Брюксел, 11.5.2022

COM(2022) 209 final

2022/0155(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

(Текст от значение за ЕИП)

{SEC(2022) 209 final} - {SWD(2022) 209 final} - {SWD(2022) 210 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Конвенцията на ООН за правата на детето („Конвенцията за правата на детето“) и член 24, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) 1 утвърждават като права защитата и грижите за висшия интерес и благоденствието на децата. През 2021 г. Комитетът на ООН по правата на детето подчерта, че тези права трябва да бъдат защитени също и в цифровата среда 2 . Защитата на децата, както в реалния живот, така и в интернет, е приоритет на Съюза.

Най-малко едно на всеки пет деца става жертва на сексуално насилие по време на детството 3 . В резултат от проведено през 2021 г. глобално проучване беше установено, че от повече от един на всеки трима анкетирани е било поискано да направи нещо с явно сексуален характер онлайн по време на детството си, а над половината са преживели форма на сексуално насилие над деца онлайн 4 . Децата с увреждания са изложени на още по-висок риск от сексуално насилие: до 68 % от момичетата и 30 % от момчетата с интелектуална недостатъчност или разстройство в развитието са обект на сексуално насилие преди 18-ия си рожден ден 5 . Материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, са продукт на физическото сексуално насилие над деца. Откриването и докладването на такива материали е необходимо, за да се предотврати производството и разпространението им, и е жизненоважно средство за установяване на самоличността на жертвите и тяхното подпомагане. Пандемията изложи децата в значително по-висока степен на нежелани опити за сближаване в интернет, включително установяване на контакт с цел сексуално насилие над деца. Въпреки факта, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца и материалите, съдържащи сексуално насилие на деца, са криминализирани навсякъде в ЕС по силата на приетата през 2011 г. Директива относно сексуалното насилие над деца 6 , е ясно, че понастоящем ЕС все още не успява да защити децата от това да станат жертва на сексуално насилие, и че онлайн аспектът на този проблем представлява особено предизвикателство.

По тази причина на 24 юли 2020 г. Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца 7 , с която се определя всеобхватен отговор на нарастващата заплаха от сексуално насилие над деца както в реалния живот, така и в интернет, чрез подобряване на превенцията, разследването и оказването на подкрепа на жертвите. Тя включва осем инициативи за създаване на стабилна нормативна уредба за закрилата на децата и за улесняване на координиран подход на множеството субекти, участващи в закрилата и подпомагането на децата. Тези инициативи имат за цел да се установят законодателните пропуски и да се гарантира, че законодателството на ЕС дава възможност за ефективна реакция, да се укрепят усилията на правоприлагащите органи на национално равнище и на равнището на ЕС, да се създадат условия за държавите членки да закрилят по-добре децата чрез превенция, да се насърчават усилията на индустрията за гарантиране на закрилата на децата при използването на предлаганите от нея услуги и да се подобри закрилата на децата в световен мащаб чрез многостранно сътрудничество между заинтересованите страни. Тази специална стратегия е съпътствана от други допълващи усилия. На 24 март 2021 г. Европейската комисия прие своята всеобхватна стратегия на ЕС за правата на детето, с която се предлагат засилени мерки за защита на децата срещу всички форми на насилие, включително злоупотребите в интернет. Освен това с нея се приканват дружествата да продължат усилията си за откриване, докладване и премахване на незаконно онлайн съдържание, включително онлайн сексуално насилие над деца, от своите платформи и услуги. Предложената Европейска декларация относно цифровите права и принципи за цифровото десетилетие 8 включва и ангажимент за защита на всички деца от незаконно съдържание, експлоатация, манипулации и злоупотреби в интернет, както и предотвратяване на използването на цифровото пространство за извършване или улесняване на престъпления 9 .

В този контекст доставчиците на хостинг услуги или междуличностни съобщителни услуги („доставчици“) играят особено важна роля. Тяхното отговорно и добросъвестно поведение е от съществено значение за безопасна, предвидима и надеждна онлайн среда и за упражняването на основните права, гарантирани в Хартата. Разпространението на детска порнография и видеоклипове със сексуално насилие над деца, което се е увеличило драстично с развитието на цифровия свят, увековечава вредите, преживяни от жертвите, а чрез тези услуги нарушителите са открили и нови пътища за достъп и експлоатация на деца.

Някои доставчици вече доброволно използват технологии за откриване, докладване и премахване от своите услуги на онлайн сексуално насилие над деца. Предприетите от доставчиците мерки обаче варират в широки граници, като преобладаващата част от докладите идват от няколко доставчици, а значителен брой не предприемат никакви действия. Качеството и уместността на докладите, които правоприлагащите органи на ЕС получават от доставчиците, също варират значително. Въпреки това организации като Националния център за изчезнали и експлоатирани деца („NCMEC“), на които доставчиците от САЩ са задължени да докладват съгласно законодателството на САЩ, когато разберат за сексуално насилие над деца в своите услуги, са получили през 2020 г. над 21 милиона доклада, от които над 1 милион са свързани с държави — членки на ЕС. Последната отчетна стойност за 2021 г. показва по-нататъшно нарастване, като се приближава до границата от 30 милиона 10 .

Въпреки значителния принос на някои доставчици, доброволните действия се оказаха недостатъчни за справяне със злоупотребата с онлайн услуги за целите на сексуалното насилие над деца. Вследствие на това няколко държави членки започнаха подготовката и приемането на национални правила за борба с онлайн сексуалното насилие над деца. Както показва оценката на въздействието, придружаваща настоящото предложение, това води до разработване на различни национални изисквания, което от своя страна води до увеличаване на фрагментацията на цифровия единен пазар на услуги 11 . При тези обстоятелства са необходими единни правила на Съюза относно разкриването, докладването и премахването на онлайн сексуалното насилие над деца, за да се допълни Законодателният акт за цифровите услуги, да се премахнат съществуващите пречки пред цифровия единен пазар и да се предотврати разпространението на такива материали. 12 С настоящото предложение трябва да се обърне внимание на риска от фрагментация, като се вземе предвид необходимостта да се гарантират основните права на децата на закрила и на грижи, необходими за тяхното благоденствие, психично здраве и висши интерес и да се подкрепи общественият интерес за ефективното предотвратяване, разследване и съдебно преследване на извършването на тежкото престъпление, свързано със сексуално насилие над деца.

Ето защо за справяне с тези предизвикателства и в отговор на призивите на Съвета и Европейския парламент с настоящото предложение се цели създаването на ясна и хармонизирана нормативна уредба за предотвратяване и борба с онлайн сексуалното насилие над деца. Предложението е насочено към осигуряване на правна сигурност на доставчиците по отношение на техните отговорности за оценка и намаляване на рисковете и, когато е необходимо — за откриване, докладване и премахване на такова насилие от техните услуги по начин, съответстващ на основните права, установени в Хартата и като общи принципи на правото на Съюза. В борбата със сексуалното насилие над деца в неговите прояви в интернет са заложени важни права и интереси на всички страни. Затова е особено важно да се установи справедлив баланс между основните права на другите ползватели и на доставчиците и мерките за закрила на децата, жертви на сексуално насилие, и техните основни права, и по този начин се постигнат важни цели от общ интерес за обществото.

Ето защо в настоящото предложение се определят целенасочени мерки, които са пропорционални на риска от злоупотреба с дадена услуга, използвана за онлайн сексуално насилие над деца, и са предмет на строги условия и защитни действия. С него също така се цели да се гарантира, че доставчиците могат да изпълняват своите отговорности, като се създаде Европейски център за предотвратяване и противодействие на сексуалното насилие над деца („Център на ЕС“), който ще улеснява и подпомага прилагането на настоящия регламент, и по този начин ще съдейства за премахването на пречките пред вътрешния пазар, особено във връзка със задълженията на доставчиците съгласно настоящия регламент да откриват онлайн сексуално насилие над деца, да докладват за това и да премахват материалите, съдържащи сексуално насилие над деца. По-специално в Центъра на ЕС ще се създават, поддържат и управляват бази данни с индикатори за онлайн сексуално насилие над деца, които доставчиците ще трябва да използват, за да спазват задълженията за откриване. По тази причина тези бази данни следва да са готови преди да започне прилагането на регламента. С цел да гарантира това, Комисията вече е предоставила финансиране на държавите членки, за да подпомогне подготовката на тези бази данни. Центърът на ЕС следва да служи и за осъществяване на определени допълнителни дейности, като например подпомагане на компетентните национални органи при изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент и осигуряване на подкрепа за жертвите във връзка със задълженията на доставчиците. Централната му функция следва да се използва за подпомагане на сътрудничеството и обмена на информация и експертен опит, включително за целите на създаването на основана на факти политика и превенцията, която е приоритет в усилията на Комисията за борба със сексуалното насилие над деца.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящото предложение е в изпълнение на ангажиментите, поети в Стратегията на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца, а именно да се предложи законодателство за ефективна борба с онлайн сексуалното насилие над деца, включително като се изисква от доставчиците да откриват известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и да се работи за създаването на Европейски център за предотвратяване и противодействие на сексуалното насилие над деца. Настоящата нормативна уредба на ЕС в тази област се състои от законодателството на Съюза във връзка със сексуалното насилие над деца, например Директивата относно сексуалното насилие над деца и Регламент (ЕС) 2021/1232 за борбата с онлайн сексуалното насилие над деца 13 , който се прилага до 3 август 2024 г. („временен регламент“).

С въвеждането на задължението доставчиците да откриват, докладват, блокират и премахват от своите услуги материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, в предложението се дава възможност за по-успешно разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления съгласно Директивата относно сексуалното насилие над деца. Предложеният законодателен акт допълва новата Европейска стратегия за по-добър интернет за децата 14 , насочена към създаване на безопасен цифров опит за децата и насърчаване на цифровите способности.

Центърът на ЕС следва да работи в тясно сътрудничество с Европол. В него ще се получават и проверяват докладите от доставчиците, за да се избегне докладването на очевидно фалшиви положителни резултати, и оттам ще се отправят към Европол, както и към националните правоприлагащи органи. В управителния съвет на Центъра на ЕС ще участва представител на Европол. Представител на Центъра на ЕС на свой ред може да участва в управителния съвет на Европол, за да се осигури още по-ефективно сътрудничество и координация.

В предложения законодателен акт е заложено и постигането на целите, определени в няколко инструмента на международното право. В това отношение от значение са Конвенцията от Лансароте на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие 15 , ратифицирана от всички държави — членки на ЕС, с която се въвеждат минимални изисквания относно материалното наказателно право, помощта за жертвите и програмите за намеса, и Будапещенската конвенция на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство 16 , ратифицирана от почти всички държави — членки на ЕС, която изисква страните да установят определени престъпления, свързани с материалите, съдържащи сексуално насилие на деца.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението се основава на Общия регламент относно защитата на данните 17 (GDPR). На практика доставчиците обикновено се позовават на различни основания за обработване, предвидени в GDPR, за да извършват обработването на лични данни, свързано с доброволното разкриване и докладване на сексуално насилие над деца онлайн. С предложението се установява система от целеви заповеди за откриване и се определят условията за откриване, като се осигурява по-голяма правна сигурност за тези дейности. По отношение на задължителните дейности по откриване, включващи обработване на лични данни, с предложението, и по-специално с издадените въз основа на него заповеди, се създава основанието за такова обработване, посочено в член 6, параграф 1, буква в) от GDPR, който предвижда обработването на лични данни, необходимо за спазването на законово задължение съгласно законодателството на Съюза или на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

Предложението обхваща, inter alia, доставчици, които предлагат междуличностни електронни съобщителни услуги и следователно са обект на националните разпоредби за прилагане на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 18 и на нейния предложен преработен вариант, който понастоящем се обсъжда 19 . Изложените в предложението мерки ограничават в някои отношения обхвата на правата и задълженията съгласно съответните разпоредби на посочената директива, а именно във връзка с дейности, които са строго необходими за изпълнението на заповеди за откриване. Във връзка с това предложението включва прилагането по аналогия на член 15, параграф 1 от посочената директива.

Предложението е в съответствие и с Директивата за електронната търговия и с предложението за законодателен акт за цифровите услуги 20 , по което неотдавна беше постигнато временно политическо споразумение между съзаконодателите 21 . По-специално в предложението се определят специфични изисквания за борба с конкретни форми на незаконни дейности, извършвани онлайн, и незаконно съдържание, обменяно онлайн, заедно с набор от предпазни мерки. По този начин то ще допълни общата рамка, осигурена от законодателния акт за цифровите услуги, след като той бъде приет. Предложението надгражда хоризонталната рамка на законодателния акт за цифровите услуги, като я използва за основа, когато е възможно, и определя по-специфични правила, когато това е необходимо за конкретния случай на борба с онлайн сексуалното насилие над деца. Например някои доставчици може да подлежат, съгласно законодателния акт за цифровите услуги, на по-общо задължение за оценка на системните рискове, свързани с използването на техните услуги, както и на допълнително задължение да извършват специфична оценка на рисковете от сексуално насилие над деца онлайн съгласно настоящото предложение. Тези доставчици могат да се основават на по-общата оценка на риска при извършването на по-специфичната, а от своя страна конкретните рискове за децата, установени в техните услуги според специфичната оценка на риска съгласно настоящото предложение, могат да послужат за по-общи мерки за смекчаване, които служат и за изпълнение на задълженията по законодателния акт за цифровите услуги.

