24.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 131/1


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна

(2022/C 131 I/01)

1.   АГРЕСИЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА, НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА ЕС И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

1.

На 22 февруари 2022 г. Русия незаконно призна за независими образувания неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна. На 24 февруари 2022 г. Русия започна непровокирана и неоправдана военна агресия срещу Украйна. Европейският съюз (ЕС) и международните партньори реагираха незабавно на тежкото нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, като наложиха ограничителни мерки (санкции). Санкции бяха наложени и на Беларус поради ролята ѝ, улесняваща военната агресия на Русия. През следващите седмици бяха приети допълнителни мерки, а в зависимост от развитието на ситуацията могат да бъдат приети и други мерки. От своя страна Русия също реши да предприеме някои ответни ограничителни икономически мерки (1).

2.

Руската военна агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, например от Русия, ще имат икономически последици за целия вътрешен пазар. Предприятията в ЕС могат да бъдат засегнати по много начини, както пряко, така и непряко. Тези начини могат да бъдат под формата на свиване на търсенето, прекъсване на действащи договори и проекти, водещо до загуба на оборот, прекъсване на веригите на доставки, по-специално на суровини и предпродукти, или на други производствени фактори, които вече не са налични или не са икономически достъпни.

3.

Руската военна агресия срещу Украйна доведе до прекъсване на веригите на доставки за вноса на ЕС от Украйна за определени продукти, по-специално зърнени култури и растителни масла, както и за износа на ЕС за Украйна. Енергийният пазар беше значително засегнат от повишаването на цените на електроенергията и природния газ в ЕС. Вероятността от военна агресия от страна на Русия срещу Украйна оказа въздействие върху енергийния пазар през седмиците преди физическата агресия. Високите цени на енергията засягат няколко икономически сектора, включително някои от тези, които пострадаха особено от пандемията от COVID-19, като транспорта и туризма. Отражението бе почувствано и на финансовите пазари, като това е свързано преди всичко с опасения във връзка с ликвидността и нестабилността на пазара при търговията със основни продукти. Военната агресия на Русия срещу Украйна доведе също до значително разселване на украински граждани както в страната, така и в съседните държави. Безпрецедентният приток на бежанци в ЕС има сериозни хуманитарни и икономически последици.

4.

Геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, се отрази също особено сериозно върху секторите на селското стопанство, преработката на храни, рибарството и аквакултурите. Поради високите цени на енергията цените на торовете също се запазват високи. Предлагането на торове също е засегнато от тези ограничения върху вноса на торове от Русия и Беларус. Кризата вероятно ще има сериозни последици за снабдяването на ЕС съсзърно (по-специално царевица и пшеница) и маслодайни семена (слънчоглед, рапица) или със скорбялови производни от Украйна и Русия, което води до силно покачване на цените на фуражите за добитък. Комбинираното въздействие на тези увеличения на разходите за енергия, торове, зърнени култури и растителни масла се усеща най-силно в животновъдството (2). Украйна е също така важен производител и износител на растителни масла (особено на слънчоглед), поради което увеличенията на цените на тези продукти засягат операторите в хранително-вкусовата промишленост и ги принуждават да търсят алтернативи.

5.

Второ опасение е невъзможността продуктите от ЕС да продължат да достигат до Украйна, а евентуално и до Русия и Беларус поради военното положение или санкциите. Това ще засегне главно вината и спиртните напитки, преработените храни (включително преработените плодове и зеленчуци), шоколада, сладкарските изделия, храните за кърмачета и храните за домашни животни, що се отнася до Русия, плодовете и зеленчуците в случая на Беларус, а за Украйна — повечето селскостопански продукти.

6.

Положението се утежнява от рязкото увеличение на производствените разходи, отчасти поради увеличаването на разходите за азотни торове, дължащо се на изключително силното увеличение на цената на природния газ, но също така и поради прякото използване на енергия в селскостопанските производствени процеси. Тъй като Русия и Беларус са важни производители и износители на трите основни тора (азот, фосфор, калий), санкциите ще предизвикат още по-силни увеличения на цените на торовете.

7.

Именно в този контекст Комисията реши да приеме настоящото съобщение, за да уточни критериите за оценка на съвместимостта с вътрешния пазар на мерките за държавна помощ, които държавите членки могат да предприемат, за да преодолеят икономическите последици от агресията на Русия срещу Украйна, последващите санкции, наложени от ЕС и международните партньори, както и ответните мерки, предприети например от Русия (3). Координираният икономически отговор на държавите членки и институциите на ЕС е от решаващо значение за смекчаването на непосредствените отрицателни социални и икономически последици в ЕС, за запазването на стопанските дейности и работните места, както и за улесняване на структурните корекции, необходими в отговор на новата икономическа ситуация, създала се след руската военна агресия срещу Украйна.

1.1.   Санкции, наложени от Европейския съюз и международните партньори

8.

След непровокираната и неоправдана агресия на Русия срещу Украйна Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по няколко пакета от ограничителни мерки.

9.

На 23 февруари 2022 г. Съветът постигна съгласие по пакет, включващ i) целенасочени санкции срещу 351-те членове на руската Държавна дума и още 27 лица, ii) ограничения върху икономическите отношения с неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област и iii) ограничения на достъпа на Русия до капиталовите и финансовите пазари и услуги на ЕС (4).

10.

На 25 февруари 2022 г. Съветът постигна съгласие по допълнителни санкции срещу Русия, насочени към: i) финансовия сектор, ii) енергийния, космическия и транспортния сектор (авиация), iii) изделията с двойна употреба, iv) контрола на износа и финансирането на износа, v) визовата политика и vi) допълнителните санкции срещу руски и други (включително беларуски) граждани (5).

11.

На 28 февруари 2022 г. Съветът реши да затвори европейското въздушно пространство за руски въздухоплавателни средства и прие превантивни мерки, за да гарантира, че Руската централна банка не може да използва международните си резерви по начини, които подкопават въздействието на предприетите мерки (6). Съветът прие и допълнителни санкции срещу руски лица (7).

12.

На 1 март 2022 г. Съветът прие допълнителни мерки: i) отстраняване на подбрани руски банки от системата за съобщения SWIFT (8), ii) мерки срещу дезинформацията, разпространявана от руските държавни медии Russia Today и Sputnik (9).

13.

На 2 март 2022 г., поради ролята ѝ, улесняваща военната агресия, Съветът реши да въведе допълнителни санкции срещу Беларус във връзка с търговията със стоки, използвани за производството на тютюневи изделия, минерални продукти, продукти от калиев хлорид („поташ“), дървени изделия, циментови продукти, железни и стоманени продукти и каучукови продукти. Той също така забрани износа за Беларус или за използване в Беларус на стоки и технологии с двойна употреба, износа на стоки и технологии, които биха могли да допринесат за развитието на армията, технологиите, отбраната и сигурността в Беларус, както и износа на машини, заедно с ограниченията за предоставяне на свързани услуги (10). Съветът прие и индивидуални мерки срещу 22 беларуски граждани (11).

14.

