Брюксел, 19.6.2023

COM(2023) 324 final

2023/0187(CNS)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

за по-бързи и по-сигурни данъчни облекчения за надвзети данъци при източника

{SEC(2023) 243 final} - {SWD(2023) 215 final} - {SWD(2023) 216 final} - {SWD(2023) 217 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

В ЕС инвеститорите по принцип могат да бъдат задължени да плащат два пъти данък върху доходите, които получават от притежаването на ценни книжа (а именно дивиденти от притежавани акции и лихви от притежавани облигации) в трансграничен контекст.

·Първо, в държавата на емитента на ценните книжа (държавата на източника) могат да бъдат наложени данъци под формата на данък, удържан от брутния доход от ценните книжа (данък, удържан при източника — ДПИ).

·Второ, в държавата, на която инвеститорът е местно лице, могат да бъдат наложени данъци под формата на данък върху доходите.

За да избегнат това двойно данъчно облагане, много държави са се споразумели да поделят правото на данъчно облагане между държавата на източника и държавата, на която лицето е местно лице, като са подписали спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Съгласно условията на тези спогодби чуждестранните инвеститори могат да имат право на по-ниска ставка на ДПИ или на освобождаване от него в държавата на източника. Освен данъчните спогодби, някои държави на източника са въвели правила, които предвиждат по-ниски ставки или освобождаване от данъци за определени чуждестранни данъкоплатци, с оглед на конкретни цели в областта на политиката.

Това намаление или освобождаване от ДПИ може да бъде предоставено по два начина. Намалената данъчна ставка или освобождаването от данък се прилага директно в момента на изплащане на дивидента/лихвата (данъчни облекчения при източника) или надвзетият данък се възстановява въз основа на искане от страна на инвеститора (процедура за възстановяване).

Въпреки това процедурите във връзка с ДПИ, които позволяват на чуждестранните инвеститори да се възползват от предимствата на данъчните спогодби или от националните предимства, често са утежнени, скъпи и продължителни, тъй като се различават значително в отделните държави членки както по отношение на документацията, която трябва да бъде представена от данъкоплатците, за да получат освобождаване от ДПИ, така и по отношение на нивото на цифровизация. Също така процедурите във връзка с ДПИ все още са изложени на риск от данъчни измами и злоупотреби, което води до данъчни загуби за държавите членки, както показаха редица данъчни скандали, по-специално така наречените случаи Cum-Cum и Cum-Ex. Причината за това е липсата на точна информация на разположение на данъчните органи, което се дължи на ниското ниво на прозрачност във финансовата верига и на липсата на информация за наличието на финансови договорености, свързани с базовата ценна книга.

Процедурите за подаване на искане за възстановяване обикновено включват следните стъпки и изисквания: данъкоплатецът (т.е. получателят на плащанията) трябва да докаже, че е местно лице на държавата, с която държавата членка на източника е подписала данъчна спогодба. За тази цел данъкоплатецът трябва да поиска удостоверение за местно лице от данъчния орган на държавата, на която е местно лице. Освен това, в зависимост от държавата на източника, е необходимо да се предоставят редица допълнителни формуляри и документи. Въпреки че обикновено в ЕС държавите членки на източника изискват доказателство, че данъкоплатецът е собственик на ценната книга и получател на дохода, преди да възстановят надвзетите данъци, те могат да изискват и всякакви документи, свързани с веригата на плащане, или конкретни банкови удостоверения (напр. ваучер за дивиденти). Поради неотдавнашни и много значими случаи на сложни измами някои държави членки са въвели или възнамеряват да въведат още по-строги изисквания за документацията като част от своите процедури.

Една от най-очевидните форми на данъчна злоупотреба са ситуациите, при които данъкоплатци, които нямат право на по-ниска ставка на ДПИ, участват в сделки (напр. предоставяне в заем на ценни книжа или продажба и обратно изкупуване) със субекти, които биха могли да се възползват от намалена ставка на ДПИ (напр. въз основа на съответната данъчна спогодба или поради специфичния си статут), ако са собственици на ценните книжа, за да разпределят спестените средства помежду си.

Този вид злоупотреба е известен още като арбитраж на дивиденти или „Cum-Cum“. Друга форма на злоупотреба са схемите „Cum-Ex“, които действат като схеми за измами чрез подаване на многократни искания за възстановяване: чрез умишлени практики на къси продажби в деня на разпределянето се цели да се създаде объркване между икономическия и юридическия собственик на ценните книжа, което дава възможност и на двете страни да претендират за възстановяване на данъци, които надвишават сумата, която първоначално е била удържана при източника от агента по ДПИ.

Настоящото статукво обезкуражава трансграничните инвестиции в рамките на ЕС, особено за инвеститорите на дребно: в неотдавнашно проучване 1 близо 70 % от инвеститорите на дребно, които биха имали право на намалена ставка на ДПИ, не са се възползвали от нея, като са посочили като основни причини продължителните, скъпи и твърде сложни процедури, което е накарало 31 % от тях да решат да продадат своите чуждестранни акции в ЕС. По същество това противоречи на целите на съюза на капиталовите пазари (СКП) и на пакета за инвестиции на дребно, приет на 24 май 2023 г. 2 , и подкопава конкурентоспособността на пазара на ЕС като цяло. Освен че отнема значителни ресурси на данъчните органи, постоянният риск от измами или злоупотреби оказва отрицателно въздействие върху данъчните приходи на държавите членки и в крайна сметка върху данъчната справедливост.

В продължение на десетилетия Европейската комисия и международните организации анализират и се опитват да се справят с неефективността и риска от измами или злоупотреби, свързани с процедурите във връзка с ДПИ. По-специално през 2009 г. Комисията представи препоръка за държавите членки относно опростяването на процедурите във връзка с ДПИ 3 . През 2017 г. Комисията публикува Кодекс за поведение относно данъка, удържан при източника 4 , в който призова държавите членки да поемат доброволен ангажимент. На международно равнище през 2013 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) одобри пакета за прилагане на облекчения съгласно спогодби и подобряване на спазването на данъчното законодателство (TRACE), чиято цел е да се справи с неефективността на процедурите във връзка с ДПИ 5 .

Въпреки че тези действия на равнището на ЕС и на международно равнище доведоха до известно подобрение, утежнените процедури във връзка с ДПИ все още обезкуражават трансграничните инвестиции, особено от страна на инвеститорите на дребно, остават пречка за добре функциониращия капиталов пазар в ЕС и все още са изложени на риск от измами или злоупотреби. Общите разходи за процедурите във връзка с ДПИ се оценяват на 6,62 милиарда евро 6 .

Поради тези причини през 2020 г. в плана за действие за справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване 7 и в плана за действие за съюз на капиталовите пазари за хората и предприемачите 8 Комисията обяви законодателна инициатива в областта на процедурите във връзка с ДПИ. През март 2022 г. Европейският парламент приветства плана за действие за справедливо и опростено данъчно облагане и подкрепи цялостното му прилагане 9 . Освен това Европейският парламент силно приветства намерението на Комисията да представи предложение за създаване на обща и стандартизирана система във връзка с данъците, удържани при източника, придружена от механизъм за обмен на информация и сътрудничество между данъчните органи на държавите членки 10 . През 2020 г. в резолюцията на Европейския парламент относно плана за действие за съюз на капиталовите пазари се подчертава необходимостта от намаляване на данъчните пречки пред трансграничните инвестиции, включително процедурите за трансгранично възстановяване по отношение на инвеститорите, включително инвеститорите на дребно 11 .

Целта на настоящото предложение е двойна: подпомагане на доброто функциониране на СКП чрез улесняване на трансграничните инвестиции и гарантиране на справедливо данъчно облагане чрез предотвратяване на данъчни измами и злоупотреби.

За да се постигнат тези цели, с настоящото предложение се въвеждат по-ефективни процедури във връзка с ДПИ, като същевременно на държавите членки се предоставят необходимите инструменти за ефективна борба с данъчните измами и злоупотреби. Предложените промени ще имат и много практическо и полезно въздействие върху инвеститорите и ще доведат до значителни икономии на разходи за инвеститорите, които се оценяват приблизително на 5,17 милиарда евро годишно 12 .

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящата инициатива е в пълно съответствие с други инициативи, предприети от Комисията през последните години за постигане на ключовия приоритет за борба с данъчните измами и злоупотреби:

През 2016 г. Комисията прие Директивата срещу избягването на данъци 13 , за да се гарантира координираното прилагане в държавите членки на ключови мерки срещу избягването на данъци, произтичащи от международните действия, свързани със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

От приемането ѝ през 2011 г. Директивата за административното сътрудничество (ДАС) 14 бе неколкократно преразглеждана и разширявана, за да се даде възможност за широкомащабен и навременен обмен на информация, свързана с данъчното облагане, в целия ЕС. По-конкретно ДАС 2 15 установява рамка за по-голяма данъчна прозрачност в рамките на ЕС по отношение на информацията за финансовите сметки.

ДАС 6 16 изисква от посредниците да информират данъчните органи за трансгранични договорености, които потенциално биха могли да се използват за агресивно данъчно планиране.

През 2021 г. Комисията прие предложение за директива за борба със злоупотребата с фиктивни образувания (т.е. образувания в Европейския съюз, които нямат никаква или имат минимална икономическа дейност) 17 с цел избягване или укриване на данъци.

Съществуващите инструменти на ЕС обаче не съдържат конкретни мерки за справяне със злоупотребите с данъчни практики по отношение на процедурите във връзка с ДПИ. Действащите правила не предвиждат предоставяне на информация за сделките с ценни книжа на данъчните органи на държавите членки на източника (включително подробности за веригата на плащане по отношение на изплащането на дивиденти или лихви от финансовите посредници).

Съответно в тях не се разглежда адекватно конкретния проблем със злоупотребите. Настоящата директива ще разшири прозрачността, за да позволи на държавите членки да проверяват дали ставката на ДПИ се прилага правилно към всеки отговарящ на условията данъкоплатец. Тя ще гарантира, че прозрачността е постигната своевременно, за да се обоснове и позволи бързо и ефикасно обработване на приложимите искания за възстановяване или данъчно облекчение.

Тъй като настоящото предложение се отнася до процедурите във връзка с ДПИ, то само ще допълни Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества 18 и Директивата за плащанията на лихви и роялти 19 , които освобождават от ДПИ съответно дивидентите и други видове разпределяне на печалба, както и лихвите и роялти, изплащани от дъщерните дружества на техните дружества майки, и премахват двойното данъчно облагане на тези доходи на ниво дружество майка. Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества и Директивата за плащанията на лихви и роялти могат да бъдат приложими по отношение на котираните ценни книжа, които попадат в обхвата на настоящото предложение, и настоящото предложение няма да ограничи държавите членки при спазването на посочените две директиви, а по-скоро ще ги улесни по отношение на процедурата.

   Съгласуваност с други политики на ЕС

Предложението е в пълно съответствие с доброто функциониране на СКП и ще допринесе за него. Целта на СКП е финансирането да стане по-достъпно за дружествата в ЕС, да се улеснят инвестициите за физическите лица и инвестиционните посредници и да се интегрират националните капиталови пазари в истински единен пазар. Различните, утежнени и продължителни процедури във връзка с ДПИ водят до значителни разходи, които възпират трансграничните инвестиции и подкопават СКП. Осъществяването на по-бързи, по-ефективни и по-евтини процедури във връзка с ДПИ ще подкрепи трансграничните инвестиции и ще допринесе за изграждането на истински единен пазар на капитала в ЕС.

Като премахва ключова пречка пред трансграничните инвестиции от страна на инвеститорите на дребно, настоящото предложение допълва стратегията за инвестициите на дребно, приета на 24 май 2023 г. 20 , за да се даде възможност на потребителите да се възползват пълноценно от капиталовите пазари на ЕС.

Настоящата директива също така допълва Директивата за правата на акционерите 21 , тъй като и двете имат общата цел да се изисква прозрачност по отношение на крайния инвеститор. Директивата за правата на акционерите улеснява идентификацията на акционерите и информационните потоци между акционерите и емитента на ценни книжа. Дружествата имат право да идентифицират своите акционери и да получават информация за самоличността на акционерите от всеки посредник, който разполага с тази информация.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание за законодателната инициатива в областта на данъчното облагане е член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Въпреки че в този член прякото данъчно облагане не е изрично посочено, в него се прави позоваване на издаването на директиви за сближаване на националните законодателства, каквито са директивите, които се отнасят пряко до създаването или функционирането на единния пазар. От това следва, че съгласно член 115 от ДФЕС директивите са подходящият правен инструмент за ЕС в тази област. Въз основа на член 288 от ДФЕС директивите ще бъдат обвързващи за държавите членки по отношение на резултата, който трябва да се постигне, но ще оставят на националните органи възможността да определят формата и методите.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Настоящото предложение е съобразено с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Трансграничният характер на проблема изисква обща инициатива в рамките на единния пазар.

Проблемът произхожда главно от факта, че държавите членки, които удържат данъци при източника върху изплатените дивиденти или лихви, прилагат различни системи за данъчни облекчения по отношение на надвзетите данъци в трансграничен контекст. Използват се следните системи, като в различните държави членки може да се прилагат различни прагове или различни изисквания: система за данъчни облекчения при източника, система за бързо възстановяване, стандартна система за възстановяване или комбинация от тях.

Поддържането на все по-фрагментирана рамка от процедури във връзка с ДПИ в ЕС води до високи разходи за привеждане в съответствие за инвеститорите и съответните финансови посредници. Преобладаващият трансграничен характер на разглеждания проблем изисква действия на равнището на ЕС за опростяване на административните процедури и намаляване на разходите за привеждане в съответствие. При липсата на такава инициатива разпокъсаността на националните процедури във връзка с ДПИ възпрепятства ефективното функциониране на процедурите за данъчни облекчения при трансгранични операции, а впоследствие и правилното функциониране на единния пазар. Ето защо са необходими действия от страна на ЕС за уеднаквяване на условията за националните и чуждестранните инвеститори, както и за националните и чуждестранните посредници.

Инициативата има за цел също така да отговори на препоръките, направени от ЕОЦКП в „Окончателен доклад относно схемите за възстановяване по отношение на Cum-Ex, Cum-Cum и данъка, удържан при източника“, в който се стига до заключението, че са необходими конкретни действия в областта на данъчното облагане на равнището на ЕС за ефективна борба с измамите и злоупотребите.

Следователно законодателната инициатива е в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз.