Директивата за електронната търговия и законодателният акт за цифровите услуги забраняват на държавите членки да налагат на доставчиците на посреднически услуги общи задължения за наблюдение или активно търсене на факти или обстоятелства, показващи незаконна дейност. Докато точните очертания на тази забрана, отнасяща се за държавите членки, постепенно се изясняват, предложеният регламент има за цел да се съобрази с основното изискване за справедливо балансиране на различните изложени на риск противоречащи си основни права, лежащо в основата на тази забрана, като се вземат предвид специфичният контекст на борбата срещу онлайн сексуалното насилие над деца и значимостта на засегнатия обществен интерес. Той постига това по-специално като определя обхвата на задълженията за изложените на риск доставчици, и като определя набор от ясни и внимателно балансирани правила и предпазни мерки, включително чрез ясно определяне на преследваните цели, вида на съответните материали и дейности, основан на риска подход, обхвата и характера на съответните задължения, правила за правна защита и съответни механизми за надзор и прозрачност. Регламентът включва и решителни мерки за улесняване и подпомагане на изпълнението и следователно намаляване на тежестта за доставчиците на услуги.

С постигането на основните си цели предложението помага и на жертвите. Така предложеният регламент е в съответствие с Директивата за правата на жертвите като хоризонтален инструмент за подобряване на достъпа на жертвите до техните права 22 .

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание за действия в тази област е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В този член се предвижда въвеждането на мерки за гарантиране на функционирането на вътрешния пазар. Член 114 е подходящото правно основание за регламент, който има за цел да хармонизира изискванията, наложени на доставчиците на съответните интернет услуги на цифровия единен пазар. Както беше посочено по-горе, пречки пред цифровия единен пазар на услуги започнаха да се появяват след въвеждането от някои държави членки на различни национални правила за предотвратяване и борба с онлайн сексуалното насилие над деца.

Предложеният регламент има за цел да премахне съществуващите различия и да предотврати появата на бъдещи спънки, които биха възникнали в резултат от по-нататъшното развитие на тези национални правила. Като се има предвид присъщото трансгранично естество на предоставянето на интернет услуги, липсата на действия от страна на ЕС, оставяща място за разпокъсана по национален признак регулаторна рамка, би довела до тежест за доставчиците, които трябва да спазват различни набори от национални правила, и би създала неравностойни условия за доставчиците в целия ЕС, както и евентуални пропуски в законодателството.

Субсидиарност

Съгласно принципа на субсидиарност действия на равнището на ЕС могат да бъдат предприети само когато поставените цели не могат да бъдат постигнати индивидуално от държавите членки, а могат да се постигнат по-добре на равнището на Съюза.

Целта да се осигурят еднакви условия на конкуренция за доставчиците в рамките на цифровия единен пазар, като същевременно се вземат мерки за предотвратяване и борба с онлайн сексуалното насилие над деца, не може да бъде постигната самостоятелно от държавите членки. Както беше посочено, държавите членки започнаха да налагат изисквания на доставчиците за справяне с онлайн сексуалното насилие над деца. Дори онези държави членки, които все още не са въвели такива изисквания, все повече обмислят национални мерки за тази цел. Обхванатите доставчици обаче обикновено извършват трансгранична дейност, често на територията на целия ЕС, или може да желаят да го направят. Съответно националните изисквания, наложени на такива пазарни участници за справяне с онлайн сексуалното насилие над деца, увеличават разпокъсаността на цифровия единен пазар и водят до значителни разходи за доставчиците за спазване на изискванията, като същевременно не са достатъчно ефективни поради трансграничния характер на съответните услуги.

Само действия на равнището на ЕС могат да постигнат целта за премахване на пречките пред цифровия единен пазар за съответните услуги, повишаване на правната сигурност за доставчиците и намаляване на разходите за спазване на изискванията, като в същото време се гарантира, че наложените на участниците на пазара изисквания за борба с онлайн сексуалното насилие над деца са ефективни по силата на тяхната еднаква трансгранична приложимост в рамките на целия ЕС. Следователно е необходимо действие на на равнище на ЕС, за да се постигнат целите на предложения регламент, и то има значителна добавена стойност в сравнение с действията на национално равнище.

Пропорционалност

Настоящото предложение има за цел да се премахнат съществуващите пречки за предоставянето на съответните услуги в рамките на цифровия единен пазар и да се предотврати появата на допълнителни пречки, като същевременно се даде възможност за ефективна борба срещу онлайн сексуалното насилие над деца при пълно зачитане на основните права на всички засегнати страни съгласно правото на Съюза. За постигането на тази цел с предложението се въвеждат целенасочени и еднакви задължения за оценка и намаляване на риска, допълнени, когато е необходимо, със заповеди за откриване, докладване и премахване на съдържание със сексуално насилие над деца. Тези задължения се прилагат за съответните доставчици, предлагащи услуги на цифровия единен пазар, независимо от това къде се намира основното им място на стопанска дейност.

Предложените правила се отнасят само за доставчици на някои видове онлайн услуги, за които е доказано, че са уязвими за злоупотреби с цел разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или установяване на контакт с деца за сексуални цели (известно като „сприятеляване с цел сексуална злоупотреба“), главно поради техническите им характеристики или възрастовия състав на тяхната типична потребителска база. Обхватът на задълженията е ограничен до строго необходимото за постигане на целите, посочени по-горе. Задълженията са придружени от мерки за свеждане до минимум на тежестта, наложена на такива доставчици, както и въвеждането на редица предпазни мерки за свеждане до минимум на намесата в основните права, най-вече правото на неприкосновеност на личния живот на ползвателите на услугите.

За да се намали броят на фалшивите положителни резултати и да се предотврати погрешното докладване на правоприлагащите органи, както и да се сведе до минимум наложената на доставчиците административна и финансова тежест, наред с други причини, с предложението се създава Центъра на ЕС като основен помощник при изпълнението на задълженията, наложени на доставчиците. Наред с другите задачи Центърът на ЕС следва да улеснява достъпа на доставчиците до надеждни технологии за откриване; да предоставя индикатори, създадени въз основа на онлайн сексуално насилие над деца, потвърдено от съдилищата или от независими административни органи на държавите членки с цел откриване; да предоставя при поискване определена помощ във връзка с оценяването на риска и да подпомага комуникацията със съответните национални органи.

И накрая, предложеният регламент съдържа предпазни мерки, за да се гарантира, че технологиите, използвани за целите на откриването, докладването и отстраняването на материали, съдържащи онлайн сексуално насилие над деца, в изпълнение на заповед за откриване, нарушават във възможно най-малка степен неприкосновеността на личния живот и са в съответствие с най-новите постижения в отрасъла, както и че необходимото преглеждане се извършва анонимно и стъпки за установяване на самоличността на ползвател се предприемат само в случай, че бъде открито потенциално онлайн сексуално насилие над деца. Той гарантира основното право на ефективна защита във всички фази на съответните дейности, от откриването до отстраняването, и ограничава запазването на отстранения материал и свързаните с него данни до това, което е строго необходимо за определени посочени цели. По този начин предложеният регламент ограничава намесата в правото на защита на личните данни на ползвателите и правото им на поверителност на комуникациите до това, което е строго необходимо за постигане на целите на регламента, т.е. установяване на хармонизирани правила за ефективно предотвратяване и борба с онлайн сексуалното насилие над деца на вътрешния пазар.

Избор на инструмент

С член 114 от ДФЕС на законодателя на Съюза се дава възможността да приема регламенти и директиви. Тъй като предложението има за цел да се въведат еднакви задължения за доставчиците, които обикновено предлагат услугите си в повече от една държава членка или биха желали да го направят, директива, оставяща възможност за различно транспониране на правилата на ЕС на национално равнище, не би била подходяща за постигане на съответните цели. Различията в националните правила, транспониращи изискванията, наложени на доставчиците с този инструмент, биха довели до продължаване или повторно въвеждане на пречките за цифровия единен пазар за услуги, които тази инициатива цели да премахне.

За разлика от една директива, регламентът осигурява налагане на едни и същи задължения по еднакъв начин в целия ЕС. Също така регламентът е пряко приложим, осигурява яснота и по-голяма правна сигурност и избягва различното транспониране в държавите членки. Поради тези причини подходящият инструмент, който трябва да се използва за постигане на целите на настоящата инициатива, е регламент. Освен това, предвид датата на изтичане на срока на действие на временния регламент, в този случай няма да има достатъчно време да се приеме директива и след това да се транспонират нейните правила на национално равнище.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни

В продължение на две години Комисията се консултира със съответните заинтересовани страни, за да установи проблемите и да определи начините за напредък в борбата срещу сексуалното насилие над деца, както в интернет, така и в реалния живот. Това беше направено чрез проучвания, вариращи от открити обществени консултации до целеви проучвания на правоприлагащите органи. Бяха организирани множество групови експертни срещи и двустранни срещи между Комисията и съответните заинтересовани страни за обсъждане на потенциалното въздействие на законодателството в тази област, а Комисията участва в съответните семинари, конференции и събития, свързани с правата на детето.

През декември 2020 г. Комисията публикува първоначална оценка на въздействието с цел информиране на гражданите и заинтересованите страни за планираната инициатива и получаване на първоначална обратна връзка. Тази обратна връзка показа значителна подкрепа за целта за справяне с онлайн сексуалното насилие над деца. Макар че холистичният подход на потенциалния център и очакваните подобрения по отношение на правната яснота бяха приветствани, някои заинтересовани страни от сектора изразиха загриженост относно въздействието на задължителното откриване и докладване на онлайн сексуално насилие над деца.

През 2021 г. Комисията проведе открита обществена консултация. Този процес имаше за цел да се съберат мненията на широк кръг заинтересовани страни като държавни органи и граждани, отрасълът и гражданското общество. Въпреки усилията за осигуряване на балансирано разпределение на отговорите, значителна част от мненията бяха получени от частни лица в Германия, които разглеждаха единствено въпроси, свързани с темата за криптирането. Независимо от това въпросите за по-добро сътрудничество и координация, както и за достатъчно ресурси и експертен опит, за да се отговори на постоянно нарастващите обеми незаконно съдържание, заемаха важно място в мненията на представители на държавните органи, отрасъла и гражданското общество. Налице е също така широка подкрепа във всички групи за бързо сваляне на докладвани материали със сексуално насилие над деца, за действия за намаляване на онлайн сприятеляването с цел сексуална злоупотреба (установяване на контакт с деца) и за подобряване на усилията за превенция и подпомагане на жертвите.

По отношение на възможното налагане на правни задължения на доставчиците да откриват и докладват различни видове онлайн сексуално насилие над деца в своите услуги, консултацията показа силна подкрепа от страна на правоприлагащите органи и организациите, работещи в областта на правата на децата, докато защитниците на правата на неприкосновеност на личния живот и мненията от частни лица до голяма степен бяха против такива задължения.

Събиране и използване на експертни становища

Целевите проучвания на правоприлагащите органи в държавите членки показаха, че докладите, изготвяни от доставчици от САЩ, понастоящем представляват един от най-важните източници на съобщения за сексуално насилие над деца. Качеството и уместността на тези доклади обаче са различни и е установено, че някои от докладваните материали не представляват онлайн сексуално насилие над деца съгласно приложимото национално законодателство.

Тези проучвания определиха и елементите, необходими за гарантиране, че дадено докладване дава основание за действие, т.е. е с достатъчно качество и уместност, за да може съответният правоприлагащ орган да предприеме действия. Именно поради тази причина хармонизираните доклади на равнището на ЕС, подпомагани от Центъра на ЕС, биха били най-добрата стратегия за максимално използване на експертни познания за противодействие на онлайн сексуалното насилие над деца.

Оценка на въздействието

След предходното първо отрицателно становище на Комитета за регулаторен контрол относно оценката на въздействието, през февруари 2022 г. Комитетът даде положително становище относно оценката със забележки и отправи различни предложения за подобрения. Оценката на въздействието беше преразгледана допълнително, като беше взета предвид съответната обратна връзка, по-специално чрез изясняване на описанията на мерките, предприети за гарантиране на съвместимостта с основните права и със забраната на общите задължения за наблюдение, както и чрез представяне на по-подробни описания на вариантите на политиката. В окончателната оценка на въздействието се разглеждат и сравняват няколко алтернативи на политиката във връзка с онлайн сексуалното насилие над деца и с евентуалното създаване на Център на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца.

Оценката на въздействието показва, че само доброволните действия срещу онлайн сексуалното насилие над деца са се оказали недостатъчни, поради приемането им само от малък брой доставчици, значителните предизвикателства в контекста на сътрудничеството между частния и публичния сектор в тази област, както и поради трудностите, които държавите членки срещат при предотвратяването на явлението и гарантирането на адекватно равнище на помощ за жертвите. Това положение доведе до приемането на различни набори от мерки за борба с онлайн сексуалното насилие над деца в различните държави членки. При липсата на действия на Съюза може да се очаква правната фрагментираност да нарасне допълнително, тъй като държавите членки въвеждат допълнителни мерки за справяне с проблема на национално равнище, създавайки пречки пред трансграничното предоставяне на услуги на цифровия единен пазар.

Предвид необходимостта от справяне със ситуацията и за да се гарантира доброто функциониране на цифровия единен пазар на услуги, като същевременно се подобрят механизмите за превенция, откриване, докладване и премахване на материали, съдържащи онлайн сексуално насилие над деца, и се осигури адекватна защита и подкрепа за жертвите, беше установено, че са необходими действия на равнище ЕС.

Освен базовия сценарий бяха разгледани пет основни варианта на политика, с нарастващи нива на ефективност за постигане на определените в оценката на въздействието цели и на общата цел на политиката да се осигури доброто функциониране на цифровия единен пазар на услуги, като същевременно се гарантира, че онлайн сексуалното насилие над деца се открива, докладва и премахва в целия Съюз, като по този начин косвено се подобрява превенцията, улесняват се разследванията и се гарантира адекватна помощ на жертвите.

