21.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/25


Определение на Съда (шести състав) от 13 ноември 2008 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Гърция) — Maria Kastrinaki tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

(Дело С-180/08 и C-186/08) (1)

(Член 104, параграф 3, алинея първа от Процедурния правилник - Директива 89/48/ЕИО - Признаване на дипломи - Обучение, завършено в „лаборатория за свободно обучение“, непризната като учебно заведение от приемащата държава-членка - Психолог)

(2009/C 44/41)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Страни в главното производство

Ищец: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Ответник: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Предмет

Преюдициално запитване — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Тълкуване на членове 1, 2, 3 и 4 от Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години (ОВ L 19, стp. 16, Специално издание на български език 2007 г., глава 5, том 2, стр. 76) — Тълкуване на член 39, параграф 1, член 10, параграф 1, член 43, член 47, параграф 1, член 49, член 55, член 149 и член 150 ЕО — Гражданин на държава-членка, упражнявал регламентирана професия в приемащата държава-членка преди и след приравняването на професионалната квалификация, произтичаща от неговите академични документи, придобити в друга държава-членка — Предходно завършване, по силата на договор за франчайзинг, на част от университетското обучение в институция, непризната като висше учебно заведение от приемащата държава-членка — Възможност, поради отказ да бъдат признати подобни документи, да бъде изключен работникът от професионалната му дейност

Диспозитив

По силата на член 3 от Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години компетентните органи на приемаща държава-членка са длъжни да позволят на гражданин на държава-членка, който притежава диплома по смисъла на тази Директива, издадена от компетентен орган на друга държава-членка, да упражнява професията си при същите условия като притежателите на национални дипломи, макар и тази диплома

да удостоверява образование, придобито изцяло или отчасти в заведение, намиращо се в приемащата държава-членка, което според законодателството на последната държава не е признато като учебно заведение, и

да не е приравнена от компетентните национални органи.


(1)  ОВ C 171, 5.7.2008 г.