Пропорционалност

Предвидените мерки не надхвърлят минималното необходимо ниво на защита за единния пазар и следователно са в съответствие с принципите на пропорционалност. Предложението не предписва пълна хармонизация, а само определя общи характеристики, които биха подобрили системите на държавите членки във връзка с ДПИ и биха ги укрепили срещу измами и злоупотреби.

Въвеждането на общо цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели (eTRC) ще бъде от полза за инвеститорите, финансовите посредници и данъчните органи. Текущата система, която е разпокъсана и отчасти на хартиен формат, ще бъде заменена с изцяло цифрова система. Това ще увеличи цифровизацията на административните процедури в държавите членки и ще повиши ефективността, като също така ще даде възможност на финансовите посредници да подобрят собствените си процедури. Това е важна първа стъпка към постигането на по-ефективни процедури във връзка с ДПИ.

Въвеждането на задължения за предоставяне на информация за финансовите посредници ще доведе до известни разходи и административна тежест. Тези разходи обаче ще се компенсират от положителното въздействие, което получената информация ще има за данъчните органи за подобряването на процедурите във връзка с ДПИ по отношение на сигурността и ефективността.

Освен това тази тежест следва да се оценява на фона на инициативите, които наскоро бяха приети или обявени в някои държави членки в отговор на неотдавнашните скандали с данъчни измами и злоупотреби с процедурите във връзка с ДПИ — тези инициативи въвеждат нови и обширни изисквания за докладване от страна на посредниците.

Наличието на общ за целия ЕС стандарт за предоставяне на информация ще спести разходи за спазване на изискванията от страна на финансовите посредници, които извършват трансгранична дейност, тъй като те ще се съобразяват с един-единствен стандарт за предоставяне на информация в целия ЕС, а не с множество различни изисквания за предоставяне на информация.

Избор на инструмент

Предложеният инструмент е директива, която е единственият допустим инструмент съгласно правното основание (член 115 от ДФЕС).

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не съществува предишно обвързващо законодателство в областта на процедурите за данъчни облекчения във връзка с ДПИ, поради което не са извършени последващи оценки или проверки за пригодност.

Консултации със заинтересованите страни

Стратегията за консултация със заинтересованите страни за настоящата инициатива се състоеше както от обществени, така и от целеви консултации. Оценка на въздействието от етапа на създаване 22 беше публикувана на 28 септември 2021 г. с четириседмичен период на консултация, последван от обществена консултация, която продължи между април и юни 2022 г., в резултат на която бяха получени 1682 отговора.

Консултациите с държавите членки бяха проведени чрез работна група IV, двустранни срещи и две срещи в рамките на форума TADEUS. Освен това бяха проведени срещи с различни заинтересовани страни, като например представители на финансови посредници и инвеститори на дребно.

От този обмен на мнения и становища, получени от различни заинтересовани страни, може да се заключи, че съществува широк консенсус относно проблемите, произтичащи от различните процедури във връзка с ДПИ в държавите членки, и относно необходимостта от действия на ЕС за справяне с фрагментираната и неефективна ситуация.

Съществуват обаче различия между основните групи заинтересовани страни по отношение на възможните варианти за постигане на тази цел:

Инвеститорите и финансовите посредници определено смятат, че данъчните облекчения при източника ще осигурят най-добри резултати, като ранно данъчно облекчение за инвеститорите и ограничена тежест за посредниците. Те също така потвърдиха, че система за данъчни облекчения при източника вероятно ще трябва да бъде допълнена от системи за възстановяване на ДПИ като резервен вариант. Поради това те подкрепиха инициативата, която ще има за цел също така да стандартизира настоящите процеси и формуляри за възстановяване на ДПИ.

Държавите членки изразиха подкрепа за въвеждането на общо за целия ЕС цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели. По отношение на задължението за предоставяне на информация и стандартизираната процедура:

а)Държавите членки, в които националната ставка за чуждестранни инвеститори е по-ниска или еднаква със ставката по СИДДО, няма да бъдат пряко засегнати от стандартизацията на процедурите във връзка с ДПИ или с предоставянето на информация. Някои от тези държави членки изразиха подкрепа за действия на равнището на ЕС, тъй като това ще подобри положението на техните инвеститори.

б)Държавите членки, в които националната ставка на ДПИ е по-висока от ставката по съответната СИДДО, постигнаха широко съгласие за повишаване на прозрачността и стандартизиране на процедурите във връзка с ДПИ, като подчертаха, че е важно да се постигне баланс между ефективността на тези процедури и запазването на контрола върху процесите с цел предотвратяване на данъчни злоупотреби.

Всички горепосочени мнения, получени от заинтересованите страни, бяха внимателно разгледани в настоящото предложение, с което се въвеждат по-ефективни процедури във връзка с ДПИ, като същевременно на държавите членки се предоставят необходимите инструменти за ефективна борба с данъчните измами и злоупотреби.

Събиране и използване на експертни становища

По време на подготовката на предложението Комисията проведе широки консултации и получи информация от различни източници. Наред с другото, Комисията разчиташе на публично достъпна информация и на данни, получени от частния сектор чрез обаждания и сесии на място за обсъждане на техническите елементи.

Оценка на въздействието

При подготовката на настоящата инициатива беше извършена оценка на въздействието. Проектът на доклада за оценка на въздействието беше представен на Комитета за регулаторен контрол (КРК) на Комисията на 16 ноември 2022 г. След заседание на 14 декември 2022 г., на 16 декември 2022 г. КРК издаде отрицателно становище, като посочи няколко области за по-нататъшно подобрение. Основните области за подобрение са: повече яснота относно балансираната тежест на двете конкретни цели на инициативата (подобряване на ефективността и борба с данъчните злоупотреби), точно описание на съдържанието, функционирането и взаимното допълване на вариантите, както и ясна и пълна картина на разходите и ползите от всеки вариант.

Преработеният доклад за оценка на въздействието беше представен отново на КРК на 20 март 2023 г. с изменения, въведени в отговор на предишното становище на КРК. По-специално беше изяснено, че двете цели — подобряване на ефективността и борба с данъчните злоупотреби — са еднакво важни; освен това представянето на вариантите беше променено, така че да отразява три вместо четири варианта (обединяване на предишните варианти 1 и 2 в настоящия вариант 1 и несъществено преформулиране и промяна на реда на варианти 2 и 3); накрая, оценката на въздействието беше преразгледана, за да се осигури по-изчерпателен преглед на разходите и ползите, и беше добавена обобщаваща таблица, която отразява нетните разходи/ползи на всеки настоящ вариант за всяка заинтересована страна.

На 21 април 2023 г. КРК се произнесе с положително становище с резерви относно тази повторно представена оценка на въздействието. КРК поиска допълнителни разяснения относно наличните варианти и разходите/икономиите в обхвата на подхода, че при въвеждането на нова разпоредба старата разпоредба отпада. Освен това беше поискано в анализа на въздействието да се отрази по-добре фактът, че предпочитаният вариант е да се даде възможност на държавите членки да избират между прилагането на данъчно облекчение при източника и/или системата за бързо възстановяване. Горепосочените резерви бяха разгледани в последната версия на оценката на въздействието.

В оценката на въздействието, преразгледана след препоръките на КРК, бяха разгледани три варианта на политиката:

Вариант 1 — Създаване на общо цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели (eTRC) + общо предоставяне на информация

При този вариант държавите членки биха могли да продължат да прилагат текущите си системи (т.е. данъчни облекчения при източника и/или процедури за възстановяване), но следва да въведат следните нови елементи:

·общо eTRC (с общо съдържание и формат), което ще бъде издавано/проверявано по цифров път от всички държави членки;

·общ стандарт за предоставяне на информация, който да повиши прозрачността, тъй като всеки финансов посредник по цялата финансова верига ще предоставя определен набор от информация на държавата членка на източника. Това ще бъде съпътствано от стандартизирани процедури за надлежна проверка, правила за отговорност и общи формуляри за възстановяване, които ще се подават автоматизирано от името на клиентите/данъкоплатците.

Вариант 2 — Прилагане на система за данъчни облекчения при източника

Този втори вариант се основава на елементите, включени във вариант 1, но задължава държавите членки да въведат система за данъчни облекчения при източника, която позволява прилагането на намалени ставки съгласно СИДДО или националните правила директно в момента на плащането. При вариант 2 данъчните органи ще трябва да следят за дължимите данъци след изплащането.

Вариант 3 — Прилагане на система за бързо възстановяване в рамките на определен период от време или/и данъчни облекчения при източника

Този вариант обхваща вариант 1 с добавеното изискване, че държавите членки, които прилагат система за възстановяване, следва да гарантират, че искането за възстановяване се обработва в рамките на предварително определен срок — т.нар. система за бързо възстановяване. Държавите членки могат да въведат или да продължат да прилагат система за данъчни облекчения при източника (като основна система или за някои нискорискови плащания).

Различните варианти бяха сравнени въз основа на следните критерии: ефективност, ефикасност, съгласуваност и пропорционалност.

От всички варианти предпочитаният вариант е вариант 3. Вариант 3 ще бъде много ефективен за справяне с установените проблеми в ЕС по отношение на бързината, опростените процеси и по-цифровизираните процедури. Въпреки че при вариант 2 икономиите на разходи за инвеститорите ще са по-големи, вариант 3 дава възможност на държавите членки да запазят предварителната проверка на исканията за възстановяване, като по този начин се предлага трайно решение, което следва да е политически осъществимо във всички държави членки. Борбата със злоупотребите е особено важна за държавите членки, които през последните години бяха силно засегнати от практиките Cum-Cum и Cum-Ex. Поради политически причини тези държави членки може да са по-малко склонни да приемат система за данъчни облекчения при източника в краткосрочен план, тъй като такава система отрежда по-значима роля на финансовите посредници.

Икономически последици

Ползи

Предложената инициатива ще доведе до икономии на разходи за инвеститорите, които се оценяват приблизително на 5,17 милиарда евро годишно, включително 730 милиона евро годишно, свързани с намаляване на документацията (409 милиона евро за инвеститорите от ЕС). Това се дължи на факта, че инвеститорите ще понесат по-малко разходи за привеждане в съответствие, ще се сблъскат с по-малко случаи на двойно данъчно облагане и ще могат своевременно да реинвестират възстановените средства. По този начин настоящата инициатива ще се справи със структурна, дългогодишна пречка пред трансграничните инвестиции и ще помогне на дружествата от ЕС да привличат капитал от по-широк кръг инвеститори, което е основна цел на СКП.

Въпреки че в краткосрочен план финансовите посредници ще понесат значителни разходи за въвеждане на системите, необходими за привеждане в съответствие с новата директива, в дългосрочен план се очаква те да се възползват от икономии на разходи (оценявани приблизително на 13,5 милиона евро годишно), поради рационализираните процедури, особено благодарение на цифровизацията на някои аспекти на инициативата, като например използването на eTRC или груповото искане за данъчни облекчения.

И накрая, данъчните органи ще бъдат по-добре подготвени да се борят с данъчните злоупотреби, което в крайна сметка следва да има положително въздействие върху данъчните приходи. Очаква се настоящата инициатива да окаже положително въздействие върху БВП в рамките на 0,025 %.

Разходи

Финансовите посредници ще бъдат изправени пред разходи за изпълнение и годишни текущи разходи в размер съответно на 75,9 милиона евро и 13 милиона евро. Данъчните органи също така ще понесат разходи за разработването на ИТ за въвеждането на eTRC (които се оценяват на 4,9—54 милиона евро разходи за разработване и 0,97—10,8 милиона евро текущи разходи) и за системите за предоставяне на информация, необходими за получаване на данни (които се оценяват на 18,2 милиона евро еднократни разходи и 3,5 милиона евро годишни текущи разходи). Накрая, като се има предвид, че случаите на двойно данъчно облагане ще намалеят, държавите членки ще бъдат изправени пред намаление на данъчните приходи, което се оценява на 2,2 милиарда евро.

Пригодност и опростяване на законодателството

Една от основните конкретни цели на предложението е въвеждането на цифровизация при процедурите във връзка с ДПИ, за да се постигне пълно автоматизиране при издаването на eTRC, предоставянето на информация, подаването на искане за данъчно облекчение или възстановяване и проверка на данните. Друга цел на инициативата е да се избегне разпространението на различни системи в държавите членки чрез стандартизиране на някои елементи от процедурите във връзка с ДПИ.

Що се отнася до подхода, че при въвеждането на нова разпоредба отпада старата разпоредба, инициативата ще доведе до икономии на разходи за инвеститорите, свързани с намаляването на документацията (409 милиона евро годишно), и до икономии на разходи за финансовите посредници, свързани с рационализирането на процедурите (13,5 милиона евро годишно). Същевременно финансовите посредници ще понесат разходи за изпълнение в размер на 75,9 милиона евро еднократно и 13 милиона евро текущи разходи.

С предложението се въвеждат задължения за предоставяне на информация за финансовите посредници. Получаването на подробна информация е от решаващо значение за данъчния орган на държавата членка на източника, за да може да се оценяват и прилагат подходящите намалени ставки на ДПИ и ефективно да се установяват практики на злоупотреба, с което се постига една от целите на инициативата. За да се ограничи тежестта, произтичаща от предоставянето на информация, информацията, която трябва да предоставят финансовите посредници, е ограничена до това, което е необходимо на държавите членки за възстановяване на веригата на плащане на дивиденти и лихви, и до степента, в която тази информация е на разположение на финансовите посредници, които я предоставят. Освен това предоставянето на информация ще се извършва чрез използване на стандартни компютъризирани формуляри и общи изисквания за каналите за комуникация, които ще бъдат определени от Комисията чрез актове за изпълнение.

Освен това, с цел опростяване и облекчаване на изискванията към процедурите във връзка с ДПИ за индивидуалните инвеститори, беше въведено правило „de minimis“ по отношение на задълженията за предоставяне на информация и процедурата за надлежна проверка. То се състои в това, че не се изисква информация за финансови договорености или минимален период на притежаване от инвеститори при изплащане на дивиденти под 1000 евро.

Основни права и равенство

Основните права, и по-специално изискванията за защита на личните данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“), са гарантирани. Личните данни се обработват само за целите на проверката, че за данъкоплатеца се прилага правилната ставка на ДПИ, и с оглед намаляването на риска от данъчни измами и злоупотреби. Личните данни се предават само между субекти, които участват в процедурите за данъчни облекчения във връзка с ДПИ съгласно настоящата директива. Обемът на предаваните лични данни ще бъде ограничен до това, което е необходимо за разкриването на недостатъчно предоставяне на информация, недеклариране или данъчна измама или злоупотреба, в съответствие с изискванията на ОРЗД. Личните данни ще се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за тази цел.