Всички варианти са насочени към целта да се гарантира разкриването, отстраняването и докладването на вече известни и нови материали със сексуално насилие над деца и сприятеляването с цел сексуална злоупотреба (материален обхват) от съответните доставчици на онлайн услуги (личен обхват), установени в ЕС и в трети държави, доколкото те предлагат услугите си в Съюза (географски обхват).

Основните разлики между петте варианта са свързани с обхвата на задълженията на доставчиците и ролята и формата на Центъра на ЕС. Вариант А се състои от незаконодателни, практически мерки за подобряване на превенцията, разкриването и докладването на онлайн сексуално насилие над деца, както и подпомагане на жертвите. Те включват практически мерки за повишаване на прилагането и ефикасността на доброволните мерки от страна на доставчиците за откриване и докладване на насилие и създаването на европейски център за превенция и помощ на жертвите под формата на координационен център, управляван от Комисията.

Вариант Б би създал изрично правно основание за доброволно откриване на онлайн сексуално насилие над деца, последвано от задължително докладване и премахване. В контекста на вариант Б Центърът на ЕС би имал задачата да улеснява откриването, докладването и отстраняването и би се превърнал в основен компонент на законодателството, служейки като ключова гаранция за доставчиците на услуги, както и механизъм за контрол, който да спомогне за осигуряване на ефективното прилагане на предложението. След разглеждане на няколко варианта относно формата, която Центърът на ЕС би могъл да приеме, в оценката на въздействието се стигна до заключението, че нуждата от независимост, собствени ресурси, видимост, персонал и експертен опит, необходими за изпълнението на съответните функции, би била удовлетворена най-добре чрез създаването на Центъра на ЕС като децентрализирана агенция на Съюза. Това заключение беше потвърдено и подсилено във връзка с варианти В — Д, при които е възприет постепенен подход и които се надграждат един друг.

При варианти В и Г, в чиято основа лежи вариант Б, се налагат правни задължения на доставчиците да откриват някои видове онлайн сексуално насилие над деца в своите услуги. При вариант В се изисква доставчиците да откриват известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, а именно копия на материали, за които преди това е било надеждно потвърдено, че представляват материал със сексуално насилие над деца. При вариант Г се изисква доставчиците да откриват не само „известни“ материали (за които е потвърдено, че съдържат сексуално насилие над деца), но и „нови“ такива (материали, които потенциално представляват материал, съдържащ сексуално насилие над деца, но (все още) орган не е потвърдил, че са такива).

Избраният вариант (вариант Д) се основава на вариант Г и при него се изисква освен известни и нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, доставчиците да откриват и сприятеляване с цел сексуална злоупотреба.

Оценката на въздействието стигна до заключението, че вариант Д е предпочитаният вариант поради няколко причини. Задълженията да се открива онлайн сексуално насилие над деца са за предпочитане пред зависимостта от доброволните действия на доставчиците (варианти А и Б) не само защото тези действия до момента са се оказали недостатъчни за ефективната борба срещу онлайн сексуалното насилие над деца, но и защото само еднакви изисквания, наложени на равнището на Съюза, са подходящи за постигане на целта за избягване на фрагментирането на цифровия единен пазар на услуги. Поради това варианти А и Б бяха отхвърлени.

Равнището на въздействието върху доброто функциониране на цифровия единен пазар на услуги и върху борбата против онлайн сексуалното насилие над деца се увеличава прогресивно в съответствие с нарастващите задължения, които биха били наложени при всеки от вариантите. Въпреки че задължението за откриване на известни материали със сексуално насилие над деца (вариант В) би спомогнало за намаляване на повторното разпространение на съответните материали, това задължение би имало само ограничено въздействие по отношение на целта за предотвратяване на насилието и оказване на помощ на жертвите на продължаващо насилие, като се има предвид, че материалите, попадащи в обхвата на такова задължение може да са били в обращение в продължение на години. Задължението да се откриват както известни, така и нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, (Вариант Г) би позволило да се установи самоличността на жертвите на продължаващо насилие и те да бъдат спасени, и това ще се изпълнява въз основа на еднакви критерии, установени на равнището на ЕС, като по този начин се възпрепятства приемането на различаващи се национални мерки по този въпрос. Чрез задължителното откриване и на сприятеляването с цел сексуална злоупотреба (вариант Д) ще се постигне повече и ще се осигурят най-добрите възможности за предотвратяване на ситуации, представляващи риск от насилие, и за гарантиране на еднакви условия на конкуренция на цифровия единен пазар за услуги.

По тази причина се счита, че вариант Д е този, чрез който най-добре се постига целта на политиката по ефективен и пропорционален начин, като същевременно се осигурява пропорционалност чрез въвеждането на строги ограничения и предпазни мерки, така че да се гарантира по-специално необходимия справедлив баланс на основните права. В допълнение към описаните по-горе положителни социални въздействия се очаква предпочитаният вариант да окаже икономическо въздействие върху доставчиците, засегнати от разходите, произтичащи от изпълнението на техните задължения, както и върху правоприлагащите органи и други компетентни национални органи вследствие на увеличения обем на докладите за потенциално онлайн сексуално насилие над деца. Те ще се намалят, доколкото е възможно, чрез предоставянето на определена подкрепа от Центъра на ЕС.

От своя страна, създаването на центъра също се очаква да доведе до еднократни и текущи разходи. В оценката на въздействието бяха направени количествени оценки на ползите и разходите при всеки от вариантите на политиката с цел да бъдат сравнени. Беше установено, че предпочитаният вариант води до най-големи ползи като цяло поради подобряването на функционирането на цифровия единен пазар и намаляването на последиците за обществото, свързани с онлайн сексуалното насилие над деца.

За да може Центърът на ЕС да постигне всичките си цели, е от ключово значение той да бъде разположен там, където се намира най-близкият му партньор — Европол. За сътрудничеството между Центъра на ЕС и Европол общото местоположение би донесло ползи, от подобрени възможности за обмен на данни до по-големи възможности за създаване на център за знания за борба с материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, чрез привличане на специализиран персонал и/или външни експерти. Освен това този персонал ще има повече възможности за кариерно развитие, без да е необходимо да променя местоположението си. Също така това би позволило на Центъра на ЕС, макар и да е независима структура, да разполага с помощни услуги от страна на Европол (човешки ресурси, информационни технологии, включително киберсигурност, сграда, комуникации). Споделянето на такива помощни услуги е по-ефективно от гледна точка на разходите и осигурява по-добра професионална услуга, отколкото ако те се дублират, като бъдат създадени от нулата за сравнително малък субект, какъвто ще бъде Центърът на ЕС.

В оценката на въздействието бяха подробно анализирани съответните въздействия, т.е. социалното и икономическото въздействие и въздействието върху основните права. Беше разгледано и въздействието върху конкурентоспособността и върху малките и средните предприятия (МСП). Регламентът съдържа някои от мерките, посочени в оценката на въздействието във връзка с МСП. Те включват по-специално необходимостта компетентните национални органи да вземат под внимание размера и финансовите и технологичните възможности на доставчика при прилагането на регламента, включително във връзка с оценката на риска, задълженията за откриване и санкциите, както и възможността МСП да поискат безплатна помощ от Центъра на ЕС за извършване на оценка на риска.

В оценката на въздействието беше разгледано и съответствието със законодателството в областта на климата, с принципа за ненанасяне на значителни вреди и принципа „цифров по подразбиране“. В оценката на въздействието беше анализирано също и прилагането на принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови, съгласно който с всяко законодателно предложение, с което се създават нови тежести, следва да се освобождават лицата и предприятията от съществуваща равностойно тежест на равнището на ЕС в същата област на политиката, както и последиците във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, като цел 5.2 (премахване на всички форми на насилие срещу жени и момичета) и цел 16.2 (слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца) са от особено значение за настоящия регламент.

Основни права

Съгласно член 52, параграф 1 от Хартата всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от Хартата, трябва да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и свободи. При спазване на принципа на пропорционалност ограничения може да бъдат налагани, само ако са необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.

Предложението има за цел да се хармонизират правилата, които се прилагат за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца, което е особено тежко престъпление 23 . Като такова предложението преследва цел от общ интерес по смисъла на член 52, параграф 1 от Хартата 24 . Освен това предложението е насочено към защита на правата на други хора, а именно на децата. То засяга по-специално техните основни права на човешко достойнство и неприкосновеност на личността, забраната за нечовешко или унизително отнасяне, както и правата на детето 25 . В предложението е взет предвид фактът, че висшите интереси на детето трябва да бъдат първостепенно съображение във всички действия, свързани с деца, независимо дали се предприемат от държавни органи или от частни институции. При това въпросните видове сексуално насилие над деца, а именно обменът на снимки или видеоклипове, изобразяващи такова насилие, могат да засегнат също и правата на децата на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни 26 . Във връзка с борбата с престъпленията против малолетни и непълнолетни деца Съдът на Европейския съюз отбеляза, че поне някои от посочените основни права може да доведат до позитивни задължения на съответните държавни органи, включително на законодателния орган на Съюза, изисквайки те да предприемат законови мерки за защита на въпросните права 27 .

Същевременно съдържащите се в предложението мерки засягат, на първо място, упражняването на основните права на ползвателите на въпросните услуги. Тези права включват по-специално основните права на зачитане на неприкосновеността на личния живот (включително поверителността на комуникациите като част от по-широкото право на зачитане на личния и семейния живот), защита на личните данни, свобода на изразяване на мнение и свобода на информацията 28 . Макар че тези права са много важни, нито едно от тях не е абсолютно и те трябва да бъдат разглеждани във връзка с функцията им в обществото 29 . Както е посочено по-горе, член 52, параграф 1 от Хартата позволява да се ограничи упражняването на тези права при спазване на условията, предвидени в същата разпоредба.

В допълнение тук се включва и свободата на стопанска инициатива на доставчиците, обхванати от предложението 30 . Най-общо казано, това основно право не допуска стопанските субекти да бъдат подлагани на прекомерни тежести. То включва свободата да се избира с кого да се прави бизнес и свободата на договаряне. Това право обаче също не е абсолютно; то позволява широк кръг от намеси, които може да ограничат упражняването на стопански дейности в обществен интерес 31 . Съобразно с това предложението има за цел да се постигне горепосочената цел от общ интерес и да се защитят посочените основни права на децата, като същевременно се осигурява пропорционалност и постигане на справедлив баланс между основните права на всички участващи страни. За тази цел предложението съдържа набор от ограничения и предпазни мерки, които се диференцират в зависимост от естеството и равнището на ограничението, наложено на упражняването на съответните основни права.

По-конкретно задължението да се открива онлайн сексуално насилие над деца както в публично достъпни, така и в частни услуги, включително в междуличностните съобщителни услуги, води до различни нива на нарушаване на основните права на ползвателите. В случай на материали, които са публично достъпни, макар и да има намеса, въздействието по-специално върху правото на неприкосновеност на личния живот като цяло е по-малко, като се има предвид ролята на тези услуги като „виртуални публични пространства“ за изява и икономически трансакции. Въздействието върху правото на неприкосновеност на личния живот по отношение на личните съобщения е по-голямо.

Освен това потенциалното или действителното премахване на материали на ползвателите, по-специално погрешното премахване (при погрешно предположение, че става въпрос за материали, съдържащи сексуално насилие над деца), може евентуално да повлияе значително върху основните права на потребителите, особено върху свободата на изразяване на мнение и на информация. Същевременно съдържащите сексуално насилие над деца онлайн материали в интернет, които не са открити и отстранени, могат да имат значително отрицателно въздействие върху гореспоменатите основни права на децата, като увековечават вредата за децата и за обществото като цяло. Други фактори, които трябва да бъдат взети предвид в това отношение, включват естеството на въпросните материали на ползвателите (текст, снимки, видеоклипове), точността на съответната технология, както и „абсолютният“ характер на забраната за обмен на материали, съдържащи сексуално насилие над деца (която по принцип не подлежи на каквито и да е изключения и не зависи от контекста).

В резултат от мерките, които задължават доставчиците да откриват и докладват за известни и нови материали със сексуално насилие над деца, предложението ще окаже значително положително въздействие върху основните права на жертвите, чиито изображения се разпространяват в интернет, по-специално върху тяхното право на зачитане на личния и семейния живот, право на защита на личните данни и правото им на неприкосновеност на личността.

Тези мерки биха намалили значително нарушаването на правата на жертвите, свързано с разпространението на материали, изобразяващи насилието над тях. Тези задължения, по-специално изискването да се откриват нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, биха довели до установяване на самоличността на нови жертви и биха създали възможност за тяхното избавяне от продължаващо насилие, което ще доведе до значително положително въздействие върху техните права и обществото като цяло. Осигуряването на ясно правно основание за задължително откриване и докладване на сприятеляване с цел сексуална злоупотреба също би оказало положително въздействие за тези права. Увеличените и по-ефективни усилия за превенция също ще намалят разпространението на сексуалното насилие над деца, като подкрепят правата на децата, предотвратявайки превръщането им в жертви. Мерките за подкрепа на жертвите при премахването на техните изображения и видеоклиповете с тях ще гарантират правата им на защита на личния и семейния живот (неприкосновеност на личния живот) и на личните данни.

