3.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/35


Публикуване на заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктова спецификация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2023/C 156/07)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението за изменение в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) в срок от три месеца от датата на нейното публикуване.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е НЕСЪЩЕСТВЕНО, В ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД/ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Заявление за одобрение на изменение в съответствие с член 53, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

„Vorarlberger Alpkäse“

ЕС №: PDO-AT-1413-AM01 — 5.4.2022 г.

ЗНП (Х) ЗГУ ()

1.   Група заявител и законен интерес

Vorarlberger Alpwirtschaftsverein, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz, Австрия

Тел. +43 5574400350

Факс +43 5574400600

Електронна поща: fritz.metzler@lk-vbg.at

Първоначалният адрес на асоциацията е променен и съответно коригиран. Заявителят представлява интересите на производителите на ЗНП „Vorarlberger Alpkäse“ и следователно има законен интерес да подаде заявление за изменение на спецификацията.

2.   Държава членка или трета държава

Австрия

3.   Рубрика от продуктовата спецификация, която подлежи на изменение/изменения

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географски район

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка с географския район

Етикетиране

Други (промяна на данните на компетентната служба, наименование на първоначалната група заявител, проверяващ орган, национални изисквания, редакционни промени)

4.   Вид на изменението/измененията

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което не може да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ, което не следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

5.   Изменение/изменения

С оглед на опита, придобит във връзка с практическите аспекти на защитеното наименование от момента на неговото установяване, исканите изменения в продуктовата спецификация са необходими с цел предоставянето на по-подробно описание на всички важни производствени условия и условия на предлагане на пазара, включително различните етапи на производство, и гарантирането на качеството на ЗНП „Vorarlberger Alpkäse“.

Предишната продуктова спецификация, състояща се от няколко отделни документа и приложения, беше обединена в единен документ, който е преработен и актуализиран с цел предоставяне на по-ясно описание на изискванията, по-конкретно относно метода на производство и доказателството за произход, като по този начин се помага за запазване на качеството на ЗГУ „Vorarlberger Alpkäse“.

По-конкретно тези изменения се отнасят до:

1.   Описание на продукта

Текстът в точка 5, буква б) (Описание) от продуктовата спецификация е включен в точка 4.2 (Описание). Тази точка от своя страна е разделена на точки 4.2.1 (Обща информация) и 4.2.2 (Характеристики). Първоначалният текст е конкретизиран и структуриран. Съдържанието на мазнини в сухото вещество е заличено. Теглото на отделните пити сирене е увеличено на 40 kg (вместо 35 kg), а минималният период на зреене е определен на 3 месеца (вместо от 3 до 6 месеца).

Текстът в точка 5, буква б) от продуктовата спецификация:

„Твърдо сирене, произведено от натурално сурово мляко (неподложено на термична обработка, непреминало стерилизация чрез центрофугиране, непастьоризирано, без консерванти или стабилизатори, без химически добавки, без генетично модифицирано сирище), добито от едър рогат добитък, пасящ на алпийски или високопланински пасища, със суха зърнеста кора, чийто цвят варира от жълтокафяв до кафяв. Сиренето е твърдо до полутвърдо-еластично, с цвят на слонова кост и обикновено има кръгли шупли с размер на грахово зърно. Съдържанието на мазнини в сухото вещество е по-високо от 45 %. Теглото на питата е до 35 kg. Вкусът е мек и ароматен, a с увеличаване на периода на зреене става пикантен.

Минималният период на зреене е от 3 до 6 месеца, като е възможно да се наблюдава разлика в характеристиките (без пукнатини, по-малки дупки).“

е преформулиран, както следва:

4.2.   Описание

4.2.1   Обща информация

„Voralberger Alpkäse“ е твърдо сирене, произведено на алпийски и високопланински пасища в определения район от необработено алпийско краве мляко, получено без използване на силаж като храна и подходящо за производството на твърдо сирене. Теглото на отделните пити сирене не надвишава 40 kg, като сиренето зрее най-малко 3 месеца.

