18.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 346/5


Решение на Съда (първи състав) от 28 октомври 2010 г. — Европейска комисия/Република Литва

(Дело C-350/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава членка - Акт за присъединяване от 2003 г. - Задължения за присъединяващите се държави - Достижения на правото на Общността - Директиви 2001/83/ЕО и 2003/63/ЕО - Регламенти (ЕИО) № 2309/93 и (ЕО) № 726/2004 - Лекарствени продукти за хуманна употреба - Получени чрез биотехнология сходни биологични лекарствени продукти - Национално разрешение за търговия, издадено преди присъединяването)

2010/C 346/07

Език на производството: литовски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Steiblytė и M. Šimerdová)

Ответник: Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas и R. Mackevičienė)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на член 6, параграф 1 и на приложение I, част II, точка 4 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3), изменена с Директива 2003/63/ЕО, както и на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2309/93 на Съвета от 22 юли 1993 година, с който се установява редът в Общността за издаване на разрешителни и за упражняване на надзор над лекарствени продукти, използвани в хуманната и ветеринарната медицина, и се създава Европейска агенция за оценка на лекарствени продукти, и по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 44, стр. 83) — Оставяне в сила на националното разрешение за търговия с лекарствения продукт „Grasalva“

Диспозитив

1.

Като е запазила националното разрешение за търговия на лекарствения продукт „Grasalva“, Република Литва не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, изменена с Директива 2003/63/ЕО на Комисията от 25 юни 2003 година, както и по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2309/93 на Съвета от 22 юли 1993 година, с който се установява редът в Общността за издаване на разрешителни и за упражняване на надзор над лекарствени продукти, използвани в хуманната и ветеринарната медицина, и се създава Европейска агенция за оценка на лекарствени продукти, и по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.

2.

Осъжда Република Литва да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 247, 27.9.2008 г.