РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав)

3 април 2008 година ( *1 )

„Директива 91/629/ЕИО — Решение 97/182/ЕО — Отглеждане на телета — Индивидуални клетки — Забрана за връзване на телетата — Значение на глагола „връзвам“ — Естество и дължина на връзката — Различие между езиковите редакции — Еднакво тълкуване“

По дело C-187/07

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Rechtbank Zutphen (Нидерландия) с акт от 19 февруари 2007 г., постъпил в Съда на 3 април 2007 г., в наказателното производство срещу

Dirk Endendijk,

СЪДЪТ (седми състав),

състоящ се от: г-н U. Lõhmus, председател на състав, г-жа P. Lindh и г-н Ал. Арабаджиев (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-н Y. Bot,

секретар: г-н H. von Holstein, заместник-секретар,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 9 януари 2008 г.,

като има предвид становищата, представени:

за г-н Dirk Endendijk, от адв. J. T. A. M. Mierlo, advocaat,

за нидерландското правителство, от г-жа C. Wissels и г-н D. J. M. de Grave, в качеството на представители,

за белгийското правителство, от г-жа A. Hubert, в качеството на представител,

за гръцкото правителство, от г-н V. Kontolaimos и г-жа S. Charitaki, в качеството на представители,

за Комисията на Европейските общности, от г-н F. Erlbacher и г-жа M. van Heezik, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на термина „връзвам“ („aanbinden“) по смисъла на Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 година относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (OВ L 340, стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 10, стр. 193), изменена с Решение 97/182/ЕО на Комисията от 24 февруари 1997 година (OВ L 76, стр. 30, Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 21, стр. 11, наричана по-нататък „Директива 91/629, изменена“).

2

Запитването е отправено в рамките на наказателно производство, образувано срещу г-н Endendijk за това, че през октомври 2005 г. е държал телета вързани при условия, които не съответстват на точка 8, първо изречение от приложението към Директива 91/629, изменена.

Правна уредба

Общностната правна уредба

3

Член 3, параграф 1 от Директива 91/629 предвижда, че телетата трябва да се отглеждат по групи или в самостоятелни боксове [другаде в текста „индивидуални боксове“] или „вързани в групови боксове“. Тази разпоредба се прилага за новоизградени или реконструирани животновъдни обекти [другаде в текста „новоизградени или преустроени стопанства“], считано от 1 януари 1994 г.

4

Директива 97/2/ЕО на Съвета от 20 януари 1997 година за изменение на Директива 91/629 (OВ L 25, стр. 24; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 20, стр. 204) не изменя формално тази разпоредба, а вмъква нов параграф 3 в член 3 от Директива 91/629, който гласи:

„От 1 януари 1998 г. се прилагат следните разпоредби за новоизградени или преустроени стопанства и за всички онези, които започват да се използват след тази дата:

а)

нито едно теле не трябва да бъде ограничавано в индивидуална клетка след осемседмична възраст, освен ако ветеринарен лекар не удостовери, че неговото здраве или поведение изисква то да бъде изолирано, за да получи лечение.[…]

[…]“

5

Приложението към Директива 91/629 е съдържало в своята първоначална редакция точка 8, формулирана както следва:

„Когато телетата са вързани, то връзката им не трябва да ги наранява и трябва да бъде редовно проверявана и ако е необходимо да бъде коригирана, така че животните да се чувстват добре. Всяка връзка трябва да бъде достатъчно дълга, че да позволява на животното да се мести съгласно [точка] 7 [а именно да лежи, да си почива, да става и да си прави тоалета без затруднения, както и да вижда другите телета]. Тя трябва да бъде от такова естество и така направена, че, доколкото е възможно, да се избегне всякакъв риск от задушаване или от нараняване.“

6

Петото съображение от Решение 97/182 е формулирано както следва:

„като има предвид, че връзването на телета създава проблеми; като има предвид, че поради тази причина индивидуално отглежданите телета не трябва да се връзват, докато телетата, отглеждани групово, могат да бъдат връзвани само за кратък период, докато се хранят с мляко“.

