Решение на Съда (трети състав) от 20 септември 2007 г. — Nestlé/СХВП

(Дело C-193/06 P)

„Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — Фигуративна марка, съдържаща словния елемент „QUICKY“ — Възражение на притежателя на по-ранни национални словни марки „QUICKIES“ — Вероятност от объркване — Цялостна преценка“

Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на идентична или сходна по-ранна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент на Съвета № 40/94) (вж. точки 34—35, 46—4 и 76)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 22 февруари 2006 г. по дело Nestlé/СХВП, с встъпила страна Quick restaurants SA (дело T‑74/04), с което Първоинстанционният съд отхвърля жалбата за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 17 декември 2003 г. (преписка R 922/2001‑2) относно процедура по възражение между Société des produits Nestlé SA и Quick restaurants SA

Диспозитив

 

Отменя Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 22 февруари 2006 г. по дело Nestlé/СХВП — Quick (QUICKY) (T‑74/04), доколкото в нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността Първоинстанционният съд не преценява визуалната прилика между разглежданите знаци, като се основава на общото впечатление, създадено от тях.

 

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

 

Връща делото на Първоинстанционния съд на Европейските общности.

 

Не се произнася по съдебните разноски.