Равенството, включително равенството между половете, не е значително засегнато от настоящата инициатива.

Други видове въздействие

Няма други значителни въздействия. Очаква се обаче инициативата да има ограничено положително социално въздействие, тъй като ще осигури по-справедливо данъчно облагане; както и ограничено положително въздействие върху околната среда, като се има предвид очакваното намаляване на процесите за възстановяване на хартиен носител. Следователно настоящата инициатива е в съответствие с изпълнението на целта за неутралност по отношение на климата, както се изисква от Европейския закон за климата.

С предложението се подкрепят принципите за ненанасяне на значителни вреди и „цифров по подразбиране“ и се допринася за постигането на европейския път за цифрово общество и икономика.

Съответните цели за устойчиво развитие, към които инициативата има частично отношение, са 8 (Достоен труд и икономически растеж), 9 (Промишленост, иновации и инфраструктура) и 16 (Мир, справедливост и силни институции), както е представено в приложение 3 към оценката на въздействието.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Основните бюджетни последици от инициативата за Комисията включват въвеждането на електронното удостоверение за местно лице за данъчни цели и установяването на форматите и каналите за комуникация, които финансовите посредници трябва да използват, за да предоставят информация на националните данъчни органи. В законодателната финансова обосновка се съдържа подробна информация относно необходимите човешки и административни ресурси.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

За целите на мониторинга и оценката на прилагането на директивата държавите членки предоставят на Комисията данни на годишна основа, отразяващи съответната информация относно функционирането на директивата. Съответната информация трябва да бъде определена чрез акт за изпълнение, както е посочено в член 19 от директивата.

Комисията извършва оценка на директивата пет години след влизането в сила на националните правила за транспониране на директивата и на всеки пет години след това.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Предложението е структурирано в два градивни елемента, които са разгледани съответно в глави 2 и 3. В глава 2 се предвижда създаването на общо за целия ЕС цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели, а в глава 3 се разглеждат процедурите за данъчни облекчения във връзка с ДПИ. Тя включва процедура за създаване на национални регистри за определени финансови посредници (сертифицирани финансови посредници — СФП), стандартизирано задължение за предоставяне на информация за такива СФП и задължение за държавите членки да създадат система за данъчни облекчения при източника или система за бързо възстановяване, или комбинация от двете, за да се осигурят бързи и сигурни данъчни облекчения по отношение на ДПИ въз основа на СИДДО или национални правила за инвеститорите от ЕС и извън ЕС, когато са изпълнени определени условия за прозрачност. Тъй като тези процедури засягат само конкретни държави членки, които трябва да осигурят данъчни облекчения за надвзети данъци при източника, глава 3 е задължителна само за тези държави членки.

i)Общо цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели (eTRC)

eTRC ще бъде въведено от всички държави членки и ще осигури бърза, лесна и сигурна административна процедура за потвърждаване на статута на данъкоплатците в ЕС като местни лица за данъчни цели.

Както е посочено в член 4, eTRC ще има общо съдържание, независимо от издаващата държава членка, т.е. държавата членка, на която лицето е местно лице. Елементите, установени в параграф 2 като общо съдържание на eTRC, са елементите, с които се идентифицира молещият данъкоплатец и се потвърждава, че той е местно лице на държавите членки в съответствие с техните национални правила.

Целенасочените консултации с държавите членки показаха, че по отношение на установяването на държавата, на която инвеститорите са местни лица, се прилагат едни и същи правила, за да се приеме, че инвеститорът е местно лице или не е местно лице в дадена държава членка, независимо от държавата на инвестицията. Поради това не е необходимо държавата членка на инвестицията да бъде посочена в eTRC. Такава информация обаче ще бъде включена в искането за данъчно облекчение, за да се определи приложимата намалена ставка.

Тъй като целта е да се създаде стандартизирано eTRC, което може да се използва за рационализиране на процедурите във връзка с ДПИ, но може да се използва и за други цели, с предложението се дава възможност за добавяне на информация за тези цели.

Като се има предвид, че една от целите на настоящата инициатива е да се намали административната тежест за данъчните органи, инвеститорите и финансовия сектор, се предлага eTRC да обхваща поне цялата календарна година, през която е поискано. Въпреки това, ако обстоятелствата в края на годината не потвърждават съдържанието на издаденото през годината eTRC, такова eTRC може да се счита за невалидно от издаващата държава членка и от всяка друга засегната държава членка. Минималният обхванат период на eTRC (една календарна година) не следва да се тълкува като пречка за държавите членки да издават eTRC с по-дълъг обхванат период, в зависимост от понятието за статут на местно лице за данъчни цел и националното решение на всяка държава членка. Държавите членки признават eTRC, издадено от друга държава членка, като подходящо доказателство за статута на местно лице на данъкоплатеца в тази друга държава членка, доколкото такова eTRC продължава да се счита за валидно от издаващата държава членка.

От държавите членки ще се изисква да издадат eTRC в рамките на един ден, ако са получили конкретен набор от информация и при условие че не са възникнали извънредни обстоятелства, които да оправдаят забавянето. В случаите, когато издаването в рамките на един ден няма да бъде изпълнено, подаващата искането страна следва да бъде уведомена от съответната държава членка. За да се изпълни изискването за еднодневно издаване, държавите членки следва да въведат напълно автоматизирана система за издаване на eTRC, която да позволява исканията да се подават чрез онлайн портал, достъпен за данъкоплатеца и упълномощените от него страни (напр. финансови посредници, които подават искане за eTRC от името на своите клиенти).

eTRC ще бъде защитено с електронен печат в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги) 23 . Предвиденият метод предлага възможност за представяне на цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели във формат, който може да се чете както от човек, така и от машина, чрез PDF документи или други подобни формати, които могат да се използват от автоматизирани системи.

ii)Национални регистри на държавите членки

За да се възползват от процедурите за данъчни облекчения във връзка с ДПИ, които са в основата на директивата, инвеститорите ще трябва да могат да работят с финансови посредници, които са сертифицирани да предоставят тези услуги. Съществуват две основания за сертифициране като сертифициран финансов посредник (СФП) и съответно за получаване на достъп до процедурите на настоящата директива:

Задължително: за 1) големи институции съгласно определението в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 24 и 2) централни депозитари на ценни книжа в обхвата на Регламент (ЕС) № 909/2014 25 , които предоставят услуги на агент по данъци, удържани при източника, и които като такива трябва да се регистрират в държавите членки, в които се намират емитентите на ценни книжа и в които е инвестирал някой от техните клиенти.

Доброволно: за всички други субекти (включително субектите, които са установени в юрисдикция на трета държава), действащи като финансови посредници и отговарящи на специфичните изисквания, като се регистрират в един или няколко от националните регистри, създадени в съответствие с настоящата директива, по преценка на съответния посредник; очаква се регистрацията да бъде в тези държави членки, в които техните клиенти имат инвестиции.

Държавите членки, които не трябва да предоставят данъчни облекчения за надвзетия данък при източника поради освобождаване от ДПИ върху плащанията на дивиденти или в случай че съответната национална данъчна ставка е винаги по-ниска или равна на ставката, която би могла да се приложи съгласно СИДДО, не е необходимо да разполагат с национален регистър. Държавите членки, които са избрали предоставяне на данъчно облекчение при източника или бързо възстановяване на надвзетия данък върху лихвите по облигации, както е предвидено в настоящата директива, следва по подразбиране да използват вече създадения национален регистър за предоставянето на данъчни облекчения за надвзетия данък върху дивидентите или да създадат национален регистър по друг начин.

Несъответстващите на изискванията СФП, включително изискванията, които не съответстват на изискванията за регистрация, ще бъдат заличени от националните регистри и/или ще им бъдат наложени санкции.

iii)Общо предоставяне на информация

Настоящата директива има за цел да подпомогне борбата с данъчните измами и злоупотреби в областта на процедурите за предоставяне на данъчни облекчения за надвзет ДПИ и да допринесе за ефективността на тези процедури. Въвеждането на прозрачност във финансовата верига служи за постигането на тези две цели, тъй като дава възможност на държавата членка на източника да получи необходимата информация, за да провери дали се прилага правилната ставка на ДПИ и да прецени дали е необходимо да се прилагат правила за борба със злоупотребите. Създаването на общ стандарт за предоставяне на информация в целия ЕС спестява разходи за привеждане в съответствие с изискванията от страна на инвеститорите и финансовите посредници и позволява по-бързи и по-сигурни процедури за данъчни облекчения във връзка с ДПИ.

Кой трябва да предоставя информация и на кого?

Задълженията за предоставяне на информация произтичат от регистрацията в един от националните регистри. Всички СФП, включени в един или повече от националните регистри, предоставят информация на органа, поддържащ регистъра, и, когато е приложимо, на агента по данъка, удържан при източника, независимо от държавата, на която са местни лица(в ЕС или извън ЕС); или в държава членка с или без собствен национален регистър).

СФП, регистрирани във всеки един национален регистър, трябва да предоставят информация, когато инвестициите на техните клиенти се извършват в държава членка, която има национален регистър. Такава държава членка на източника ще трябва да осигури данъчно облекчение и следователно трябва да възстанови веригата за плащане на ценните книжа и да идентифицира крайния инвеститор. Директивата не изключва възможността СФП да възлагат задължението за предоставяне на информация на друг финансов посредник в рамките на попечителската верига, доколкото съответният СФП продължава да носи отговорност за извършването и точността на такова предоставяне на информация.

При неспазване на задължението за предоставяне на информация, се налагат санкции.

Каква информация трябва да се предоставя?

В приложение II към директивата се съдържа общ набор от елементи, които трябва да се предоставят като информация. Всеки СФП предоставя информация само за онази част от сделката, която е видима за него, т.е. от кого получава дивидент/лихва и на кого плаща дивидент/лихва. По този начин получателят на пълната информация — или данъчният орган на държавата на източника, или агент по ДПИ, определен от негово име — ще разполага с цялата информация, необходима за възстановяване на финансовата верига на сделката от инвеститора до емитента на ценните книжа.

Информацията, предоставена на данъчния орган, ще му позволи да идентифицира крайния инвеститор и евентуалното му право на намалена ставка на ДПИ. По този начин се намалява рискът от двойно възстановяване и се повишава капацитетът на данъчните администрации да идентифицират и да се борят с други практики на злоупотреба и измама, като например Cum-Cum.

В раздел Д от приложение II се предвиждат две изисквания за предоставяне на информация, които имат за цел да подпомогнат борбата със злоупотребите с ДПИ, най-вече със схемите за злоупотреби Cum-Cum, а именно: i) информация за периода на притежаване на базовите ценни книжа и ii) информация за финансовите договорености, свързани с ценните книжа, за които данъкоплатецът иска данъчно облекчение.

Чрез първия елемент се търси информация за това дали базовите ценни книжа са били закупени в рамките на 2 дни преди датата на търгуване без дивидент, като целта е да се помогне за предотвратяването на по-нататъшни схеми за измама/злоупотреба за многократно възстановяване на един и същ ДПИ, когато следва да се прилага само едно единствено възстановяване (схеми Cum-Ex).

Чрез втория елемент се търси информация за това дали на предоставящия информация финансов посредник е известна някаква финансова договореност, включваща базовите ценни книжа, която не е уредена, по която срокът на действие не е изтекъл или която не е прекратена по друг начин на датата на търгуване без дивидент, с цел данъчният орган да се подпомогне при откриването на данъчни злоупотреби (схеми Cum-Cum). Финансова договореност може да бъде например репо споразумение (репо сделка) или предоставяне в заем на ценни книжа, но също и дериватни продукти, като фючърси върху единични акции. По-конкретно репо споразумението включва продажба на ценни книжа на определена цена с ангажимент за обратно изкупуване на същите или подобни ценни книжа на фиксирана цена на определена бъдеща дата. Предоставянето в заем на ценни книжа включва прехвърляне на собствеността върху ценна книга срещу обезпечение, обикновено друга ценна книга, при условие че собствеността върху тази ценна книга или сходни ценни книжа ще се върне на първоначалния собственик на определена бъдеща дата. Определението е широко, за да позволи включването на различни видове договорености.

Тъй като горепосочените схеми са наблюдавани само във връзка с изплащането на дивиденти, елементите за предоставяне на информация по раздел Д не се изискват във връзка с изплатените лихви по облигации. Същият подход се прилага и по отношение на много ниските суми на изплатените дивиденти, считани за нискорискови случаи, които не могат да оправдаят съответната тежест за предоставяне на информация за СФП. Това обаче не пречи на държавите членки да прилагат подходящи последици, когато действително установят злоупотреба, дори и за ниска сума.

Как ще се извършва предоставянето на информация?

Предоставянето на информация ще се извършва чрез стандартизиран XML формат, определен в акт за изпълнение, който ще бъде приет от Комисията. Автоматизираният канал за предаване на информацията от икономическите оператори на съответния данъчен орган или на агента по ДПИ, действащ от негово име, ще бъде стандартизиран и определен в този акт за изпълнение.

Кога възниква задължението за предоставяне на информация?

Срокът за предоставяне на информацията, съдържаща се в приложение II, е най-късно 25 дни от датата на вписване. Предоставянето на информация следва да се извърши възможно най-скоро след датата на вписване, освен ако на датата на вписване не е налице инструкция за уреждане по отношение на която и да е част от сделката, в който случай предоставянето на информация по тази сделка следва да се извърши възможно най-скоро след нейното уреждане. На практика всички позиции обикновено се уреждат в рамките на 10—15 дни от датата на вписване. Ако това не се случи до двадесетия ден, за да се предоставят ефикасни данъчни облекчения за надвзетите данъци при източника, съгласно директивата СФП следва все пак да предоставят информация за ситуацията към двадесетия ден и в рамките на следващите 5 дни.