7

Решение 97/182 изменя приложението към Директива 91/629, в което заменя точка 8 със следния текст:

„Телетата не се връзват, с изключение на телетата, отглеждани групово, които могат да бъдат връзвани за период, не по-дълъг от един час по време на хранене с мляко или заместител на мляко. Когато телетата са вързани, то връзката им не трябва да ги наранява и трябва да бъде редовно проверявана и, ако е необходимо, да бъде коригирана, така че животните да се чувстват добре. Всяка връзка трябва бъде от такова естество, че да се предотврати риск от удушване или нараняване и да позволи на телето да се движи, съгласно точка 7 [а именно да лежи, да си почива, да става и да си прави тоалета без затруднения].“

Национална правна уредба

8

Указът относно телетата (Kalverenbesluit, Staatsblad 1994, № 576) не съдържа никакво определение на термина „връзвам“. Член 3, параграф 2 от него гласи:

„Индивидуално отглежданите телета и телетата над осемседмична възраст, предназначени за отглеждане като бикове за месо, не могат да бъдат връзвани.“

9

Изложението на мотивите на посочения указ уточнява в това отношение, че забраната за връзване на индивидуално отглежданите телета се прилага за „всички категории телета“.

10

С указ от 22 септември 1997 г. (Staatsblad 1997, № 478), в сила от 31 декември 1997 г., указът относно телетата е изменен, за да се вземат предвид измененията, въведени с Решение 97/182. Член 2, параграф 1 от него вече гласи следното:

„Телетата могат да бъдат държани само при условия, съответстващи на точка 8, първо изречение от приложението [към Директива 91/629, изменена].“

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

11

Срещу г-н Endendijk, нидерландски животновъд, е образувано производство за това, че през октомври 2005 г. е държал 25 телета вързани в боксове в нарушение на точка 8, първо изречение от приложението към Директива 91/629, изменена.

12

Пред препращащата юрисдикция г-н Endendijk твърди, че телетата, индивидуално отглеждани в боксове с размери 2,50 m на 1,20 m, с покрив, са били привързани за шията с въже с дължина около 3 m и че следователно не можело да се считат за вързани по смисъла на точка 8, първо изречение от приложението към Директива 91/629, изменена.

13

При тези обстоятелства Rechtbank Zutphen (съд, разглеждащ икономически престъпления, Zutphen) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)

Как следва да се тълкува понятието „връзвам“ по смисъла на Директива 91/629 [изменена]?

2)

Трябва ли в това отношение да се вземат предвид материалът и дължината на връзката, използвана за връзване на животното, както и причината, поради която то е вързано?“

По преюдициалните въпроси

14

Като се има предвид тясното застъпване на двата въпроса, поставени от препращащата юрисдикция, следва да им се даде съвместен отговор.

15

В самото начало е важно да се посочи, че за да се определи смисълът на думата „връзвам“ при липсата на определение на този термин в Директива 91/629, изменена, следва да се насочим към обичайния и общоприет смисъл на посочената дума (Решение от 27 януари 1988 г. по дело Дания/Комисия, 349/85, Recueil, стр. 169, точка 9 и Решение от 27 януари 2000 г. по дело DIR International Film и др./Комисия, C-164/98 P, Recueil, стр. I-447, точка 26).

16

При така направеното уточнение следва да се отбележи, че Директива 91/629, изменена, изрично забранява връзването на телетата, когато същите се отглеждат в индивидуални боксове. В това отношение петото съображение от Решение 97/182 уточнява, че „индивидуално отглежданите телета не трябва да се връзват“, което е отразено в точка 8 от приложението към Директива 91/629, изменена.

17

Посочената точка 8, както е напомнено в точка 7 от настоящото решение, гласи, че „телетата не се връзват, с изключение на телетата, отглеждани групово, които могат да бъдат връзвани за период, не по-дълъг от един час по време на хранене с мляко или заместител на мляко […]“.

18

Следователно тълкуването, че телетата, държани на връзка с дължина около 3 m, която им позволява определена свобода на движение, не били вързани, тъй като тази свобода на движение отговаряла на изискванията на Директива 91/629, изменена, не може да бъде прието.

19

Действително от една страна както от редакцията на член 3, параграф 3 от Директива 91/629, изменена, така и от точка 8 от приложението към посочената директива е видно, че възможността за връзване на телетата засяга само телетата, отглеждани групово, а не индивидуално отглежданите телета, за които забраната е пълна. Тъй като протоколът от делото по главното производство посочва само телета, отглеждани в индивидуални боксове, следва да се направи заключение, че възможността за връзване на телетата не е свързана с посоченото дело.

20

От друга страна е важно да се посочи, с оглед на изчерпателност, че възможността за връзване на телетата е само по изключение, тъй като се отнася за периоди, които не могат да надхвърлят един час и са посветени на храненето с мляко. Следователно само през кратки периоди от време се допуска, по изключение, телетата да бъдат връзвани, като в допълнение това трябва да става при условия, при които свободата им на движение е осигурена, така че да могат да лежат, да си почиват, да стават и да си правят тоалета без затруднения. С други думи характеристиките, които изтъква ответникът по главното производство, за да се приеме, че животните му не са вързани, са точно тези, от които посочените животни трябва да се ползват когато са вързани по изключение — възможност, която е предоставена само за телетата, отглеждани групово, като това не е положението на телетата на ответника по главното производство.

21

Що се отнася до обстоятелството, че в редакцията на нидерландски език точка 8 от приложението към Директива 91/629, изменена, насочва към металното естество на връзката като използва думата „верига“ („kettingen“), на първо място следва да се посочи, че това не променя обхвата на предвиденото в тази разпоредба изключение, което се прилага само за групово отглежданите телета по време на храненето с мляко, какъвто не е случаят на телетата на ответника по главното производство, отглеждани в индивидуални боксове съгласно преюдициалното запитване.

22

На второ място е важно да се посочи, че във всеки случай въпросният термин не може да бъде разглеждан единствено в редакцията на споменатата точка на нидерландски език, тъй като общностните разпоредби трябва да се тълкуват и прилагат по еднакъв начин с оглед на редакциите, изготвени на всички езици на Европейската общност (вж. Решение от 7 декември 1995 г. по дело Rockfon, C-449/93, Recueil, стр. I-4291, точка 28, Решение от 2 април 1998 г. по дело EMU Tabac и др., C-296/95, Recueil, стр. I-1605, точка 36 и Решение от 8 декември 2005 г. по дело Jyske Finans, C-280/04, Recueil, стр. I-10683, точка 31).

23

Съгласно постоянната съдебна практика формулировката, използвана в една от езиковите редакции на дадена общностна разпоредба, не може да служи като единствена основа за тълкуването на разпоредбата или в това отношение да ѝ се отдава предимство пред другите езикови редакции. Подобен подход всъщност би бил несъвместим с изискването за еднакво прилагане на общностното право (вж. Решение от 12 ноември 1998 г. по дело Institute of the Motor Industry, C-149/97, Recueil, стр. I-7053, точка 16).

24

В случай на несъответствия между различните езикови редакции на един общностен текст, въпросната разпоредба трябва да се тълкува в зависимост от общата структура и целите на правната уредба, част от която тя представлява (Решение от 9 март 2000 г. по дело EKW и Wein & Co, C-437/97, Recueil, стр. I-1157, точка 42, както и Решение от 1 април 2004 г. по дело Borgmann, C-1/02, Recueil, стр. I-3219, точка 25).

25

Налага се изводът, че редакцията на точка 8 от приложението към Директива 91/629, изменена, на другите езици, различни от нидерландски, прибягва към обичайно понятие. Например редакцията на немски език използва термина „Anbindevorrichtung“ (приспособление за връзване), редакцията на английски език — думата „tether“ (връзка), тази на френски език — думата „attache“ [връзка], докато редакцията на италиански език използва думата „attacco“. Тази употреба на обичайно понятие е най-логична, като се има предвид, първо, пълната забрана, припомнена в точка 16 от настоящото решение, и на следващо място — изискваното от Директива 91/629, изменена, удобство за животното, когато по изключение се дерогира забраната за връзване на телетата при условията, припомнени в точка 17 от настоящото решение. Следователно терминът „верига“ противоречи на целта, преследвана от общностния законодател.

26

Следователно на поставените въпроси трябва да се отговори, че по смисъла на Директива 91/629, изменена, дадено теле е вързано, когато е държано на връзка, независимо от естеството и дължината на тази връзка, както и причините поради които животното е вързано.

По съдебните разноски

27

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (седми състав) реши:

 

По смисъла на Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 година относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата, изменена с Решение 97/182/ЕО на Комисията от 24 февруари 1997 година, дадено теле е вързано, когато е държано на връзка, независимо от естеството и дължината на тази връзка, както и причините, поради които животното е вързано.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: нидерландски.