Решение на Съда (първи състав) от 12 март 2009 г. — Antartica/СХВП

(Дело C‑320/07 P)

„Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 5 — Отказ да се регистрира марката — По-ранна марка с реноме „NASDAQ“ — Фигуративен знак „nasdaq“ — Използване на по-ранната марка за стоки и услуги, за които се твърди, че се предлагат безплатно — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от реномето на по-ранната марка — Съответни потребители“

Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или подобна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са подобни (член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94) (вж. точки 48—51)

Предмет

Жалба срещу Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 10 май 2007 г. по дело Antartica/СХВП (T‑47/06), с което Първоинстанционният съд отхвърля като неоснователна жалбата на заявителя на фигуративна марка „nasdaq“ за стоки от класове 9, 12, 14, 25 и 28 срещу решение № R752/2004-2 на втори апелативен състав на СХВП от 7 декември 2005 г. за отмяна на решението на отдела по споровете, с което се отхвърля възражението на притежателя на национална словна марка и словна марка на Общността „NASDAQ“ за стоки от класове 9, 16, 35, 36, 38 и 42 — Тълкуване на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Antartica Srl да заплати съдебните разноски.