15.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/22


Определение на Първоинстанционния съд от 2 юни 2009 г. — AVLUX/Парламент

(Дело T-524/08) (1)

(Жалба за отмяна - Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществена поръчка за обновяването и разширението на сграда Конрад Аденауер в Люксембург - Отхвърляне на офертата на един оферент - Отмяна на процедурата за възлагане на обществената поръчка - Липса на основание за постановяване на решение по същество)

2009/C 193/34

Език на производството: френски

Страни

Ищец: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Люксембург, Люксембург) (представител: R. Adam, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Ecker и D. Petersheim)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Парламента от 2 октомври 2008 г., с което се отхвърля офертата на жалбоподателя в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка за обновяването и разширението на сграда Конрад Аденауер в Люксембург (ОВ 2008 г., S 193-254240).

Диспозитив

1)

Липсва основание за постановяване на решение по същество по настоящото дело.

2)

Осъжда Европейския парламент да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 44, 21.02.2009 г.