4.2.2   Характеристики

Сиренето има суха зърнеста кора, чийто цвят варира от жълтокафяв до кафяв, и твърда до гладка консистенция с цвят на слонова кост. При нарязване на сиренето се показват малко на брой равномерно разположени кръгли шупли, вариращи от матови до лъскави, с размер приблизително колкото грахово зърно. Шуплите обикновено са кръгли и с размер колкото грахово зърно. Вкусът е мек, a с увеличаване на периода на зреене става пикантен.

В зависимост от степента на зрялост описаните характеристики може да бъдат по-силно или по-слабо изразени, без да засягат или променят цялостния облик на „Vorarlberger Alpkäse“.

„Vorarlberger Alpkäse“ може да се предлага на пазара в разфасовки с различни големини.

Основания

Думите „съдържанието на мазнини в сухото вещество е по-високо от 45 %“ се заличават без замяна, тъй като са излишни предвид действащите нормативни изисквания. Формулировката, част от която идва от спецификацията, а друга част е добавена, е прецизирана, за да се изясни и допълни описанието на продукта, като по този начин на проверяващия орган се осигуряват по-точни и надеждни продуктови показатели, с които да се гарантира качеството на продукта. Минималният срок на зреене също е определен по-конкретно и ясно.

Предвид тенденцията на търсене на сирена, които са имали по-дълъг период на зреене, ситуацията на пазара и тази от гледна точка на продажбите изисква по-високи допустими отклонения по отношение на височината на слоя плесен и теглото на отделните пити сирене. Ето защо теглото е увеличено до максимум 40 kg. Тази промяна няма неблагоприятни последици или въздействие върху качеството на „Vorarlberger Alpkäse“.

2.   Доказателство за произход

Предишните пояснения, свързани с историята на продукта по точка 5, буква г) (Доказателство за произход) от първоначалната продуктова спецификация, които трябваше да бъдат представени в тази точка към момента на признаване на въпросното наименование, са преместени в точка 4.6 (Връзка с географския район). На тяхно място в точка 4.4 (Доказателство за произход) от изменената спецификация са включени специфични за сектора разпоредби за осигуряване на проследимост:

„Асоциацията заявител поддържа регистър на производителите, в който е включена всяка Sennalpe (алпийска хижа), в която се произвежда „Vorarlberger Alpkäse“ в географския район, заедно с името на планинския район и адреса за контакт. Sennalpe представя конкретно заявление до асоциацията заявител за включване в този регистър.

Разрешава се по-нататъшният превоз на използваното мляко от една одобрена мандра за производство на алпийско сирене до друга в рамките на определения район. За да се осигури проследимост, транспортираното количество мляко трябва да бъде документирано с известие за доставка.

За да се гарантира проследимостта на „Vorarlberger Alpkäse“ извън веригите за доставки, при поискване асоциацията заявител издава казеинов печат. Той съдържа сериен номер.

Казеиновият печат, който ще се използва, включва следния текст:

„G.U.-VBG

ALPKAESE

XXXXXX“

Преди пресоването на сиренето Sennalpe трябва да постави казеиновия печат, съдържащ серийния номер, върху всяка произведена пита сирене и да го впише в дневния производствен отчет. В ежедневния производствен отчет също така се документира датата на производство, количеството преработено мляко, температурата на нагряване и броя сирена, произведени през деня. Съблюдаването на периода на зреене може да се проследи чрез производствените записи/партиди. Сиренето може да зрее и да се съхранява и в регионални изби за зреене, разположени на по-ниска надморска височина в определения район.

Когато продава „Vorarlberger Alpkäse“, Sennalpe трябва да води записи, позволяващи проследимост (напр. известия за доставка/партиди).“

Основания

Тъй като досега спецификацията не е съдържала никакви правила за доказване на произход, се счита за уместно в точка 4.4 от продуктовата спецификация да се включи информация относно проследимостта на продукта (Доказателство за произход). Новата версия съдържа разпоредби за гарантиране на проследимостта. Освен това част от текста също е преместен от първоначалната точка 5, буква з) (Етикетиране) в точка 4.4. По-нататъшният превоз на използваното мляко от една одобрена мандра за производство на алпийско сирене до друга в рамките на определения район трябва да бъде разрешен в бъдеще, тъй като благодарение на технологиите днес това вече не се отразява на качеството и гарантира производството на ЗНП „Vorarlberger Alpkäse“. Това се налага, защото вече е все по-трудно да се намери персонал предвид огромната интензивност на работата и свързаната с нея несигурност за поддържане на производството на алпийско сирене в алпийските райони. Транспортираното количество мляко трябва да бъде документирано.

3.   Географски район

Текстът на точка 5, буква в) от продуктовата спецификация:

„Области, включващи алпийски и високопланински пасища в австрийската провинция Vorarlberg. Официално признатите алпийски стопанства са разположени на надморска височина между 1 000 и 1 800 m и функционират само през летните месеци в контекста на преместването на стадата, практикувано високо в планината.“

и допълнително представената карта на Австрия

се изменят, както следва:

4.3.   Географски район

„Vorarlberger Alpkäse“ се произвежда в провинция Vorarlberg на надморска височина между 1 000 и 1 800 m. Официално признатите алпийски стопанства функционират само през летните месеци в рамките на сезонното преместване на стадата, практикувано високо в планината.“

Височинна карта на определения географски район:

Основания

Текстът е съкратен. Изискването в спецификацията относно официално признатите алпийски стопанства е посочено в точка 4.5 (Метод на производство) (по-конкретно точка 4.5.1 (Суровина — мляко). Добавена е и нова карта на определения географски район. Картата вече съдържа информация за надморската височина. Това не променя границите на определения географски район.

4.   Метод на производство

Първоначалният текст на точка 5, буква д) (Метод на производство) от продуктовата спецификация е по-точно формулиран и е разделен на точки 4.5.1 (Суровина — мляко), 4.5.2 (Производство) и 4.5.3 (Специален опит — познания за производството).

Текстът на точка 5, буква д) от продуктовата спецификация:

„Суровото мляко, получено в Алпите от стада крави, подлежащи на официален контрол, без използване на силаж като храна, подходящо за производството на твърдо сирене и което не преминава термична обработка, не е пастьоризирано или стерилизирано чрез центрофугиране, се обработва на място без превоз или междинно складиране. Млякото, издоено вечерта, веднага се прехвърля в по-малки съдове (дървени ведра или каци), за да може каймакът да се отдели най-отгоре. На следващия ден каймакът (алпийското масло) се обира ръчно, за да се постигне желаното съдържание на мазнини в продукта. Това зряло обезмаслено мляко след това се смесва заедно с пълномасленото мляко, издоено сутринта, млечна киселина/бактериални култури и алпийско сирище в алпийски (медни) котли. Сиренината се отделя ръчно с помощта на тензух, като в процеса не се използват машини. Сиренината се нагрява до 51,5 °C—52,5 °C, пресова се и редовно се полива със саламура с цел образуване на хубава кора. Производството на сирене се извършва единствено по време на лятната паша на едрия рогат добитък (който се храни единствено чрез паша на алпийски пасища). Предвид краткия период на високопланинска паша (3—4 месеца), продуктът се предлага само сезонно и в ограничени количества.

Добавянето на мляко под каквато и да е форма от стопанства в долината е забранено.

