие с предназначението му, което е да улеснява размяната на мнения и на информация между участниците благодарение на предаването на съобщения и на свързаните с това функции, като например гласуването или идентифицирането на лицата. Също поради своето редовно участие в конференции или в срещи, информираният потребител познава различните модели конферентни пултове, както и елементите, които те обикновено съдържат. Освен това, доколкото потребителят трябва да свикне с различните функции и интерфейс на даден конферентен пулт, за да може последният да изпълнява функцията си, той ще проявява сравнително висока степен на внимание, когато срещне разглежданите продукти.

— Относно степента на свобода на автора

51

В точка 21 от обжалваното решение апелативният състав приема, че независимо от необходимостта конферентният пулт да има някои характеристики, за да може да изпълнява своята функция, степента на свобода на автора на конферентен пулт все пак е сравнително висока.

52

За да оспори основателността на този извод, жалбоподателят изтъква, от една страна, обстоятелството, че много елементи от конферентния пулт, както и тяхната конфигурация, се диктуват от техническата функция на апарата, и от друга страна, съществуването на обща тенденция за отдаване на предпочитание на апаратите с малък размер, които са плоски и правоъгълни и често включват подвижно свързани елементи.

53

Що се отнася до първото обстоятелство, наистина е вярно, че за да изпълни своята основна функция, конферентният пулт трябва да разполага поне с високоговорител и с микрофон, насочени така, че ползвателят да чува звука, предаван от високоговорителя, и думите му да се улавят от микрофона. Необходими са също така достъпни за ползвателя копчета, по-специално за да се включи микрофонът и за да се регулира силата на звука от високоговорителя. Освен това, доколкото конферентните пултове имат и допълнителни функции, елементи като копчетата за гласуване, екранът и картовият четец също могат да се окажат необходими от функционална гледна точка.

54

Както изтъкват СХВП и встъпилата страна, тези ограничения обаче се отнасят до наличието на определени елементи в конферентния пулт, но не влияят в значителна степен върху тяхната конфигурация и следователно върху формата и общия вид на самия конферентен пулт. В частност, не изглежда да е необходим подвижно свързан елемент, за да се осигури която и да било функция на апарата.

55

Този извод се подкрепя от достиженията в областта на промишления дизайн, представени пред СХВП от встъпилата страна, която посочва наличието на конферентни пултове с променливи форми и конфигурации, съществено различаващи се от използваните в оспорвания промишлен дизайн. Така според модела микрофонът е разположен или не върху дръжка вляво, вдясно или в средата на корпуса на апарата. Също така, макар картовият четец обикновено да е разположен вдясно, той по принцип не е интегриран във високоговорителя на конферентния пулт, а в самия корпус на апарата. Освен това наличието на някакъв подвижно свързан елемент е по-скоро изключение, а не правило.

56

За сметка на това жалбоподателят не представи доказателства в подкрепа на твърдението си, че техническите или функционалните изисквания ограничавали значително степента на свобода на автора на даден конферентен пулт.

57

При тези обстоятелства посоченото твърдение не може да бъде прието.

58

Що се отнася до твърдяната обща тенденция за отдаване на предпочитание на апаратите с малък размер, които са плоски и правоъгълни и често включват подвижно свързани елементи, трябва да се отбележи, че въпросът дали даден промишлен дизайн следва обща тенденция в областта на дизайна, е релевантен най-много по отношение на естетическото възприятие на разглеждания промишлен дизайн и следователно може евентуално да повлияе на търговския успех на продукта, в който последният е включен. За сметка на това този въпрос е без значение при проверката за наличие на оригиналност на разглеждания промишлен дизайн, която се състои в това да се прецени дали създаденото от него цялостно впечатление се различава от създаденото от разгласените преди това промишлени дизайни цялостно впечатление, независимо от естетическите или търговските съображения.

59

При това жалбоподателят не е доказал наличието на тенденцията, на която се позовава, щом като не е представил примери за конферентни пултове с характеристиките, на които набляга. Освен това правдоподобността на неговото твърдение се поставя под въпрос от достиженията в областта на промишления дизайн, представени пред СХВП от встъпилата страна. Всъщност представените данни показват конферентни пултове с различни форми — правоъгълни, триъгълни или заоблени — с различни размери, като повечето нямат високоговорител или друг подвижно свързан елемент.

60

В този контекст жалбоподателят споменава още преносимите компютри и мобилните телефони с подвижно свързани екрани, както и телевизорите с плосък екран. Тъй като обаче проверката за наличие на оригиналност на промишлен дизайн трябва да отчете естеството на продукта, в който последният се включва, тези примери не са относими.

61

Всъщност подвижно свързаният екран позволява да се намали големината на апарата, която е основна характеристика за преносимите компютри и мобилните телефони. По същия начин плоският екран позволява да се намали значително дълбочината на телевизора и в резултат на това да се улесни неговото разполагане. За сметка на това конферентният пулт по принцип не е замислен като преносим и изборът на плоска форма няма значими последици, що се отнася до необходимото за неговото инсталиране пространство. Поради това не изглежда за конферентния пулт да важат същите ограничения както за посочените от жалбоподателя апарати.

62

С оглед на гореизложеното следва да се направи заключението, че апелативният състав не е допуснал грешка, като е счел, че степента на свобода на автора на конферентен пулт е сравнително висока.

— По сравнението на цялостното впечатление, създадено от разглежданите два промишлени дизайна

63

С оглед на вече изложеното относно степента на свобода на автора на конферентен пулт, следва да се приеме, че цялостното впечатление, създадено от оспорвания промишлен дизайн, се определя от следните елементи:

правоъгълен корпус на апарата, чиято горна повърхност е наклонена към ползвателя,

подвижно свързан правоъгълен високоговорител, който покрива значителна част от горната повърхност на корпуса на апарата и включва картов четец,

табло, покрито от подвижно свързания високоговорител, когато последният е сгънат, включващо няколко копчета и екрани,

подвижно свързан микрофон върху дръжка, разположен от лявата страна.

