5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 171/14


Иск, предявен на 8 април 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия

(Дело C-144/08)

(2008/C 171/24)

Език на производството: фински

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: I. Koskinen и D. Triantafyllou)

Ответник: Република Финландия

Искания на ищеца

да се установи, че Република Финландия е нарушила задълженията си по член 7, параграф 1 от Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга (1), като при определянето на евентуалното освобождаване от данъчно облагане във връзка с временния внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга е използвала непълна дефиниция за обичайно местоживеене,

да се осъди Република Финландия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

За целите на евентуалното освобождаване от данъчно облагане, член 7, параграф 1 от Директива 83/182/ЕИО включвал разпоредби относно обичайното местоживеене, според които се определяла държавата-членка, под чиито разпоредби попадал временният внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга, както и държавата-членка, която е оправомощена да облага с данъци въпросните превозни средства. Член 7, параграф 1 от Директива 83/182/ЕИО уреждал някои изключения от правилото, според което обичайното местоживеене е мястото, където едно лице живее не по-малко от 185 дни през годината. По-конкретно съгласно член 7, параграф 1, алинея 2 от Директива 83/182/ЕИО за обичайно местоживеене на едно лице, чиито професионални връзки са с място, различно от мястото, с което са личните му връзки, вследствие на което лицето живее последователно на различни места, разположени в две или повече държави-членки, се смятало мястото, с което то има лични връзки, при условие че указаното лице постоянно се връща там. Все пак изрично се пояснява, че не било необходимо последното условие да бъде удовлетворено, ако лицето живее в една от държавите-членки с цел изпълнение на задача с определена продължителност.

Финландските разпоредби обаче предвиждали такова условие за постоянно завръщане и в случай, когато лицето живее във Финландия с цел изпълнение на задача с определена продължителност. Така Финландия не е транспонирала надлежно член 7, параграф 1 от Директива 83/182/ЕИО в своите разпоредби.


(1)  ОВ L 105, стр. 59; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 66.