Въведени са национални правила по отношение на отглеждането и здравето на животните и хигиената в стопанството и на персонала. Гарантирането на качеството се осигурява чрез извършване на проверки, обучение на персонала и обучение по хигиена.“

се изменя, както следва:

4.5.1.   Суровина (мляко)

„Vorarlberger Alpkäse“ се произвежда единствено от сурово мляко от високопланински крави по време на лятна паша в Алпите. Освен в изключителни случаи (напр. болест, снеговалеж или разгонване), през летните месеци пашата трябва да се извършва ежедневно. Едрият рогат добитък не трябва да се премества на пасища извън района на Sennalpe. Разрешено е използването само на краве мляко, добито в официално признати стопанства, разположени в алпийски или високопланински пасища в определения географски район. За производството на „Vorarlberger Alpkäse“ не трябва да се използва термично обработено или пастьоризирано мляко или мляко, преминало стерилизация чрез центрофугиране. Добавянето на мляко под каквато и да е форма от стопанства в долината е забранено. Млякото, използвано за производството на „Vorarlberger Alpkäse“, се характеризира с крехките треви и билки от пасищата в рамките на определения географски район. Кравите пасат треви и билки под формата на пресен зелен фураж или изсушени като сено. Храненето с ферментирал фураж или силаж е изрично забранено.

Използването на натрошено зърно като компенсиращ и допълващ фураж от други райони е разрешено до 20 % от сухото вещество годишно.

Натрошено зърно може да бъде закупено от други райони, тъй като географският район — типичен планински район, характеризиращ се с пасища и плитък хумусен слой, не е подходящ за отглеждането на култури. Това означава, че почти никакви зърнени или други подобни култури не се отглеждат или произвеждат в района, поради което те трябва да се купуват от други райони.

Поради това процентът на фуража от географския район не трябва да е по-малък от 80 % от общото сухо вещество, което се дава на кравите в период на лактация всяка година. Разрешено е добавянето на натрошено зърно с друг произход, до 20 % от сухото вещество на съответната дажба.

4.5.2.   Производство

Може да се използва само непастьоризирано сурово мляко, получено без използване на силаж като храна, което не е преминало топлинна обработка, нито стерилизация чрез центрофугиране. Не е разрешено добавянето на консерванти, стабилизатори, химически добавки и генетично модифицирано сирище.

Суровото мляко първо се обезмаслява частично и преминава през етап на предварително зреене със суроватка и/или млечнокисели бактерии. Традиционните млечнокисели бактерии, първоначално изолирани и размножени от диви култури, сега са в основата на изходната култура за използваните в стопанството земеделски култури. Узрялото и обезмаслено мляко след това се смесва с издоеното сутринта сурово мляко, млечнокисели бактерии и алпийско сирище в алпийски (медни) котли. Сиренината се отделя с помощта на тензух или чрез прехвърляне на сместа от сиренина и суроватка в калъпи за сирене. След това сгъстеното (подсирено) мляко се нарязва до желания размер с помощта на резачка за сиренина. След това се извършва следващият етап от производството на сиренето: сиренината се развива допълнително и настъпва синереза (при която суроватката се отделя от сиренината). Сиренината се нагрява до температура между 51 °C и 54 °C, след което се прехвърля в калъпи и се пресова.

Максималното тегло на сиренето е 40 kg, в зависимост от размера на питата сирене. След това сиренето се поставя в саламура със съдържание на сол приблизително 20 Bé°, за да може сиренето да абсорбира солта, да се образува кората и да се развие консистенцията на сиренето, при което сиренето се запечатва отвън, докато узрява напълно и равномерно отвътре. В резултат на това консистенцията на „Vorarlberger Alpkäse“ става хомогенна и компактна. След това сирената зреят най-малко 3 месеца, в зависимост от вида на кората и опита на млекопреработвателя, при температура между 10 °C и 17 °C и влажност над 80 %. По време на зреенето сиренето редовно се третира (с четка или чрез втриване) със солена вода (със съдържание на сол до 20 Bé°) до три пъти седмично, за да се създаде възможност за образуване на типичната кора и да се развие вкусът. След минималния период на зреене сиренето „Vorarlberger Alpkäse“ е готово за консумация.