На 9 март 2022 г. Съветът прие допълнителни мерки, насочени към финансовия сектор в Беларус, включително забрана за SWIFT за три беларуски банки, забрана за трансакции с Централната банка на Беларус, ограничения на финансовите потоци от Беларус към ЕС и забрана за предоставяне на банкноти в евро на Беларус (12). Съветът въведе и допълнителни ограничителни мерки по отношение на износа за Русия на стоки за морско корабоплаване и радиокомуникационни технологии. Освен това Съветът наложи ограничителни мерки на още 160 лица (13). На 15 март 2022 г. (14) Съветът постигна съгласие по допълнителни секторни и индивидуални мерки срещу Русия. Съветът реши по-специално: i) да забрани всички сделки с определени държавни предприятия, ii) да забрани предоставянето на услуги по определяне на кредитен рейтинги и да забрани достъпа на руски клиенти до абонаментни услуги във връзка с дейности по определяне на кредитен рейтинг, iii) да разшири списъка на лицата, свързани с отбраната и промишлената база на Русия, на които са наложени по-строги ограничения върху износа на стоки с двойна употреба, както и на стоки и технологии, които биха могли да допринесат за технологичното укрепване на сектора на отбраната и сигурността на Русия, iv) да забрани нови инвестиции в руския енергиен сектор и да въведе всеобхватно ограничение на износа на оборудване, технологии и услуги за енергийната промишленост и v) да въведе допълнителни търговски ограничения по отношение на желязото и стоманата, както и луксозните стоки (15). Освен това Съветът реши да санкционира възлови руски олигарси, лобисти и пропагандисти, както и възлови дружества в авиационния и военния сектор и секторите на изделията с двойна употреба, корабостроенето и машиностроенето (16).

15.

Международни партньори, по-специално Съединените щати, Обединеното кралство, Канада, Норвегия, Япония, Южна Корея, Швейцария и Австралия, наложиха санкции в тясно сътрудничество с ЕС.

1.2.   Предприятия и домакинства, засегнати от високите цени на газа и електроенергията или от смущения на енергийните доставки

16.

Настоящата криза вече доведе до значително повишение на цените на природния газ и електроенергията над вече високите равнища, наблюдавани в периода преди агресията. В този контекст Комисията се позовава на инструментариума, който представи още през октомври 2021 г (17). (Съобщението от октомври), и съобщението REPowerEU от 8 март 2022 г. (Съобщението REPowerEU) (18) , (19).

17.

Много високите цени на енергията вредят на икономиката, както и на покупателната способност на гражданите на ЕС, особено на най-уязвимите. Преди руската агресия Европейската централна банка изчисли, че ценовите шокове на енергията ще намалят растежа на БВП с около половин процентен пункт през 2022 г. Запазващите се високи цени на енергията вероятно ще увеличат бедността и ще засегнат конкурентоспособността на предприятията. По-специално производствените разходи в енергоемките отрасли са по-големи. В някои случаи тези увеличения на разходите могат да поставят под въпрос запазването на дейността на предприятия, които в противен случай биха били печеливши с вероятно отражение върху заетостта.

18.

Инструментариумът, представен от Комисията през октомври 2021 г., се оказа полезен и се прилага широко. Повечето държави членки приеха мерки в съответствие с инструментариума. Тези мерки облекчиха сметките за енергия на около 71 милиона домакинства и няколко милиона малки и средни предприятия (МСП) и микропредприятия. Разходите за тези мерки възлизат на общо над 23 милиарда евро.

19.

В Съобщението REPowerEU се съдържат допълнителни насоки и нови действия за увеличаване на производството на зелена енергия, диверсифициране на доставките и намаляване на търсенето, включително подготвителни мерки за следващата зима. Ускоряването на екологичния преход ще намали емисиите, зависимостта от вносни изкопаеми горива и ще осигури защита срещу покачването на цените. Ето защо от решаващо значение настоящата криза да бъде преодоляна. В краткосрочен план обаче може да е необходима временна подкрепа, за да се помогне на предприятията, изправени пред високи цени на енергията.

1.3.   Необходимост от съгласуване на националните мерки за държавна помощ на европейско равнище

20.

Целенасоченото и пропорционално прилагане на контрола на ЕС върху държавните помощи има за цел да гарантира, че националните мерки за подпомагане са ефективни в подпомагането на предприятията и работниците, засегнати от настоящата криза. Контролът на ЕС върху държавните помощи гарантира също, че вътрешният пазар на ЕС не е разпокъсан и че не се нарушават еднаквите условия на конкуренция. Целостта на вътрешния пазар е важна за устояване на външния натиск и за избягване на надпреварата за субсидии, при която държавите членки с по-дълбоки джобове могат да харчат повече от съседите в ущърб на сближаването в рамките на Съюза.

1.4.   Подходящи мерки за държавна помощ

21.

В рамките на общите усилия на държавите членки да се справят с предизвикателствата, произтичащи от геополитическата ситуация, в настоящото съобщение се определят възможностите, с които държавите членки разполагат съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, за да осигурят ликвидност и достъп до финансиране за предприятията, особено за МСП, които са изправени пред икономически предизвикателства в настоящата криза.

22.

Както е посочено в Съобщението от октомври, мерките в полза на нетърговските потребители на енергия не представляват държавна помощ, при условие че не облагодетелстват непряко конкретен сектор или предприятие. Държавите членки могат например да извършват специфични социални плащания за изложените на най-голям риск. Тези плащания биха могли да им помогнат да си платят сметките за енергия в краткосрочен план, или да предоставят подкрепа за подобрения на енергийната ефективност, като същевременно гарантират ефективното функциониране на пазара.

23.

Мерките, предназначени за търговските потребители на енергия, не представляват държавна помощ, при условие че тези мерки са от общ характер. Такива неизбирателни мерки могат например да бъдат под формата на общи намаления на данъци или налози, намалени тарифи за доставка на природен газ, електроенергия или централно отопление или намалени мрежови разходи. Доколкото намесите на държавите се определят като помощ, те могат да се считат за съвместими с правилата за държавна помощ, ако отговарят на определени изисквания. Например помощ под формата на намаления на хармонизирани данъци за околната среда, които спазват минималните равнища на данъчно облагане и правилата, определени в Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (20), и са в съответствие с разпоредбите на регламент за групово освобождаване, могат да бъдат прилагани от държавите членки, без Комисията да бъде уведомявана предварително за това.

24.

Държавите членки се приканват да обмислят по недискриминационен начин определянето на изисквания, свързани с опазването на околната среда или сигурността на доставките, за отпускане на помощ съгласно раздел 2.4 от настоящото съобщение. Изискванията биха могли например да бъдат под следните форми (21):

а.

Изискване към бенефициера да задоволява част от потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници, например чрез споразумения за закупуване на електроенергия или преки инвестиции в производството на енергия от възобновяеми източници;

б.

Изискване за инвестиции в енергийна ефективност, намаляване на потреблението на енергия спрямо стопанското производство, например чрез намалено потребление за производствени процеси, отопление или транспорт;

в.

Изискване за инвестиции, намаляващи или диверсифициращи потреблението на природен газ, например чрез мерки за електрификация с използване на възобновяеми енергийни източници или кръгови решения, като например повторното използване на отпадни газове;

г.

Изискване за инвестиции в гъвкавост, за да се улесни по-доброто адаптиране на бизнес процесите към ценовите сигнали на пазарите на електроенергия.

25.

Държавите членки могат също така да предоставят помощ за компенсиране на щети, причинени от извънредни обстоятелства съгласно член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС. Такава държавна помощ, предназначена за смекчаване на щетите, причинени пряко от настоящите и извънредни обстоятелства на руската агресия срещу Украйна, може да обхваща и някои преки последици от наложените икономически санкции или ответните мерки, които оказват отрицателно въздействие върху бенефициера при извършването на неговата стопанска дейност или конкретна и отделима част от стопанската му дейност.

26.

Държавите членки трябва да уведомят за тези мерки за помощ и Комисията ще ги оцени пряко съгласно член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС. Такава помощ може да бъде предоставена на предприятия в затруднено положение.

27.

