30.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/10


Решение на Съда (четвърти състав) от 17 юли 2008 г. — Athinaïki Techniki AE/Комисия на Европейските общности, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Дело C-521/06 P) (1)

(Обжалване - Държавни помощи - Помощ, предоставена от Република Гърция на консорциума Hyatt Regency - Оплакване - Решение за приключване на преписката относно оплакването - Регламент (ЕО) № 659/1999 - Членове 4, 13 и 20 - Понятие за акт, който може да бъде обжалван, по смисъла на член 230 ЕО)

(2008/C 223/15)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Athinaïki Techniki AE (представител: S. A. Pappas, dikigoros)

Други страни в производството: Комисия на Европейските общности (представител: D. Triantafyllou), Athens Resort Casino AE Symmetochon (представители: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

Предмет

Жалба срещу определението на Първоинстанционния съд на Европейските общности (втори състав) от 26 септември 2006 г. по дело Athinaïki Techniki/Комисия (T-94/05), с което Първоинстанционният съд отхвърля като недопустима жалбата за отмяна на писмото на Комисията от 2 декември 2004 г., с което жалбоподателят е уведомен за приключване на преписката по оплакването му относно държавна помощ, за която същият твърди, че е предоставена от Република Гърция в рамките на възлагане на обществена поръчка — Понятие за акт, който може да бъде обжалван, по смисъла на член 230 ЕО

Диспозитив

1)

Отменя определението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 26 септември 2006 г. по дело Athinaïki Techniki/Комисия (T-94/05).

2)

Отхвърля възражението за недопустимост, повдигнато от Комисията на Европейските общности пред Първоинстанционния съд на Европейските общности.

3)

Връща делото на Първоинстанционния съд на Европейските общности за произнасяне по искането на Athinaïki Techniki AE за отмяна на решението на Комисията на Европейските общности от 2 юни 2004 г., с което е оставено без последствие оплакването му относно държавна помощ, която дружеството твърди, че е предоставена от Република Гърция на консорциума Hyatt Regency в рамките на обществена поръчка за прехвърляне на 49 % от капитала на казино Mont Parnès.

4)

Съдът не се произнася по съдебните разноски.


(1)  ОВ C 42, 24.2.2007 г.