4.5.3.   Ноу-хау — познания за производството

Качеството на „Vorarlberger Alpkäse“ се дължи най-вече на опита на местните производители на сирене в управлението на производството и зреенето на сиренето. Изкуството на производството на сирене се основава на ноу-хау на млекопреработвателите, участващи в производството по различни начини в зависимост от тяхната роля в процеса, чрез което се постига типичното качество на „Vorarlberger Alpkäse“. То започва с използването на култури от млечнокисели бактерии. От опита на млекопреработвателя например зависи определянето на състава на културата от млечнокисели бактерии, температурата, периода на покой, количеството и съотношението на добавените количества и условията на съхранение. Една особеност, произтичаща от техния опит, е специфичното съхранение и зреене на суровото мляко по начин, благоприятстващ образуването на млечнокисели бактерии, които значително подобряват характеристиките на сиренето по отношение на срока на годност, мириса и вкуса. Използването на телешко сирище, времето и начинът на нарязване на сгъстеното (подсирено) мляко и големината на сиренината, образуването на сиренето и нагряването на сместа от сиренина и суроватка са резултат от специфичния опит на производителите на сирене и са от особено значение за качеството на „Vorarlberger Alpkäse“.

Производителят на сирене трябва да наблюдава много внимателно всеки етап от производството на сирене и да определи точното време за всеки етап на обработка. Например внимателното нагряване на „Vorarlberger Alpkäse“ на температура между 51 °C и 54 °C след нарязване на подсиреното мляко е важна предпоставка за дългия срок на годност на сиренето. Същевременно млякото трябва да се преработва много внимателно, за да се запазят ароматните и микробиологичните характеристики и съставки и по този начин — специфичните качества на млякото. Освен това поради променящите се по естествен начин условия за фуража на високопланинските пасища млякото не притежава стандартни характеристики, а напротив, качеството му варира, например що се отнася до протеиновото съдържание или други съставки на млякото. Благодарение на големия си опит производителите на „Vorarlberger Alpkäse“ блестящо се справят с тези естествени изменения. С внимателния начин на работа на тези етапи те имат решаваща роля върху по-нататъшното зреене и по този начин върху качеството на крайния продукт. По време на зреенето на сиренето трябва да се обръща особено внимание. Благодарение на своя опит производителите на сирене инстинктивно знаят кога сиренето трябва да бъде обърнато, натрито с четка или на ръка и следователно оказват сериозно влияние върху качеството на сиренето.

Редовните срещи, провеждани между пастирите и производителите на сирене, на които те споделят натрупаните знания, водят до постоянен процес на учене, който спомага за поддържането на качеството и традицията на „Vorarlberger Alpkäse“.

Основания

В процеса на производство са направени промени с цел осигуряване на безупречното качество на „Vorarlberger Alpkäse“, което се основава най-вече на познанията на производителите за традиционния метод на производство. Заедно с (вече изменената) формулировката, която се съдържа в първоначалната спецификация, традиционният метод на производство е описан по-подробно, конкретно чрез по-подробно описване на метода на преработка.

Отделните изменения се отнасят до следните точки:

Суровина — мляко

Храненето на едрия рогат добитък единствено чрез паша не винаги е достатъчно за поддържане здравето на животните, тъй като все по-екстремните метеорологични явления (суша, дълги дъждовни периоди и т.н.) и свързаното с тях изменение на климата излагат млечните крави във високопланинския терен на метаболитен стрес и намаляват наличието на паша. Освен това различните породи крави, отглеждани на високопланински пасища, имат различни енергийни нужди и следователно се нуждаят от допълващи фуражи за тяхното благополучие.

В резултат на това, за да се осигури баланс в снабдяването с хранителни вещества, необходими за доброто състояние на животните, независимо от извънредните климатични условия, като суша, се дава възможност за закупуването на натрошено зърно и използването му като компенсиращ и допълващ фураж до съотношение от 20 % от сухото вещество годишно.

Горната дерогация по отношение на фуражните добавки не засяга високото и постоянно качество на млякото, тъй като по-голямата част от грубия фураж трябва да идва от определения район.

