30.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/33


Иск, предявен на 1 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург

(Дело C-289/08)

(2008/C 223/52)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: G. Rozet и A. Sipos)

Ответник: Велико херцогство Люксембург

Искания на ищеца

да се установи, че като не е съставило планове за извънредни ситуации извън предприятията относно мерките, които се вземат извън тези от тях, за които се прилага член 9 от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (1), Великото херцогство Люксембург не е изпълнило задълженията си по член 11, параграф 1, буква в) от тази директива

да се осъди Великото херцогство Люксембург да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът изтъква, че съставянето на планове за извънредни ситуации извън предприятията относно мерките, които се вземат извън тези от тях, за които се прилага член 9 от Директива 96/82/ЕО, е основно изискване на тази директива. Великото Херцогство Люксембург не било изпълнило задълженията си по тази директива, доколкото не било съставило такива планове за осем действащи предприятия, намиращи се на неговата територия.


(1)  ОВ 1997 г., L 10, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 8.