Превозът на бежанци и хуманитарни материали по принцип не попада в приложното поле на правилата на ЕС за държавна помощ, при условие че държавата действа, упражнявайки своите публични правомощия (за разлика от извършването на стопанска дейност), и доколкото транспортните услуги не се закупуват на цена над пазарната.

28.

Помощта, отпусната по силата на настоящото съобщение в полза на предприятия, която минава през кредитни институции в ролята им на финансови посредници, е от пряка полза за тези предприятия. С нея обаче може да бъде предоставено непряко предимство на финансовите посредници. При спазване на предпазните мерки, предвидени в раздели 2.2 и 2.3 обаче, такава непряка помощ няма за цел да запази или възстанови жизнеспособността, ликвидността или платежоспособността на кредитните институции. Следователно такава помощ няма да се определя като извънредна публична финансова подкрепа съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките — ДВПБ) (22) и съгласно Регламент № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за Единния механизъм за преструктуриране — ЕМП) (23) и няма да бъде оценявана съгласно правилата за държавна помощ, които се прилагат за банковия сектор (24).

29.

Помощта, предоставена от държавите членки на кредитни институции съгласно член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС за компенсиране на преки щети, понесени в резултат на настоящата криза, която няма за цел да запази или възстанови жизнеспособността, ликвидността или платежоспособността на дадена институция или субект, няма да се определя като извънредна публична финансова подкрепа съгласно ДВПБ, нито съгласно Регламента за ЕМП, нито ще се оценява съгласно правилата за държавна помощ, приложими за банковия сектор (25).

30.

Ако поради настоящата криза и санкциите, наложени във връзка с тази агресия, кредитните институции се нуждаят от извънредна публична финансова подкрепа (вж. член 3, параграф 1, точка 28 от ДВПБ и член 2, параграф 1, точка 29 от Регламента за ЕМП) под формата на ликвидност, рекапитализация или мярка за обезценени активи, ще трябва да се прецени дали тази мярка отговаря на условията по член 32, параграф 4, буква г), подточка i), подточка ii) или подточка iii) от ДВПБ и по член 18, параграф 4, буква г), подточка i), подточка ii) или подточка iii) от Регламента за ЕМП. Ако са изпълнени последните условия, кредитната институция, получаваща такава извънредна публична финансова подкрепа, няма да се счита за проблемна институция или за институция, която има вероятност да стане проблемна.

31.

Доколкото такива мерки са насочени към разрешаването на проблеми, свързани с агресията на Русия срещу Украйна, и санкциите, наложени във връзка с тази агресия, ще се счита, че те попадат в приложното поле на точка 45 от Съобщението относно банковия сектор от 2013 г (26)., в която се предвижда изключение от изискването за споделяне на тежестта от акционерите и притежателите на подчинен дълг.

32.

Помощта, предоставена съгласно настоящото съобщение, не може да бъде обвързана с условие за преместването на производствена или друга дейност на бенефициера от друга държава в рамките на ЕИП на територията на държавата членка, която предоставя помощта. Такова условие би имало вредно въздействие върху вътрешния пазар. При това не е от значение реалният брой на закритите работни места в първоначалното място на установяване на бенефициера в ЕИП.

33.

Помощ съгласно настоящото съобщение не се предоставя на предприятия, на които са наложени санкции, приети от ЕС, включително, но не само:

а.

лица, образувания или органи, изрично посочени в правните актове за налагане на тези санкции;

б.

предприятия, притежавани или контролирани от лица, образувания или органи, срещу които са наложени санкции от страна на ЕС; или

в.

предприятия, осъществяващи дейност в отрасли, подложени на санкции, приети от ЕС, доколкото помощта би подкопала целите на съответните санкции.

1.5.   Приложимост на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС

34.

Съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС Комисията може да обяви дадена помощ за съвместима с вътрешния пазар, ако тя е предназначена „за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка“. В този контекст съдилищата на Съюза постановиха, че затрудненията трябва да засягат цялата икономика на съответната държава членка или важна част от тази икономика, а не само икономиката на един от регионите ѝ или на части от територията ѝ. Това също така съответства на необходимостта от строго тълкуване на всяка изключителна разпоредба, каквато е член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС (27). Комисията прилага това тълкуване последователно в практиката си по вземане на решения (28).

35.

Комисията счита, че агресията на Русия срещу Украйна, санкциите, наложени от ЕС или неговите международни партньори, и предприетите ответни мерки, например от Русия, създадоха значителна икономическа несигурност, нарушиха търговските потоци и веригите на доставки и доведоха до изключително големи и неочаквани увеличения на цените, особено на природния газ и електроенергията, но също така и на много други производствени фактори и суровини и основни стоки, включително в хранително-вкусовата промишленост. Тези последици, взети заедно, причиниха сериозни затруднения за икономиката във всички държави членки. Прекъсванията на веригата на доставки и повишената несигурност имат преки или косвени последици, които засягат много сектори. Освен това покачващите се цени на енергията засягат почти всяка икономическа дейност във всички държави членки. В съответствие с това Комисията счита, че широк кръг от икономически сектори във всички държави членки са засегнати от сериозни икономически сътресения. Въз основа на това Комисията счита, че е целесъобразно да се определят критериите за оценка на мерките за държавна помощ, които държавите членки могат да вземат, за да преодолеят това сериозно затруднение.

36.

Държавната помощ е особено оправдана и може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС за ограничен период от време, ако е предназначена за преодоляването на недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията, които са пряко или косвено засегнати от сериозните затруднения в икономиката, причинени от руската военна агресия срещу Украйна, санкциите, наложени от ЕС или от неговите международни партньори, както и икономическите ответни мерки, предприети например от Русия.

37.

В настоящото съобщение Комисията определя критериите за оценка на съвместимостта, които ще прилага по принцип за помощта, предоставяна от държавите членки при тези обстоятелства съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. Поради това държавите членки трябва да докажат, че мерките за държавна помощ, за които Комисията е получила уведомление и които попадат в обхвата на настоящото съобщение, са необходими, подходящи и съразмерни за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на съответната държава членка и че всички изисквания, посочени в настоящото съобщение, са изпълнени.

38.

Мерките за държавна помощ, за които е постъпило уведомление и които са оценени съгласно настоящото съобщение, са предназначени за подпомагане на предприятия, осъществяващи дейност в ЕС, които са засегнати от руската военна агресия и/или от последиците от наложените икономически санкции и предприетите ответните мерки, например от Русия. Мерките за помощ не могат по никакъв начин да бъдат използвани за подкопаване на желания ефект от санкциите, наложени от ЕС или неговите международни партньори, и трябва да бъдат в пълно съответствие с правилата за недопускане на заобикаляне на приложимите регламенти (29). По-специално трябва да се избягва възможността физическите лица или образуванията, подложени на санкции, да се възползват пряко или непряко от такива мерки (30).

39.

Мерките за държавна помощ, попадащи в обхвата на настоящото съобщение, могат да се натрупват помежду си в съответствие с изискванията на специфичните раздели на настоящото съобщение. Мерките за държавна помощ, обхванати от настоящото съобщение, могат да се натрупват с помощи в съответствие с регламентите за помощ de minimis (31) или с помощи в съответствие с регламентите за групово освобождаване (32), при условие че се спазват разпоредбите и правилата за натрупване в посочените регламенти. Мерките за държавна помощ, обхванати от настоящото съобщение, могат да се натрупват с помощи, предоставени съгласно Временната рамка за COVID-19 (33), при условие че спазват съответните им правила за натрупване. Когато държавите членки предоставят на един и същ бенефициер заеми или гаранции съгласно Временната рамка за COVID-19 и съгласно настоящото съобщение и когато общият размер на главницата на заема се изчислява въз основа на заявените лично от бенефициера нужди от ликвидност, държавите членки трябва да гарантират, че тези нужди от ликвидност се покриват с помощ само веднъж. По същия начин помощта по настоящото съобщение може да се натрупва с помощ по член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС, но не може да се стига до прекомерна компенсация на щетите, понесени от бенефициера.