Изискването, посочено в точка 5, буква в) от продуктовата спецификация, относно официално признатите алпийски стопанства, разположени на надморска височина между 1 000 и 1 800 m, е преместено в точка 4.5.1 (Суровина — мляко) и е описано по-подробно. Млякото може да се добива само от крави от стопанства, разположени в алпийски или високопланински пасища, които са получили регистрационен номер от компетентния орган (австрийска Агенция за безопасност на храните). Това се обосновава от специфичните изисквания относно хигиената, определени в Регламент (ЕО) № 853/2004 (Регламент относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход), които стопанствата, произвеждащи сиренето, са задължени да спазват. Одобрените стопанства са включени в списък и може да бъдат проверени съгласно Регламента.

В бъдеще ще бъде разрешено по-нататъшния превоз от една одобрена високопланинска мандра до друга в рамките на определения район, тъй като благодарение на технологиите днес това вече не се отразява на качеството. Транспортираното количество мляко трябва да бъде документирано от двете високопланински мандри с известие за доставка.

Производство

Производството на „Vorarlberger Alpkäse“ е описано подробно стъпка по стъпка, от преработката на суровото мляко до етапа на зреене по време на съхранение, като са посочени техническите параметри, които трябва да се спазват, за да се гарантира качеството.

Сиренината вече може да се нагрява до температура между 51 °C и 54 °C (вместо между 51,5 °C и 52,5 °C, както преди). По-широкият температурен диапазон на нагряване е разрешен, тъй като не е възможно, в случай на ръчно нагряване, да се зададе точна температура, поради което е необходимо по-широко допустимо отклонение. Новият диапазон на температурата на нагряване няма отрицателно въздействие върху качеството на продукта. Продължава да не е разрешено добавянето на консерванти, стабилизатори и химически добавки. Това сега е още по-точно формулирано.

Що се отнася до собствената суроватка или млечнокисели култури на стопанството, ясно е посочено, че историческата стартерна култура днес се произвежда централно и след това се използва вътрешно за по-нататъшна употреба като земеделска култура за производството на „Vorarlberger Alpkäse“. Опитът на млекопреработвателите играе решаваща роля в това отношение.

Съдържанието на сол е ясно определено и адаптирано по критерии, които може да бъдат проверени с помощта на скалата на Боме (Bé). Съдържанието на сол е определено до 20 °Bé. Образуването на типичната за „Vorarlberger Alpkäse“ кора и свързаното с нея качество на сиренето са описани още по-подробно и са посочени управлението от страна на производителя на сирене и климатът на зреене.

Специален опит — познания за производството

Тъй като старата спецификация не съдържа ключови наблюдения относно традиционните познания на производителите, спецификацията е конкретизирана в това отношение и са дадени описания на квалификациите на експертите. Има също и описание на текущите дейности, насочени към предаване на традицията така, че да се гарантира качеството, в резултат на което може реално да бъде спряна загубата или намаляването на специалния опит, а традиционните познания за продукта да се запазят.

5.   Връзка с географския район

Информацията, включена преди това в точка 5, буква г) (Доказателство за произход), е преместена в точка 4.6 (Връзка с географския район).

Информацията, включена преди това в точка 5, буква е) (Връзка), е преместена в точка 4.6 (Връзка с географския район). Въздействието на климатичните и човешките фактори в географския район е подробно описано. Направено е подробно описание на конкретните експертни познания на регионалните производители, които до този момент се споменават само бегло в спецификацията, като традиционни познания за специални техники за съхранение и висока степен на експертни познания по отношение на производствените техники и управлението на зреенето, което е от съществено значение за проявяването на органолептичните свойства на сиренето.

Основания

Спецификацията е адаптирана към изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012, като историческите наблюдения, например документални доказателства и стари традиции по отношение на „Vorarlberger Alpkäse“, които първоначално са описани в раздела за доказателствата за произход, са преместени в точка 4.6 (Връзка с географския район).

6.   Етикетиране

Първоначалният текст на точка 5, буква з) (Етикетиране) от продуктовата спецификация е преместен в точка 4.4 (Доказателство за произход) и е адаптиран към настоящите изисквания относно документацията.

