12.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 220/9


Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van België, Белгия) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat

(Съединени дела C-124/08 и 125/08) (1)

(Регламент (ЕИО) № 2913/92 - Митнически кодекс на Общността - Митническо задължение - Размер на сборовете - Уведомяване на длъжника - Деяние, подлежащо на наказателно преследване)

2009/C 220/14

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van Cassatie van België

Страни в главното производство

Ищци: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Ответник: Belgische Staat

Предмет

Преюдициално запитване — Hof van Cassatie van België — Тълкуване на член 221, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (версия в сила през 1992 г.) (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58) — Последващо събиране на вносни или износни сборове — Наличие на изискване или липса на такова за вземане под отчет на размера на сборовете преди уведомяването длъжника — Давностен срок — Митническа измама — Солидарно осъждане

Диспозитив

1)

Член 221, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че уведомяването на длъжника по подходящ начин от митническите органи за размера на дължимите вносни или износни сборове може да се извърши надлежно само ако размерът на тези сборове е бил предварително взет под отчет от посочените органи.

2)

Член 221, параграф 3 от Регламент № 2913/92 трябва да се тълкува в смисъл, че митническите органи могат да уведомят надлежно длъжника за размера на дължимите сборове след изтичане на тригодишния срок от възникване на митническото задължение, когато посочените органи не са могли да определят точния размер на споменатите сборове поради деяние, подлежащо на наказателно преследване, включително когато посоченият длъжник не е извършил това деяние.


(1)  ОВ C 142, 7.6.2008 г.