Както беше посочено, налагането на задължения на доставчиците би засегнало правото им на свобода на стопанска инициатива, което по принцип може да бъде оправдано с оглед на преследваната цел, като се има предвид и ролята, която техните услуги играят във връзка насилието. Въпреки това въздействието върху правата на доставчиците трябва да бъде ограничено в максимална възможна степен, за да се гарантира, че то няма да надхвърля строго необходимото. Това ще се осигури например чрез предоставяне на определени форми на подкрепа на доставчиците за изпълнението на наложените задължения, включително достъп до надеждни набори от индикатори за онлайн сексуално насилие над деца, които на свой ред осигуряват средства за използване на надеждни технологии за автоматизирано откриване, както и до безплатни технологии за автоматизирано откриване, намаляващи тежестта върху тях. Освен това доставчиците имат полза да подлежат на единен набор от ясни и еднакви правила.

Обработването на лични данни на ползвателите за целите на откриването, докладването и премахването на онлайн сексуално насилие над деца оказва значително въздействие върху правата на потребителите и може да бъде оправдано единствено с оглед на важността на предотвратяването и борбата срещу това насилие. В резултат на това вземането на решението дали да се извършват тези дейности по принцип не може да бъде оставено на доставчиците; то е по-скоро от компетентността на законодателя. Независимо от това, всички задължения трябва да бъдат тясно насочени както в техния личен, така и в материалният им обхват, и да бъдат съчетани с подходящи предпазни мерки, за да не засягат същността на правата и да бъдат пропорционални. Затова в настоящото предложение се определят правила, които отговарят на тези изисквания, като се определят ограничения и предпазни мерки, диференцирани по отношение на потенциалното въздействие върху изложените на риск основни права, като по принцип нарастват в зависимост от видовете услуги и от това дали мерките имат за цел да се разкрива разпространението на известни материали със сексуално насилие над деца, разпространението на нови такива материали или установяването на контакт с деца (сприятеляване с цел сексуална злоупотреба).

Както беше посочено, откриването на сприятеляване с цел сексуална злоупотреба би оказало положително въздействие върху основните права на потенциалните жертви, особено като допринесе за предотвратяването на насилието; ако бъдат предприети бързи действия, може дори да се предотврати нанасянето на вреда на детето. В същото време процесът на откриване по принцип е свързан с най-голяма степен на вмешателство по отношение на ползвателите (в сравнение с откриването на разпространението на известни и нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца), тъй като изисква автоматично преглеждане на текстовете в междуличностните съобщения. В това отношение е важно да се има предвид, че такова преглеждане често е единственият възможен начин за откриването на сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и че използваната технология не „разбира“ съдържанието на комуникациите, а по-скоро търси известни, предварително определени модели, които свидетелстват за потенциално сприятеляване с цел сексуална злоупотреба. Освен това технологиите за откриване вече притежават висока степен на точност 32 , въпреки че продължават да са необходими човешки надзор и преглед, а индикаторите за сприятеляване с цел сексуална злоупотреба стават все по-надеждни с времето, тъй като алгоритмите се учат.

Въпреки това, въпросните намеси остават силно чувствителни. В резултат на това, макар че вече се прилагат строги ограничения и предпазни мерки по отношение на откриването на известни материали със сексуално насилие над деца, те са още по-строги за нови такива материали, и особено строги по отношение на откриването на сприятеляване с цел сексуална злоупотреба. Те включват коригирани критерии за налагане на заповедите за откриване, по-ограничен период на прилагане на тези заповеди и засилени изисквания за докладване през този период. Освен това с предложението се определят и строги механизми за надзор, които включват изисквания относно независимостта и правомощията на националните органи, натоварени с издаването на заповеди и наблюдаването на тяхното изпълнение, както и подпомагаща и консултативна роля на Центъра на ЕС. Центърът на ЕС допринася и като предоставя на доставчиците не само точни и надеждни индикатори, но и подходящи технологии, и оценява докладите от доставчици за потенциално онлайн сексуално насилие над деца. По този начин с предложението се спомага Центърът на ЕС да сведе до минимум риска от погрешно откриване и докладване. Освен това се предприемат различни мерки за осигуряване на ефективна правна защита както за доставчиците, така и за ползвателите.

Макар и различно по своята същност и като цяло свързано с вмешателство в по-малка степен, новосъздаденото правомощие за издаване на заповеди за премахване по отношение на известни материали със сексуално насилие над деца определено засяга и основните права, най-вече тези на засегнатите потребители, свързани със свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията. В това отношение също е предвиден набор от ограничения и предпазни мерки, вариращи от определяне на ясни и стандартизирани правила до осигуряване на правна защита, и от гарантиране на независимостта на издаващите органи до прозрачност и ефективен надзор.

Всички споменавания на основни права в предложения регламент следва да се разбират като отнасящи се единствено за основните права, признати от правото на Съюза, т.е. залегналите в Хартата и признатите като общи принципи на правото на Съюза 33 .

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Отражението на предложението върху бюджета ще бъде покрито от отпуснатите средства, предвидени в Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., по финансовите пакети на фонд „Вътрешна сигурност“, както е описано подробно в законодателната финансова обосновка, придружаваща настоящото предложение за регламент, доколкото то попада в настоящата бюджетна перспектива. Това отражение изисква и препрограмиране на функция 7 от финансовата перспектива.

Придружаващата настоящото предложение за регламент законодателна финансова обосновка обхваща отражението върху бюджета за самия регламент.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

Програмата за мониторинг на резултатите, ефекта и въздействието на предложения регламент е определена в член 83 от него и е описана по-подробно в оценката на въздействието. В програмата са определени различни показатели, които да се използват за наблюдение на постигането на оперативните цели и прилагането на регламента.

Комисията ще направи оценка и ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад най-късно пет години след влизането в сила на регламента и на всеки шест години след това. Въз основа на констатациите в доклада, по-специално относно това дали са останали необхванати от Регламента въпроси, които имат значение на практика, и като се има предвид технологичното развитие, Комисията ще направи оценка на необходимостта от преработване на приложното поле на Регламента. Ако е необходимо, Комисията ще представи предложения за адаптиране на регламента.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Предложеният регламент се състои от два основни елемента: първо, с него на доставчиците се налагат задължения относно разкриването, докладването, отстраняването и блокирането на известни и нови материали със сексуално насилие над деца, както и установяването на контакт с деца, независимо от технологията, използвана в онлайн обмена, и второ, създава се Център на ЕС по въпросите на сексуалното насилие над деца като децентрализирана агенция, който да даде възможност за прилагането на новия регламент.

Глава I съдържа общи разпоредби, включително предмета и обхвата на регламента (член 1) и определенията на основните термини, използвани в него (член 2). Споменаването на „материали, съдържащи сексуално насилие над деца“ се основава на съответните термини, определени в Директивата относно сексуалното насилие над деца, а именно детска порнография и порнографско представление, и има за цел да обхване всички материали, включени в нея, доколкото тези материали могат да бъдат разпространявани чрез въпросните услуги (на практика обикновено под формата на видео и снимки). Определението е в съответствие с онова, което се съдържа във временния регламент. Същото се отнася и за определенията за „установяване на контакт с деца“ и „онлайн сексуално насилие над деца“. За определянето на няколко други термина предложението се основава на определения, съдържащи се в други актове на правото на Съюза или предложения за актове, по-специално в Европейския кодекс за електронни съобщения (ЕКЕС) 34 и предложението за законодателен акт за цифровите услуги.

С Глава II се въвеждат единни задължения, приложими за всички доставчици на хостинг услуги или на междуличностни съобщителни услуги, предлагащи такива услуги на цифровия единен пазар на ЕС, да извършват оценка на рисковете от злоупотреба с техните услуги за разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или за установяване на контакт с деца (заедно дефинирани като „онлайн сексуално насилие над деца“). Тя включва и целенасочени задължения за някои доставчици да откриват такова насилие, да докладват за него чрез Центъра на ЕС, да премахват онлайн материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, или да забраняват достъпа до такива материали или да ги блокират, когато им бъде разпоредено.

С Раздел 1 се създават гореспоменатите задължения за оценка на риска за доставчиците на хостинг услуги или междуличностни съобщителни услуги (член 3). Той също така изисква доставчиците да предприемат съобразени с нуждите и пропорционални мерки за намаляване на установените рискове (член 4) и да докладват на определените от държавите членки координиращи органи за резултатите от оценката на риска и за предприетите мерки за смекчаване на последиците (член 5). И накрая, с този раздел се налагат целеви задължения на магазините за софтуерни приложения да преценяват, за всяко приложение, за което посредничат, дали съществува риск да бъде използвано за целите на установяване на контакт с деца, и ако случаят е такъв и рискът е значителен, да предприемат разумни мерки за установяване на ползвателите — деца и да предотвратяват достъпа им до приложението (член 6).

С Раздел 2 се оправомощават координиращите органи, които са узнали, чрез оценка на риска или по друг начин, за доказателства, че дадена услуга за хостинг или междуличностна съобщителна услуга е изложена на значителен риск от злоупотреба с цел онлайн сексуално насилие над деца, да поискат от компетентния съдебен или независим административен орган да издаде заповед, задължаващо съответния доставчик да открива въпросните материали с онлайн сексуално насилие над деца в съответната услуга (членове 7 и 8). Разделът съдържа набор от допълнителни мерки, като например такива, които гарантират, че доставчиците имат право да оспорват получените заповеди (член 9). В него се определят и изисквания и предпазни мерки, за да се гарантира, че откриването се извършва ефективно и в същото време балансирано и пропорционално (член 10). И накрая, с този раздел се предоставя на Комисията правомощието да приема насоки за прилагането на членове 7—10 (член 11).

Раздел 3 задължава доставчиците на услуги за хостинг или междуличностни съобщителни услуги, които са узнали, независимо от начина, по който са узнали, за случай на потенциално онлайн сексуално насилие над деца в техните услуги, предоставяни в Съюза, да докладват незабавно за това на Центъра на ЕС (член 12) и посочва изискванията, на които трябва да отговаря съответният доклад (член 13).

С Раздел 4 координиращите органи се оправомощават да изискват от компетентния съдебен или независим административен орган да издаде заповед, задължаваща доставчика на хостинг услуги да премахне материалите със сексуално насилие над деца от своите услуги или да забрани достъпа до тях във всички държави членки, като се посочват изискванията, на които заповедта трябва да отговаря (член 14). Когато доставчиците открият онлайн сексуално насилие над деца, те не са задължени съгласно законодателството на Съюза да премахват такива материали. Въпреки това, предвид очевидно незаконния характер на повечето случаи на онлайн сексуално насилие над деца и риска от загуба на освобождаването от отговорност, предвидено в Директивата за електронната търговия и в предложението за законодателен акт за цифровите услуги, доставчиците обикновено избират да премахнат тези материали (или да забранят достъпа до тях). Когато доставчикът не премахне по собствено желание онлайн материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, координиращите органи могат да наложат премахване чрез издаване на заповед за това. С този член се изисква също така доставчиците на хостинг услуги, които са получили такава заповед, да уведомят предоставилия материала ползвател, при спазване на изключения, имащи за цел да не се пречи на дейности за превенция, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления за сексуално насилие над деца. Регламентирани са и други мерки, като например правна защита (член 15). Съдържащите се в този раздел правила са инспирирани от правилата в Регламента за терористично съдържание онлайн (Регламент 2021/784).

С раздел 5 на координиращите органи се дава право да изискват от компетентния съдебен или независим административен орган да издаде заповед, задължаваща доставчика на услуги за достъп до интернет да забрани достъпа до URL адреси, посочвайки конкретни елементи от съдържащи сексуално насилие над деца материали, които не могат да бъдат отстранен при източника (членове 16 и 17). Член 18 гарантира, inter alia, че доставчиците, които са получили такава заповед за блокиране, имат право да я оспорват и че защитата на ползвателите също е гарантирана, включително чрез искания за преоценка от страна на координиращите органи. Тези членове, в съчетание с разпоредбите за надеждно идентифициране на материали, съдържащи сексуално насилие над деца (член 36) и за качеството на данните (член 46), определят условията и предпазните мерки във връзка с такива заповеди, като гарантират, че те са ефективни, а също и балансирани и пропорционални.

В раздел 6 се предвижда освобождаване от наказателна отговорност за деяния, свързани със сексуално насилие над деца, за доставчиците на съответни услуги на информационното общество, извършващи дейности за изпълнение на настоящия регламент (член 19). Целта на този принцип е да се предотврати рискът от подвеждане под отговорност съгласно националното наказателно право за поведение, изисквано съгласно настоящия регламент.

С раздел 6 също така се създават специфични права за жертвите, чиито изображения и видеоклипове със сексуално насилие над деца могат да се разпространяват онлайн дълго след приключването на физическото насилие. С член 20 на жертвите на сексуално насилие над деца се предоставя право да получат от Центъра на ЕС, чрез координиращия орган по местоживеене, информация относно съобщенията за известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, които ги изобразяват. В член 21 се определя правото на жертвите да потърсят съдействие от съответните доставчици на хостинг услуги или чрез координиращия орган по местоживеене — подкрепата на Центъра на ЕС, когато се опитват да постигнат премахване на такъв материал или забрана на достъпа до него.

В този раздел също така са изброени изчерпателно целите, за които доставчиците на хостинг услуги или междуличностни съобщителни услуги трябва да съхраняват данни за съдържанието и други данни, обработвани във връзка с мерките, предприети за спазване на настоящия регламент, както и личните данни, генерирани чрез такава обработка, като се определят серия от предпазни мерки и гаранции, включително максимален срок на съхранение от 12 месеца (член 22).

И накрая, в него се определя задължението за доставчиците на съответните услуги на информационното общество да създадат единно звено за контакт, което да улеснява пряката комуникация със съответните държавни органи (член 23), както и задължението за такива доставчици, които не са установени в никоя държава членка, но предлагат своите услуги в ЕС, да определят законен представител в ЕС, за да се улесни правоприлагането (член 24).