В държавите членки, в които се прилага данъчно облекчение при източника и датата на изплащане на дивидента е по-рано от 25 дни от датата на вписване, финансовите посредници следва да разполагат с механизъм за своевременно предоставяне на информация на агента по ДПИ относно ставката, която ще се прилага.

iv) Системи за данъчни облекчения

В предложението се предвижда: а) система за данъчни облекчения при източника; и б) система за бързо възстановяване. При системата за данъчни облекчения при източника агентът по ДПИ прилага правилния размер на данъците в момента на изплащане на дивидента/лихвата (член 12). При системата за бързо възстановяване данъкът се удържа по по-високата ставка, прилагана в държавата на източника, но надвзетият данък се възстановява в рамките на определен срок от максимум 25 дни от датата на искането или от датата, на която е изпълнено изискваното предоставяне на информация, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна. Това следва да стане в рамките на 50 календарни дни от датата на плащане (член 13). И в двата случая съответните участници в процедурите ще бъдат СФП, действащи от името на своите инвеститори. В член 10 (искане за данъчно облекчение при източника или бързо възстановяване) и член 11 (процедури за надлежна проверка) се определят елементи, които са общи и за двете системи.

При прилагането на процедурите за данъчни облекчения компетентният данъчен орган може да реши да възложи съответните задачи на определен данъчен агент по данъка, удържан при източника, вместо да ги управлява сам.

Всяка държава членка, която прилага процедури за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника, може да реши дали да прилага система за данъчно облекчение при източника или система за бързо възстановяване, или и двете, както и дали да използва горепосочената възможност за възлагане на дейности на външни изпълнители. Въпреки това тези държави членки трябва да гарантират, че поне една от двете системи е достъпна за всички инвеститори и действително работи, и че във всички случаи са изпълнени условията, определени в настоящата директива. В рамките на тези две системи държавите членки имат право на преценка, например, да позволят само на нискорискови данъкоплатци да поискат данъчно облекчение при източника, докато другите данъкоплатци могат да поискат само бързо възстановяване. Държавите членки, които не използват процедури за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника, тъй като изобщо не предвиждат данък, удържан при източника, или не предвиждат различни ставки на данъка, удържан при източника, при различни обстоятелства, не са засегнати от тези системи и от тях не се изисква да предприемат действия.

Във всички случаи, що се отнася до доказателствата относно статута на местно лице на инвеститорите, държавите членки следва да разчитат предимно на eTRC, както е определено в член 4, или на подходящо доказателство за статут на местно лице за данъчни цели, издадено от държава извън ЕС.

Основната цел на настоящата директива е да се предотвратят практиките за данъчни злоупотреби/измами, и по-специално схемите Cum-Ex и Cum-Cum. Данъчните органи на държавите членки, които желаят да разполагат с повече време за извършване на някои проверки, преди да се съгласят да предоставят данъчно облекчение, имат възможност да не прилагат системите за данъчни облекчения при източника или за бързо възстановяване, които ще бъдат въведени съгласно настоящата директива при някои специфични обстоятелства. Тази възможност е изрично предвидена в случай на искане за освобождаване и когато информацията, предоставена съгласно раздел Д от приложение II, показва, че базовите ценни книжа са придобити в рамките на два календарни дни от датата на търгуване без дивидент и/или че финансовият посредник съобщава, че му е известна финансова договореност, включваща базовите ценни книжа, която не е уредена, по която срокът на действие не е изтекъл или която не е прекратена по друг начин към датата на търгуване без дивидент.

Когато не се прилагат системите за данъчни облекчения при източника и бързо възстановяване, предвидени в настоящата директива, се прилага стандартна процедура за възстановяване, при която данъкоплатецът или негов упълномощен представител, който не е задължително да бъде финансова институция, могат да поискат възстановяване от данъчния орган. Настоящата директива също така гарантира, че поне съдържанието на информацията, която трябва да се предоставя на данъчния орган, ще обхваща информацията, предвидена в раздел Д от приложение II.

Общи разпоредби

В глава 4 са разгледани общите и заключителните разпоредби, и по-специално актовете за изпълнение, оценката и мониторинга, правилата за защита на личните данни, транспонирането и влизането в сила. След като бъде прието, настоящото предложение следва да бъде транспонирано в националното законодателство на държавите членки до 31 декември 2026 г. То следва да породи действие две години след приемането на актовете за изпълнение, което се очаква да стане на 1 януари 2027 г.

2023/0187 (CNS)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

за по-бързи и по-сигурни данъчни облекчения за надвзети данъци при източника

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент 26 ,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 27 ,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)Осигуряването на справедливо данъчно облагане на вътрешния пазар и доброто функциониране на съюза на капиталовите пазари (СКП) са политически приоритети на Европейския съюз (ЕС). В този контекст премахването на пречките пред трансграничните инвестиции, както и борбата с данъчните измами и злоупотреби, са от решаващо значение. Такива пречки се явяват например неефективни и непропорционално утежнени процедури за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника върху доходи от дивиденти или лихви, изплатени по публично търгувани акции или облигации, на чуждестранни инвеститори. Освен това статуквото се оказа неподходящо за предотвратяване на повтарящите се рискове от данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, както показаха неотдавнашните скандали Cum-Ex и Cum-Cum. Настоящото предложение има за цел да повиши ефективността на процедурите на ЕС във връзка с данъка, удържан при източника, като същевременно ги укрепи срещу риска от данъчни измами и злоупотреби. То се основава на съответните предишни действия на равнището на ЕС и на международно равнище, като например препоръката на Комисията от 2009 г. относно опростяването на процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника, и инициативата на ОИСР за облекчения съгласно спогодби и подобряване на спазването на данъчното законодателство (TRACE) 28 .

(2)За да се укрепи капацитетът на държавите членки да предотвратяват и да се борят срещу потенциални измами или злоупотреби, което понастоящем се възпрепятства от разпокъсаност и обща липса на надеждна и навременна информация за инвеститорите, е необходимо да се въведе обща рамка за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника върху трансгранични инвестиции в ценни книжа, която да бъде устойчива на риск от данъчни измами или злоупотреби. Тази рамка следва да доведе до сближаване на различните процедури за данъчни облекчения, прилагани в ЕС, като същевременно гарантира прозрачност и сигурност относно идентификацията на инвеститорите за емитентите на ценни книжа, данъчните агенти по данъка, удържан при източника, финансовите посредници и държавите членки, в зависимост от случая. За тази цел рамката следва да се основава на автоматизирани процедури, като например цифровизацията на удостоверението за местно лице за данъчни цели (по отношение на процедурата и формуляра), което е предпоставка за достъп на инвеститорите до всякакви процедури за данъчни облекчения или възстановяване. Тази рамка следва също така да бъде достатъчно гъвкава, за да бъдат надлежно взети предвид различните системи, приложими в различните държави членки, като същевременно осигурява по-голямо сближаване и предоставя подходящи инструменти за борба със злоупотребите с цел намаляване на рисковете от данъчни измами, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци.

(3)За да се осигури пропорционален подход, правилата относно процедурите за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника следва да бъдат задължителни само за онези държави членки, които прилагат данък при източника върху дивидентите с различни ставки в зависимост от статута на местно лице на конкретния инвеститор. В този случай държавите членки трябва да предоставят данъчни облекчения, когато е приложена по-висока ставка в ситуация, за която е приложима по-ниска ставка. Освен това държавите членки следва да имат възможност да въведат подобни процедури по отношение на лихвените плащания на чуждестранни лица по публично търгувани облигации, за да се подобри ефективността на съответната процедура за данъчни облекчения и да се гарантира по-високо ниво на спазване на изискванията от страна на данъкоплатците. Държавите членки, които не се нуждаят от процедури за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника върху дивидентите и лихвите, според случая, не са засегнати от процедурите, предвидени в настоящата директива, и следователно не са обвързани от тези правила. Като се има предвид, че инвеститорите могат да се намират във всяка държава членка, правилата за общо цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели следва да се прилагат във всички държави членки, като същото се отнася и за общите и заключителните разпоредби.

(4)За да се гарантира, че всички данъкоплатци в ЕС имат достъп до общо, подходящо и ефективно доказателство за юрисдикцията, на която са местни лица за данъчни цели, държавите членки следва да използват автоматизирани процедури за издаване на удостоверения за местно лице за данъчни цели в една и съща разпознаваема и приемлива цифрова форма и с едно и също съдържание. За да се постигне по-голяма ефективност, удостоверението следва да бъде валидно поне за цялата година, през която е издадено, и да бъде признато от другите държави членки за този период. Държавите членки могат да анулират издадено eTRC, когато данъчният орган разполага с доказателство за обратното по отношение на статута на местно лице за данъчни цели за въпросната година. За да се даде възможност за ефективно идентифициране на дружествата от ЕС, удостоверението следва да включва информация за единния европейски идентификационен код (ЕЕИК).

(5)За да се изпълни целта за по-ефективни данъчни облекчения за надвзети данъци при източника, следва да се въведат общи процедури, които да позволяват бързо получаване на ясна и сигурна информация за идентификацията на инвеститора, особено при широка инвеститорска база, т.е. по отношение на инвестиции в публично търгувани ценни книжа, при които идентифицирането на отделните инвеститори е предизвикателство. Такива процедури следва също така, като втора стъпка, да позволяват прилагането на съответната данъчна ставка в момента на плащането (данъчно облекчение при източника) или бързото възстановяване на надвзетия данък. Като се има предвид, че трансграничните инвестиции обикновено включват верига на плащане от финансови посредници, съответните процедури следва също така да позволяват проследяване и идентифициране на веригата от посредници, а оттам и на потока от приходи от емитента на ценната книга до крайния получател, т.е. единствения инвеститор или регистриран собственик. Съответните държави членки, т.е. тези, които облагат с данък при източника доходите от ценни книжа и предоставят данъчни облекчения за надвзетия данък, следва да създадат и поддържат национален регистър на финансовите посредници, които имат значителна роля във веригата на плащане, и след като бъдат регистрирани, да изискват от тях да предоставят наличната информация за обработваните от тях плащания на дивиденти или лихви, ако е приложимо. Изискваната информация следва да бъде ограничена до информация, която е от решаващо значение за възстановяване на веригата на плащане и следователно е полезна за предотвратяване на риска от измама или злоупотреба, доколкото такава информация е на разположение на предоставящия информацията посредник. Държавите членки, които облагат лихвите с данък при източника, като прилагат различни ставки, и които се нуждаят от подобни процедури за данъчни облекчения, могат също да обмислят използването на установения национален регистър, в зависимост от случая.

(6)Тъй като финансовите посредници, които най-често участват във веригите на плащане на ценни книжа, са големи институции съгласно определението в Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) 29 , както и централни депозитари на ценни книжа, предоставящи услуги на данъчен агент по данъка, удържан при източника, тези субекти следва да бъдат задължени да поискат регистрация в националните регистри на държавите членки, създадени в съответствие с посоченото по-горе. На другите финансови посредници следва да бъде разрешено да поискат регистрация по своя преценка. Регистрацията следва да бъде поискана от самия финансов посредник чрез подаване на заявление до компетентния орган, определен от държавата членка, включващо доказателства, че финансовият посредник отговаря на определени изисквания. Целта на изискванията е да се провери дали подалият заявление посредник отговаря на изискванията на съответния регламент на ЕС и подлежи на надзор за спазването им. Когато финансовият посредник е установен извън ЕС, от него се изисква да спазва законодателство в третата държава, на която е местно лице, което е сравнимо за целите на настоящата директива, и третата държава, на която е местно лице, не е включена нито в приложение I към списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, нито в списъка на ЕС на високорисковите трети държави (списък за борба срещу изпирането на пари). Спазването от страна на финансов посредник от трета държава на съответните изисквания на ЕС се отнася единствено за целите, посочени в настоящата директива, и не оказва влияние върху упражняването или прилагането на каквито и да е други права и задължения съгласно друго законодателство на ЕС. След като бъдат регистрирани, финансовите посредници следва да се считат за „сертифицирани финансови посредници“ в съответната държава членка и да подлежат на съответните задължения за предоставяне на информация и уведомяване съгласно настоящата директива, като същевременно им се предоставя правото да поискат прилагане на процедурите за данъчни облекчения, предвидени в настоящата директива. Държавите членки, които поддържат национален регистър, следва също така да предприемат действия за заличаване от него на всеки сертифициран финансов посредник, който поиска това или вече не отговаря на съответните изисквания. Освен това тези държави членки могат да решат да предвидят заличаване от националния си регистър на сертифицирани финансови посредници, за които е установено, че са нарушили задълженията неколкократно. Когато дадена държава членка предприеме такова действие по заличаване, тя следва съответно да информира другите държави членки, които поддържат национален регистър, за да могат те да преценят дали да заличат същия сертифициран финансов посредник от техния собствен национален регистър. Националното законодателство на съответните държави членки се прилага по отношение на правата и задълженията на заинтересованите страни, включително за обжалване, по отношение на всяко решение, взето от държава членка във връзка с регистрацията и заличаването от националния им регистър.

(7)За да се осигури по-голяма прозрачност по отношение на идентификацията и положението на инвеститора, който получава дивидент или лихвено плащане, както и по отношение на потока на плащането от емитента, сертифицираните финансови посредници следва да предоставят в рамките на определени срокове съответния набор от информация на органа, определен да поддържа националния регистър. Тази информация следва да бъде предоставена и на агента по данъка, удържан при източника, когато е възможно данъчно облекчение при източника. Тези данни следва да включват информация, че съответният инвеститор отговаря на условията, но следва да се ограничават до информацията, с която разполага предоставящият информация сертифициран финансов посредник. Финансовите посредници, които не са задължени да се регистрират като сертифицирани финансови посредници и също така са избрали да не се регистрират като финансови посредници, нямат задължения за предоставяне на информация съгласно настоящата директива. Въпреки това информацията за плащанията, обработени от такива посредници, които не са сертифицирани финансови посредници, продължава да е от значение и може да бъде счетена за необходима от държавата членка, по нейна преценка, за да се осигури прозрачност и да се даде възможност за правилно възстановяване на веригата на плащане преди прилагането на процедурите за данъчни облекчения, предвидени в настоящата директива (данъчни облекчения при източника или бързо възстановяване). Поради това държавите членки могат да поискат от сертифицираните финансови посредници да получават тази информация от такива посредници и съответно да я съобщават, за да могат да се прилагат процедурите за данъчни облекчения, предвидени в настоящата директива.