2.   ВРЕМЕННИ МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

2.1.   Помощ с ограничен размер

40.

Освен съществуващите възможности, основани на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, временните помощи с ограничен размер за предприятия, засегнати от руската агресия срещу Украйна и/или от наложените санкции или предприетите ответни мерки, могат да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение по време на настоящата криза.

41.

Комисията ще счита подобна държавна помощ за съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са изпълнени всички условия, които следват (специалните разпоредби за първичния селскостопански сектор, секторите на рибарството и аквакултурите са изложени в точка 42):

а.

общият размер на помощта не надхвърля 400 000 EUR на предприятие във всеки един момент (34). Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни и платежни предимства или под друга форма, като например подлежащи на възстановяване аванси, гаранции (35), заеми (36) и капитал, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 400 000 EUR на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси;

б.

помощта е предоставена въз основа на схема с прогнозен бюджет;

в.

помощта е предоставена не по-късно от 31 декември 2022 г. (37);

г.

помощта се предоставя на предприятия, засегнати от кризата;

д.

помощта, която се предоставя на предприятия, занимаващи се с преработка и търговия със селскостопански продукти (38), е допустима, ако не се прехвърля частично или изцяло на първичните производители и не е определена въз основа на цената или количеството на продуктите, пуснати на пазара от съответните предприятия или закупени от първични производители, освен ако във втория случай продуктите не са били пуснати на пазара или са били използвани за нехранителни цели, като дестилация, метанизация или компостиране от съответните предприятия.

42.

Чрез дерогация от точка 41, буква а) следните специални условия се прилагат за помощ, отпусната на предприятия, извършващи дейност в секторите на първичното селскостопанско производство (39), рибарството и аквакултурите (40), в допълнение към условията в точка 41Error! No bookmark name given., букви б)—г):

а.

общата помощ не надхвърля 35 000 EUR на предприятие (41); помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни и платежни предимства или под друга форма, като например подлежащи на възстановяване аванси, гаранции (42), заеми (43) и капитал, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 35 000 EUR на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси;

б.

помощ за предприятия, извършващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти не се фиксира на основата на цената или количеството продукти, пуснати на пазара;

в.

помощта за предприятия, осъществяващи дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, не засяга никоя от категориите помощ, посочени в член 1, параграф 1, букви а)—к) от Регламент (ЕС) № 717/2014 (44).

43.

Когато предприятие извършва дейност в няколко сектора, за които се прилагат различни максимални размери в съответствие с точка 41Error! No bookmark name given., буква а) и точка 42Error! No bookmark name given., буква а), съответната държава членка трябва да гарантира чрез подходящи средства, като например разделно водене на счетоводство, че за всяка от тези дейности се спазва съответният таван, както и че не е надвишен общият максимален размер от 400 000 EUR на предприятие. Когато предприятие извършва дейност в сектори, за които се прилага точка 42Error! No bookmark name given., буква а), общият максимален размер от 35 000 EUR на предприятие не следва да се надвишава.

44.

Мерките, предоставени съгласно настоящото съобщение под формата на подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми или други подлежащи на възстановяване инструменти, могат да бъдат преобразувани в други форми на помощ, като например безвъзмездни средства, при условие че преобразуването се извършва най-късно до 30 юни 2023 г. и са спазени условията в настоящия раздел.

2.2.   Подкрепа за ликвидността под формата на гаранции

45.

За да се осигури достъп до ликвидност за предприятия, засегнати от настоящата криза, публичните гаранции по заеми за ограничен период от време и за заеми в ограничен размер могат да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение при сегашните обстоятелства.

46.

За една и съща главница на заем гаранциите, предоставени съгласно настоящия раздел, не може да се натрупват с помощта, предоставена съгласно раздел 2.3 от настоящото съобщение и обратно, или с помощта, предоставена съгласно раздели 3.2 или 3.3 от Временната рамка за COVID-19. Гаранциите, предоставени съгласно настоящия раздел, могат да се натрупват за различни заеми, при условие че общият размер на заема на бенефициер не надвишава таваните, определени в точка 47, буква д) от настоящото съобщение. Бенефициерът може да се ползва едновременно от множество мерки съгласно настоящия раздел, при условие че общият размер на заемите на бенефициер не надвишава таваните, посочени в точка 47, буква д).

47.

Комисията ще счита държавната помощ, предоставена под формата на публични гаранции за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че:

а.

Публичните гаранции се предоставят за нови индивидуални заеми, отпуснати на предприятията;

б.

За всеки индивидуален заем гаранционните премии се определят на минимално равнище, което постепенно се увеличава с увеличаването на срока на гарантирания заем, както е посочено в следната таблица:

Вид получател

За първата година

За втората и третата година

За четвъртата—шестата година

МСП

25bps

50bps

100bps

Големи предприятия

50bps

100bps

200bps

в.

Като алтернатива, държавите членки могат да изпращат уведомления за схеми, като използват за основа горната таблица, при което обаче продължителността на гаранцията, гаранционните премии и гаранционното покритие могат да бъдат модулирани за главницата на всеки съответен индивидуален заем (напр. по-ниското гаранционно покритие би могло да компенсира по-дълъг срок или да позволи по-ниски гаранционни премии); фиксирана премия може да се използва за цялата продължителност на гаранцията, ако тя е по-висока от минималните премии за първата година, посочени в таблицата по-горе за всеки вид бенефициер и е коригирана в зависимост от продължителността на гаранцията и гаранционното покритие в съответствие с настоящия параграф;

г.

Гаранцията се предоставя най-късно до 31 декември 2022 г.;

д.

Общият размер на заемите на бенефициер, за които е предоставена гаранция съгласно настоящия раздел, не следва да надвишава:

(i)

15 % от средния общ годишен оборот на бенефициера през последните три приключени счетоводни периода; или

(ii)

50 % от разходите за енергия през 12-те месеца, предхождащи месеца, в който е подадено заявлението за помощ;

(iii)

след предоставяне от държавата членка на подходяща обосновка която да бъде оценена от Комисията (например във връзка с предизвикателствата, пред които е изправен бенефициерът по време на текущата криза) (45), размерът на заема може да бъде увеличен, за да покрие нуждите от ликвидност от момента на предоставянето за следващите 12 месеца за МСП (46) и за следващите 6 месеца за големи предприятия. Нуждите от ликвидност, които вече са покрити от мерки за помощ по Временната рамка за COVID-19, не могат да бъдат покрити от мерки, приети съгласно настоящото съобщение. Нуждите от ликвидност следва да бъдат установени чрез лична декларация от страна на бенефициера (47);

е.

Продължителността на гаранцията е ограничена до максимум шест години освен ако не е модулирана в съответствие с точка 47, буква в), а гаранцията не може да надхвърля:

(i)

90 % от главницата на заема в случаите, когато загубите са понесени пропорционално и при същите условия от кредитната институция и от държавата; или

(ii)

35 % от главницата на заема, когато загубите се приписват първоначално на държавата и едва след това на кредитните институции (т.е. гаранция за първа загуба); както и

(iii)

и в двата горепосочени случая, когато размерът на заема намалява с времето, например защото заемът започва да бъде изплащан, гарантираният размер трябва да намалее пропорционално;

ж.