Глава III съдържа разпоредби относно изпълнението и прилагането на настоящия регламент. В раздел 1 се определят разпоредби относно националните компетентни органи, по-специално координиращите органи, които са основните национални органи, определени от държавите членки за последователното прилагане на настоящия регламент (член 25). Координиращите органи, както и останалите определени компетентни органи, трябва да са независими във всяко отношение, подобно на съд, и да изпълняват задачите си безпристрастно, прозрачно и своевременно (член 26).

С Раздел 2 на координиращите органи се предоставят специфични правомощия за разследване и правоприлагане по отношение на доставчиците на съответни услуги на информационното общество, които са под юрисдикцията на държавата членка, определила координиращите органи (членове 27—30). Тези разпоредби са вдъхновени най-вече от разпоредбите на предложението за законодателен акт за цифровите услуги. В този раздел се предвиждат и правомощия за наблюдение на спазването на настоящия регламент чрез извършване на търсения за материали, съдържащи сексуално насилие над деца (член 31), и за изпращане на известия до доставчиците на хостинг услуги, за да се сигнализира за наличието на известни материали със сексуално насилие над деца в техните услуги (член 32).

Раздел 3 включва допълнителни разпоредби относно изпълнението и санкциите, като определя, че държавите членки, в които е основното място на стопанска дейност на доставчика на съответните услуги на информационното общество (или на неговия законен представител) са компетентни да прилагат и налагат изпълнението на настоящия регламент (член 33). С него се осигурява и възможност координиращите органи да получават жалби срещу такива доставчици за предполагаеми нарушения на техните задължения, предвидени в настоящия регламент (член 34). Освен това държавите членки трябва да определят правила относно санкциите, приложими при нарушаване на тези задължения (член 35).

Раздел 4 съдържа разпоредби относно сътрудничеството между координиращите органи на равнището на ЕС. В него се определят правила относно оценката на материалите или разговорите, за да се потвърди, че представляват онлайн сексуално насилие над деца, което е задача, запазена за координиращите органи, други национални независими административни органи или националните съдилища, както и за представянето на резултатите от тази оценка на Центъра на ЕС, за генерирането на индикатори или, когато става въпрос за URL адреси — за включването им в съответния списък (член 36). Разделът съдържа и правила за трансгранично сътрудничество между координиращите органи (член 37) и предвижда възможността те да предприемат съвместни разследвания, когато е уместно, с подкрепата на Центъра на ЕС (член 38). Тези разпоредби също са вдъхновени от предложението за законодателен акт за цифровите услуги. И накрая, този раздел предвижда общи правила за сътрудничество на равнището на ЕС и за надеждна и сигурна система за обмен на информация в подкрепа на комуникацията между съответните страни (член 39).

Глава IV се отнася за Центъра на ЕС. Разпоредбите в тази глава се основават на общия подход на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции.

С Раздел 1 се създава Център на ЕС по въпросите на сексуалното насилие над деца (EUCSA) като децентрализиран център на Съюза (член 40) и се уреждат правният статут на този център и неговото седалище (членове 41 и 42). За да може центърът да постигне всичките си цели, е от ключово значение той да бъде разположен там, където се намира най-близкият му партньор — Европол. За сътрудничеството между Центъра на ЕС и Европол общото местоположение би донесло ползи, от разширени възможности за обмен на данни до по-големи възможности за създаване на център за знания по въпросите на сексуалното насилие над деца чрез привличане на специализиран персонал и/или външни експерти. Освен това този персонал ще има повече възможности за кариерно развитие, без да е необходимо да променя местоположението си. Също така това би позволило на Центъра на ЕС, макар и да е независим субект, да разчита на помощни услуги от страна на Европол (човешки ресурси, информационни технологии, включително киберсигурност, комуникации). Споделянето на такива помощни услуги е по-ефективно от гледна точка на разходите и осигурява по-добра професионална услуга, отколкото ако те се дублират, като бъдат създадени от нулата за сравнително малък субект, какъвто ще бъде Центърът на ЕС.

В раздел 2 са определени задачите на Центъра на ЕС съгласно настоящия регламент. Те включват подкрепа за координиращите органи, улесняване на процесите на оценка на риска, откриване, докладване, премахване и блокиране, както и подпомагане на генерирането и обмена на знания и експертен опит (член 43). Центърът на ЕС е упълномощен да създава и поддържа бази данни с индикатори за онлайн сексуално насилие над деца (член 44) и с доклади (член 45) и да предоставя на съответните страни такъв достъп до базите данни с индикатори, какъвто е необходим, при спазване на посочените условия и предпазни мерки (член 46). С този раздел също така се оправомощава Комисията да приема делегирани актове за допълване на настоящия регламент във връзка с тези бази данни (член 47).

В допълнение в раздела се пояснява, че се планира Центърът на ЕС да действа като специален канал за докладване за целия ЕС, като получава от всички доставчици на хостинг услуги или междуличностни съобщителни услуги доклади за потенциално онлайн сексуално насилие над деца, изготвени съгласно настоящия регламент, оценява ги, за да определи дали не са явно неоснователни, и препраща онези доклади, които не са явно неоснователни, на Европол и на компетентните правоприлагащи органи на държавите членки (член 48). Накрая, в този раздел се определя, че за да се улесни мониторингът на спазването на настоящия регламент, Центърът на ЕС може при определени обстоятелства да извършва онлайн търсене на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или да уведомява съответните доставчици на хостинг услуги за такива материали, с искане за доброволното им премахване или забрана на достъпа до тях (член 49). Центърът на ЕС е упълномощен също и да предоставя подходящи технологии за изпълнение на заповедите за откриване и да действа като информационен и експертен център, като събира информация, извършва и подпомага научни изследвания и обмен на информация в областта на онлайн сексуалното насилие над деца (член 50).

С раздел 3 се позволява Центърът на ЕС да обработва лични данни за целите на настоящия регламент при спазване на правилата за обработване на такива данни, определени в настоящия регламент и в други актове на правото на Съюза по този въпрос (член 51).

С раздел 4 се установяват канали за сътрудничество, свързващи Центъра на ЕС с координиращите органи чрез определянето на национални служители за контакт (член 52); с Европол (член 53) и с евентуални партньорски организации, като например Международната асоциация на горещите линии в интернет (INHOPE) за докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца (член 54).

В раздел 5 се определя административната и управленската структура на Центъра на ЕС (член 55), като се посочват съставът, структурата, задачите, честотата на заседанията и правилата за гласуване на неговия управителен съвет (членове 56—60); съставът, процедурата за назначаване, задачите и правилата за гласуване на неговия изпълнителен съвет (членове 61—63), както и процедурата за назначаване на неговия изпълнителен директор и задачите му (членове 64 и 65). Като се имат предвид техническото естество и бързото развитие на технологиите, използвани от доставчиците на съответни услуги на информационното общество, и в подкрепа на участието на Центъра на ЕС в мониторинга и прилагането на настоящия регламент в във връзка с това, с този раздел се създава Комитет по технологии в рамките на Центъра на ЕС, съставен от технически експерти и изпълняващ консултативна функция (член 66).

В раздел 6 са уредени създаването и структурата на бюджета (член 67), финансовите правила, приложими за Центъра на ЕС (член 68), правилата за представяне, изпълнение и контрол на бюджета на Центъра на ЕС (член 69), както и представянето на отчетите и освобождаването от отговорност (член 70).

Раздели 7 и 8 съдържат заключителни разпоредби относно състава и статута на персонала на Центъра на ЕС, езиковия режим, прозрачността и съобщенията относно неговата дейност, мерките за борба с измамите, договорната и извъндоговорната отговорност, възможността за административни разследвания, споразумението за седалището и условията на работа, както и началото на дейността на Центъра на ЕС (членове 71—82).

В Глава V се определят задълженията за събиране на данни и докладване за прозрачност. Съгласно нея се изисква Центърът на ЕС, координиращите органи и доставчиците на хостинг услуги, на междуличностни съобщителни услуги и на услуги за достъп до интернет да събират обобщени данни, свързани с тяхната дейност съгласно настоящия регламент, и да предоставят съответната информация на Центъра на ЕС (член 83), както и да докладват ежегодно пред широката общественост и на Комисията за своята дейност (член 84).

Глава VI съдържа заключителните разпоредби на настоящия регламент. Те се отнасят до периодичната оценка на регламента и на дейността на Центъра на ЕС (член 85); до приемането на делегирани актове и актове за изпълнение в съответствие с член 290 и съответно член 291 от ДФЕС (членове 86 и 87); отмяната на временния регламент (Регламент 2021/1232) (член 88) и накрая влизането в сила на настоящия регламент и неговото прилагане (член 89).

2022/0155 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 35 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 36 ,

като взеха предвид становището на Европейския комитет по защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните 37 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Услугите на информационното общество станаха много важни за комуникацията, изразяването, събирането на информация и много други аспекти на съвременния живот, включително за децата, но също и за извършителите на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца. Тези престъпления, които са предмет на определени на равнището на Съюза минимални правила, са много тежки, трябва да бъдат предотвратявани и срещу тях да се води ефективна борба, за да се защитят правата и благоденствието на децата, както се изисква съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и за да се защити обществото като цяло. Ползвателите на услуги на информационното общество, предлагани в Съюза, следва да могат да разчитат, че съответните услуги могат да се използват безопасно, особено от деца.

(2)Предвид централното значение на съответните услуги на информационното общество, тези цели могат да бъдат постигнати единствено чрез гарантиране, че доставчиците, предлагащи такива услуги в Съюза, се държат отговорно и предприемат разумни мерки за свеждане до минимум на риска от злоупотреба с техните услуги с цел сексуално насилие над деца, като тези доставчици често са единствените субекти, които са в състояние да предотвратят това насилие и да се борят с него. Предприетите мерки следва да бъдат целенасочени, внимателно балансирани и пропорционални, за да се избегнат всякакви неоправдани отрицателни последици за лицата, които използват услугите за законни цели, по-специално за упражняването на основните им права, защитени съгласно правото на Съюза, т.е. правата, залегнали в Хартата и признати като общи принципи на правото на Съюза, така че да се избегне налагането на прекомерна тежест за доставчиците на услугите.

(3)Държавите членки все по-често въвеждат или обмислят въвеждането на национални закони за предотвратяване и борба с онлайн сексуалното насилие над деца, по-специално чрез налагане на изисквания към доставчиците на съответните услуги на информационното общество. Поради присъщия трансграничен характер на интернет и съответното предоставяне на услуги тези национални законодателства, които се различават, оказват пряко отрицателно въздействие върху вътрешния пазар. За да се повиши правната сигурност, да се премахнат произтичащите от това пречки за предоставянето на услугите и да се осигурят еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар, необходимите хармонизирани изисквания следва да бъдат определени на равнището на Съюза.

(4)Поради това настоящият регламент следва да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар, като определи ясни, единни и балансирани правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца по начин, който е ефективен и зачита основните права на всички засегнати страни. Предвид бързо променящия се характер на съответните услуги и на технологиите, използвани за предоставянето им, тези правила следва да бъдат установени по технологично неутрален и ориентиран към бъдещето начин, за да не се възпрепятстват иновациите.

(5)За да се постигнат целите на настоящия регламент, той следва да обхваща доставчиците на такива услуги, с които може да се злоупотреби с цел онлайн сексуално насилие над деца. Тези услуги следва да включват обществено достъпните междуличностни съобщителни услуги, като услуги за съобщения и уеб-базирана поща, доколкото тези услуги са обществено достъпни, тъй като с тях все повече се злоупотребява за такава цел. Понеже услугите, които позволяват директен междуличностен и интерактивен обмен на информация само като второстепенна допълнителна функция, неразривно свързана с друга услуга — например чат и подобни функции като част от игри, споделяне на изображения и видео хостинг — в същата степен са изложени на риск от злоупотреба, те също следва да бъдат обхванати от настоящия регламент. Като се имат предвид обаче присъщите разлики между разнообразните съответни услуги на информационното общество, обхванати от настоящия регламент, и свързаните с тях различни рискове с тези услуги да се злоупотребява с цел онлайн сексуално насилие над деца, както и различната способност на съответните доставчици да предотвратяват и да се борят с подобни злоупотреби, наложените на доставчиците на тези услуги задължения следва да бъдат диференцирани по подходящ начин.

(6)Онлайн сексуалното насилие над деца често включва злоупотреба с услуги на информационното общество, предлагани в Съюза от доставчици, установени в трети държави. За гарантиране на ефективността на установените в настоящия регламент правила, както и еднакви условия на конкуренция в рамките на вътрешния пазар, тези правила следва да се прилагат за всички доставчици, които предлагат услуги в Съюза, независимо от тяхното място на стопанска дейност или местопребиваването, при наличие на съществена връзка със Съюза.

(7)Настоящият регламент не следва да засяга правилата, произтичащи от други актове на Съюза, по-специално Директива 2011/93 на Европейския парламент и на Съвета 38 , Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 39 и Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета 40 [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО], Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  41 , , Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 42 и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 43 .

(8)Настоящият регламент следва да се счита за lex specialis във връзка с общоприложимата уредба, установена в Регламент (ЕС) …/… [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО], с който се определят хармонизирани правила за предоставянето на определени услуги на информационното общество на вътрешния пазар. Правилата, предвидени в Регламент (ЕС) …/… [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО], се прилагат по отношение на въпроси, които не са уредени или са уредени непълно в настоящия регламент.

(9)С член 15, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО се позволява държавите членки да приемат законодателни мерки, за да ограничат обхвата на правата и задълженията, предвидени в някои специфични разпоредби на посочената директива относно поверителността на съобщенията, когато такова ограничаване представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на демократично общество, inter alia, за да се предотвратят, разследват, разкриват и преследват престъпления, при условие, че са изпълнени определени условия, включително спазване на Хартата. Прилагайки изискванията на посочената разпоредба по аналогия, настоящият регламент следва да ограничи упражняването на правата и задълженията, предвидени в член 5, параграфи 1 и 3 и член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, дотолкова, доколкото е строго необходимо за изпълнение на заповеди за откриване, издадени в съответствие с настоящия регламент, с цел предотвратяване и борба с онлайн сексуалното насилие над деца.

(10)В интерес на яснотата и последователността определенията, предвидени в настоящия регламент, следва, когато е възможно и целесъобразно, да се основават на съответните определения, съдържащи се в други актове на правото на Съюза, като например Регламент (ЕС).../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО], и да са в съответствие с тях.

(11)Следва да се счита, че съществена връзка със Съюза е налице, когато съответните услуги на информационното общество имат място на стопанска дейност в Съюза или, при липса на такова — въз основа на наличието на значителен брой ползватели в една или повече държави членки или на насочването на дейностите към една или повече държави членки. Насочването на дейностите към една или няколко държави членки следва да се определи въз основа на всички съответни обстоятелства, включително фактори като използването на език или на валута, които обикновено се използват в тази държава членка, или възможността за поръчване на продукти или услуги или използването на национален домейн от първо ниво. Насочването на дейности към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на софтуерно приложение в съответния национален магазин за софтуерни приложения, от предоставянето на местна реклама или реклама на езика, използван в тази държава членка, или от начина на управляване на връзките с клиентите, например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на езика, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки, както е посочено в член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета 44 . Самата техническа достъпност на уебсайт от Съюза не следва да се счита за установяване на съществена връзка със Съюза.

(12)От съображения за последователност и технологична неутралност терминът „материал, съдържащ сексуално насилие над деца“ следва за целите на настоящия регламент да се определи като отнасящ се до всякакъв вид материали, представляващи детска порнография или порнографско представление по смисъла на Директива 2011/93/ЕС, които могат да бъдат разпространявани чрез използване на хостинг услуги или междуличностни съобщителни услуги. Понастоящем такива материали обикновено се състоят от изображения или видеоклипове, без обаче да се изключва възможността да приемат други форми, особено с оглед на бъдещото технологично развитие.

(13)Терминът „онлайн сексуално насилие над деца“ следва да обхваща разпространението не само на материали, които преди това са били открити и потвърдени като съдържащи сексуално насилие над деца („известен“ материал), но и на материали, които не са били открити преди това, и които вероятно представляват материали, съдържащи сексуално насилие над деца, но все още не са потвърдени като такива („нов“ материал), както и дейности, представляващи установяване на контакт с деца („сприятеляване с цел сексуална злоупотреба“). Това е необходимо, за да се преодолеят не само насилието в миналото, повторното превръщане в жертва и свързаното с това нарушаване на правата на жертвите, като например правата на неприкосновеност на личния живот и на защитата на личните данни, но и за справяне с неотдавнашното, продължаващото и предстоящото насилие, за да се предотврати то във възможно най-голяма степен, да се защитят ефективно децата и да се увеличи вероятността жертвите да бъдат спасени и извършителите да бъдат спрени.

(14)С цел да се сведе до минимум рискът от злоупотреба с техните услуги за разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или за установяване на контакт с деца, доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги следва да оценяват този риск за всяка от услугите, които предлагат в Съюза. Като насока за тяхната оценка на риска следва да се предостави неизчерпателен списък на елементите, които трябва да се вземат предвид. За да се даде възможност за вземане под внимание в пълна степен на специфичните характеристики на предлаганите от доставчиците услуги, те следва да имат право да вземат предвид допълнителни елементи, когато това е уместно. Тъй като рисковете се развиват с течение на времето в зависимост от промените, като онези свързани с технологиите и с начините, по които въпросните услуги се предлагат и използват, е целесъобразно да се осигури редовно актуализиране на оценката на риска, а когато е необходимо — и по конкретни причини.

(15)Някои от тези доставчици на съответни услуги на информационното общество, попадащи в обхвата на настоящия регламент, може да са задължени да извършват оценка на риска също и съгласно Регламент (ЕС) .../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО] по отношение на информацията, която те съхраняват и разпространяват сред обществеността. За целите на настоящия регламент тези доставчици могат да използват тази оценка на риска и да я допълнят с по-конкретна оценка на рисковете техните услуги да бъдат използвани за онлайн сексуално насилие над деца, изисквана с настоящия регламент.

(16)За предотвратяване и ефективна борба срещу онлайн сексуалното насилие над деца доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги следва да предприемат разумни мерки за намаляване на риска от злоупотреба с техните услуги за такова насилие, установен чрез оценката на риска. Доставчиците, които са задължени да предприемат мерки за намаляване на риска съгласно Регламент (ЕС).../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО], може да вземат предвид до каква степен предприетите за изпълнение на това задължение мерки, които може да включват целенасочени действия за защита на правата на детето, включително инструменти за проверка на възрастта и родителски контрол, могат да послужат също и за справяне с риска, установен при специфичната оценка на риска съгласно настоящия регламент, и до каква степен може да са необходими допълнителни целенасочени мерки за намаляване на риска, за да се спази настоящият регламент.

(17)За да се даде възможност за иновации и да се гарантира пропорционалност и технологична неутралност не следва да се изготвя изчерпателен списък на задължителните мерки за намаляване на риска. Вместо това на доставчиците следва да се предостави известна гъвкавост да проектират и прилагат мерки, съобразени с установения риск, характеристиките на предоставяните от тях услуги и начина, по който се използват тези услуги. По-специално доставчиците са свободни да разработват и прилагат, в съответствие с правото на Съюза, мерки, основаващи се на техните съществуващи практики за откриване на онлайн сексуално насилие над деца в услугите си, и да посочват като част от докладването за риска своето желание и готовност евентуално да им бъде издадена заповед за откриване съгласно настоящия регламент, ако компетентният национален орган счете това за необходимо.

(18)За да се гарантира постигането на целите на настоящия регламент, тази гъвкавост следва да бъде подчинена на необходимостта от спазване на правото на Съюза, и по-специално на изискванията на настоящия регламент относно мерките за намаляване на риска. Поради това когато разработват и прилагат мерките за намаляване на риска, доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги следва да отдават значение не само на гарантирането на тяхната ефективност, но и на избягването на всякакви неоправдани отрицателни последици за други засегнати страни, по-специално за упражняването на основните права на ползвателите. С цел да се гарантира пропорционалност, при определянето какви мерки за намаляване на риска е разумно да се предприемат в дадена ситуация, следва да се вземат предвид и финансовите и технологичните възможности и размерът на съответния доставчик. При избора на подходящи мерки за намаляване на риска доставчиците следва надлежно да вземат под внимание най-малко изброените в настоящия регламент възможни мерки, както и други мерки, когато е целесъобразно, като например мерки, основани на най-добрите практики в сектора, включително въведените чрез сътрудничество за саморегулиране, както и мерките, които се съдържат в насоките на Комисията. Когато след старателно извършена или актуализирана оценка на риска не е открит риск, не следва да се изисква доставчиците да предприемат мерки за намаляване на риска. 

(19)Предвид ролята им на посредници, улесняващи достъпа до софтуерни приложения, с които може да се злоупотребява с цел онлайн сексуално насилие над деца, доставчиците на магазини за софтуерни приложения следва да бъдат задължени да предприемат определени разумни мерки за оценка и намаляване на този риск. Доставчиците следва да направят тази оценка старателно, като полагат разумни усилия при дадените обстоятелства, като вземат предвид, inter alia, естеството и степента на този риск, както и своите финансови и технологични възможности и размери, и си сътрудничат с доставчиците на услугите, предлагани чрез софтуерното приложение, когато това е възможно.

(20)С оглед осигуряване на ефективна превенция и борба срещу онлайн сексуалното насилие над деца, когато мерките за намаляване на риска се считат за недостатъчни за ограничаването на риска от злоупотреба с определена услуга за целите на такова насилие, координиращите органи, определени от държавите членки съгласно настоящия регламент, следва да бъдат оправомощени да изискват издаването на заповеди за откриване. За да се избегне всякаква неправомерна намеса в основните права и за да се гарантира пропорционалност, това правомощие следва да се подчинява на внимателно балансиран набор от ограничения и предпазни мерки. Например като се има предвид, че материалите със сексуално насилие над деца обикновено се разпространяват чрез хостинг услуги и обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги, както и че установяване на контакт с деца се извършва най-вече в обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги, следва да е възможно заповеди за откриване да се отправят само към доставчиците на такива услуги.

(21)Освен това, като част от тези ограничения и предпазни мерки, заповеди за откриване следва да се издават само след старателна и обективна оценка, довела до установяване на значителен риск с конкретната услуга да се злоупотреби за даден вид онлайн сексуално насилие над деца, обхванат от настоящия регламент. Един от елементите, които трябва да се вземат предвид в това отношение, е вероятността услугата да се използва в значителна степен, т.е. извън изолирани и относително редки случаи, за такова насилие. Критериите следва да варират, така че да се отчитат различните характеристики на различните видове онлайн сексуално насилие над деца и различните характеристики на услугите, използвани за извършване на такова насилие, както и съответната различна степен на вмешателство на мерките, които трябва да бъдат предприети за изпълнение на заповедта за откриване.

(22)Установяването на такъв значителен риск обаче само по себе си следва да е недостатъчно, за да оправдае издаването на заповед за откриване, като се има предвид, че в такъв случай заповедта може да доведе до непропорционални отрицателни последици за правата и законните интереси на други засегнати страни, по-специално за упражняването на основните права на ползвателите. Поради това следва да се гарантира, че заповеди за откриване могат да се издават само след като координиращите органи и компетентният съдебен орган или независим административен орган обективно и старателно са преценили, установили и претеглили за всеки отделен случай не само вероятността и сериозността на потенциалните последици от злоупотреба с услугата за разглеждания вид онлайн сексуално насилие над деца, но също и вероятността и сериозността на евентуални отрицателни последици за други засегнати страни. За да се избегне налагането на прекомерна тежест, за оценката следва също така да се вземат под внимание финансовите и технологичните възможности и размерът на съответния доставчик.

(23)Освен това, за да се избегне неправомерна намеса в основните права и да се гарантира пропорционалност, когато се установи, че тези изисквания са изпълнени и трябва да бъде издадена заповед за откриване, следва да се осигури целенасоченост и конкретност на тази заповед, така че да се гарантира, че евентуалните отрицателни последствия за засегнатите страни не надхвърлят строго необходимото за ефективно справяне с установения значителен риск. Това следва да се отнася по-специално до ограничаване на определена част или компонент на услугата, когато това е възможно, без да се засяга ефективността на мярката, като например на специфични видове канали на обществено достъпна междуличностна съобщителна услуга, или на конкретни ползватели или конкретни групи ползватели, доколкото те могат да бъдат взети отделно за целите на откриването, както и спецификацията на допълнителните предпазни мерки към вече изрично посочените в настоящия регламент, като например независим одит, предоставяне на допълнителна информация или достъп до данни, или засилен човешки надзор и преглед, както и допълнително ограничаване на продължителността на прилагане на заповедта за откриване, което координиращият орган счита за необходимо. За да се избегнат необосновани или непропорционални резултати, такива изисквания следва да се определят след обективна и старателна преценка за всеки отделен случай.

(24)Компетентният съдебен орган или компетентният независим административен орган, според случая съгласно подробните процедурни правила, определени от съответната държава членка, следва да е в състояние да взема информирано решение по исканията за издаване на заповеди за откриване. Това е особено важно, за да се гарантира необходимия справедлив баланс между застрашените основни права и последователен подход, особено във връзка с заповеди за откриване, отнасящи се до установяването на контакт с деца. Поради това следва да се предвиди процедура, която позволява на съответните доставчици, създадения с настоящия регламент Център на ЕС по въпросите на сексуалното насилие над деца („Център на ЕС“) и, когато това е предвидено в настоящия регламент, компетентния орган за защита на данните, определен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, да представят своите становища относно въпросните мерки. Те следва да направят това възможно най-скоро, предвид важната цел на обществения ред и необходимостта да се действа без неоправдано забавяне, за да се защитят децата. По-специално органите за защита на данните следва да направят всичко възможно, за да избегнат удължаването на определения в Регламент (ЕС) 2016/679 срок за предоставяне на становищата си в отговор на предварителна консултация. При това те по правило следва да могат да представят становищата си в рамките на този срок в ситуации, в които Европейският комитет по защита на данните вече е издал насоки относно технологиите, които доставчикът предвижда да внедри и използва, за да изпълни заповед за откриване, отправена към него съгласно настоящия Регламент.

(25)По отношение на нови услуги, т.е. услуги, които не са предлагани преди това в Съюза, обикновено липсват данни за потенциалната злоупотреба с услугата през последните 12 месеца. Като има това предвид и за да се гарантира ефективността на настоящия регламент, когато преценява дали да поиска издаването на заповед за откриване във връзка с такава нова услуга, координиращият орган следва да може да използва данни, произтичащи от равностойни услуги. Една услуга следва да се счита за равностойна, когато предоставя функционален еквивалент на въпросната услуга, като се вземат предвид всички съответни факти и обстоятелства, по-специално нейните основни характеристики и функционалности, начинът, по който се предлага и използва, потребителската база, приложимите общи условия и мерките за намаляване на риска, както и общият профил на остатъчния риск.

