Решение на Първоинстанционния съд (осми състав) от 26 ноември 2008 г. — New Look/СХВП (NEW LOOK)

(Дело T‑435/07)

„Марка на Общността — Заявление за словна марка на Общността „NEW LOOK“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на придобит чрез използване отличителен характер — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94“

Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер (член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 18 и 23—26)

Предмет

Жалба, подадена срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 3 септември 2007 г. (преписка R 670/2007‑2) относно регистрацията на словния знак „NEW LOOK“ като марка на Общността

Данни, свързани с преписката

Заявител на марката на Общността:

New Look Ltd

Марка на Общността, предмет на спора:

Словна марка „NEW LOOK“ за стоки и услуги в класове 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 и 35 — заявление № 2932606

Решение на проверителя:

Отказва регистрацията.

Решение на апелативния състав:

Отхвърля жалбата.


Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда New Look Ltd да заплати съдебните разноски.