(8)За да стане съюзът на капиталовите пазари по-ефективен и по-конкурентоспособен, следва да се улеснят и ускорят процедурите за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника върху доходите от ценни книжа, когато съответните сертифицирани финансови посредници са предоставили информация от значение, включително идентификацията на инвеститора. Съответните сертифицирани финансови посредници включват всички сертифицирани финансови посредници по веригата на плащане между инвеститора и емитента на ценни книжа, от които може да се изисква да предоставят информация и за плащания, извършени от несертифицирани финансови посредници по веригата, в зависимост от избора на всяка държава членка в областта на политиката. Като се вземат предвид различните подходи в държавите членки, се предвиждат два вида процедури: i) данъчни облекчения при източника чрез директно прилагане на съответната данъчна ставка в момента на удържане и ii) бързо възстановяване в рамките на максимум 50 дни от датата на изплащане на дивидента или, в зависимост от случая, от датата, на която емитентът на облигации трябва да изплати лихва на притежателя на облигации (датата на купона). Държавите членки следва да имат свободата да въведат някоя от двете процедури или комбинация от тях, както считат за подходящо, като гарантират, че , когато са изпълнени изискванията на настоящата директива, всички инвеститори имат достъп до поне една от тях. За да се гарантира правилното и навременно прилагане на тези процедури от съответните държави членки, е целесъобразно да се прилага лихва за забавено възстановяване на надвзети данъци при източника, които са обхванати от настоящата директива и отговарят на условията за ползване на тези процедури. Когато съответните изисквания не са изпълнени или съответният инвеститор желае това, държавите членки следва да прилагат своите съществуващи стандартни процедури за възстановяване, за да предоставят данъчни облекчения за надвзетите данъци при източника. Във всеки случай регистрираните собственици, по-специално инвеститорите на дребно, и техните упълномощени представители следва да запазят правото си да изискат възстановяване на надвзет данък при източника, платен в държава членка, когато представят доказателства, че отговарят на определените в националното законодателство условия.

(9)С оглед защитата на системите за данъчни облекчения за надвзети данъци при източника, държавите членки, които поддържат национален регистър, следва също така да изискват от сертифицираните финансови посредници да проверяват дали инвеститорите, които желаят да се възползват от данъчни облекчения, отговарят на условията. По-специално сертифицираните финансови посредници следва да получат удостоверението за местно лице за данъчни цели на съответния инвеститор, както и декларация, че този инвеститор е действителният собственик на плащането съгласно законодателството на държавата членка на източника. Те следва също така да проверят приложимата ставка на данъка при източника въз основа на конкретното положение на инвеститора и да посочат дали им е известна някаква финансова договореност, включваща базовите ценни книжа, която не е уредена, по която срокът на действие не е изтекъл или която не е прекратена по друг начин към датата на търгуване без дивидент. Сертифицираните финансови посредници следва да носят отговорност за загубите на данъчни приходи, възникнали поради неадекватно изпълнение на тези задължения, доколкото това е предвидено в националното законодателство на държавата членка, в която е възникнала загубата. За да се осигури пропорционалност на тежестта и отговорността, наложени на сертифицираните финансови посредници, следва да се прилагат по-леки задължения за проверка при всички процедури за данъчни облекчения, при които рискът от злоупотреби е нисък, и по-специално когато общият размер на дивидента, изплатен на инвеститора за дялово участие в дадено дружество, е по-малък от 1000 EUR. Ако подобна злоупотреба бъде доказана по друг начин, държавите членки могат да приложат последиците съгласно националното законодателство, включително да откажат системите за данъчни облекчения, предвидени в настоящата директива, но не могат да държат сертифицираните финансови посредници отговорни за липсата на проверка.

(10)Известно е, че финансовите договорености може да се използват за прехвърляне на икономическата собственост, изцяло или частично, върху дадена ценна книга и/или съответните инвестиционни рискове. Доказано е също така, че такива договорености са използвани в схеми за арбитраж на дивиденти и схеми за спекулативни сделки с дивиденти, като например схемите Cum-Ex и Cum-Cum, с единствената цел да се получат възстановявания, когато не е имало право на такива, или да се увеличи размерът на възстановяването, на което инвеститорът действително е имал право. Информацията за такива финансови договорености, които включват обичайно законни сделки с ценни книжа, като репо споразумения или предоставяне в заем на ценни книжа, както и деривативни продукти, като фючърси върху единични акции, е необходима на данъчните органи за борбата с данъчните злоупотреби. За да се осигури пропорционален подход, предоставянето на тази информация следва да се изисква само от онези сертифицирани финансови посредници, които поради позицията си във веригата може да са участвали пряко в съответната финансова договореност. Такова предоставяне на информация не се изисква при облигации и лихвени плащания.

(11)За да се осигури ефективност, държавите членки следва да въведат режим на санкции при нарушения на националните правила за транспониране на настоящата директива. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(12)Правилното прилагане и принудителното изпълнение на предложените правила във всяка съответна държава членка е от решаващо значение за насърчаването на СКП като цяло, както и за защитата на данъчната основа на държавите членки, и поради това следва да бъде наблюдавано от Комисията. Затова държавите членки следва редовно да съобщават на Комисията информация, както е посочено в акт за изпълнение, относно прилагането и принудителното изпълнение на тяхната територия на националните мерки, приети съгласно настоящата директива. Комисията следва да изготви оценка въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, и други налични данни, за да оцени ефективността на предложените нови правила. В този контекст Комисията следва да разгледа необходимостта от актуализиране на правилата, въведени по силата на настоящата директива.

(13)За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, по-специално за i) цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели, ii) предоставянето на информация от страна на финансовите посредници и iii) искането за данъчни облекчения съгласно настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на стандартни формуляри с ограничен брой компоненти, включително езиковия режим. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 30 .

(14)При всяко обработване на лични данни, извършвано в рамките на настоящата директива, следва да се спазва Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 31 . Финансовите посредници и държавите членки могат да обработват лични данни по силата на настоящата директива единствено с цел обслужване на широкия обществен интерес, по-специално за целите на борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, за гарантиране на данъчните приходи и за насърчаване на справедливото данъчно облагане, които укрепват възможностите за социално, политическо и икономическо приобщаване в държавите членки. За да се позволи ефективното постигане на тази цел, е необходимо да се ограничат някои права на физическите лица, предвидени в горепосочения регламент, по-специално правото да бъдат уведомявани за обработването на техните данни и неговия обхват, както и правото на съгласие за някои видове обработване на данни.

(15)Тъй като целта на настоящата директива не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради трансграничния характер на съответните сделки и необходимостта от намаляване на разходите за привеждане в съответствие на вътрешния пазар като цяло, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(16) В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета 32 бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет

С настоящата директива се определят правилата за издаване на цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели от държавите членки и процедурата за данъчни облекчения за надвзет данък при източника, който може да бъде удържан от държава членка върху дивиденти от публично търгувани акции и, когато е приложимо, лихви от публично търгувани облигации, изплатени на регистрирани собственици, които са местни лица за данъчни цели извън тази държава членка.

Член 2
Приложно поле

Глави I и IV се прилагат за всички държави членки. Глава II се прилага за всички държави членки по отношение на всички лица, които са местни лица за данъчни цели в тяхната юрисдикция.

Процедурите, предвидени в глава III, се прилагат за всички държави членки, които предоставят данъчни облекчения за надвзети данъци при източника върху дивидентите, изплатени за публично търгувани акции. Държавите членки, които предвиждат данъчни облекчения за надвзети данъци при източника върху лихвите, платени за публично търгувани облигации, могат да прилагат глава III.

Член 3
Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)„надвзет данък при източника“ означава разликата между размера на данъка при източника, наложен от държава членка върху плащанията на чуждестранни собственици на дивиденти или лихви от ценни книжа чрез прилагане на общата национална ставка, и по-ниския размер на данъка при източника, приложим от тази държава членка върху същите дивиденти или лихви в съответствие със спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или специфично национално законодателство, в зависимост от случая;

2)„публично търгувана акция“ означава акция, допусната до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, както е определено в член 4, точки 21 и 22 от Директива 2014/65/ЕС от 15 май 2014 г. 33 ;

3)„публично търгувана облигация“ означава облигация, допусната до търговия на регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, както е определено съответно в член 4, точки 21, 22 и 23 от Директива 2014/65/ЕС от 15 май 2014 г.;

4)„финансов посредник“ означава централен депозитар на ценни книжа съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от 23 юли 2014 г. 34 , кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 35  или инвестиционен посредник, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС, или юридическо лице от трета държава, което е получило разрешение за предоставяне на услуги, сравними с тези, предоставяни от централен депозитар на ценни книжа, кредитна институция или инвестиционен посредник, съгласно сравнимо законодателство на трета държава, на която е местно лице, което е част от веригата на плащане на ценни книжа между субекта, емитиращ ценни книжа, и регистрирания собственик, получаващ плащанията по тези ценни книжа; 

5)„единен европейски идентификационен код (ЕЕИК)“ е единният идентификационен код за дружества, както е посочено в член 16 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета 36 ;

6)„данъчен идентификационен номер или ДИН“ означава единният идентификационен номер за данъчни цели на регистриран собственик като такъв в дадена държава членка;

7)„процедура за данъчни облекчения за данък, удържан при източника“ означава процедура, при която регистриран собственик, получаващ дивиденти или лихви от ценни книжа, които може да бъдат обложени с надвзети суми по данъка при източника, получава данъчно облекчение или му се възстановява този надвзет данък;

8)„компетентен орган“ означава органът, който е определен от държава членка в съответствие с член 5, и включва всяко лице, упълномощено от този орган в съответствие с националните правила да действа от негово име за целите на настоящата директива;

9)„ценна книга“ означава публично търгувана акция или публично търгувана облигация;

10)голяма институция“ означава голяма институция, както е определена в член 4, параграф 1, точка 146 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

11)„агент по данъка, удържан при източника“ означава субект, упълномощен от държавата членка на източника да поеме отговорността за удържането на данък при източника от плащането на дивиденти или лихви от ценни книжа и за прехвърлянето на този данък при източника на данъчния орган на държавата членка на източника;

12)„дата на вписване“ означава датата, определена от емитента на ценна книга, на която се идентифицира притежателят на тази ценна книга и произтичащите от нея права, включително правото на участие и правото на гласуване на общо събрание, когато е приложимо, въз основа на уредените позиции, вписани в счетоводните книги на финансовия посредник към момента на приключване на дейността му, както е определено в член 1, точка 7 от Регламент 2018/1212 37 .

13)„уреждане“ означава приключване на сделка с ценни книжа, без оглед на мястото на сключването ѝ, с цел изпълнение на задълженията на страните по тази сделка чрез прехвърляне на парични средства или ценни книжа, или и на двете, както е определено в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от 23 юли 2014 г.

14)„регистриран собственик“ означава всяко физическо или юридическо лице, което има право да получава доходи от дивиденти или лихви от ценни книжа, подлежащи на облагане с данък при източника в държава членка.

15)„инвестиционна сметка“ означава сметката или сметките, предоставени от финансовите посредници на регистрираните собственици, чрез които се държат или се регистрират техните ценни книжа и по които се извършват свързаните с тези ценни книжа плащания.

16)„дата на търгуване без дивидент“ означава датата, от която акциите се търгуват без правата, произтичащи от акциите, включително правото на участие и правото на гласуване на общо събрание, когато е приложимо;

17)„финансова договореност“ означава всяка договореност или договорно задължение, когато част от собствеността върху публично търгувана акция, по която се изплаща дивидент, е прехвърлена или може да бъде постоянно или временно прехвърлена на друга страна;

18)„верига на плащане на ценни книжа“ означава последователността от финансови посредници, които извършват плащането на дивиденти или лихви по ценни книжа между емитента на ценните книжа и регистрирания собственик, на когото се плащат дивиденти или лихви от тези ценни книжа;

19)„спогодба за избягване на двойното данъчно облагане“ означава споразумение или конвенция, в което се предвижда премахване на двойното данъчно облагане на доходите и, когато е приложимо, на капитала, и което е в сила между две (или повече) държави;

20)„държава членка на източника“ означава държавата членка, на която е местно лице емитентът на ценната книга, по която се изплаща дивидент или лихва;

21)„система за бързо възстановяване“ означава система, при която плащането на дивидент или лихва се извършва, като се взема предвид общата национална ставка на данъка при източника, последвано от искане за възстановяване на надвзетия данък при източника в рамките на определения в член 13 срок;

22)„система за данъчно облекчение при източника“ означава система, при която подходящата ставка на данъка при източника в съответствие с приложимите национални правила и/или международни споразумения, като например съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, се прилага в момента на изплащане на дивидентите или лихвите;

23)„стандартна система за бързо възстановяване“ означава система, при която плащането на дивидент или лихва се извършва, като се взема предвид общата национална ставка на данъка при източника, последвано от искане за възстановяване на надвзетия данък извън процедурата, определена в член 13;

24)„индекс на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро“ означава индексът на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро, както е определено в Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. 38

ГЛАВА II

ЦИФРОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Член 4
Цифрово удостоверение за местно лице за данъчни цели (eTRC)

1.Държавите членки предвиждат автоматизиран процес за издаване на цифрови удостоверения за местно лице за данъчни цели (eTRC) на лице, което се счита за местно лице за данъчни цели в тяхната юрисдикция.

2.Държавите членки издават eTRC в рамките на един работен ден от подаването на искането при спазване на параграф 4. eTRC трябва да отговаря на техническите изисквания на приложение I и да включва следната информация:

а)името и фамилията на данъкоплатеца и датата и мястото на раждане, ако данъкоплатецът е физическо лице, или неговото наименование и европейския му единен идентификационен номер (ЕЕИК), ако данъкоплатецът е юридическо лице;

б)данъчен идентификационен номер;

в)адрес на данъкоплатеца;

г)дата на издаване;

д)обхванат период;

е)идентификационни данни на данъчния орган, който издава удостоверението;

ж)всякаква допълнителна информация, която може да е от значение, когато удостоверението се издава за цели, различни от данъчни облекчения за данъка, удържан при източника, съгласно настоящата директива, или информация, която се изисква да бъде включена в удостоверение за местно лице за данъчни цели съгласно правото на ЕС.

3.Всяко eTRC обхваща най-малко цялата календарна година, през която е подадено искането за такова удостоверение, и е валидно за този обхванат период, освен ако и докато държавата членка, издаваща eTRC, не разполага с доказателства, че лицето, за което eTRC се отнася, не е местно лице за нейната юрисдикция.

4.Ако за проверката на статута на конкретен данъкоплатец като местно лице за данъчни цели е необходим повече от един работен ден, държавата членка информира лицето, което иска удостоверението, за необходимото допълнително време и за причините за забавянето.

5.Държавите членки признават eTRC, издадено от друга държава членка, като подходящо доказателство за статута на местно лице на данъкоплатеца в тази друга държава членка в съответствие с параграф 3.

6.Комисията приема актове за изпълнение за определяне на стандартни компютъризирани формуляри, включително езиковия режим, и технически протоколи, включително стандарти за сигурност, за издаване на eTRC. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРА ЗА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА

РАЗДЕЛ 1

СЕРТИФИЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ

Член 5
Национален регистър на сертифицираните финансови посредници

1.Държавите членки, които налагат данък при източника върху дивиденти от публично търгувани акции, изплащани на регистрирани собственици — местни лица за данъчни цели извън тази държава членка, и които предоставят данъчни облекчения за надвзет данък при източника, създават национален регистър на сертифицираните финансови посредници. Държавите членки могат да изберат да използват този национален регистър също и във връзка с данъчните облекчения за надвзетия данък при източника върху лихвите от публично търгувани облигации, ако е приложимо.

2.Държавите членки, които облагат с данък при източника лихвите от публично търгувани облигации, но не облагат с данък при източника дивидентите от публично търгувани акции, могат да изберат да създадат национален регистър.

3.Държавите членки, които създават национален регистър в съответствие с параграфи 1 и 2, определят компетентен орган, отговорен за поддържането и актуализирането на този регистър.

4.Националният регистър включва следната информация за сертифицираните финансови посредници:

а)името на сертифицирания финансов посредник;

б)датата на регистрацията;

в)данни за контакт и съществуващ уебсайт на сертифицирания финансов посредник;

г)ЕЕИК или, когато сертифицираният финансов посредник няма такъв номер, идентификационен код на правния субект (ИКПС) или всеки регистрационен номер на юридическо лице, издаден от държавата, на която е местно лице.

5.Националният регистър е публично достъпен на специален уебсайт на държавата членка и се актуализира поне веднъж месечно.

Член 6
Изискване за регистрация като сертифициран финансов посредник

1.Държавите членки, които поддържат национален регистър в съответствие с член 5, изискват от всички големи институции, посочени в член 3, параграф 10, които извършват плащания на дивиденти и, когато е приложимо, на лихви по ценни книжа с произход от техните юрисдикции, и от централните депозитари на ценни книжа, посочени в член 3, параграф 4, които предоставят услуги на агент по данъка, удържан при източника, за същите плащания, да се регистрират в техния национален регистър.

2.Държавите членки, които поддържат национален регистър в съответствие с член 5, дават възможност на всеки финансов посредник, който отговаря на изискванията по член 7, при поискване да се регистрира в този регистър.

Член 7
Процедура по регистрация

1.Държавите членки гарантират, че даден финансов посредник е регистриран в техния национален регистър на сертифицираните финансови посредници в рамките на три месеца от подаването на искане от страна на финансовия посредник, в което се представят доказателства, че отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)статут на местно лице за данъчни цели в държава членка или юрисдикция на трета държава, която не е включена в приложение I към списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели 39 , нито в таблица I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 40 ;

б)ако подаващият искането финансов посредник е кредитна институция — разрешение за извършване на попечителски дейности в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, съгласно точки 12 или 14 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС или сравнимо законодателство на трета държава; ако подаващият искането финансов посредник е инвестиционен посредник — разрешение в юрисдикцията по данъчна регистрация за извършване на попечителски дейности съгласно раздел Б, точка 1 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС или сравнимо законодателство на трета държава; или ако подаващият искането финансов посредник е централен депозитар на ценни книжа — разрешение в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, съгласно Регламент (ЕС) 909/2014 или сравнимо законодателство на трета държава, на която е местно лице;

в)декларация за спазване на разпоредбите на Директива 2014/107/ЕС на Съвета 41 или разпоредбите на Директива 2018/843/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 42 , както е приложимо, или на сравнимо законодателство на юрисдикция на трета държава, която не е включена в приложение I към списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, или в таблица I от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675.

2.Финансовите посредници уведомяват незабавно компетентния орган на държавата членка за всяка промяна в информацията, предоставена съгласно букви а)—в).

Член 8
Заличаване от националния регистър

1.Държавите членки заличават от националния си регистър всеки сертифициран финансов посредник, когато той:

а)поиска такова заличаване; или

б)вече не отговаря на изискванията на член 7.

2.Държавите членки могат да заличат от националния си регистър всеки сертифициран финансов посредник, за когото е установено, че многократно и умишлено не е изпълнявал задълженията си по някой от следните правни актове:

а)настоящата директива;

б)Директива 2014/107/ЕС на Съвета; или

в)Директива 2018/843/ЕС; или

г)съпоставимо законодателство на трета държава, на която е местно лице за данъчни цели.

3.Държавата членка, която заличава сертифициран финансов посредник от своя национален регистър, информира незабавно всички останали държави членки, които поддържат национален регистър в съответствие с член 5.

4.Държавите членки гарантират, че финансовият посредник, който е бил заличен от националния регистър в съответствие с параграф 1, се регистрира отново, когато неспазването на разпоредбите на настоящата директива е било отстранено, включително чрез плащане или уреждане на всички дължими суми, възникнали в резултат на неспазването.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 9
Задължение за предоставяне на информация

1.Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да изискат от сертифицираните финансови посредници в техния национален регистър да предоставят на компетентния орган информацията, посочена в приложение II, възможно най-скоро след датата на вписване, освен ако към датата на вписване не е налице нареждане за уреждане по отношение на която и да е част от сделката, като в такъв случай предоставянето на информация по тази сделка се извършва възможно най-скоро след уреждането. Ако 20 дни след датата на вписване някоя част от сделката все още не е уредена, сертифицираните финансови посредници предоставят информация в рамките на следващите 5 календарни дни, като посочват частта, по която е налице уреждане.

2.Държавите членки предвиждат, че сертифицираните финансови посредници не трябва да предоставят информацията, посочена в приложение II, раздел Д, ако общият размер на дивидентите, изплатени на регистрирания собственик за дяловото участие на собственика в дадено дружество, не надвишава 1000 EUR.

3.Държавите членки, които са избрали да използват национален регистър, създаден в съответствие с член 5, във връзка с лихвените плащания, изискват от сертифицираните финансови посредници да предоставят информацията, включена в приложение II, но не изискват предоставяне на информацията по раздел Д.

4.Комисията приема актове за изпълнение за определяне на стандартни компютъризирани формуляри, включително езиковия режим, и изисквания за каналите за комуникация, с оглед предоставянето на информацията, посочена в приложение II. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18.

5.Държавите членки изискват от сертифицираните финансови посредници в техния национален регистър да съхраняват документацията, подкрепяща предоставената информация, в продължение на пет години и да предоставят достъп до всяка друга информация, както и достъп до помещенията си за целите на одита, и изискват от сертифицираните финансови посредници да заличат или анонимизират всички лични данни, включени в тази документация, веднага след приключване на одита и най-късно пет години след тяхното предоставяне.

РАЗДЕЛ 3

СИСТЕМИ ЗА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Член 10
Искане за данъчно облекчение при източника или за бързо възстановяване

1.Държавите членки изискват от даден сертифициран финансов посредник, който поддържа инвестиционната сметка на регистриран собственик, получаващ дивиденти или лихви, да поиска данъчно облекчение съгласно член 12 и/или член 13 от името на този регистриран собственик, ако са изпълнени следните условия:

а)регистрираният собственик е упълномощил сертифицирания финансов посредник да поиска данъчно облекчение от негово име; и

б)сертифицираният финансов посредник е проверил и установил, че регистрираният собственик отговаря на условията съгласно член 11. Тази проверка може да включва и оценка на риска, която отчита кредитния риск и риска от измама.

2.Независимо от разпоредбите на параграф 1, държавите членки не предоставят данъчни облекчения в рамките на системите, предвидени в членове 12 и 13, за искане, при което:

а)дивидентът е изплатен за публично търгувана акция, която регистрираният собственик е придобил в рамките на два дни преди датата на търгуване без дивидент;

б)съществува финансова договореност, свързана с изплащането на дивидент по базовата ценна книга, за която се иска данъчно облекчение, която договореност не е уредена, по която срокът на действие не е изтекъл или която не е прекратена по друг начин към датата на търгуване без дивидент.

3.Независимо от параграф 1, държавите членки могат да изключат исканията за данъчни облекчения съгласно членове 12 и 13, когато:

а)поне един от финансовите посредници по веригата на плащане на ценни книжа не е сертифициран финансов посредник и друг сертифициран финансов посредник по веригата не е предоставил на компетентния орган информацията, която финансовият посредник следва да предоставя съгласно настоящата директива, ако е сертифициран финансов посредник; или

б)е поискано освобождаване от данъка, удържан при източника.

Член 11
Надлежна проверка, че регистрираният собственик отговаря на условията

1.Държавите членки гарантират, че сертифицираният финансов посредник, който иска данъчно облекчение по член 12 и/или член 13 от името на регистриран собственик, получава от този регистриран собственик декларация, че регистрираният собственик:

а)е действителният собственик на дивидента или лихвата, както е определено в националното законодателство на държавата членка на източника; и

б)не участва във финансова договореност, свързана с базовата публично търгувана акция, която не е уредена, по която срокът на действие не е изтекъл или която не е прекратена по друг начин към датата на търгуване без дивидент.

2.Държавите членки гарантират, че сертифицираните финансови посредници, които искат данъчно облекчение по член 12 и/или член 13 от името на регистриран собственик, проверяват:

а)eTRC на регистрирания собственик и/или подходящо доказателство за статут на местно лице за данъчни цели в трета държава;

б)декларацията на регистрирания собственик и статута му на местно лице за данъчни цели, като съпоставят данните с информацията от механизмите за вътрешен контрол, използвани от сертифицирания финансов посредник за изпълнение на задълженията във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849 43 , или съпоставима информация, изисквана в трети държави;

в)правото на регистрирания собственик на конкретна намалена ставка на данъка, удържан при източника, в съответствие със спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между държавата членка на източника и юрисдикциите, където регистрираният собственик е местно лице за данъчни цели, или специфично национално законодателство на държавата членка на източника;

г)в случай на изплащане на дивидент и въз основа на информацията, с която разполага сертифицираният финансов посредник — евентуалното съществуване на финансова договореност, която не е уредена, по която срокът на действие не е изтекъл или която не е прекратена по друг начин към датата на търгуване без дивидент, освен ако дивидентът, изплатен на регистрирания собственик за всяка група притежавани идентични акции, не надвишава 1000 EUR.

3.Държавите членки гарантират, че сертифицираните финансови посредници разполагат с подходящи процедури за извършване на проверки в съответствие с параграф 2.

Член 12
Система за данъчно облекчение при източника

Държавите членки могат да разрешат на сертифицираните финансови посредници, които поддържат инвестиционна сметка на регистриран собственик, да поискат данъчно облекчение при източника от името на регистриран собственик в съответствие с член 10, като предоставят на агента по данъка, удържан при източника, следната информация:

а)статута на регистрирания собственик като местно лице за данъчни цели; и

б)приложимата ставка на данъка, удържан при източника, върху плащането в съответствие със спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или специфично национално законодателство.

Член 13
Система за бързо възстановяване

1.Държавите членки могат да разрешат на сертифицираните финансови посредници, които поддържат инвестиционна сметка на регистриран собственик, да поискат от името на този регистриран собственик бързо възстановяване на надвзетия данък при източника в съответствие с член 10, ако информацията, посочена в параграф 3 от настоящия член, е предоставена във възможно най-кратък срок след датата на плащането и най-късно в рамките на 25 календарни дни от датата на изплащане на дивидента или лихвата.

2.Държавите членки обработват искане за възстановяване, представено в съответствие с параграф 1, в срок от 25 календарни дни от датата на искането или от датата, на която всички съответни сертифицирани финансови посредници са изпълнили задълженията си за предоставяне на информация съгласно настоящата директива, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна. Държавите членки прилагат лихва в съответствие с член 14 върху сумата на това възстановяване за всеки ден на забава след 25-ия ден.

3.Сертифицираният финансов посредник, който иска бързо възстановяване, предоставя на съответната държава членка следната информация:

а)идентификационни данни за плащането на дивиденти или лихви, както е посочено в приложение II, раздел Б;

б)правното основание за приложимата ставка на данъка, удържан при източника, и общата сума на надвзетия данък, който трябва да бъде възстановен;

в)статута на регистрирания собственик като местно лице за данъчни цели;

г)декларацията на регистрирания собственик в съответствие с член 11.

4.Комисията приема актове за изпълнение за определяне на стандартни компютъризирани формуляри, включително езиковия режим, и изискванията относно каналите за комуникация при подаването на искания съгласно настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18.

Член 14
Лихви за забава

Държавите членки прилагат лихва в съответствие с член 13, параграф 2 в размер, равен на лихвата или еквивалентната такса, прилагана от държавата членка за забавени плащания на данък върху дохода от регистрирани собственици, или, ако националното законодателство на държавите членки не включва такава разпоредба, в размер на индекса на лихвените проценти по краткосрочни депозити в евро плюс 50 базисни пункта или еквивалентния лихвен процент, използван от тяхната централна банка, плюс 50 базисни пункта, ако те не са част от европейския валутен механизъм.

Член 15
Стандартна система за възстановяване

Държавите членки приемат подходящи мерки, за да гарантират, че в случаите, когато член 12 и член 13 не се прилагат за дивиденти, тъй като не са изпълнени условията на настоящата директива, регистрираният собственик или неговият упълномощен представител, който иска възстановяване на надвзетия данък при източника върху такива дивиденти, предоставя най-малко информацията, изисквана съгласно приложение II, раздел Д, освен ако общият размер на дивидентите, изплатени на регистрирания собственик от дяловото му участие в дадено дружество, не надвишава 1000 EUR и освен ако тази информация не е вече предоставена в съответствие със задълженията по член 9.

Член 16
Гражданска отговорност

Държавите членки предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че ако даден сертифициран финансов посредник не изпълни, умишлено или поради небрежност, задълженията си по членове 9, 10, 11, 12 и 13, сертифицираният финансов посредник може да бъде подведен под отговорност за цялата или част от загубата на приходи от данък при източника, понесена от държавата членка във връзка с искане по член 12 или член 13.

Член 17
Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на национални разпоредби, приети по силата на настоящата директива, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18
Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 44 .

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 19
Оценка

1.След влизането в сила на националните правила, с които се транспонира директивата, Комисията разглежда и оценява функционирането на настоящата директива на всеки 5 години. До декември 2031 г., а след това на всеки 5 години, на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад за оценка на директивата, включително за евентуалната необходимост от изменение на конкретни нейни разпоредби.