(26)Мерките, предприети от доставчиците на хостинг услуги и от доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги за изпълнение на отправените към тях заповеди за откриване, следва да са строго ограничени до определеното в настоящия регламент и в заповедите за откриване, издадени в съответствие с регламента. С цел да се гарантира ефективността на тези мерки, да се даде възможност за съобразени с нуждите решения, да се запази технологична неутралност и да се избегне заобикаляне на задълженията за откриване, мерките следва да се предприемат независимо какви технологии използват съответните доставчици във връзка с предоставянето на техните услуги. Поради това настоящият регламент предоставя на съответния доставчик избора на технологиите, които да използва, за да изпълни ефикасно заповедите за откриване, и това не следва да се разбира като насърчаване или разубеждаване да се използва дадена технология, при условие че технологиите и съпътстващите мерки отговарят на изискванията на настоящия регламент. Това включва използването на технология за криптиране от край до край, което е важен инструмент за гарантиране на сигурността и поверителността на съобщенията на ползвателите, включително на децата. При изпълнение на заповедта за откриване доставчиците следва да предприемат всички налични предпазни мерки, за да гарантират, че използваните от тях технологии не могат да бъдат използвани от тях или от техните служители за цели, различни от спазването на настоящия регламент, нито от трети страни, и по този начин да се избегне накърняването на сигурността и конфиденциалността на комуникациите на ползвателите.

(27)За да улесни спазването от страна на доставчиците на задълженията за откриване, Центърът на ЕС следва да им предостави безплатно технологии за откриване, които те може да изберат да използват единствено с цел изпълнение на адресираните до тях заповеди за откриване. Следва да се осъществят консултации с Европейския комитет по защита на данните относно тези технологии и начините, по които да се използват най-добре, за да се осигури спазване на приложимите правила на правото на Съюза относно защитата на личните данни. Съветите на Европейския комитет по защита на данните следва да се вземат предвид от Центъра на ЕС при съставянето на списъците с наличните технологии, а също и от Комисията при изготвянето на насоки относно прилагането на задълженията за откриване. Доставчиците може да използват технологиите, предоставени им от Центъра на ЕС или от други лица, или технологии, които са разработили сами, стига те да отговарят на изискванията на настоящия регламент.

(28)С цел постоянно да се оценява ефективността на технологиите за откриване и да се гарантира, че те са достатъчно надеждни, както и да се откриват фалшиви положителни резултати и да се избегне, доколкото е възможно, погрешно докладване на Центъра на ЕС, доставчиците следва да осигурят човешки надзор и, когато е необходимо, човешка намеса, съобразени с вида на технологиите за откриване и вида на въпросното онлайн сексуално насилие над деца. Този надзор следва да включва редовна оценка на процентите на фалшиви отрицателни и положителни резултати, генерирани от технологиите, въз основа на анализ на представителни извадки от анонимизирани данни. По-специално, когато става въпрос за откриване на установяването на контакт с деца в обществено достъпни междуличностни комуникации, доставчиците на услуги следва да осигурят редовен, специфичен и подробен човешки надзор и проверка на разговорите, идентифицирани от технологиите като включващи потенциално установяване на контакт с деца за сексуални цели.

(29)Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги са в уникална позиция да откриват потенциално онлайн сексуално насилие над деца, свързано с техните услуги. Информацията, която те могат да получат при предлагането на услугите си, често е незаменима за ефективното разследване и наказателно преследване на престъпленията, свързани със сексуално насилие над деца. Затова от тях следва да се изисква да докладват за потенциално онлайн сексуално насилие над деца в своите услуги винаги, когато узнаят за това, т.е. когато има разумни основания да се смята, че дадена дейност може да представлява такова насилие. Когато съществуват такива разумни основания, съмненията относно възрастта на потенциалната жертва не следва да възпрепятстват тези доставчици да подават доклади. В интерес на ефективността следва да е без значение по какъв начин те узнават за потенциално насилие. Това може да стане например чрез изпълнението на заповеди за откриване, чрез сигнализиране от страна на ползватели, от организации, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца, или чрез дейности, извършвани по собствена инициатива на доставчиците. Тези доставчици следва да докладват минимум информация, както е посочено в настоящия регламент, за да могат компетентните правоприлагащи органи да преценят дали да започнат разследване, когато е уместно, и следва да се уверят, че докладите са възможно най-пълни, преди да ги представят.

(30)За да се гарантира, че материалите, съдържащи онлайн сексуално насилие над деца, се премахват възможно най-бързо след откриването им, координиращите органи по място на стопанска дейност следва да имат правомощието да поискат от компетентните съдебни органи или от независими административни органи да издадат заповед за премахване, адресирана до доставчиците на хостинг услуги. Тъй като премахването на материал или блокирането на достъпа до него може да засегне правото на ползвателите, които са предоставили съответния материал, доставчиците следва да информират тези ползватели за причините за премахването, за да им дадат възможност да упражнят правото си на правна защита, при спазване на изключения, необходими, за да се избегне намеса в дейностите по предотвратяване, откриване, разследване и наказателно преследване на престъпления със сексуално насилие над деца.

(31)Правилата на настоящия регламент не следва да се разбират като засягащи изискванията по отношение на заповедите за премахване, установени в Регламент (ЕС) .../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО].

(32)Задълженията по настоящия регламент не се прилагат за доставчици на хостинг услуги, които не предлагат услугите си в Съюза. Такива услуги обаче все пак може да се използват за разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, до или от ползватели в Съюза, причинявайки вреда на децата и на обществото като цяло, дори ако дейността на доставчиците не е насочена към държавите членки и общият брой на ползвателите на тези услуги в Съюза е ограничен. Поради правни и практически причини може да е реално невъзможно да се принудят тези доставчици да премахнат материалите или да забранят достъпа до тях, дори и чрез сътрудничество с компетентните органи на третата държава, в която доставчиците са установени. Затова, в съответствие със съществуващите практики в няколко държави членки, следва да е възможно да се изисква от доставчиците на услуги за достъп до интернет да предприемат разумни мерки, за да блокират достъпа на ползвателите в Съюза до такива материали.

(33)В интерес на последователността, ефикасността и ефективността и за свеждане до минимум на риска от заобикаляне, такива заповеди за блокиране следва да се основават на списъка на URL адреси, водещи към конкретни елементи на потвърдено сексуално насилие над деца, съставен и предоставен на централно ниво от Центъра на ЕС въз основа на старателно проверени данни, подадени от съответните органи на държавите членки. За да се избегне предприемането на неоправдани и непропорционални мерки, особено такива, които неоснователно биха засегнали изложените на риск основни права, по-специално, освен правата на децата, свободата на изразяване и на информация на ползвателите и свободата на доставчиците на стопанска инициатива, следва да се предвидят подходящи предпазни мерки. По-специално следва да се гарантира, че не са неоснователни тежестите, наложени на съответните доставчици на услуги за достъп до интернет, че се преценяват внимателно необходимостта и пропорционалността на заповедите за блокиране също и след тяхното издаване, и че както засегнатите доставчици, така и засегнатите ползватели разполагат с ефективни средства за правна и друга защита.

(34)Като се има предвид, че придобиването, притежаването, съзнателното получаване на достъп и предаването на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, представляват престъпления съгласно Директива 2011/93/ЕС, е необходимо доставчиците на съответните услуги на информационното общество да бъдат освободени от наказателна отговорност, когато са въвлечени в такива дейности, доколкото тяхната дейност остава строго ограничена до необходимото за целите на спазването на задълженията им съгласно настоящия регламент и те действат добросъвестно.

(35)Разпространението на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, е престъпление, което засяга правата на изобразените жертви. Затова жертвите следва да имат право при поискване да получат от Центъра на ЕС, но чрез координиращите органи съответна информация дали известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, които изобразяват тях, са докладвани от доставчици на хостинг услуги или доставчици на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги в съответствие с настоящия регламент.

(36)Като се има предвид въздействието върху правата на жертвите, изобразени в такива известни материали със сексуално насилие над деца, и това, че доставчиците на хостинг услуги обикновено са способни да ограничат това въздействие, като помогнат да се гарантира, че материалите вече не са достъпни в техните услуги, тези доставчици следва да оказват съдействие на жертвите, които поискат въпросният материал да бъде премахнат или достъпът до него да бъде забранен. Съдействието следва да се ограничава до това, което разумно може да бъде поискано от съответния доставчик при дадените обстоятелства, като се вземат предвид такива фактори като съдържанието и обхвата на искането, стъпките, необходими за откриване на съответните известни материали със сексуално насилие над деца, и средствата, с които доставчикът разполага. Това съдействие може да се състои например в помощ за намирането на материалите, извършване на проверки и премахване на материалите или забрана на достъпа до тях. Като се има предвид, че извършването на дейностите, необходими за премахването или забраната на достъпа, може да бъде болезнено или дори травматично, както и сложно, жертвите следва също да имат право на подпомагане от Центъра на ЕС във връзка с това чрез координиращите органи.

(37)За да се гарантира ефективното управление на тези функции за подкрепа на жертвите, на тях следва да се осигури възможност да се свързват и да разчитат на най-достъпния за тях координиращ орган, който следва да предава всички съобщения между жертвите и Центъра на ЕС.

(38)С цел да се улесни упражняването на правото на жертвите на информация и на подкрепа, както и на съдействие за премахване на материали или забрана на достъпа до тях, на жертвите следва да се осигури възможност да посочат съответния материал или материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца, за който искат да получат информация или да бъде премахнат или достъпът до него да се забрани, като предоставят самото изображение/изображения или видеоматериал/и или URL адресите, водещи към конкретния материал или материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца, или чрез всяко друго представяне, което позволява недвусмислено идентифициране на въпросния материал или материали.

(39)За да се избегнат случаи на непропорционална намеса в правата на ползвателите на личен и семеен живот и на защита на личните данни, данните, свързани със случаи на потенциално онлайн сексуално насилие над деца, не следва да бъдат съхранявани от доставчиците на съответните услуги на информационното общество, освен когато това е необходимо за постигане на една или няколко от посочените в настоящия регламент цели, и не по-дълго, отколкото е необходимо в тази връзка, при спазване на подходяща максимална продължителност на съхранението. Тъй като тези изисквания относно съхранението са свързани само с настоящия регламент, те не следва да се разбират като засягащи възможността да се съхраняват съответни данни за съдържанието и данни за трафика в съответствие с Директива 2002/58/ЕО, или изпълнението на правно задължение за запазване на данни, което се отнася за доставчиците съгласно други актове на правото на Съюза или съгласно национално законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза.

(40)За улесняване на безпроблемната и ефективна комуникация чрез електронни средства, включително, когато е уместно, чрез потвърждаване на получаването на такива съобщения, свързани с въпроси, обхванати от настоящия регламент, от доставчиците на съответните услуги на информационното общество следва да се изисква да определят единно звено за контакт и да публикуват съответната информация, свързана с него, включително езиците, които трябва да се използват в съобщенията. За разлика от законния представител на доставчика, звеното за контакт следва да служи за оперативни цели и не следва да се изисква да има физическо местоположение. Следва да се определят подходящи условия във връзка с езиците за комуникация, които трябва да се посочат, за да се гарантира, че безпроблемната комуникация не е неоправдано усложнена. За доставчиците, които съгласно Регламент (ЕС) .../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО] са задължени да създадат звено за проверка на съответствието и да назначат служители по съответствието, един от тези служители по съответствието може да бъде определен като звено за контакт съгласно настоящия регламент, с цел да се улесни съгласуваното изпълнение на задълженията, произтичащи от двата документа.

(41)С цел да се осигури възможност за ефективен надзор и, когато е необходимо, принудително изпълнение на настоящия регламент, доставчиците на съответните услуги на информационното общество, които не са установени в трета държава и които предлагат услуги в Съюза, следва да имат законен представител в Съюза и да информират обществеността и съответните органи за начините за връзка със законния представител. За осигуряване на възможност за гъвкави решения, когато е необходимо и независимо от различните предназначения на законния представител и на звеното за контакт съгласно настоящия регламент, следва да е възможно, ако съответният доставчик е заявил това ясно, неговият законен представител да функционира и като негово звено за контакт, при условие че се спазват съответните изисквания на настоящия регламент.

(42)Когато е уместно и удобно, в зависимост от избора на доставчика на съответните услуги на информационното общество и необходимостта от спазване на приложимите законови изисквания в това отношение, следва да е възможно тези доставчици да определят едно звено за контакт и един законен представител за целите на Регламент (ЕС) .../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО] и на настоящия регламент.

(43)В интерес на ефективното прилагане и, когато е необходимо, на принудителното изпълнение на настоящия регламент, всяка държава членка следва да определи поне един съществуващ или новосъздаден орган, компетентен да осигури прилагането и изпълнението по отношение на доставчиците на съответните услуги на информационното общество под юрисдикцията на определящата държава членка.

(44)С цел да се осигури яснота и да се даде възможност за ефективна, ефикасна и последователна координация и сътрудничество както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, когато държава членка определи повече от един компетентен орган, който да прилага и налага изпълнението на настоящия регламент, тя следва да определи един водещ орган като координиращ орган, а когато дадена държава членка определя само един компетентен орган, той следва автоматично да се счита за координиращ орган. По тези причини координиращият орган следва да действа като единно звено за контакт по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, без да се засягат правомощията за правоприлагане на други национални органи.

(45)Предвид специфичния експертен опит и централната функция на Центъра на ЕС във връзка с изпълнението на настоящия регламент, координиращите органи следва да могат да поискат съдействие от него при изпълнението на някои от задачите си. Това съдействие не следва да засяга съответните задачи и правомощия на координиращите органи, които искат съдействие, и на Центъра на ЕС, както и изискванията, приложими по отношение на изпълнението на съответните им задачи и упражняването на съответните им правомощия, предвидени в настоящия регламент.

