21.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/46


Определение на Първоинстанционния съд от 3 декември 2008 г. — RSA Security Ireland/Комисия

(Дело T-227/06) (1)

(Жалба за отмяна - Обща митническа тарифа - Класиране в Комбинираната номенклатура - Лице, което не е лично засегнато - Недопустимост)

(2009/C 44/80)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Ирландия) (представители: B. Conway, barrister, и S. Daly, solicitor)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: X. Lewis и J. Hottiaux)

Предмет

Искане за отмяна на Регламент (ЕО) № 888/2006 на Комисията от 16 юни 2006 година относно класиране на определени стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 165, стр. 6; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 20, стр. 136).

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като недопустима.

2)

Осъжда RSA Security Ireland да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 249, 14.10.2006 г.