Гаранцията е свързана с инвестиционни нужди и/или със заеми за оборотен капитал;

з.

Гаранциите може да се предоставят пряко на крайните бенефициери или чрез кредитни институции и други финансови институции като финансови посредници. Кредитните институции или другите финансови институции следва във възможно най-голяма степен да предават на крайните бенефициери предимствата, извлечени от публичните гаранции. Финансовият посредник трябва да е в състояние да докаже, че използва механизъм, който гарантира, че предимствата са прехвърлени във възможно най-голяма степен на крайните бенефициери под формата на по-големи обеми финансиране, портфейли с по-голяма степен на риск, по-ниски изисквания за обезпечение, по-ниски гаранционни премии или по-ниски лихви, отколкото без такива публични гаранции.

2.3.   Подкрепа за ликвидността под формата на субсидирани заеми

48.

За да се осигури достъп до ликвидност за предприятия, засегнати от настоящата криза, субсидираните лихвени проценти за ограничен период от време и за заеми в ограничен размер могат да бъдат подходящо, необходимо и целенасочено решение при сегашните обстоятелства.

49.

За една и съща главница на заем заемите, предоставени съгласно настоящия раздел, не се натрупват с помощта, предоставена съгласно раздел 2.2 от настоящото съобщение и обратно. Заемите и гаранциите, предоставени съгласно настоящото съобщение, могат да се натрупват за различни заеми, при условие че общият размер на заемите на бенефициер не надвишава праговете, определени в точка 47, буква г) или в точка 50, буква д). Бенефициерът може да се ползва едновременно от множество субсидирани заеми съгласно настоящия раздел, при условие че общият размер на заемите на бенефициер не надвишава таваните, посочени в точка 50, буква д).

50.

Комисията ще счита държавна помощ под формата на субсидирани заеми в отговор на текущата криза за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са изпълнени следните условия:

а.

Заемите не се отпускат на кредитни институции или други финансови институции;

б.

Заемите могат да бъдат предоставени при по-ниски лихвени проценти, които са поне равни на базовия лихвен процент (едногодишен IBOR или еквивалентен лихвен процент, публикуван от Комисията (48)), приложим към 1 февруари 2022 г. или към момента на уведомяването, плюс маржовете за кредитен риск, както са определени в таблицата по-долу:

Вид получател

Марж за кредитен риск за първата година

Марж за кредитен риск за втората и третата година

Марж за кредитен риск за четвърта-шеста година

МСП

25 базисни пункта (49)

50 базисни пункта (49)

100 bps

Големи предприятия

50 bps

100 bps

200 bps

в.

Като алтернатива, държавите членки могат да уведомяват за схеми, като се базират на горната таблица, при което обаче срокът до падежа на заема и маржовете за кредитен риск могат да бъдат модулирани. Така например, фиксиран марж за кредитен риск може да бъде използван за целия срок до падежа на заема, ако той е по-висок от минималния марж за кредитен риск за първата година за всеки вид бенефициер и е коригиран в зависимост от срока до падежа на заема в съответствие с настоящия параграф (50);

г.

Договорите за заем се подписват най-късно до 31 декември 2022 г. и са ограничени до максимум шест години, освен ако не са модулирани в съответствие с точка 50, буква в);

д.

Общият размер на заемите на бенефициер не следва да надвишава:

(i)

15 % от средния общ годишен оборот на бенефициера през последните три приключени счетоводни периода; или

(ii)

50 % от разходите за енергия през 12-те месеца, предхождащи месеца, в който е подадено заявлението за помощ;

(iii)

с подходяща обосновка, предоставена от държавата членка на Комисията (например във връзка с предизвикателствата, пред които е изправен бенефициерът по време на текущата криза) (51), размерът на заема може да бъде увеличен, за да покрие нуждите от ликвидност от момента на предоставянето за следващите 12 месеца за МСП (52) и за следващите 6 месеца за големи предприятия. Нуждите от ликвидност, които вече са покрити от мерки за помощ по Временната рамка за COVID-19, не се покриват от мерки, приети съгласно настоящото съобщение. Нуждите от ликвидност следва да бъдат установени чрез лична декларация от страна на бенефициера (53);

е.

Заемите следва да са свързани с инвестиционни нужди и/или с нужда от оборотен капитал;

ж.

Заемите може да се предоставят пряко на крайните бенефициери или чрез кредитни институции и други финансови институции като финансови посредници. В такъв случай кредитните институции или другите финансови институции следва във възможно най-голяма степен да предават на крайните бенефициери предимствата, извлечени от субсидираните лихви по заеми. Финансовият посредник трябва да е в състояние да докаже, че прилага механизъм, който гарантира, че предимствата се прехвърлят във възможно най-голяма степен на крайните бенефициери, без предоставянето на субсидирани заеми по настоящия раздел да се обвързва с рефинансиране на съществуващи заеми.

2.4.   Помощ за допълнителни разходи, дължащи се на изключително голямо увеличение на цените на природния газ и електроенергията

51.

Освен съществуващите възможности въз основа на член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС и изложените по-горе възможности, временната подкрепа би могла да облекчи изключително сериозните увеличения на цените на природния газ и електроенергията, към които предприятията може да не са в състояние да се адаптират или да се справят в краткосрочен план. Това би могло да смекчи последиците за предприятията и да им помогне да се справят с рязкото увеличение на разходите вследствие на настоящата криза, както и да намали инфлационния натиск от повишенията на цените на енергията. Може да бъде необходима допълнителна подкрепа, за да се даде възможност да продължи дейността на енергоемките предприятия.

52.

Комисията ще счита тази държавна помощ за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, при условие че са спазени следните условия:

а.

Помощта е предоставена не по-късно от 31 декември 2022 г.;

б.

Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, данъчни (54) и платежни предимства или други форми, като например подлежащи на възстановяване аванси, гаранции (55), заеми (56) и собствен капитал, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля приложимия максимален интензитет на помощите. Всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси;

в.

Помощта, предоставена под формата на подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми или други подлежащи на възстановяване инструменти, могат да бъдат преобразувани в други форми на помощ, като например безвъзмездни средства, при условие че преобразуването се извършва най-късно до 30 юни 2023 г. и са спазени условията в настоящия раздел;

г.

Помощта е предоставена въз основа на схема с прогнозен бюджет. Държавите членки могат да ограничат помощта до дейности, подкрепящи специфични икономически отрасли от особено значение за икономиката или за сигурността и устойчивостта на вътрешния пазар. Тези ограничения обаче трябва да бъдат разработени по-общо и да не водят до изкуствено ограничаване на потенциалните бенефициери;

д.

Допустимите разходи по тази мярка се изчисляват въз основа на увеличението на разходите за природен газ и електроенергия, свързани с руската агресия срещу Украйна. Допустимите разходи са произведението на броя единици природен газ и електроенергия, закупени от предприятието от външни доставчици в качеството му на краен потребител (57) в периода между 1 февруари 2022 г. и 31 декември 2022 г. най-късно („допустим период“), и известно увеличение на цената, която предприятието плаща за единица потребление (измерено например в EUR/MWh). Това увеличение на цената се изчислява като разликата между единична цена, платена от предприятието през даден месец от допустимия период, и двойната единична цена (200 %), платена от предприятието средно за референтния период от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. (58);

е.

Общата помощ на предприятие не надвишава 30 % от допустимите разходи до максимум 2 милиона EUR във всеки един момент;

ж.