64

Освен това върху капака на високоговорителя е разположен стилизиран орнамент. При все това, макар този елемент да участва в създаваното от оспорвания промишлен дизайн цялостно впечатление, неговата роля не е важна колкото ролята на изброените в точка 63 по-горе елементи.

65

Всъщност, както апелативният състав посочва в точка 20 от обжалваното решение, при употребата на конферентния пулт високоговорителят е вдигнат, за да може да изпълнява функцията си. Следователно въпросният орнамент се намира на гърба на апарата и поради това е извън непосредственото зрително поле на потребителя, което означава, че няма голямо влияние върху възприятието на последния. Потребителят може най-много да възприеме същия орнамент върху гърбовете на апаратите на другите участници, намиращи се срещу него. Това възприятие обаче ще се осъществи по принцип от разстояние, което означава, че детайлите от конфигурацията на капака на високоговорителя ще бъдат по-малко видими.

66

Следва още да се отбележи, обратно на твърдяното от жалбоподателя, че отчитането на намалената видимост на капака на високоговорителя не противоречи на правилото, според което е необходимо да се прецени цялостното впечатление, което оспорваният промишлен дизайн създава у информирания потребител. Всъщност това впечатление трябва непременно да се определи и от гледна точка на начина, по който се използва разглежданият продукт, по-специално в зависимост от обичайното боравене с него по този повод.

67

Останалите изтъкнати от жалбоподателя елементи са без значение. Всъщност, от една страна, леко асиметричното разположение на подвижно свързания високоговорител е значително по-малко очебийно от самото наличие на такъв високоговорител. Освен това, дори да се предположи, че информираният потребител възприема асиметрията на конферентния пулт като значима характеристика, това ще бъде така преди всичко поради страничното и следователно асиметрично положение на дръжката на микрофона.

68

От друга страна, както установява апелативният състав в точка 19 от обжалваното решение, формата на главата на микрофона и на основата на дръжката му представляват маловажни елементи от вида на конферентния пулт, които няма да привлекат вниманието на информирания потребител.

69

Що се отнася до цялостното впечатление, създавано от предходния промишлен дизайн, то се определя главно от чертите, изброени в точка 63 по-горе. Всъщност корпусът на пулта като цяло е правоъгълен, като горната му повърхност е наклонена към ползвателя и има подвижно свързан високоговорител. Високоговорителят има същата правоъгълна форма и също включва картов четец, който има същия външен вид. Разположеното под високоговорителя табло съответства както по формата на своите различни елементи, така и по тяхната конфигурация, на таблото, което се намира на същото място в оспорвания промишлен дизайн. По подобие на последния, предходният промишлен дизайн има микрофон върху дръжка, разположен от лявата страна.

70

Както посочва апелативният състав в точка 20 от обжалваното решение, единствената разлика между двата разглеждани промишлени дизайна, която би могла да има известно значение, е свързана с капака на подвижно свързания високоговорител, тъй като в предходния промишлен дизайн липсва наличният в оспорвания промишлен дизайн стилизиран орнамент.

71

При все това, от една страна, тази разлика не е особено изразена, тъй като капаците на двата промишлени дизайна са изпъкнали и орнаментът на оспорвания промишлен дизайн е силно стилизиран.

72

От друга страна, както бе установено в точки 64 и 65 по-горе, значението на този отличителен елемент е намалено поради по-малката видимост на капака на конферентния пулт, когато апаратът се използва.

73

Поради това следва да се приеме, че наличният в оспорвания промишлен дизайн стилизиран елемент не може да неутрализира установените сходства и следователно не е достатъчен, за да придаде оригиналност на посочения промишлен дизайн.

74

Другите разлики, посочени от жалбоподателя, що се отнася до формата на вентилационните процепи на високоговорителя, вентилационните процепи на главата на микрофона и основата на дръжката му, както и страните на корпуса на апарата и неговата задна част, са незначителни за формиране на цялостното впечатление от разглежданите два промишлени дизайна. Всъщност тези разлики не са достатъчни, за да отличат двата апарата при възприемането им от информирания потребител, още повече че по-голямата част от тях се отнасят до елементи на конферентния пулт, които не привличат вниманието на този потребител.

75

С оглед на гореизложеното следва да се направи изводът, че оспорваният промишлен дизайн и предходният промишлен дизайн създават едно и също цялостно впечатление у информирания потребител. Следователно апелативният състав правилно е стигнал до същата констатация в точка 20 от обжалваното решение и въз основа на това е направил извод, че оспорваният промишлен дизайн е лишен от оригиналност по смисъла на член 6 от Регламент № 6/2002.

76

Поради това второто правно основание трябва да се отхвърли, а следователно и жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноски

77

По смисъла на член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като жалбоподателят е загубил делото, съобразно с исканията на СХВП и на встъпилата страна той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

78

Освен това на основание член 136, параграф 2 от Процедурния правилник необходимите разходи във връзка с производството пред апелативния състав на СХВП подлежат на възстановяване. Следователно жалбоподателят трябва да бъде осъден да заплати направените по този повод разходи от встъпилата страна, в съответствие с нейните искания.

 

По изложените съображения

 

ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)

 

реши:

 

1)

Отхвърля жалбата.

 

2)

Осъжда Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd да заплати съдебните разноски, включително необходимите разходи, направени от Bosch Security Systems BV в производството пред апелативния състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП).

 

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 22 юни 2010 година.

Подписи


( *1 ) Език на производството: английски.