26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/26


Иск, предявен на 7 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Полша

(Дело C-492/07)

(2008/C 22/50)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: A. Nijenhuis и K. Mojzesowicz)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

да се установи, че като не е гарантирала транспонирането в националното право на Директива 2002/21/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) и по-конкретно член 2, буква к) относно определението за „абонат“, Република Полша не е изпълнила задълженията си по тази директива,

да се осъди Република Полша да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 30 април 2004 г.


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195.