2.Държавите членки съобщават на Комисията информацията от значение за оценката на директивата с оглед подобряването на процедурите за данъчни облекчения за данъка, удържан при източника, с цел намаляване на двойното данъчно облагане и борбата с данъчните злоупотреби, в съответствие с параграф 3.

3.Чрез актове за изпълнение Комисията определя информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите членки за целите на оценката, както и форма̀та и условията за предаване на тази информация.

4.Информацията, съобщена на Комисията съгласно параграф 2, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за институциите на Съюза.

5.Информацията, съобщена на Комисията от държава членка съгласно параграф 2, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното право на държавата членка, която я е получила.

Член 20
Защита на личните данни

1.Държавите членки ограничават правата на субектите на данни съгласно членове 15—19 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 45 само до степента и само докато това е строго необходимо за техните компетентни органи за намаляване на риска от данъчни измами, отклонение от данъчно облагане или избягване на данъци в държавите членки, по-специално като проверяват дали се прилага правилната ставка на данъка, удържан при източника, за регистрирания собственик или като проверяват дали регистрираният собственик получава своевременно данъчното облекчение, ако има такова право.

2.Когато обработват лични данни, сертифицираните финансови посредници и компетентните органи на държавите членки се считат за администратори по смисъла на член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 в рамките на съответните им дейности съгласно настоящата директива.

3.Информацията, включително личните данни, които се обработват в съответствие с настоящата директива, се съхранява само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите на настоящата директива, в съответствие с националните правила на всеки администратор на лични данни относно давностните срокове, но във всички случаи не повече от 10 години.

Член 21
Уведомяване

Държава членка, която създава и поддържа национален регистър съгласно член 5, информира Комисията и другите държави членки за това, както и за всички последващи промени в правилата, уреждащи този регистър. Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз и я актуализира при необходимост.

Член 22
Транспониране

1.Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2026 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2027 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 23
Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 24
Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   ПредседателЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Нова система на ЕС за избягване на двойното данъчно облагане и за предотвратяване на данъчните злоупотреби в областта на данъците, удържани при източника, така наречената FASTER (по-бързо и по-сигурно възстановяване на надвзети данъци).

1.2.Съответни области на политиката

Данъчна политика.

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с:

Ново действие.

1.4.Цели

1.4.1.Общи цели

1) Улесняване на трансграничните инвестиции в ЕС чрез предоставяне на данъкоплатците на подходящ и ефективен достъп до данъчни облекчения, произтичащи от СИДДО и директивите на ЕС

2) Предотвратяване на данъчните злоупотреби в областта на ДПИ

3) Икономически ползи

1.4.2.Конкретни цели

1) Намаляване на срока за данъчни облекчения или възстановяване на надвзетия данък, удържан при източника

2) Гарантиране, че финансовите посредници спазват изискванията за надлежна проверка на клиента и предоставят информация за него на данъчните органи

3) Предотвратяване на злоупотребите във връзка с ДПИ (Cum-Ex и Cum-Cum)

4) Предоставяне на данъчните органи на държавите членки на инструменти за сигурна и навременна работа по процедурите за възстановяване/данъчни облекчения при източника

5) Въздействие на предложението върху икономиката

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Определените в предложението срокове ще гарантират, че възстановяванията във връзка с ДПИ ще бъдат извършвани по-бързо или че към момента на плащането ще се прилага по-ниска приложима ставка на ДПИ. Задълженията за предоставяне на информация ще гарантират, че информацията се предоставя на данъчните органи, за да се осигури висока степен на прозрачност и че тази информация се използва ефективно за борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци в системите за възстановяване/данъчни облекчения във връзка с ДПИ в ЕС, като същевременно се гарантира ефективността на системата. Втората цел е да се окаже положително въздействие върху икономически показатели като БВП, заплати и заетост.

1.4.4.Показатели за изпълнението

Конкретна цел

Показатели

Инструменти за измерване

Намаляване на срока за данъчни облекчения/възстановяване на надвзетия данък при източника

Дали дните за плащане по исканията за възстановяване във връзка с ДПИ са в съответствие с предварително определените в предложението срокове за плащане и, когато е целесъобразно, дали на инвеститорите се плащат лихви за забава като санкции при забавени плащания по възстановяване

Годишни данни, които трябва да се предоставят на Комисията от държавата членка на източника

Гарантиране, че сертифицираните финансови посредници спазват изискванията за надлежна проверка на клиента и задълженията за предоставяне на информация

Дейности за мониторинг от страна на държавата членка за гарантиране на спазването от страна на финансовите посредници от ЕС на изискванията (от държавата членка, в чийто национален регистър са вписани) и финансовите посредници от държави извън ЕС (от държавата членка, в която са регистрирани)

Годишен доклад, който държавата членка предоставя на националния регистър, в който е регистриран финансовият посредник.

Предотвратяване на данъчни злоупотреби

Годишна оценка от страна на държавата членка на източника на полезността на данните, представени от посредниците/агентите по ДПИ, за действително откриване и предотвратяване на данъчни злоупотреби. Оценката ще включва използването и ползите (брой случаи на злоупотреби и свързани с тях суми) от предоставените данни за разкриване и борба с данъчните злоупотреби с ДПИ (Cum-Ex и Cum-Cum).

Годишна оценка, която се предоставя на Комисията от държавата членка на източника.

Предоставяне на данъчните органи на държавите членки на инструменти за сигурна работа по процедурите за възстановяване/данъчни облекчения при източника

Точност и пълнота на информацията, предоставена от финансовите посредници/агентите по ДПИ на данъчния орган на държавата членка на източника

Годишна оценка на приложимостта на правилата за разпределяне на отговорността на национално равнище от страна на държавата членка на източника

Годишна оценка, която се предоставя на Комисията от държавата членка на източника.

Въздействие на предложението върху икономиката на ЕС

Оценка на икономическото въздействие на предложението върху БВП, инвестициите, заплатите и заетостта. Тази оценка ще включва източника на данни и методологията, използвани в проучванията на JRC в приложение 4 към оценката на въздействието, придружаваща предложението, включително трансграничното проучване на сигурността на CPIS

Годишна оценка, която се извършва от Комисията

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

За изпълнението на инициативата Комисията ще трябва да предприеме следните мерки: 1) предоставяне на техническа помощ за прилагането на системата за издаване на eTRC; и 2) осигуряване на рамка за системата за предоставяне на информация и формуляри за искане от страна на финансовите посредници към държавите членки.

eTRC ще се издава с електронен печат и ще бъде в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги). На по-късен етап държавите членки ще обмислят въвеждането на процес на проверка чрез проверими идентификационни данни, ако са изпълнени техническите изисквания на ЕС. Очаква се eTRC и процесът на проверка да бъдат въведени в рамките на 18 месеца след приемането на директивата.

От Комисията ще се изисква да предлага услугата за регистър на публичните ключове на доверените издатели (ако се приеме, че публичните ключове трябва да се променят периодично) за прилагането на eTRC от държавите членки.

Освен това Комисията ще окаже подкрепа на техническия комитет във връзка с евентуални промени в техническата база на цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели или нови технически разработки.

От финансовите посредници, които попадат в обхвата на предложението, ще се изисква да предоставят на държавите членки информация за изплатените дивиденти по публично търгувани акции и/или за изплатените лихви по публично търгувани облигации. Информацията, която трябва да се предоставя, е посочена в предложението. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение относно съдържанието на информацията, която трябва да се предоставя. Освен това чрез акт за изпълнение Комисията ще определи стандартизираните компютъризирани формуляри, основани на xml или еквивалентен формат, включително езиковия режим, за предоставяне на информацията. Комисията ще уточни и изискванията за каналите за комуникация/протоколи за системите за предоставяне на информация, които ще са необходими на финансовите посредници за обмен на информация с данъчните органи на държавите членки в обхвата на предложението.

1.5.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

За да се рационализира процесът на данъчни облекчения/възстановяване на надвзетия ДПИ и за да се осигурят по-бързи плащания за възстановяване на ДПИ, за предпочитане е да се избегне наличието на множество изисквания, едностранно прилагани от различните държави членки по различни процедури.

Чрез осигуряването на обща за целия ЕС стандартна система за предоставяне на информация всички държави членки ще имат пълна прозрачност по веригата на плащане на дивиденти и лихви, което понастоящем не е налице. Получените данни ще помогнат да се откриват и предотвратяват злоупотреби в областта на данъчните облекчения/възстановяването във връзка с ДПИ (Cum-Ex и Cum-Cum).

Очаква се решение на равнището на ЕС, с което да се цифровизират и хармонизират основните характеристики на процедурите за данъчни облекчения във връзка с ДПИ при спазване на принципа на пропорционалност, да доведе до намаляване на административната тежест и следователно до спестяване на време и разходи за данъчните органи, инвеститорите и финансовите посредници.

       

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Инициативата е нов механизъм на равнището на ЕС. Към настоящия момент само много малък брой държави членки са въвели системи за бързо възстановяване на средства, като те са били изправени пред проблеми при прилагането им.

Понастоящем предоставянето на информация от страна на финансовите посредници е ограничено и обикновено се предоставя само от емитента на ценни книжа/агента по ДПИ във финансовата верига, но не и от други финансови посредници. Инициативата ще осигури пълна прозрачност на плащанията на дивиденти и лихви по финансовата верига с оглед на откриването и предотвратяването на злоупотреби с данъчни облекчения/възстановявания в областта на ДПИ.

   

1.5.4.Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални полезни взаимодействия с други подходящи инструменти

Настоящата директива отразява едно от действията, заложени в „Плана за действие за справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване“ и в „Плана за действие за съюза на капиталовите пазари 2.0“.

Осигуряването на справедливо данъчно облагане изисква предотвратяване на данъчните злоупотреби. Предложението ще използва подобни процедури, договорености и ИТ инструменти, които вече са създадени или са в процес на разработване в рамките на ДАС.

1.5.5.Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

   

1.6.Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

   

   ограничен срок на действие 

   в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ за бюджетните кредити за поети задължения и от ГГГГ до ГГГГ за бюджетните кредити за плащания.

X неограничен срок на действие

Изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление

X Пряко управление от Комисията

X от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ трети държави или на органите, определени от тях;

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

◻ органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Комисията ще гарантира, че са въведени механизми за мониторинг и оценка на действието на интервенцията и за нейната оценка спрямо основните цели на политиката.

Държавите членки ежегодно ще представят на Комисията данни за целите на информацията, посочена в таблицата по-горе относно показателите за изпълнение, които ще се използват за наблюдение на съответствието с директивата. При наличие на данни от наблюдението и ако се прецени, че е целесъобразно, Комисията ще направи оценка на преразглеждането на някои от характеристиките на системата в съответствие с техническата поддръжка на eTRC и акта за изпълнение на системата за предоставяне на информация.

Пет години след прилагането на директивата ще бъде извършена оценка, която ще позволи на Комисията да направи преглед на резултатите от политиката по отношение на нейните цели, както и на цялостното въздействие по отношение на подобряването на системите за възстановяване/данъчни облекчения във връзка с ДПИ в ЕС, а също и за предотвратяване на данъчните злоупотреби в областта на ДПИ.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

За изпълнението на инициативата ще се разчита на компетентните органи (данъчните органи) на държавите членки. Те ще отговарят за финансирането на собствените си национални системи, включително за прилагането на eTRC, както и за създаването на национални системи за получаване на информация и искания от финансовите посредници.

Комисията ще финансира техническата помощ за eTRC и създаването на равнището на ЕС на рамки за системите за предоставяне на информация и формулярите за исканията.

2.2.2. Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Що се отнася до осигуряването, че исканията за възстановяване/данъчни облекчения във връзка с ДПИ се изпълняват в рамките на сроковете, от държавите членки ще се изисква да предоставят на Комисията ежегодно статистически данни за това колко искания за данъчни облекчения/възстановявания на надвзет ДПИ са изпълнени в рамките на сроковете и колко извън сроковете. За последното следва да се представи обосновка. Освен това от държавите членки ще се изисква да изплащат лихви за забава на данъкоплатците при възстановяване на суми след изтичане на сроковете без обосновка.

Що се отнася до съответствието на сертифицираните от тях финансови посредници в националните регистри, държавите членки ще представят на Комисията годишен доклад за одитите и дейностите, които са предприели, за да гарантират, че техните финансови посредници спазват задълженията си по директивата, включително задълженията за предоставяне на информация. Освен това финансовите посредници носят отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящата директива, ако поведението им е довело до загуба на данъчни приходи.

От държавите членки ще се изисква да представят на Комисията годишен доклад относно използването на данните, предоставяни съгласно директивата, за разкриване и борба със злоупотребите в областта на данъчните облекчения/възстановяването на надвзети ДПИ.

Главните елементи на стратегията за контрол са следните:

Договори за възлагане на обществени поръчки

Процедурите за контрол при обществени поръчки, определени във Финансовия регламент: всички договори за обществени поръчки се сключват при спазване на установената процедура за проверка на плащането от службите на Комисията, като се вземат предвид договорните задължения и доброто финансово и общо управление. Във всички договори, сключени между Комисията и бенефициерите, се предвиждат мерки за борба с измамите (проверки, доклади и др.). Изготвя се подробно задание, което формира основата на всеки отделен договор. При процеса на приемане се следва точно методологията TEMPO на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“: резултатите се преглеждат, изменят се при необходимост и накрая изрично се приемат (или отхвърлят). Фактури не се плащат без „писмо за приемане“.

Техническа проверка при обществена поръчка

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ извършва проверки на резултатите и осъществява надзор на операциите и услугите, извършвани или предоставяни от изпълнителите. Освен това тя редовно извършва одити на качеството и сигурността на изпълнителите. При одитите на качеството се проверява съответствието на реално прилаганите от изпълнителите процеси с правилата и процедурите, определени в техните планове за качество. Одитите на сигурността са насочени към специфичните процеси, процедури и структура.

В допълнение към горепосочените проверки ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ извършва традиционните финансови проверки:

Предварителна проверка на поетите задължения

Всички поети задължения в ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ се проверяват от ръководителя на отдел „Финанси“ и съответното звено за кореспондентски отношения в областта на човешките ресурси. В съответствие с това 100 % от сумите, за които са поети задължения, са подложени на предварителна проверка. Тази процедура осигурява висока степен на увереност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите.