Например изисквания от първоначалната спецификация (по отношение на поставянето върху продукта на датата на производство и името на алпийското и/или високопланинското пасище) вече не са необходими, тъй като сега вече се предоставя документация, с която се доказва произходът. Казеиновият печат, който ще се използва, е подробно описан. Поставянето на този печат върху опаковките на разфасовки сирене вече не е необходимо, тъй като е гарантирана проследимостта на партидите при разфасовките.

Правилата относно търговските марки на разпространителите, определени в точка 5, буква з) (Етикетиране) от първоначалната продуктова спецификация, са преместени в точка 4.8 (Етикетиране).

„Използването на търговски марки на разпространителите е допустимо. Търговската марка на разпространителя обаче не трябва да подвежда потребителя или да накърнява добрата репутация на ЗНП.“

Основания

Изискванията относно управлението на търговските марки на разпространителите са пояснени и допълнени. Продължава да е разрешено използването на търговските марки на разпространителите.

7.   Редакционни изменения

7.1.   Наименованието и данните за компетентния орган на държавата членка са актуализирани.

7.2.   Адресът на групата заявител е коригиран.

Основания

Адресът на групата заявител е променен, след като наименованието за произход е станало защитено, и е актуализиран заедно с изменените данни на компетентния орган.

7.3.   Контролен орган

Разделът, съдържащ данните за контакт на контролния орган, е изменен, тъй като този орган вече е частно дружество, а именно Lacon GmbH.

7.4.   Промени в оформлението/представянето на продуктовата спецификация

Преномериране и изменение на някои от заглавията с цел предоставяне на по-ясна и по-точна информация.

7.5.   Национални изисквания

Заглавието „Национални изисквания“ е заличено, без да бъде заменено, тъй като такива изисквания не са необходими в контекста на нормативните изисквания.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„Vorarlberger Alpkäse“

ЕС №: PDO-AT-1413-AM01 — 5.4.2022 г.

ЗНП (X) ЗГУ ()

1.   Наименование/наименования [на ЗНП или ЗГУ]

„Vorarlberger Alpkäse“

2.   Държава членка или трета държава

Австрия

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1   Вид продукт [посочен в приложение ХI]

Клас 1.3. Сирена

3.2   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

„Voralberger Alpkäse“ е твърдо сирене, произведено на алпийски и високопланински пасища в определения район от необработено алпийско краве мляко, получено без използване на силаж като храна и подходящо за производството на твърдо сирене. Теглото на отделните пити сирене не надвишава 40 kg, като сиренето зрее най-малко 3 месеца.

Сиренето има суха зърнеста кора, чийто цвят варира от жълтокафяв до кафяв, и твърда до гладка консистенция с цвят на слонова кост. При нарязване на сиренето се показват малко на брой равномерно разположени кръгли шупли, вариращи от матови до лъскави, с размер приблизително колкото грахово зърно. Шуплите обикновено са кръгли и с размер колкото грахово зърно. Вкусът е мек, a с увеличаване на периода на зреене става пикантен.

В зависимост от степента на зрялост описаните характеристики може да бъдат по-силно или по-слабо изразени, без да засягат или променят цялостния облик на „Vorarlberger Alpkäse“.

3.3   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

За производството на „Vorarlberger Alpkäse“ може да се използва само мляко от крави от официално признати стопанства, разположени на алпийски или високопланински пасища, с поддържане на пасищата. Не е разрешено производството на силаж и използването му за храна.

Използването на допълнителен фураж под формата на натрошено зърно е разрешено до 20 % от сухото вещество годишно. Натрошено зърно може да бъде закупено и от други райони, тъй като географският район, който представлява типичен планински район, не е подходящ за селскостопанско производство. Това означава, че почти никакви зърнени или други подобни култури не се отглеждат или произвеждат в района, поради което те трябва да се купуват от други райони.

Поради това процентът на фуража от географския район не трябва да е по-малък от 80 % от общото сухо вещество, което се дава на кравите в период на лактация всяка година. Разрешено е добавянето на натрошено зърно, закупено от друг район, до 20 % от сухото вещество на съответната дажба.

