12.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 10/7


Известие до предприятията, които възнамеряват през 2024 година да пуснат на пазара в Европейския съюз флуоровъглеводороди в насипно състояние

(2023/C 10/06)

1.   

Адресати на настоящото известие са всички предприятия, които искат да подадат декларация за пускане на пазара в Съюза през 2024 г. на флуоровъглеводороди в насипно състояние в съответствие с член 16, параграф 2 и член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове (1) (наричан по-нататък „Регламентът“). В настоящото известие Съюзът трябва да се разбира като включващ Северна Ирландия (2).

2.   

Флуоровъглеводороди (HFC) означава веществата, изброени в раздел 1 на приложение I към Регламента, или смеси, които съдържат някое от следните вещества:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.   

Всяко пускане на пазара на тези вещества, с изключение на употребите, изброени в член 15, параграф 2, букви а)—е) от Регламента, или общо годишно количество на тези вещества по-малко от 100 тона CO2 екв. годишно, е обект на количествени ограничения съгласно системата за квоти, определена в членове 15 и 16, както и в приложения V и VI към Регламента.

4.   

Вносителите трябва в момента на допускане за свободно обращение на флуоровъглеводородите да имат валидна регистрация като вносители на флуоровъглеводороди в насипно състояние в електронния регистър „F-Gas Portal and HFC Licensing System“ (3), в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/661 на Комисията за осигуряване на доброто функциониране на регистъра за квоти за пускане на пазара на флуоровъглеводороди (4). Такава регистрация се счита като задължителен лиценз за внос. Подобен лиценз е необходим за износа на флуоровъглеводороди (5).

5.   

В съответствие с приложение VI към Регламента сборът от квотите, разпределени въз основа на референтни стойности, се изважда от максималното количество флуоровъглеводороди, което може да бъде пуснато на пазара през 2024 г., за да се определи количеството, което да се разпредели от този резерв.

6.   

Всички данни, предоставени от предприятията, както и квотите и референтните стойности се съхраняват в електронния онлайн регистър „F-Gas Portal and HFC Licensing System“. Всички данни в регистъра „F-Gas Portal and HFC Licensing System“, включително квотите, референтните стойности, търговските и личните данни, ще се третират от Европейската комисия като поверителни.

7.   

Предприятията, които желаят да получат квота от този резерв, трябва да следват процедурата, описана в точки 9—12 от настоящото известие.

8.   

Съгласно член 16, параграф 2 и член 17, параграф 1 от Регламента, предприятието, което декларира намерение да получи квоти от резерва, трябва да има регистриран валиден профил, който да е одобрен от Комисията в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/661 на Комисията като производител и/или вносител на флуоровъглеводороди, в електронния регистър „F-Gas Portal and HFC Licensing System“. С цел да се осигури надлежно разглеждане на заявлението за регистрация, включително евентуалната необходимост от допълнителна информация, такова заявление трябва да бъде подадено най-късно две седмици преди началото на периода за деклариране, т.е. преди 20 февруари 2023 г. За заявления, получени след изтичането на този срок, не може да се гарантира, че ще има окончателно решение по заявлението за регистрация преди края на периода за деклариране. Дружествата, които все още не са регистрирани, могат да намерят указания за начина на регистрация на уебсайта на ГД „Действия по климата“ (6).

9.   

Предприятието трябва да подаде декларация за предвижданите количества за 2024 г. в електронния регистър „F-Gas Portal and HFC Licensing System“ в периода за деклариране от 6 март 2023 г. до 13:00 ч. (централноевропейско време) на 5 април 2023 г. Указания за начина на регистрация могат да намерят на уебсайта на ГД „Действия по климата“ (7).

10.   

Комисията ще счита за валидни само надлежно попълнени декларации, в които няма грешки и които са получени преди 13,00 ч. (централноевропейско време) на 5 април 2023 г.

11.   

Въз основа на тези декларации Комисията ще разпредели квоти на тези предприятия в съответствие с член 16, параграфи 2, 4 и 5, както и с приложения V и VI към Регламента.

12.   

В член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/661 на Комисията е посочено, че за целите на разпределението на квотите за пускане на пазара на флуоровъглеводороди съгласно член 16, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 517/2014 всички предприятия с един и същ действителен собственик (едни и същи действителни собственици) се считат за един-единствен декларатор в съответствие с член 16, параграфи 2 и 4 от същия регламент.

13.   

Комисията ще информира предприятията за общото количество на отпуснатите квоти за 2024 г. чрез електронния регистър „F-Gas Portal and HFC Licensing System“.

14.   

Регистрацията в електронния регистър „F-Gas Portal and HFC Licensing System“ и/или декларацията за намерение за пускане на флуоровъглеводороди на пазара през 2024 г. сами по себе си не дават право за пускане на флуоровъглеводороди на пазара през 2024 г.


(1)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.BUL

(2)  Протокол за Ирландия и Северна Ирландия: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT

(3)  Регистърът е създаден в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 517/2014: /https://webgate.ec.europa.eu/fgas

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=BG

(5)  Вж. член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1375 на Комисията: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375

(6)  https:/climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_f-gas_guidance_document_bg.pdf

(7)  https://climate.ec.europa.eu/system/files/2020-02/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf