20.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 278/8


Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дела AT.40703 — Amazon Buy Box и AT.40462 — Amazon Marketplace

(C(2022) 5078)

(2022/C 278/06)

1.   Въведение

(1)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1), когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните предприятия предложат да поемат ангажименти, за да разсеят опасенията към тях, изразени от Комисията в нейната предварителна оценка, Комисията може чрез решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятията. Такова решение може да бъде прието за определен срок и съдържа заключението, че повече не са налице основания за действие от страна на Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува кратко резюме на делото и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите страни могат да представят мненията си в рамките на срока, определен от Комисията.

2.   Резюме на делото

(2)

На 10 ноември 2020 г. Комисията прие изложение на възраженията по дело AT.40462 — Amazon Marketplace по смисъла на член 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003 във връзка с предполагаеми нарушения на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) и на член 54 от Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), извършени от Amazon.com, Inc., Amazon Europe Core Sarl, Amazon Services Europe Sarl и Amazon EU Sarl (наричани заедно „Amazon“) („изложение на възраженията“).

(3)

В изложението на възраженията се изразява предварителното заключение, че Amazon е злоупотребило със своето господстващо положение в качеството си на доставчик на услуги за онлайн пазар на продавачи в нарушение на член 102 от Договора, като системно е разчитало на големи количества непублични данни, които получава в резултат на дейността на продавачи, които са трети страни, на неговия онлайн пазар, в полза на собствената дейност на Amazon за търговия на дребно, която се конкурира пряко с тези продавачи.

(4)

По-специално автоматизираните системи и служителите на Amazon, които управляват неговите операции на дребно („Amazon Retail“), разчитат на тези данни от продавачи, които са трети страни, за да идентифицират продуктите, които трябва да бъдат пуснати на пазара, да определят началната и крайната дата на тяхната продажба, да идентифицират доставчиците, да договарят цените и условията на едро, да планират и управляват материалните запаси и да определят цените на дребно на собствените оферти на Amazon.

(5)

В изложението на възраженията не се оспорва използването от Amazon на данни от продавачи, които са трети страни, с цел подобряване на собствените дейности на онлайн пазара и на пазарните услуги за продавачите.

(6)

Освен това на 15 юни 2022 г. Комисията прие предварителна оценка по дело AT.40703 — Amazon Buy Box по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 относно предполагаеми нарушения на член 102 от Договора и на член 54 от Споразумението за ЕИП от страна на Amazon („предварителна оценка“).

(7)

В предварителната оценка се изразява предварителното опасение, че Amazon е злоупотребило с господстващото си положение в нарушение на член 102 от Договора, като е облагодетелствало изкуствено собствените си оферти на дребно и офертите на продавачите на онлайн пазара, които използват логистичните услуги и услугите за доставка на Amazon (т.нар. услуги „с доставка от Amazon“ или „FBA“), в ущърб на други продавачи и потребители на онлайн пазара, когато i) избира единичната оферта, показана на видно място на страницата на Amazon с подробни данни за продукта (победителят на кутийката „Buy Box“); и ii) дава възможност на продавачите да предлагат продукти на потребителите на програмата за лоялност на Amazon (програмата „Prime“) чрез етикета Prime.

(8)

Кутийката „Buy Box“ показва на видно място офертата на един търговец на дребно за конкретен продукт и дава възможност на клиентите да добавят този артикул директно в своите колички за пазаруване. Спечелването на „Buy Box“ е от решаващо значение за продавачите на онлайн пазара на Amazon, тъй като по-голямата част от потребителите виждат само кутийката „Buy Box“ и купуват само офертата, показана в нея. По този начин неравностойните условия и критерии за избор на победителя в „Buy Box“ могат изкуствено да увеличат трафика и покупките на собствените оферти на Amazon и на тези от продавачи, използващи услугите на Amazon FBA, като по този начин се нарушава конкуренцията на онлайн пазарите на Amazon.

(9)

За продавачите е важно да достигнат до потребителите на програмата Prime, тъй като броят на тези потребители непрекъснато нараства и те обикновено са по-лоялни и в повечето случаи генерират повече продажби на онлайн пазарите на Amazon, отколкото тези, които не са потребители на програмата Prime. Освен това правото на достъп на продавачите до програмата Prime влияе върху способността им да спечелят „Buy Box“. Условията и критериите на Amazon за избор на продавачи и оферти, които отговарят на условията за достъп до етикета Prime, облагодетелстват Amazon Retail и продавачите, които използват услугите на Amazon FBA, като по този начин се нарушава конкуренцията на онлайн пазарите на Amazon. Сред неравните условия и критерии на програмата Prime са тези, които са от значение за избора, договорните условия и резултатите на доставчиците на логистични услуги, които независимите продавачи, искащи да получат право на достъп до Prime, използват.