3.4   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Суровината трябва да премине през етапите на производство, преработка и зреене в определения район.

3.5   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

---

3.6   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Сирената трябва да бъдат обозначени с казеинов печат и сериен номер. Асоциацията заявител е отговорна за администрирането и определянето на серийния номер.

4.   Кратко определение на географския район

„Vorarlberger Alpkäse“ се произвежда в провинция Vorarlberg на надморска височина между 1 000 и 1 800 m. Официално признатите алпийски стопанства функционират само през летните месеци при преместването на стадата, практикувано високо в планината.

5.   Връзка с географския район

Характерните свойства на „Vorarlberger Alpkäse“ се дължат на използваното за производството мляко, на неговите съставки, вкус и консистенция, които зависят от високопланинската флора във Vorarlberg, както и на климатичните условия и човешкия фактор (традиционно занаятчийско производство) при производствения процес. Малките алпийски стопанства и до днес са запазили занаятчийското производство и внимателната преработка/зреене на сирената. Това води до специалното качество и дългия срок на годност на „Vorarlberger Alpkäse“.

Млякото, използвано за производството на „Vorarlberg Alpkäse“, съдържа специален ароматен компонент, дължащ се на високопланинската растителност в района на производство и на храненето на животните предимно със зелен фураж, което в комбинация с традиционния метод на занаятчийско производство дава на сиренето неговите характерни свойства. Производството на сирене има съществен принос за поддържането на селското стопанство в планинските райони на Vorarlberg и е от съществено значение за екологичното разнообразие и стабилността на високопланинския културен пейзаж на Vorarlberg.

Във Vorarlberg селското стопанство е съсредоточено изцяло в поддържането на пасищата. На алпийските стопанства е строго забранено да използват силаж за храна (или ферментирал фураж). Само чрез забраната на силажа е възможно да се произвежда висококачествен продукт „Vorarlberger Alpkäse“.

„Vorarlberger Alpkäse“ е продукт, който се е произвеждал и консумирал в определения район в продължение на стотици години. През цялото това време в днешната провинция Vorarlberg се е произвеждало сирене. Първоначално и в продължение на векове сиренето се е произвеждало предимно за собствена консумация и се е предлагало на пазара в региона. Производството на високопланинско сирене има съществен принос за поддържането на високопланинското селско стопанство във Vorarlberg и е от съществено значение за екологичното разнообразие и стабилността на високопланинския културен пейзаж на Vorarlberg. В хода на преместването на стадата между стопанства в долината, алпийски и високопланински пасища, преработката на сурово мляко високо в планината е важен икономически компонент от поддържането на стопанствата и мандрите във Vorarlberg.

Според наличните документални източници традиционните методи на производство на сирене в региона са били използвани по време на Тридесетгодишната война. Този процес е в основата на днешния процес на производство на „Vorarlberger Alpkäse“. През 18 век голяма част от алпийското мляко, добито през летните месеци при преместването на стадата, практикувано високо в планината, вече се е преработвало в алпийско сирене. Оттогава насам се използва наименованието „Vorarlberger Alpkäse“.

В средата на 18 век регионалните условия, като надморска височина, климат, флора и фауна и малкият размер на стопанствата, са спомогнали за развитието на производството на мазно сирене, включващо специфични техники за производство на сирене. Благодарение на тези техники сиренето има по-дълъг срок на годност и по-висока добавена стойност.

Натрупаните в определения район технически познания и умения за производството на сирене (хранене на животните, преработка на млякото, технология на производство и зреене) се предават от поколение на поколение. Тези знания и умения се доразвиват и служат и до днес като основа за производството на „Vorarlberger Alpkäse“.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/vorarlbergeralpkaese/

Може да бъде открита директно на уебсайта на Австрийската патентна служба (www.patentamt.at), като посетите: „Търговски марки/Географски указания/Списък на австрийски географски указания“. Спецификацията може да бъде открита под съответното наименование за качество.


(1)  OB L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.