26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/49


Жалба, подадена на 29 ноември 2007 г. — Франция/Комисия

(Дело T-432/07)

(2008/C 22/92)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Френска република (представители: G. de Bergues и A.-L. During)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение на Комисията № 2007/647/ЕО от 3 октомври 2007 г. за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“ (1), тъй като то изключва някои разходи, направени от жалбоподателя в полза на организациите на производителите на плодове и зеленчуци за финансови години 2003 и 2004;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на обжалваното решение с мотива, че Комисията е извършила погрешно тълкуване и прилагане на член 11 от Регламент № 2200/96 на Съвета (2), като е приела, че френското правителство не е спазило определените в тази разпоредба условия за признаване на организациите на производителите на плодове и зеленчуци.


(1)  Нотифицирано под номер C(2007) 4477, OВ L 261, стр. 28.

(2)  Регламент (EО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (OВ L 297, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 20, стр. 29).