20.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/39


Решение на Първоинстанционния съд от 29 април 2009 г. — Bodegas Montebello/СХВП — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Дело T-430/07) (1)

(Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността MONTEBELLO RHUM AGRICOLE - По-ранна национална словна марка MONTEBELLO - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Липса на прилика на стоките - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

2009/C 141/79

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Bodegas Montebello, SA (Montilla, Испания) (представители: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo и A. Hernández Lehmann, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представители: P. López Fernández de Corres и J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Montebello SARL (Petit-Bourg, Франция) (представител: G.-G. Lamoureux, avocat)

Предмет

Жалба срещу Решение от 7 септември 2007 г. на втори апелативен състав на СХВП (преписка R 223/2007-2) относно процедура по възражение между Bodegas Montebello, SA и Montebello SARL.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Bodegas Montebello, SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 22, 26.1.2008 г.