30.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/6


Решение на Съда (голям състав) от 17 юли 2008 г. (преюдициално запитване от Employment Tribunal — Обединено кралство) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law

(Дело C-303/06) (1)

(Социална политика - Директива 2000/78/ЕО - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Членове 1, 2, параграфи 1, 2, буква a) и 3, както и член 3, параграф 1, буква в) - Пряка дискриминация, основана на увреждане - Тормоз, свързан с увреждане - Уволнение на служител без увреждания, но чието дете е с увреждания - Включване - Тежест на доказване)

(2008/C 223/08)

Език на производството: английски

Препращаща юрисдикция

Employment Tribunal

Страни в главното производство

Ищец: S. Coleman

Ответник: Attridge Law, Steve Law

Предмет

Преюдициално запитване — Employment Tribunal — Тълкуване на членове 1, 2, параграфи 1, 2, буква a) и 3 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7) — Обхват на понятието за увреждане — Възможност същото да обхване лице, което е тясно свързано с лице с увреждания и поради това е станало обект на дискриминация — Служител, който сам отглежда дете с увреждания

Диспозитив

1)

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите и по-специално членове 1 и 2, параграфи 1 и 2, буква a) от нея трябва да се тълкуват в смисъл, че предвидената от тях забрана за пряка дискриминация не се ограничава единствено до самите лица с увреждания. Когато работодател третира служител без увреждания по-малко благоприятно отколкото е, бил е, или би бил третиран друг служител в сходно положение и е доказано, че неблагоприятното третиране, на което е жертва този служител, се основава на увреждане на негово дете, за което той полага грижите, от които то най-много се нуждае, подобно третиране противоречи на забраната за пряка дискриминация, съдържаща се в споменатия член 2, параграф 2, буква a).

2)

Директива 2000/78 и по-специално членове 1 и 2, параграфи 1 и 3 от нея трябва да се тълкуват в смисъл, че предвидената от тях забрана за тормоз не се ограничава единствено до самите лица с увреждания. Когато е доказано, че нежеланото поведение, представляващо тормоз, на който е жертва служител без увреждания, е свързано с увреждане на негово дете, за което той полага грижите, от които то най-много се нуждае, подобно поведение противоречи на забраната за тормоз, съдържаща се в споменатия член 2, параграф 3.


(1)  ОВ C 237, 30.9.2006 г.