11.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 260/3


Решение на Съда (втори състав) от 3 юли 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

(Дело C-215/06) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Липса на оценка на въздействието върху околната среда на проекти, попадащи в приложното поле на Директива 85/337/ЕИО - Последващо узаконяване)

(2008/C 260/03)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: D. Lawunmi и D. Recchia)

Ответник: Ирландия (представители: D. O'Hagan, J. Connolly SC и G. Simons BL)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Членове 2 и 4, и членове 5-10 от Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174) — Не са приети мерки, за да се гарантира, че са проучени последиците на проектите, попадащи в приложното поле на директивата

Диспозитив

1.

Ирландия не е изпълнила задълженията си по членове 2 и 4, и членове 5-10 на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, в редакцията й преди или след измененията, въведени с Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г., като не е приела всички необходими разпоредби, за да гарантира, че:

преди пълното или частичното им изпълнение проектите, попадащи в приложното поле на Директива 85/337/ЕИО се проверяват, за да се определи дали е необходимо да се направи оценка на въздействието върху околната среда, както и, когато поради своя характер, мащаби или местоположение те могат да окажат съществено въздействие върху околната среда, че за тях ще се направи оценка на въздействието им съгласно членове 5-10 от Директива 85/337, и че

предоставянето на разрешения за изграждане на вятърни генератори и за свързаните с тях дейности в Derrybrien, в графство Galway, както и осъществяването на дейностите се предхождат от оценка на въздействието на проекта върху околната среда съгласно членове 5-10 от Директива 85/337.

2.

Осъжда Ирландия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 178, 29.7.2006 г.