4.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/3


Решение на Съда (втори състав) от 12 февруари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

(Дело C-45/07) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Член 10 ЕО, член 71 ЕО и член 80, параграф 2 ЕО - Морска безопасност - Контрол на корабите и пристанищните съоръжения - Международни споразумения - Съответни области на компетентност на Общността и на държавите-членки)

(2009/C 82/04)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister и I. Zervas)

Ответник: Република Гърция (представители: A. Samoni-Rantou и S. Chala)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: I. Rao, подпомаган от г-н D. Anderson, QC)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на член 10, член 71 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО — Представяне пред международна организация на предложение, което попада в изключителната външна компетентност на Общността — Морска безопасност — Предложение относно контрола на съответствието на корабите и пристанищните съоръжения с изискванията на глава XI-2 от Конвенцията SOLAS и на Кодекса ISPS

Диспозитив

1)

Като е представила пред Международната морска организация (ММО) предложение (MSC 80/5/11) относно контрола на съответствието на корабите и пристанищните съоръжения с изискванията на глава XI-2 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, сключена в Лондон на 1 ноември 1974 г. и на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, Република Гърция не е изпълнила задълженията си по член 10 ЕО, член 71 ЕО и член 80, параграф 2 ЕО.

2)

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 82, 14.4.2007 г.