18.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 167/9


Решение на Първоинстанционния съд от 3 юни 2009 г. — Комисия/Burie Onderzoek en advies

(Дело T-179/06) (1)

(Арбитражна клауза - Договори, сключени в рамките на програма RACE II и на специфична програма в областта на телематичните приложения от общ интерес - Възстановяване на част от авансово изплатените суми - Компетентност на Съда - Частична недопустимост - Принцип на добрата администрация - Насрещен иск)

2009/C 167/19

Език на производството: нидерландски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: първоначално A. Weimar и L. Escobar Guerrero, а впоследствие W. Roels, подпомагани от W. Rupert)

Ответник: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade, Нидерландия) (представители: I. van den Berge и A. Appelman, avocats)

Предмет

Искане по силата на арбитражна клауза по смисъла на член 238 ЕО за осъждане на Burie Onderzoek en Advies BV да възстанови част от сумите, авансово изплатени от Европейската комисия в изпълнение на два договора за финансиране в областта на напредналите съобщителни технологии в Европа и телематичните приложения, както и да заплати мораторни лихви.

Диспозитив

1)

Отхвърля като недопустим иска за възстановяване на сумите, авансово изплатени от Комисията на основание Договор Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas), с референтен номер „Projet R 2022“, доколкото е предявен срещу Burie Onderzoek en Advies BV, тъй като Първоинстанционният съд явно не е компетентен да се произнесе по него.

2)

Осъжда Burie Onderzoek en Advies да заплати на Комисията на основание Договор Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services), с референтен номер „Projet UR 1028“, сума в размер на 109 535,62 EUR, представляваща главница, увеличена с лихви за забава, изчислени съгласно приложимия в Нидерландия законен лихвен процент, считано от 31 август 2001 г. до окончателното плащане на дължимата сума.

3)

Отхвърля насрещния иск на Burie Onderzoek en Advies.

4)

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


(1)  ОВ C 224, 16.9.2006 г.