Решение на Съда (втори състав) от 2 април 2009 г. — Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Съвет и Комисия

(Дело C‑255/06 P-REV)

„Производство — Искане за преразглеждане — Искане относно определение, постановено по силата на член 119 от Процедурния правилник — Условия — Обжалване — Ново обстоятелство — Недопустимост“

1.                     Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Искане относно определение, с което е отхвърлена жалба като явно недопустима и неоснователна — Допустимост (член 44 от Статута на Съда на Европейските общности, член 119 от Процедурния правилник на Съда) (вж. точка 15)

2.                     Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Условия за допустимост на искането — Ново обстоятелство — Понятие (член 44 от Статута на Съда на Европейските общности, член 119 от Процедурния правилник на Съда) (вж. точки 16, 19—20)

3.                     Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Условия за допустимост на искането (член 98 и член 99, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда) (вж. точки 22—24, 26)

Предмет

Искане за преразглеждане на Определение на Съда (втори състав) от 5 юли 2007 г. по дело С‑255/06 Р — Отхвърляне на жалбата срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 30 март 2006 г. като частично явно недопустима и неоснователна

Диспозитив

1)

Отхвърля подаденото от Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ искане за преразглеждане.

2)

Осъжда Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ да заплати съдебните разноски.