Предварителна проверка на плащанията

100 % от плащанията се проверяват предварително. Освен това поне едно плащане (от всички категории разходи) седмично се избира на случаен принцип за допълнителна предварителна проверка, която се извършва от ръководителя на отдел „Финанси“ и съответното звено за кореспондентски отношения в областта на човешките ресурси. Няма количествена цел за обхвата, тъй като целта на тази проверка е плащанията да се проверяват „на случаен принцип“ с оглед да се удостовери, че всички плащания се изготвят в съответствие с изискванията. Останалите плащания се обработват ежедневно в съответствие с приложимите правила.

Декларации на вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити

Всички вторично оправомощени разпоредители с бюджетни кредити подписват декларации в подкрепа на годишния доклад за дейността за съответната година. Тези декларации обхващат операциите по програмата. Вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити декларират, че операциите, свързани с изпълнението на бюджета, са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление, че въведените системи за управление и контрол дават задоволителна увереност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, както и че рисковете, свързани с тези операции, са правилно установени и докладвани, както и че са предприети действия за ограничаването им.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Въведените проверки осигуряват на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ достатъчна гаранция за качеството и редовността на разходите и за намаляването на риска от неспазване. Горепосочените мерки в стратегията за контрол намаляват потенциалните рискове под целевото равнище от 2 % и достигат до всички бенефициери. Всякакви допълнителни мерки за по-нататъшно намаляване на риска биха довели до несъразмерно високи разходи и поради това такива не се предвиждат. Общите разходи, свързани с изпълнението на горепосочената стратегия за контрол – за всички разходи по програма „Фискалис“ – са ограничени до 1,6 % от общия размер на извършените плащания. Очаква се това процентно съотношение да бъде в сила и за тази инициатива. Стратегията за контрол на програмата ограничава практически до нула риска от неспазване и е пропорционална на отчетените рискове.

   

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/964 на Съвета, за да установи дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране съгласно настоящата директива.3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид  
разход

Финансов принос

Номер: 03 04 0100

Многогод./едногод. 46

от държави от ЕАСТ 47

от държави кандидатки 48

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1 — Единен пазар, иновации и цифрова икономика

Усъвършенстване на функционирането на данъчните системи

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид 
разход

Финансов принос

Номер  

Многогод./едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[XX.YY.YY.YY]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити

3.2.1Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова  
рамка

Номер

1

Единен пазар, иновации и цифрова сфера

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD)

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Бюджетен ред 49 03.04.01

Поети задължения

(1a)

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26

Плащания

(2a)

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26

Бюджетен ред

Поети задължения

(1б)

Плащания

(2б)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 50  

Бюджетен ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити 
за ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD)

Поети задължения

=1a+1б +3

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26

Плащания

=2а+2б+3

0,150

0,400

0,200

0,330

0,180

1,26

Функция от многогодишната финансова  
рамка

7

„Административни разходи“

Тази част следва да бъде попълнена, като се използва таблицата за бюджетни данни от административно естество, която най-напред се въвежда в приложението към законодателната финансова обосновка (приложение V към вътрешните правила), което се качва в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

МФР за 2021—2027 г.

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD)

• Човешки ресурси

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

• Други административни разходи

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

ОБЩО ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD)

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

ОБЩО бюджетни кредити 
по ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

МФР за 2021—2027 г.

ОБЩО бюджетни кредити  
за ФУНКЦИИ 1—7 
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

0,272

0,561

0,359

0,395

0,197

1,784

Плащания

0,122

0,311

0,559

0,265

0,347

1,604

ОБЩО бюджетни кредити  
за ФУНКЦИИ 1—7 
от многогодишната финансова рамка
 

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в милиони евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 51

Среден разход

Бр.

Разходи

Бр.

Разходи

Бр.

Разходи

Бр.

Разходи

Бр.

Разходи

Бр.

Разходи

Общо бр.

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 52 ...

Спецификации

0,150

0,100

0,250

Разработване

0,300

0,200

0,150

0,650

Поддръжка

0,100

0,100

0,100

0,300

Подпомагане

0,020

0,020

0,020

0,020

0,080

Обучение

0,020

0,020

Управление на услугите, свързани с информационните технологии (ІТSM) (инфраструктура, хостинг услуги, лицензи и т.н.),

0,020

0,060

0,060

0,060

0,060

0,260

Междинен сбор за конкретна цел № 1

0,150

0,420

0,300

0,330

0,180

0,180

1,560

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2...

— Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО

0,150

0,420

0,300

0,330

0,180

0,180

1,560

3.2.3 Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година 
2023 г.

Година 
2024 г.

Година 
2025 г.

Година 
2026 г.

Година 
2027 г.

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

0,118

0,157

0,157

0,063

0,016

0,511

Други административни разходи

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Извън ФУНКЦИЯ 7 53  
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи  
с административен характер

Междинен сбор  
извън ФУНКЦИЯ 7 
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

0,122

0,161

0,159

0,065

0,017

0,524

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.3.1 Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

• Длъжности по щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

20 01 02 01 (Централа и представителства на Комисията)

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

20 01 02 03 (Делегации)

01 01 01 01 (Непреки научни изследвания)

01 01 01 11 (Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

 Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 54

20 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от „общия финансов пакет“)

20 02 03 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 xx yy zz   55

— в централата

— в делегациите

01 01 01 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

01 01 01 12 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

0,75

1

1

0,4

0,1

3,25

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Подготовка на заседания и кореспонденция с ДЧ; работа по изготвяне на формулярите, информационно-технологичните формати и централната директория;

Възлагане на външни изпълнители работата по информационната система

Външен персонал

Не е приложимо

3.2.4 Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

Предложението/инициативата:

   може да се финансира изцяло чрез преразпределяне на средства в рамките на съответната функция от многогодишната финансова рамка (МФР).

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми. Моля, представете таблица в Excel, ако е необходимо голямо препрограмиране.

   налага да се използват неразпределеният марж под съответната функция от МФР и/или специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми и инструментите, които се предлага да бъдат използвани.

   налага преразглеждане на МФР.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5 Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

   не предвижда съфинансиране от трети страни

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година 
N 56

Година 
N+1

Година 
N+2

Година 
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

 

3.3 Очаквано отражение върху приходите 

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху другите приходи

моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове    

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 57

Година 
N

Година 
N+1

Година 
N+2

Година 
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия ………….

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

(1)    Данък при източника върху дивидентите, проучване за инвеститорите в Европейския съюз, Better Finance, март 2023 г.
(2)     https://finance.ec.europa.eu/publications/retail-investment-package_bg
(3)    Препоръка на Комисията от 19 октомври 2009 г. относно процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника (ОВ L 279, 24.10.2009 г., стр. 8—11).
(4)    Европейска комисия (2017 г.), Кодекс за поведение относно данъка, удържан при източника, Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“, https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2017-12/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf ) .
(5)    ОИСР (2013 г.), Пакет за прилагане на облекчения съгласно спогодби и подобряване на спазването на данъчното законодателство (TRACE) за приемането на системата за упълномощени посредници: Стандартизирана система за ефективни процедури за освобождаване от данък при източника във връзка с трансгранични портфейлни доходи ( https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/treatyreliefandcomplianceenhancementtrace.htm ).
(6)    Вж. доклада за оценка на въздействието, придружаващ настоящото предложение.
(7)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — План за действие за справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване (COM/2020/312 final).
(8)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Съюз на капиталовите пазари за хората и предприемачите — нов план за действие (COM/2020/590 final).
(9)    Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2022 г., съдържаща препоръки към Комисията относно справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване (последващи действия на ЕП във връзка с плана за действие на Комисията от юли и нейните 25 инициативи в областта на ДДС, данъчното облагане на предприятията и данъчното облагане на физическите лица. (2020/2254(INL) (ОВ C 347, 9.9.2022 г., стр. 211–222).
(10)    Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно Европейската рамка за данъка, удържан при източника (2021/2097(INI).
(11)    Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно допълнителното развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на инвеститорите на дребно (2020/2036(INI).
(12)    Вж. доклада за оценка на въздействието, придружаващ настоящото предложение.
(13)    Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 1).
(14)    Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
(15)    Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1—29).
(16)    Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1—13).
(17)    Предложение за Директива на Съвета от 22 декември 2021 г. за определяне на правила за предотвратяване на злоупотребата с фиктивни образувания за данъчни цели и за изменение на Директива 2011/16/ЕС (COM(2021)565).
(18)    Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки (преработен текст) (ОВ L 345, 29.12.2011 г., стр. 8—16).
(19)    Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави членки (OВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49—54).
(20)    Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2014/65/ЕС и (ЕС) 2016/97 по отношение на правилата за защита на инвеститорите на дребно в Съюза (COM/2023/279 final).
(21)    Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите.
(22)    Оценка на въздействието от етапа на създаване — Ares(2021)5900310 ( https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13031-Withholding-taxes-new-EU-system-to-avoid-double-taxation_bg )
(23)    Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73—114).
(24)    Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OВ L 176, 27.6.2013 г., стp. 1—337).
(25)    Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1—72).
(26)    OВ C […], […] г., стр. […].
(27)    OВ C […], […] г., стр. […].
(28)    Препоръка на Комисията от 19 октомври 2009 г. относно процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 279, 24.10.2009 г., стр. 8–11).
(29)    Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1—337).
(30)    Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(31)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(32)    Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение  1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(33)    Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (преработен текст) (ОВ L 173, 2.6.2014 г., стр. 349).
(34)    Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1—72).
(35)    Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1—337).
(36)    Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46—127).
(37)    Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите (ОВ L 223, 4.9.2018 г., стр. 1).
(38)    Насоки (ЕС) 2019/1265 на Европейската централна банка от 10 юли 2019 г. относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2019/19) (ОВ L 199, 26.7.2019 г., стр. 8—17).
(39)    Съвет на Европейския съюз, Съвет по икономически и финансови въпроси, 14094/16, Брюксел, 8 ноември 2016 г.
(40)    Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1—4).
(41)    Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1—29).
(42)    Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43—74).
(43)    Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73–117).
(44)    Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13—18).
(45)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(46)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(47)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(48)    Държави кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(49)    Съгласно официалната бюджетна номенклатура.
(50)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(51)    Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр.: брой финансирани студентски обмени, брой километри изградени пътища и др.).
(52)    Описана в точка 1.4.2. „Конкретни цели...“
(53)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(54)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(55)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(56)    Година N е годината, през която започва да се изпълнява предложението/инициативата. Моля, заменете буквата „N“ с очакваната първа година от изпълнението (например: 2021 г.). Същото за следващите години.
(57)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.

Брюксел, 19.6.2023

COM(2023) 324 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

за по-бързи и по-сигурни данъчни облекчения за надвзети данъци при източника

{SEC(2023) 243 final} - {SWD(2023) 215 final} - {SWD(2023) 216 final} - {SWD(2023) 217 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЦИФРОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МЕСТНО ЛИЦЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4

Технически изисквания

1.Цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели:

се издава с електронен печат в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета 1 ;

предлага възможност за представяне на цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели във формат, който може да се чете както от човек, така и от машина, чрез PDF документи или други подобни формати, които могат да се използват в автоматизираните системи;

може да се отпечатва;

съдържа отворено текстово поле за включване на информация съгласно член 4, буква ж).

2.Държавите членки могат да въведат процес на проверка чрез проверими идентификационни данни, ако са изпълнени техническите изисквания в Съюза.

Комисията се подпомага от комитет при прилагането на цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели от държавите членки. Освен това комитетът може да предоставя техническа помощ във връзка с евентуални промени в техническата база на цифровото удостоверение за местно лице за данъчни цели или нови технически разработки.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 9 и 15

Сертифицираните финансови посредници предоставят следната информация в съответния xml формат:

Вид на информацията

Спецификация

A. Информация за лицето, което предоставя информацията

Име на финансовия посредник

ЕЕИК, идентификационен код на правния субект (ИКПС) или алтернативен идентификационен код

Официален адрес

Други относими данни

Данъчен идентификационен номер и адрес на електронна поща

Б. Информация за получателя на дивидента или лихвеното плащане

Идентификация на финансовия посредник или крайния данъкоплатец, който получава дивидента или лихвеното плащане

I.Физическо лице

Име, ДИН, дата на раждане, адрес

II.Юридическо лице

Име, ИКПС, ДИН, адрес, ЕЕИК

Номер на инвестиционната сметка

Номер на сметката за съхранение на активи, по която се държат ценните книжа от финансовия посредник/данъкоплатеца, който получава плащането

В. Информация относно платеца на дивидента или лихвеното плащане

Идентификация на финансовия посредник, от когото предоставящият информацията получава дивидент или лихвено плащане

I.Физическо лице

Име, ДИН, дата на раждане, адрес

II.Юридическо лице

Име, ИКПС, ДИН, адрес, ЕЕИК

Номер на инвестиционната сметка

Номер на сметката за съхранение на активи, по която се държат ценните книжа от финансовия посредник, изпращащ плащането

Г. Информация относно дивидента или лихвеното плащане

Емитент

Име, ИКПС или ДИН или ЕЕИК, официален адрес

ISIN номер

Идентификация на емитента и ценната книга

Вид на ценната книга

Дивиденти в брой, дивиденти в натура, смесени дивиденти в натура и в брой и лихви

COAF (официален идентификатор на събитието за корпоративни действия)

Идентификация на събитието (разпределяне на дивиденти/лихви)

Съответни дати

Дата на търгуване без дивидент, дата на вписване, дата на уреждане (ако е налице, или знак, ако все още не е налице), дата на плащане, дата на купона

Сума на получения(ата)/предстоящия(ата) за получаване дивидент или лихва и парична единица

Брутна сума, нетна сума, ставка на данъка, удържан при източника, която е приложена или ще бъде приложена, удържана сума

Номер на паричната сметка

Номер на сметката, по която е преведено плащането

Д. Информация относно прилагането на мерки за борба със злоупотребите

Информация за периода на притежаване на базовите публично търгувани акции

Две полета: 1) за базови акции, придобити 2 или повече дни преди датата на търгуване без дивидент — брой акции
2) за базови акции, придобити в рамките на период от два дни преди датата на търгуване без дивидент — брой акции

(В случай на редовни търговски позиции се използва метода FIFO (първа входяща—първа изходяща)

Информация за финансова договореност

Да се посочат доказателства за всяка финансова договореност, включваща базови публично търгувани акции, която не е уредена, по която срокът на действие не е изтекъл или която не е прекратена по друг начин на датата на търгуване без дивидент

(1)    Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).