Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. — Комисия/Белгия

(Дело C‑292/07)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги — Неправилно или непълно транспониране — Липса на транспониране в определения срок“

1.                     Актовe на институциите — Директиви — Изпълнение от държавите членки (член 249, трета алинея ЕО; Директива 2004/18 на Съвета) (вж. точки 68—70, 120 и 122)

2.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 ЕО) (вж. точки 100, 155 и 166)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане в предвидения срок на всички разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116, и — поправка — ОВ L 182, 2008 г., стр. 282)

Диспозитив

1)

Като не е приело законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за транспонирането или за пълното и/или правилно транспониране на член 1, параграф 2, буква б) във връзка с приложение I, както и на член 9, параграф 1, второ изречение и параграф 8, буква a), подточки i) и iii), на член 23, параграф 2, на член 30, параграфи 2—4, на член 31, параграф 1, буква в), на член 38, параграф 1, на член 43, първа алинея, буква г), на член 44, параграф 2, втора алинея, параграфи 3 и 4, на член 46, първа алинея, на член 48, параграф 2, буква е), на член 55, параграф 1, втора алинея, букви г) и д) и параграф 3, на член 67, параграф 2, втора и трета алинея, на член 68, буква а), първа алинея, на член 72 и на член 74, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, изменена с Регламент (ЕО) № 2083/2005 на Комисията от 19 декември 2005 година, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по същата.

2)

Отхвърля иска в останалата му част.

3)

Осъжда Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.