20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/41


Решение на Първоинстанционния съд от 5 май 2009 г. — ars Parfum Creation & Consulting/СХВП (Форма на флакон на парфюм)

(Дело T-104/08) (1)

(Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на флакон на парфюм - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Задължение за мотивиране - Член 7, параграф 1, буква б), член 73 и член 74, параграф 1, от Регламент (ЕО) № 40/94)

2009/C 141/84

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Кьолн, Германия) (представители: адв. A. Späth и адв. G. Hasselblatt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: R. Pethke)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 8 ноември 2007 г. (преписка R 1656/2006-1) относно регистрацията като марка на Общността на триизмерен знак във формата на флакон за парфюм

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда ars Parfum Creation & Consulting GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 107, 26.4.2008 г.