26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/42


Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — Италия/Комисия

(Дело T-308/05) (1)

(Структурни фондове - Съвместно финансиране - Регламент (ЕО) № 1260/1999 и Регламент (ЕО) № 448/2004 - Условия за допустимост на авансови плащания от национални органи в рамките на схеми за държавни помощи или във връзка с предоставянето на помощи - Доказване на използването на средствата от крайните получатели - Жалба за отмяна - Подлежащ на обжалване акт)

(2008/C 22/78)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Италианска република (представители: първоначално A. Cingolo, впоследствие P. Gentili, avvocati dello Stato)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: L. Flynn и M. Velardo, подпомагани от G. Faedo, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решенията, които според ищеца се съдържат в писма на Комисията № 5272 от 7 юни 2005 г., № 5453 от 8 юни 2005 г., № 5726 и 5728 от 17 юни 2005 г. и № 5952 от 23 юни 2005 г.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 257, 15.10.2005 г.