Брюксел, 18.10.2022

COM(2022) 534 final

2012/0299(COD)

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз

относно

позицията на Съвета във връзка с приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

(текст от значение за ЕИП)


2012/0299 (COD)

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз


относно

позицията на Съвета във връзка с приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

(текст от значение за ЕИП)

1.1.Контекст

Дата на предаване на предложението на Европейския парламент и на Съвета (документ COM/2012/614 final - 2012/0299 (COD)):

 
16 ноември 2012 г.

Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет:

13 февруари 2013 г.

Дата на становището на Комитета на регионите:

30 май 2013 г.

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене:

20 ноември 2013 г.

Дата на предаване на измененото предложение:

Не се прилага

Дата на приемане на позицията на Съвета:

17 октомври 2022 г.

2.Цел на предложението на Комисията

Целта на предложението за директива е да се подобри балансираното представителство на половете в управителните съвети на големите дружества, допуснати до борсова търговия. С него се поставя цел 40 % от директорите без изпълнителни функции да бъдат от по-слабо представения пол, като от дружествата се изисква да въведат ясни и недвусмислени критерии за своите процедури за подбор. Целта трябва да бъде постигната до 30 юни 2026 г. Държавите членки могат да определят по-ниска цел (33 %), при условие че тя обхваща както изпълнителните директори, така и директорите без изпълнителни функции. Дружествата, за които се прилага целта от 40 % за директорите без изпълнителни функции, ще трябва да поемат индивидуални ангажименти по отношение на представителството на двата пола сред изпълнителните директори.

Въпреки че държавите членки ще трябва да задължат дружествата, допуснати до борсова търговия, да се стремят към постигане на количествените цели, неизпълнението на тези цели няма да доведе до санкции. Вместо това дружествата, които не постигат целите, ще трябва да въведат прозрачен процес на подбор на длъжностите в управителните съвети, който да се основава на ясни критерии за квалификация, които дружествата трябва да определят преди процеса на подбор. Освен това те ще трябва да обяснят причините и да включат описание на предприетите и планираните мерки за постигане на целите или ангажиментите в бъдеще.

Прозрачната процедура за подбор ще трябва да включва правило за предпочитание с цел постигане на целите: в присъствието на еднакво квалифицирани кандидати от двата пола по принцип се дава приоритет на кандидата от по-слабо представения пол. Това изискване се основава на обективна оценка, при която се вземат предвид всички критерии за подбор, прилагани по отношение на отделните кандидати, в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз относно позитивните мерки.

Въвеждат се процедурни мерки в подкрепа на кандидатите, които желаят да оспорят дадена процедура за подбор, като например правило за обръщане на тежестта на доказване.

Държавите членки ще бъдат задължени да въведат санкции, които се прилагат в случай на нарушение на задълженията, посочени в директивата. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Директивата взема предвид добре функциониращите национални системи, като позволява на държавите членки да спрат прилагането на процедурните изисквания, ако са въвели еднакво ефективни национални мерки.

3.Коментари относно позицията на Съвета

В съответствие с политическото споразумение, с позицията на Съвета на първо четене в предложението на Комисията се въвеждат редица изменения, които имат за цел:

·да изяснят обхвата на процедурните задължения за постигане на баланс между половете — за да се гарантира, че са обхванати всички етапи от процеса на подбор на членовете на управителния съвет;

·да изяснят обхвата на директивата чрез даването на определение за дружество, допуснато до борсова търговия, включително чрез позоваването на „седалище“;

·да заличат възможността за освобождаване на дружества, в които работната сила е особено доминирана от един от половете, т.е. дружества, в които членовете на по-слабо представения пол съставляват по-малко от 10 % от работната сила;

·да рационализират крайните срокове, така че за публичните и частните предприятия да се прилагат еднакви срокове за постигане на целите;

·да съкратят крайния срок, в рамките на който дружествата следва да постигнат количествените цели, като той бъде фиксиран на 30 юни 2026 г.;

·да включат в директивата подробните условия, които да позволят на държавите членки да спрат прилагането на процедурните изисквания, ако са въвели също толкова ефективни национални мерки;

·да подсилят докладването и мониторинга като част от клаузата за преразглеждане: Комисията не само ще докладва дали са изпълнени и продължават да са изпълнени условията за прилагане на клаузата за спиране на прилагането, но и ще преценява дали държавите членки, които се възползват от тази клауза, продължават да отбелязват напредък към постигането на по-балансирано представителство на жените и мъжете сред директорите без изпълнителни функции или всички позиции на директори в дружествата, допуснати до борсова търговия. Ако не бъде постигнат допълнителен напредък, клаузата за преразглеждане приканва Комисията да обмисли преразглеждане на директивата.

Позицията на Съвета напълно отразява политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета на 7 юни 2022 г. Комисията счита, че тези изменения на предложението за директива съответстват на първоначалните цели на политиката, които се преследват с него. Поради това Комисията може да подкрепи позицията на Съвета.

4.Заключение

Комисията подкрепя позицията на Съвета.

Приемането на тази директива ще отбележи важен етап към постигането на истинско равенство между половете в Европейския съюз.