26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/13


Решение на Съда (шести състав) от 29 ноември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

(Дело C-6/07) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2002/74/ЕО - Закрила на работниците - Неплатежоспособност на работодателя)

(2008/C 22/25)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: J. Enegren и R. Vidal Puig)

Ответник: Кралство Испания (представител: F. Díez Moreno)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Липса на приемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2002/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 80/987/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 270, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 149)

Диспозитив

1)

Като не е приело в предписания срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2002/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 80/987/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, Кралство Испания не е изпълнило задълженията, които произтичат за него по силата на тази директива.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 56, 10.3.2007 г.