Предоставящият орган може да извърши авансово плащане на предприятието, когато помощта е предоставена преди извършването на допустимите разходи. По този начин предоставящият орган може да разчита на приблизителни оценки на допустимите разходи, при условие че са спазени таваните на помощта, посочени в точка 52, буква е). От предоставящия орган се изисква да провери впоследствие съответните тавани въз основа на действително направените разходи и да възстанови всички плащания на помощ, надвишаващи тези тавани, не по-късно от шест месеца след края на допустимия период;

з.

Помощта, предоставена съгласно настоящата точка 52, може да се натрупва с помощта, предоставена съгласно раздел 2.1, при условие че не се надвишава общата сума от 2 милиона EUR.

53.

В някои случаи може да е необходима допълнителна помощ, за да се гарантира продължаването на икономическата дейност. За тази цел държавите членки могат да предоставят помощ, надхвърляща стойностите, изчислени съгласно точка 52, букви д) и е), когато освен условията в точка 52, букви а)—г) и ж) са спазени и следните условия:

а.

Предприятието е допустимо, ако е „енергоемко предприятие“ по смисъла на член 17, параграф 1, буква а), първа част от Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (59), т.е. когато покупките на енергийни продукти (включително енергийни продукти, различни от природен газ и електроенергия) възлизат най-малко на 3,0 % от производствената стойност (60);

б.

Предприятието е допустимо, ако регистрира оперативни загуби (61), при които увеличението на допустимите разходи, съгласно определението в точка 52, буква д), трябва да възлизат на най-малко 50 % от оперативните загуби през допустимия период, съгласно определението в точка 52, буква д);

в.

Общата помощ не надвишава 50 % от допустимите разходи и възлиза на максимум 80 % от оперативните загуби на предприятието;

г.

Общият размер на помощта не надхвърля 25 милиона EUR на предприятие във всеки един момент;

д.

За енергоемки предприятия, извършващи дейност в отрасъл или подотрасъл, изброен в приложение I, общата помощ може да бъде увеличена до максимум 70 % от допустимите разходи, свързани с производството на продуктите в секторите или подсекторите, изброени в приложение I, и може да възлиза на максимум 80 % от оперативните загуби от тези дейности. Общата помощ не може да надхвърля 50 милиона EUR на предприятие в даден момент, като дейностите, които не са изброени в приложение I, не могат да получат повече от 25 милиона EUR. Когато предприятие извършва дейност в няколко сектора, за които се прилагат различни максимални размери в съответствие с настоящата точка 53, съответната държава членка гарантира чрез подходящи средства, като например осчетоводяване по отделни сметки, че за всяка от тези дейности се спазва съответният таван, както и че общият максимален размер от 50 милиона EUR на предприятие не е надвишен;

е.

Помощта по настоящата точка 53 може да се натрупва с помощта по раздел 2.1, при условие че не се надвишават таваните, посочени в точка 53, буква г) или д), в зависимост от това кой от тях е приложим.

3.   МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ

54.

Държавите членки трябва да публикуват съответна информация за всяка индивидуална помощ, предоставена съгласно настоящото съобщение, в размер над 100 000 EUR (62) и над 10 000 EUR (63) в сектора на първичното селско стопанство и рибарството, на подробния уебсайт за държавните помощи или ИТ инструмента на Комисията (64) в срок от 12 месеца от момента на предоставянето ѝ.

55.

Държавите членки трябва да представят годишни доклади на Комисията (65).

56.

Държавите членки трябва да гарантират съхранението на подробна документация за предоставянето на помощта, предвидена в настоящото съобщение. Тази документация, която трябва да съдържа цялата информация, необходима, за се установи дали са спазени необходимите условия, трябва да се съхранява за срок от 10 години от отпускането на помощта и, при поискване, да се предоставя на Комисията.

57.

Комисията може да поиска допълнителна информация по отношение на отпуснатата помощ, по-специално за да провери дали са спазени условията от нейното решение за одобрение на мярката за помощ.

58.

С цел наблюдение на изпълнението на настоящото съобщение, Комисията може да поиска от държавите членки да предоставят обобщена информация относно използването на мерките за държавна помощ за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката вследствие на настоящата криза и свързаните с нея ограничителни мерки.

4.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

59.

Комисията прилага настоящото съобщение от 1 февруари 2022 г., като взема предвид икономическото въздействие на руската агресия срещу Украйна и последвалите санкции. Настоящото съобщение е оправдано от сегашните изключителни обстоятелства и няма да се прилага след посочените в него дати.

60.

Комисията ще преразгледа всички раздели на настоящото съобщение преди 31 декември 2022 г. въз основа на важни съображения, свързани с икономиката или конкуренцията, както и на промените в международен план. Ако е полезно, Комисията може също да предостави допълнителни пояснения относно подхода си към конкретни въпроси.

61.

В тясно сътрудничество със засегнатите държави членки Комисията гарантира бързата оценка на мерките след ясно и пълно уведомяване за мерките, разгледани в настоящото съобщение. Държавите членки следва да съобщят на Комисията за своите намерения и да я уведомят възможно най-рано и изчерпателно за плановете си да въведат такива мерки. Комисията ще предостави насоки и помощ на държавите членки в този процес.

(1)  Например, на 6 март 2022 г. правителството на Руската федерация прие Постановление № 299 за изменение на параграф 2 от методиката за определяне на размера на възнаграждението, което се изплаща на патентопритежателя при вземането на решение относно използването на изобретението, полезния модел, решението за използване на изобретението без неговото съгласие и процедурата за неговото изплащане. В това изменение се предвижда „да няма възнаграждение за използването на изобретение, полезен модел или промишлен дизайн на „патентопритежателите“ от чужди държави, които извършват „неприятелски действия“.

(2)  Украйна е четвъртият по големина външен доставчик на храни за ЕС и основен доставчик на зърнени култури (52 % от вноса на царевица в ЕС, 19 % мека пшеница), растителни масла (23 %) и маслодайни семена (22 %, особено рапица: 72 %). Цените на храните по света вече са високи и биха могли да се повишат още повече с оглед на ситуацията.

(3)  Например, според глобалната база данни на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за търговските марки, глобалната база данни на СОИС за дизайните, базата данни PatentSight, през март 2022 г. има около 150 000 търговски марки, 2 000 промишлени дизайна и 44 000 патента, собственост на дружества от ЕС, които са в сила в Русия. Търговските марки от ЕС, защитени в Русия, се отнасят главно до следните сектори: фармацевтика, козметика, автомобилостроене, химически и потребителски стоки, модни и луксозни стоки. Като се имат предвид неясната терминология на изменението на методиката за възнаграждение, което трябва да бъде изплатено на патентопритежателя с Постановление № 299 от 6 март 2022 г. (вж. бележка под линия 1), прието от руското правителство, и икономическата експозиция на предприятията от ЕС и техните нематериални активи, държани в Русия, подобна насрещна мярка може да има потенциално широко и вредно въздействие върху предприятията от ЕС.

