4.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/4


Решение на Съда (голям състав) от 10 февруари 2009 г. (преюдициално запитване от House of Lords — Обединеното кралство) — Allianz SpA, по-рано Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA/West Tankers Inc.

(Дело C-185/07) (1)

(Признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Приложно поле - Компетентност на съд на държава-членка да издаде разпореждане, което забранява на дадена страна да започне или да продължи производство пред юрисдикция на друга държава-членка, по съображение че това производство противоречи на арбитражно съглашение - Нюйоркска конвенция)

(2009/C 82/06)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

House of Lords

Страни в главното производство

Ищци: Allianz SpA, по-рано Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA

Ответник: West Tankers Inc.

Предмет

Преюдициално запитване — House of Lords — Тълкуване на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) — Правомощие на съд на държава-членка да разпореди на дадена страна да не започва или да спре производство пред юрисдикция на друга държава-членка, по съображение че това производство противоречи на арбитражно съглашение

Диспозитив

Издаването от юрисдикция на държава-членка на разпореждане, което има за цел да забрани на дадено лице да започне или да продължи производство пред юрисдикциите на друга държава-членка, по съображение че това производство противоречи на арбитражно съглашение, е несъвместимо с Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.


(1)  ОВ C 155, 7.7.2007 г.