26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/50


Иск, предявен на 5 декември 2007 г. — Huta Buczek/Комисия на Европейските общности

(Дело T-440/07)

(2008/C 22/95)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Република Полша) (представител: D. Szlachetko-Reiter, radca prawny)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отменят член 1, член 3, параграф 1 и член 3, параграф 3 от Решение на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно държавната помощ № С 23/2006 (ех NN 35/2006), която Полша е предоставила на производителя на стомана Grupa Technologie Buczek,

при условията на евентуалност, да се отменят член 1, член 3, параграф 1 и член 3, параграф 3 от Решение на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно държавната помощ № С 23/2006 (ех NN 35/2006), която Полша е предоставила на производителя на стомана Grupa Technologie Buczek, доколкото Комисията разпорежда помощта да бъде възстановена от дружеството Huta Buczek sp. z o. o.,

да се отменят член 4 и член 5 от Решение на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно държавна помощ № С 23/2006 (ех NN 35/2006), която Полша е предоставила на производителя на стомана Grupa Technologie Buczek, доколкото те се отнасят до предприемането на действия по възстановяването на помощта от дружеството Huta Buczek sp. z o. o.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът основава своите искания на следните възражения:

Нарушен е член 88, параграф 2 ЕО и на член 87, параграф 1 ЕО посредством квалифицирането като несъвместима с общия пазар държавна помощ на считаното от ищеца за неправилно обстоятелство, че дружеството Technologie Buczek S.A. имало непогасени вземания към публичноправни органи. Съответното твърдение на Комисията почивало на неправилното предположение, че публичноправните органи са се отказали от извършването на принудително изпълнение по отношение на дружеството Technologie Buczek S.A. Нарушението на член 88, параграф 2 ЕО и член 87, параграф 1 ЕО произтича и от обстоятелството, че на полската държава се разпорежда да предприеме действия по възстановяването на държавна помощ, която е счетена за несъвместима с общия пазар, въпреки че Полша не е предоставила помощ в посочения в решението размер нито на дружеството Technologie Buczek S.A., нито на Grupa Technologie Buczek, както и от обстоятелството, че размерът вземането по възстановяването на помощта е определен произволно, без правно основание и без икономическа обосновка. Освен това нарушението на член 88, параграф 2 ЕО и член 87, параграф 1 ЕО се състои в разпореждането полската държава да предприеме действия по възстановяването на помощта от дружеството Huta Buczek sp. z o. o., въпреки че не е налице основание да се приеме, че посоченото дружество би могло да е действителния бенефициер на помощ, предоставена на дружеството Technologie Buczek S.A., както и в обстоятелството, че се приема, че действителни бенефициери на помощ, която се твърди, че е предоставена, са били само Huta Buczek sp. z o. o. и Buczek Automotive sp. z o. o., макар те да са се ползвали само от част от активите от имуществото на дружеството Technologie Buczek S.A.

Залегналият в член 253 ЕО и в член 41 от Хартата на основните права принцип за доброто администриране нарушен, тъй като: решението не е надлежно мотивирано, така че ищецът да може да разбере основанията за неговото постановяване, и като последица от това е постановено решение, което с оглед на съдържанието си, е неразбираемо за ищеца, както и поради това, че релевантните за производството фактически обстоятелства са установени неправилно и в недостатъчна степен,

Нарушен е член 5, параграф 3 ЕО и принципът на пропорционалност, който следва от него, тъй като на дружеството Huta Buczek sp. z o. o. е наложено задължението да възстанови държавна помощ, макар че това действие нито е подходящо, нито е необходимо за постигане на установените в Договора цели, по-специално то не е обосновано от изискването да се премахне помощ, която е несъвместима с общия пазар.

Нарушен е принципът на правна сигурност, тъй като насрещната страна по договор с лице с непогасени вземания към публичноправни органи се задължава да възстанови помощ, която тя самата не е получила и от която не се е възползвала, както и поради това, че отношението, в което участниците в Grupaта Technologie Buczek S.A., се възползвали от помощ, за която се твърди, че е предоставена, е установено произволно; нарушено е правото на собственост посредством разпореждането да се предприемат действия по възстановяването на част от държавна помощ от лице, което никога не е получавало помощ и което поради това не е действителен бенефициер; налице е злоупотреба, тъй като решението е постановено с цел, различна от тази да се отмени несъвместима с общия пазар помощ.