26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/50


Жалба, подадена на 30 ноември 2007 г. от Nikos Giannopoulos срещу решение, постановено на 20 септември 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-111/06, Giannopoulos/Съвет

(Дело T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Белгия) (представители: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се обяви настоящата жалба за допустима,

да се отмени решението, постановено от Съда на публичната служба на 20 септември 2007 г. по дело F-111/06,

да се уважат исканията за отмяна и за обезщетение, представени от жалбоподателя в първоинстанционното производство,

да се осъди ответникът по първоинстанционното производство да заплати всички съдебни разноски, свързани с жалбата за отмяна и с жалбата срещу първоинстанционното решение.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своята жалба, жалбоподателят посочва правни основания, изведени от липса на мотиви и от явна грешка в преценката при отговора на Съда на публичната служба на първото правно основание, изведено от нарушение на член 31, параграф 2 от Правилника, посочено от жалбоподателя в рамките на първоинстанционното производство.