3.   Основно съдържание на предложените ангажименти

(10)

Страните, които са предмет на производството, не са съгласни с изложението на възраженията и предварителната оценка на Комисията. За да отговорят на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията, те все пак поеха ангажименти съгласно член 9 от Регламент (EO) № 1/2003. Основните елементи на ангажиментите са, както следва:

(11)

За да отговори на опасенията на Комисията, изложени в изложението на възраженията по дело AT.40462 — Amazon Marketplace, Amazon поема ангажимента да не използва непублични данни, предоставени от продавачи, които са трети страни, на неговия онлайн пазар или получени чрез използване от продавачи, които са трети страни, на пазарните услугите на Amazon или свързани пазарни услуги, като например платежни услуги и услуги по изпълнение, когато такива данни не са на разположение на тези продавачи, които са трети страни, за целите на собствените операции на Amazon за търговия на дребно в конкуренция с тези продавачи, които са трети страни.

(12)

По-специално Amazon поема ангажимента да не използва тези данни от продавачи, които са трети страни, нито чрез автоматизираните системи на Amazon, нито чрез своите служители, било за целите на продажбата на маркови стоки или за целите на продажбата на продуктите с търговска марка на разпространителя. Съответните данни обхващат обобщени, индивидуални, анонимизирани и лични данни, независимо дали в необработена форма или обработени.

(13)

За да отговори на опасенията на Комисията, изложени в предварителната оценка по дело AT.40703 — Amazon Buy Box, Amazon се поема следния ангажимент:

i.

да прилага недискриминационни условия и критерии за целите на идентифицирането на офертата, показана в кутийката „Buy Box“ („представената оферта“). Те ще се прилагат за всички приложими параметри и корекционни коефициенти, за да се установят еднакви условия на конкуренция между продавачите за спечелването на кутийката „Buy Box“;

ii.

да показва на видно място до представената оферта поне една конкурентна оферта, когато е налична и се различава по отношение на цена/време на доставка от представената оферта. Тези оферти ще показват на равни начала една и съща описателна информация и ще функционират при пълна равнопоставеност по отношение на възможностите за закупуване;

iii.

да определя недискриминационни условия и критерии за правото на достъп до Prime на продавачи, които са трети страни, и за техните оферти, за да се гарантира равнопоставеност между всички продавачи;

iv.

да позволява на продавачите, използващи програмата Prime, свободно да избират доставчиците на логистични услуги и да договарят цени и търговски условия с тези доставчици;

v.

да не използва никакви данни, свързани с условията или резултатите на доставчиците, които са трети страни, за целите на собствените логистични операции на Amazon.

(14)

Amazon предлага да приложи тези ангажименти към всички настоящи и бъдещи онлайн пазари на Amazon в ЕИП, с изключение на ангажиментите по точка 13, които с оглед на решението от 30 ноември 2021 г. на италианския орган за защита на конкуренцията по дело A528 няма да се прилагат за Италия.

(15)

Пълният текст на поетите ангажименти е публикуван на английски език на уебсайта на генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_bg

4.   Покана за представяне на мнения

(16)

След допитване до участниците на пазара Комисията възнамерява да приеме решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което да обяви за задължителни ангажиментите, обобщени по-горе и публикувани в интернет на уебсайта на генерална дирекция „Конкуренция“.

(17)

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите мнения относно предложените ангажименти. Мненията трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 9 септември 2022 г. Заинтересованите трети страни се приканват да изпратят също неповерителна версия на своите мнения, в която информацията, която според тях представлява търговска тайна или друга поверителна информация, следва да бъде заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“.

(18)

Желателно е отговорите и мненията да включват обосновка и да излагат факти от значение за делото. Ако установите проблем по отношение на някоя част от предложените ангажименти, моля, посочете възможно решение.

(19)

Можете да изпращате мненията си до Комисията, като посочите референтните номера AT.40703 — Amazon Buy Box и AT.40462 — Amazon Marketplace, по електронна поща (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu и comp-c6-mail@ec .europa.eu) или по пощата на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г., членове 81 и 82 от Договора за ЕО станаха съответно членове 101 и 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото известие препращанията към членове 101 и 102 от ДФЕС следва да се разбират като препращания към членове 81 и 82 от Договора за ЕО, когато това е приложимо.