7.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 267/20


Решение на Съда (първи състав) от 10 септември 2009 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Madrid — Испания) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA

(Дело C-277/08) (1)

(Директива 2003/88/ЕО - Организация на работното време - Право на платен годишен отпуск - Отпуск по болест - Годишен отпуск, който съвпада с отпуск по болест - Право на ползване на годишния отпуск през друг период)

2009/C 267/35

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social de Madrid

Страни в главното производство

Жалбоподател: Francisco Vicente Pereda

Ответник: Madrid Movilidad SA

Предмет

Преюдициално запитване — Juzgado de lo Social de Madrid — Тълкуване на член 7, параграф 1 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г. глава 5, том 7, стр. 3) — Работник, който поради трудова злополука, настъпила преди годишния отпуск, е в отпуск по болест в определения от предприятието период за ползване на годишния отпуск — Право на работника да ползва годишния си отпуск в различен период

Диспозитив

Член 7, параграф 1 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национални разпоредби или колективни трудови договори, които предвиждат, че работник в отпуск по болест през периода на годишен отпуск, определен в графика за отпуските в предприятието, в което е нает на работа, няма право след връщането си на работа да ползва своя годишен отпуск в различен период от първоначално определения, евентуално извън съответния референтен период.


(1)  ОВ C 223, 30.8.2008 г.