(4)  Регламент (ЕС) 2022/259 на Съвета от 23 февруари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 1). Регламенти за изпълнение (ЕС) 2022/260 и 2022/261 на Съвета от 23 февруари 2022 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 3). (ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 15); Регламент (ЕС) 2022/262 на Съвета от 23 февруари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 74); Регламент (ЕС) 2022/ 263 на Съвета от 23 февруари 2022 година относно ограничителни мерки в отговор на признаването на неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна и разпореждането за влизане на руски въоръжени сили в тези зони (ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 77); Решение (ОВППС) 2022/264 на Съвета от 23 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 95); Решения (ОВППС) 2022/265 и 2022/267 на Съвета от 23 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 98; ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 114); и Регламент (ОВППС) 2022/ 266 на Съвета от 23 февруари 2022 година относно ограничителни мерки в отговор на признаването на неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна и разпореждането за влизане на руски въоръжени сили в тези зони (ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 109);

(5)  Решение (ОВППС) 2022/327 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 48, 25.2.2022 г., стр. 1); Решение (ОВППС) 2022/328 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/833/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 49, 25.2.2022, стр. 1); Решение (ОВППС) 2022/329 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 50, 25.2.2022 г., стр. 1);Регламент (ЕС) 2022/330 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 51, 25.2.2022 г., стр. 1); Решение (ОВППС) 2022/331 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 52, 25.2.2022 г., стр. 1); Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/332 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 53, 25.2.2022 г., стр. 1); Решение (ЕС) 2022/333 на Съвета от 25 февруари 2022 година относно частичното спиране на прилагането на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за облекчаване на визовия режим за гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация (ОВ L 54, 25.2.2022 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2022/334 на Съвета от 28 февруари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 57, 28.2.2022 г., стр. 1) и Решение (ОВППС) 2022/335 на Съвета от 28 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 57, 28.2.2022 г., стр. 4).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/336 на Съвета от 28 февруари 2022 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 58, 28.02.2022 г., стр. 1), и Решение (ОВППС) 2022/337 на Съвета от 28 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 59, 28.2.2022 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2022/345 на Съвета от 1 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 63, 2.3.2022 г., стр. 1) и Решение (ОВППС) 2022/346 на Съвета от 1 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 63, 2.3.2022 г., стр. 5).

(9)  Регламент (ЕС) 2022/350 на Съвета от 1 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 65, 2.3.2022 г., стр. 1) и Решение (ОВППС) 2022/351 на Съвета от 1 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 65, 2.3.2022 г., стр. 5).

(10)  Регламент (ЕС) 2022/355 на Съвета от 2 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус (ОВ L 67, 2.3.2022 г., стр. 1) и Решение (ОВППС) 2022/356 на Съвета от 2 март 2022 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус (ОВ L 67, 2.3.2022 г., стр. 103).

(11)  Регламент (ЕС) 2022/345 на Съвета от 1 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 63, 2.3.2022 г., стр. 1) и Решение (ОВППС) 2022/354 на Съвета от 2 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 63, 2.3.2022 г., стр. 5).

(12)  Регламент (ЕС)  2022/398 на Съвета от 9 март за изменение на Регламент (ЕС) № 765/2006 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна, ОВ L 82, 9.3.2022, стр.1.

(13)  Решение (ОВППС) 2022/394 на Съвета от 9 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/833/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 81, 9.3.2022, стр. 1);

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/427 на Съвета от 15 март 2022 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 87, 15.3.2022 г., стр. 1); Регламент (ЕС) 2022/428 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 87 I, 15.3.2022 г., стр. 13);

(15)  Регламент (ЕС) 2022/428 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 87 I, 15.3.2022 г., стр. 13) и Решение (ОВППС) 2022/430 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 87 I, 15.3.2022 г., стр. 56).

(16)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/427 на Съвета от 15 март 2022 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 87 I, 15.3.2022 г., стр. 1) и Решение (ОВППС) 2022/429 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 87 I, 15.3.2022 г., стр. 44).

(17)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите COM(2021) 660 final от 13 октомври 2021 г. — Справяне с нарастващите цени на енергията: набор от мерки за действие и подкрепа.

(18)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: COM(2022) 108 final от 8 март 2022 г. — REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени.

(19)  Чрез Инструмента за техническа подкрепа, създаден с Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1), при поискване Комисията подкрепя държавите членки да разработват и изпълняват реформи, предназначени да осигурят по-достъпна, сигурна и устойчива енергия.

(20)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).

(21)  Държавите членки се приканват да използват възможностите да предоставят помощ, одобрени съгласно насоките от 2022 г. относно държавната помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката, по-специално по отношение на енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност или други мерки за декарбонизация.

(22)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190, вж. член 2, параграф 1, точка 28 от ДВПБ.

(23)  OВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1, член 3, параграф 1, точка 29 от Регламента за Единния механизъм за преструктуриране.

(24)  Съобщение на Комисията — Рекапитализация на финансовите институции в условията на настоящата финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и предпазни мерки срещу излишното нарушаване на конкуренцията (ОВ C 10, 15.1.2009 г., стр. 2). Съобщение на Комисията относно обработването обезценените активи във финансовия сектор на Общността, ОВ C 72, 26.3.2009 г., стр. 1. Съобщение на Комисията относно връщане на жизнеспособността и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия сектор според правилата за държавна помощ в настоящата криза, (ОВ C 195, 19.8.2009 г., стр. 9); Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 януари 2011 г. на правилата за държавни помощи за подкрепата на мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза (ОВ C 329, 7.12.2010 г., стр. 7). Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 януари 2012 г. на правилата за държавни помощи за подкрепата на мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза (ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 7). и Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор от 2013 г.“) (ОВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1).

(25)  Комисията трябва да бъде уведомявана за всички мерки за подкрепа на кредитни институции или други финансови институции, които представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС и не попадат в приложното поле на настоящото съобщение, се оценяват съгласно съответните правила за държавна помощ.

(26)  Както е определено в бележка под линия 24.

(27)  Съединени дела T-132/96 и T-143/96 Freistaat Sachsen и други срещу Комисия, EU:T:1999:326, точка 167.

(28)  Решение 98/490/ЕО на Комисията по дело C 47/96 Crédit Lyonnais (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 28), точка 10.1; Решение 2005/345/ЕО на Комисията по дело C 28/02 Bankgesellschaft Berlin (ОВ L 116, 4.5.2005 г., стр. 1), точка 153 и следващите; и Решение 2008/263/ЕО на Комисията по дело C 50/06 BAWAG (ОВ L 83, 26.3.2008 г, стр. 7), точка 166. Вж. Решение на Комисията по дело NN 70/07 Northern Rock (ОВ C 43, 16.2.2008 г., стр. 1); Решение на Комисията по дело NN 25/08 Помощ за оздравяване на Risikoabschirmung WestLB (ОВ C 189, 26.7.2008 г., стр. 3); Решение на Комисията от 4 юни 2008 г. относно държавна помощ C 9/08 SachsenLB (ОВ L 104, 24.4.2009 г., стр. 34); и Решение на Комисията от 16 юни 2017 г. по дело SA.32544 (2011/C) Преструктуриране на TRAINOSE S.A (ОВ L 186, 24.7.2018 г., стр. 25).

(29)  Например член 12 от Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(30)  Като се има предвид специфичната ситуация от две последователни кризи, засегнали предприятия по множество начини, държавите членки могат да решат да предоставят помощ съгласно настоящото съобщение и на предприятия в затруднено положение.

(31)  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1); Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9); Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45); и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8).

(32)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване); Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1). и Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 369, 24.12.2014 г., стр. 37).

(33)  Съобщение на Комисията „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ (ОВ C 91I, 20.3.2020 г., стр. 1), изменено със съобщения на Комисията C(2020) 2215 (ОВ C 112I, 4.4.2020 г., стр. 1), C(2020) 3156 (ОВ C 164, 13.5.2020 г., стр. 3), C(2020) 4509 (ОВ C 218, 2.7.2020 г., стр. 3), C(2020) 7127 (ОВ C 340I, 13.10.2020 г., стр. 1), C(2021) 564 (OВ C 34, 1.2.2021 г., стр. 6) и C(2021) 8442 (ОВ C 473, 24.11.2021 г., стр. 1).

(34)  Помощта, отпусната въз основа на схеми, одобрени съгласно настоящия раздел, която е била възстановена преди предоставянето на нова помощ съгласно настоящия раздел, няма да се взема предвид при определянето на това дали съответният таван е надвишен.

