9.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/50


ЕВРОПЕЙСКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2021 година

(2022/C 427/50)

Пълната версия на окончателните отчети може да бъде намерена на следния адрес:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en