(35)  Когато помощта се предоставя под формата на гаранции съгласно настоящия раздел, се прилагат допълнителните условия по точка 47, буква з).

(36)  Когато помощта се предоставя под формата на заеми съгласно настоящия раздел, се прилагат допълнителните условия по точка 50, буква ж).

(37)  Ако помощта се предоставя под формата на данъчно предимство, данъчното задължение, по отношение на което се предоставя това предимство, трябва да е възникнало не по-късно от 31 декември 2022 г.

(38)  Както е определено в член 2, параграф 6 и член 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

(39)  Както е определено в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

(40)  Съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45).

(41)  Помощта, отпусната въз основа на схеми, одобрени съгласно настоящия раздел, която е била възстановена преди предоставянето на нова помощ съгласно настоящия раздел, не се взема предвид при определянето на това дали съответният таван е надвишен.

(42)  Когато помощта се предоставя под формата на гаранции съгласно настоящия раздел, се прилагат допълнителните условия по точка 47, буква з).

(43)  Когато помощта се предоставя под формата на заеми съгласно настоящия раздел, се прилагат допълнителните условия по точка 50, буква ж).

(44)  Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 90, 28.6.2014 г., стр. 45);

(45)  Съответната обосновка може да се отнася до бенефициери, осъществяващи дейност в сектори, които са особено засегнати от преките или косвените последици от агресията, включително санкциите, наложени от ЕС и неговите международни партньори, както и ответните мерки, предприети например от Русия. Тези последици могат да включват прекъсване на веригите на доставки или неизвършени плащания от Русия или Украйна, повишен риск от кибератаки или повишаване на цените на конкретни материали или суровини, засегнати от настоящата криза.

(46)  Съгласно определението в приложение I към Общия регламент за групово освобождаване.

(47)  Планът за ликвидност може да включва както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи.

(48)  Базови лихвени проценти, които се изчисляват в съответствие със Съобщението на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6) и се публикуват на уебстраницата на ГД „Конкуренция“ на адрес: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(49)  Минималният всичко включващ лихвен процент (базовият лихвен процент плюс маржовете за кредитен риск) следва да бъде най-малко 10 базисни пункта годишно.

(50)  Минималният всичко включващ лихвен процент (базовият лихвен процент плюс маржовете за кредитен риск) следва да бъде най-малко 10 базисни пункта годишно.

(51)  Съответната обосновка може да се отнася до бенефициери, осъществяващи дейност в сектори, които са особено засегнати от преките или косвените последици от руската агресия, включително ограничителните икономически мерки, предприети от ЕС и неговите международни партньори, както и ответните мерки, предприети от Русия. Тези последици могат да включват прекъсване на веригите на доставки или неизвършени плащания от Русия или Украйна, повишен риск от кибератаки или повишаване на цените на конкретни материали или суровини, засегнати от настоящата криза.

(52)  Съгласно определението в приложение I към Общия регламент за групово освобождаване.

(53)  Планът за ликвидност може да включва както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи.

(54)  Ако помощта се предоставя под формата на данъчно предимство, данъчното задължение, по отношение на което се предоставя това предимство, трябва да е възникнало не по-късно от 31 декември 2022 г.

(55)  Когато помощта се предоставя под формата на гаранции съгласно настоящия раздел, се прилагат допълнителните условия по точка 47, буква з).

(56)  Когато помощта се предоставя под формата на заеми съгласно настоящия раздел, се прилагат допълнителните условия по точка 50, буква ж).

(57)  Както е демонстрирано от предприятието, например въз основа на съответната сметка. Ще се отчита само крайното потребление — продажбите и собственото производство се изключват.

(58)  (p(t) – p(ref)*2) * q(t), където p е единичната цена, q — консумираното количество, ref — референтният период от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г., а t — съответният месец през периода от 1 февруари до 31 декември 2022 г.

(59)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).

(60)  Въз основа на финансовите счетоводни отчети за календарната 2021 г. или на последните налични годишни отчети.

(61)  Счита се, че предприятието има оперативни загуби, когато EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизация, с изключение на еднократните обезценки) за допустимия период е отрицателна.

(62)  Т.е. информацията, изисквана в приложение III към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. и приложение III към Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията. В случай на подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми, подчинени заеми и други форми на помощ, номиналната стойност на базисния инструмент се добавя за всеки бенефициер. За данъчни и платежни предимства размерът на индивидуалната помощ може да бъде посочен в диапазони.

(63)  Т.е. информацията, изисквана в приложение III към Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията и приложение III към Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. В случай на подлежащи на възстановяване аванси, гаранции, заеми, подчинени заеми и други форми на помощ, номиналната стойност на базисния инструмент се добавя за всеки бенефициер. За данъчни и платежни предимства размерът на индивидуалната помощ може да бъде посочен в диапазони.

(64)  Функцията за публично търсене в базата данни за прозрачност на държавните помощи дава достъп до данни за отпускането на индивидуални държавни помощи, предоставени от държавите членки, в съответствие с европейските изисквания за прозрачност на държавната помощ, и може да бъде намерена на адрес https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

(65)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Особено засегнати отрасли и подотрасли

 

Код по NACE

Описание

1.

14.11

Производство на облекло от обработени меки кожи

2.

24.42

Производство на алуминий

3.

20.13

Производство на други основни неорганични химични вещества

4.

24.43

Производство на олово, цинк, калай и техните сплави

5.

17.11

Производство на влакнести полуфабрикати

6.

07.29

Добив на руди на цветни метали

7.

17.12

Производство на хартия и картон

8.

24.10

Производство на чугун, стомана и феросплави

9.

20.17

Производство на синтетичен каучук в първични форми

10.

24.51

Леене на чугун

11.

20.60

Производство на изкуствени и синтетични влакна

12.

19.20

Производство на рафинирани нефтопродукти

13.

24.44

Производство на мед

14.

20.16

Производство на полимери в първични форми

15.

13.10

Подготовка и предене на текстилни влакна

16.

24.45

Производство на други цветни метали

17.

23.31

Производство на керамични плочки

18.

13.95

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

19.

23.14

Производство на стъклени влакна

20.

20.15

Производство на азотни съединения и торове

21.

16.21

Производство на фурнир и дървесни плочи

22.

23.11

Производство на необработено плоско стъкло

23.

23.13

Производство на опаковки и домакинско стъкло

24.

 

Следните подсектори в рамките на сектора за производство на промишлени газове (20.11):

 

20.11.11.50

20.11.12.90

Водород

Неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

25.

 

Следните подсектори в рамките на производството на други основни органични химични вещества (20.14):

 

20.14.12.13

20.14.12.23

20.14.12.25

20.14.12.43

20.14.12.45

20.14.12.47

20.14.12.50

20.14.12.60

20.14.12.70

20.14.12.90

20.14.23.10

20.14.63.33

20.14.63.73

20.14.73.20

20.14.73.40

Циклохексан

Бензен

Толуен

о-ксилен

р-ксилен

m-ксилен и смесени изомери на ксилен

Стирен

Етилбензен

Кумен

Други циклични въглеводороди

Етиленгликол (етандиол)

2,2-оксидиетанол (диетиленгликол; дигол)

Оксиран (етиленов оксид)

Бензол (бензен), толуол (толуен) и ксилол (ксилени)

Нафтален и други смеси на ароматни въглеводороди (без бензол, толуол, ксилол)

26.

 

Следният подсектор в рамките на производството на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде (23.99):

 

23.99.19.10

Шлакова вата, каменна вата и други подобни видове минерална вата и смеси от тях, в насипно състояние, на листове или рула