(46)Предвид значението на тяхната работа и потенциалното въздействие от използването на техните правомощия за упражняването на основните права на засегнатите страни, от съществено значение е координиращите органи да бъдат напълно независими. За тази цел правилата и гаранциите, приложими за координиращите органи, следва да са сходни с онези, които са приложими за съдилищата и трибуналите, за да се гарантира, че представляват независими административни органи и могат във всяко отношение да действат като такива.

(47)Координиращият орган, както и другите компетентни органи, играят решаваща роля за гарантиране на ефективността на правата и задълженията, установени в настоящия регламент, и за постигането на неговите цели. Следователно е необходимо да се гарантира, че тези органи разполагат не само с необходимите правомощия за разследване и правоприлагане, но и с необходимите финансови, човешки, технологични и други ресурси за адекватно изпълнение на своите задачи съгласно настоящия регламент. По-специално, като се има предвид разнообразието от доставчици на съответни услуги на информационното общество и използването на модерни технологии при предлагането на техните услуги, от съществено значение е координиращият орган, както и другите компетентни органи, да разполагат с необходимия брой служители, включително експерти със специализирани умения. Ресурсите на координиращите органи следва да се определят, като се вземат предвид размерът, сложността и потенциалното обществено въздействие на доставчиците на съответните услуги на информационното общество под юрисдикцията на определящата държава членка, както и обхватът на техните услуги в целия Съюз.

(48)Предвид необходимостта да се гарантира ефективността на наложените задължения, на координиращите органи следва да бъдат предоставени правомощия за принудително изпълнение за справяне с нарушенията на настоящия регламент. Тези правомощия следва да включват правото временно да се ограничава достъпът на ползвателите на услугата, засегната от нарушението, или, само когато това не е технически осъществимо — до онлайн интерфейса на доставчика, на който се извършва нарушението. Предвид високата степен на намеса в правата на доставчиците на услуги, до която води това правомощие, то следва да се упражнява само когато са изпълнени определени условия. Те следва да включват условието нарушението да води до редовно и структурно улесняване на престъпленията, свързани със сексуално насилие над деца, което следва да се разбира като отнасящо се до ситуация, при която от всички налични данни е видно, че такова улесняване е извършено в голям мащаб и за продължителен период от време.

(49)С цел да се проверява дали действително се спазват на практика правилата на настоящия регламент, по-специално относно мерките за намаляване на риска и относно изпълнението на издадените от координиращия орган заповеди за откриване, за премахване или за блокиране, всеки координиращ орган следва да може да извършва търсения, като използва съответните индикатори, предоставени от Центъра на ЕС, за откриване на разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, чрез общодостъпни материали в хостинг услугите на съответните доставчици.

(50)С оглед на гарантиране, че доставчиците на хостинг услуги са осведомени за извършената злоупотреба с техните услуги, и за да им се даде възможност да предприемат експедитивни действия за доброволно премахване на материалите или забрана на достъпа до тях, координиращите органи по място на стопанска дейност следва да могат да уведомяват тези доставчици за наличието в техните услуги на известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и да поискат те да бъдат премахнати или достъпът до тях да се забрани, а доставчиците да разгледат възможността да извършат това доброволно. Тези действия за уведомяване следва ясно да се разграничават от правомощията на координиращите органи съгласно настоящия регламент да изискват издаването на заповеди за премахване, с които на съответния доставчик се налага обвързващо правно задължение да премахне въпросния материал или да забрани достъпа до него в рамките на определен срок.

(51)С цел да се осигури яснота и да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент, доставчикът на съответни услуги на информационното общество следва да е под юрисдикцията на държавата членка, в която се намира основното му място на стопанска дейност, тоест в която е седалището на доставчика или неговият адрес на управление, където се изпълняват главните финансови функции и се осъществява оперативен контрол. По отношение на доставчици, които нямат място на стопанска дейност в Съюза, но предлагат услуги в Съюза, компетентност следва да има държавата членка, в която живее или е установен техният назначен законен представител, като се има предвид функцията на законните представители съгласно настоящия регламент.

(52)За да се гарантират ефективното прилагане и защитата на правата на ползвателите съгласно настоящия регламент, е целесъобразно да се улесни подаването на жалби за предполагаемо неспазване на задълженията на доставчиците на съответни услуги на информационното общество съгласно настоящия регламент. Това следва да се осъществи, като се позволи на ползвателите да подават такива жалби до координиращия орган на територията на държавата членка, в която те пребивават или са установени, независимо коя държава членка е компетентна по отношение на съответния доставчик. За целите на подаването на жалби ползвателите могат да решат да разчитат на организации, действащи в обществен интерес срещу сексуалното насилие над деца. За да не се застраши обаче целта за установяване на ясна и ефективна система за надзор и да се избегне рискът от непоследователни решения, единствено координиращият орган по място на стопанска дейност следва да упражнява впоследствие някои от своите правомощия за разследване или правоприлагане по отношение на поведението, предмет на жалбата, по целесъобразност, без да се засяга компетентността на други надзорни органи в рамките на техния мандат.

(53)Държавите членки следва да гарантират, че за нарушения на предвидените в настоящия регламент задължения се прилагат санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи, като се вземат предвид такива елементи като естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението с оглед на преследвания обществен интерес, обхватът и видът на извършените дейности, както и икономическият капацитет на доставчика на съответните услуги на информационното общество.

(54)Правилата на настоящия регламент относно надзора и правоприлагането не следва да се разбират като засягащи правомощията и компетентността на органите за защита на данните съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

(55)За правилното функциониране на системата за задължително откриване и блокиране на онлайн сексуално насилие над деца, създадена с настоящия регламент, от съществено значение е чрез координиращите органи Центърът на ЕС да получава материали, определени като съдържащи сексуално насилие над деца, или писмени записи на разговори, определени като представляващи установяване на контакт с деца, каквито може да са открити например по време на наказателни разследвания, така че материалите или разговорите да могат да послужат на Центъра на ЕС като точна и надеждна основа за създаването на индикатори за такова насилие. С цел да се постигне този резултат, определянето следва да се извършва след внимателна оценка, направена в контекста на процедура, която гарантира справедлив и обективен резултат от самите координиращи органи, от съд или друг независим административен орган, различен от координиращия орган. Въпреки че бързата оценка, определянето и предоставянето на такива материали са важни и в други отношения, те са от решаващо значение по отношение на докладваните съгласно настоящия регламент нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и установяването на контакт с деца, като се има предвид, че тези материали може да доведат до откриването на продължаващо насилие или наличие на риск от насилие и спасяването на жертвите. По тази причина следва да се определят конкретни срокове във връзка с това докладване.

(56)С оглед на осигуряването на възможно най-голяма пълнота на индикаторите, генерирани от Центъра на ЕС за целите на откриването, координиращите органи следва да предоставят проактивно съответните материали и писмени записи. За тези цели обаче Центърът на ЕС също следва да има право да предоставя определени материали или разговори на вниманието на координиращите органи.

(57)Някои доставчици на съответните услуги на информационното общество предлагат услугите си в няколко или дори във всички държави членки, докато съгласно настоящия регламент само една държава членка има компетентност по отношение на даден доставчик. Затова е наложително, когато координиращият орган, определен от компетентната държава членка, изпълнява своите задачи и използва своите правомощия, да отчита интересите на всички ползватели в Съюза, без да прави разграничение в зависимост от елементи като местонахождение или националност на ползвателите, както и координиращите органи да си сътрудничат помежду си по ефективен и ефикасен начин. За да се улесни това сътрудничество, следва да се предвидят необходимите механизми и системи за обмен на информация. Сътрудничеството не засяга възможността държавите членки да предвиждат редовен обмен на мнения с други публични органи, когато това е уместно за изпълнението на задачите на тези други органи и на координиращия орган.

(58)По-специално, за да се улесни сътрудничеството, нужно за правилното функциониране на установените с настоящия регламент механизми, в Центъра на ЕС следва да се създадат и поддържат необходимите системи за обмен на информация. При създаването и поддържането на такива системи следва да има сътрудничество между Центъра на ЕС, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“) и националните органи, за да се надграждат съществуващите системи и най-добри практики, когато е уместно.

(59)С цел да подпомага прилагането на настоящия регламент и да допринася за постигането на неговите цели, Центърът на ЕС следва да служи като основен координатор, изпълняващ редица специфични задачи. За изпълнението на тези задачи са необходими сериозни гаранции за независимост, по-специално от правоприлагащите органи, както и управленска структура, осигуряваща ефективно, ефикасно и съгласувано изпълнение на различните задачи, и юридическа правосубектност, за да може ефективно да взаимодейства с всички съответни заинтересовани страни. Поради това центърът следва да бъде създаден като децентрализирана агенция на Съюза.

(60)В интерес на правната сигурност и ефективността задачите на Центъра на ЕС следва да бъдат посочени ясно и изчерпателно. За да се осигури правилно прилагане на настоящия регламент, тези задачи следва да са свързани по-конкретно със съдействие за изпълнението на задълженията за откриване, докладване и блокиране, наложени на доставчиците на хостинг услуги, доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги и доставчиците на услуги за достъп до интернет. По същата причина обаче Центърът на ЕС следва да бъде натоварен и с някои други задачи, а именно задачи, свързани с изпълнението на задълженията на доставчиците на съответните услуги на информационното общество за оценка и намаляване на риска, премахване или забраняване на достъпа до материали със сексуално насилие над деца от доставчиците на хостинг услуги, предоставяне на помощ на координиращите органи, както и генериране и споделяне на знания и опит, свързани с онлайн сексуалното насилие над деца.

(61)Центърът на ЕС следва да предостави надеждна информация за това кои дейности могат основателно да се считат за онлайн сексуално насилие над деца, така че да се даде възможност за тяхното откриване и блокиране в съответствие с настоящия регламент. Предвид естеството на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, тази надеждна информация трябва да бъде предоставена, без да се споделя самият материал. Поради това Центърът на ЕС следва да генерира точни и надеждни индикатори въз основа на открити материали, съдържащи сексуално насилие над деца и установяване на контакт с деца, предоставени му от координиращите органи съгласно съответните разпоредби на настоящия регламент. Тези индикатори следва да дават възможност на технологиите да откриват разпространението на същите материали (известни материали), на различни материали, съдържащи сексуално насилие над деца (нови материали), или на установяване на контакт с деца за сексуални цели, според случая.

(62)За да функционира правилно системата, установена с настоящия регламент, Центърът на ЕС следва да бъде натоварен със създаването на бази данни за всеки от тези три вида онлайн сексуално насилие над деца, както и с поддържането на тези бази данни и работата с тях. За целите на отчетността и за да се даде възможност за корекции, когато са необходими, центърът следва да води документация за подадените данни и за процеса, използван за генериране на индикаторите.

(63)С цел осигуряване на проследимостта на процеса на докладване и на всяка последваща дейност, предприета въз основа на докладване, както и да се даде възможност за предоставяне на обратна връзка на доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги относно докладването, да се генерират статистически данни относно докладите, както и за тяхното надеждно и бързо управление и обработване, Центърът на ЕС следва да създаде специална база данни с такива доклади. За да може да изпълнява горепосочените цели, тази база данни следва да съдържа и съответната информация, свързана с докладите, като например индикаторите, представляващи материала, и спомагателни етикети, в които може да се посочи например фактът, че докладваното изображение или видеоклип е част от поредица от изображения и видеоклипове, изобразяващи една и съща жертва или жертви.

(64)Предвид чувствителността на съответните данни и с оглед избягване на грешки и евентуални злоупотреби, е необходимо да се въведат строги правила за достъпа до тези бази данни с индикатори и бази данни с доклади, за съдържащите се в тях данни и за тяхната сигурност. По-специално съответните данни не следва да се съхраняват по-дълго, отколкото е строго необходимо. Поради горепосочените причини достъп до базата данни с индикатори следва да се предоставя само на страните и за целите, посочени в настоящия регламент, под контрол от страна на Центъра на ЕС, и да бъде ограничен във времето и по обхват до строго необходимото за тези цели.

(65)С цел да се избегне погрешно съобщаване за онлайн сексуално насилие над деца съгласно настоящия регламент и да се даде възможност на правоприлагащите органи да се съсредоточат върху основните си задачи за разследване, докладите следва да преминават през Центъра на ЕС. Центърът на ЕС следва да прави оценка на докладите, за да установи кои от тях са явно неоснователни, т.е. когато е очевидно, без да е необходим задълбочен правен или фактически анализ, че докладваните дейности не представляват онлайн сексуално насилие над деца. Когато един доклад е явно неоснователен, Центърът на ЕС следва да предостави обратна връзка на представилия го доставчик на хостинг услуги или на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги, за да се даде възможност за подобрения в използваните технологии и процеси, както и за други подходящи стъпки, като например възстановяване на неправилно премахнат материал. Тъй като всеки доклад може да бъде важно средство за разследване на въпросните престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, за наказателното им преследване и спасяване на жертвата на насилието, докладите следва да бъдат обработени възможно най-бързо.

(66)С цел да допринесе за ефективното прилагане на настоящия регламент и защитата на правата на жертвите, Центърът на ЕС следва да може при поискване да оказва подкрепа на жертвите и да подпомага компетентните органи, като извършва търсения в хостинг услуги за разпространението на известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, които са общодостъпни, използвайки съответните индикатори. Когато след извършване на такова търсене Центърът на ЕС открие такъв материал, той следва също така да може да поиска от доставчика на съответната хостинг услуга да премахне въпросния материал или материали или да забрани достъпа до него/тях, като се има предвид, че доставчикът може да не знае за тяхното наличие и може да е готов да го направи доброволно.

(67)Предвид централната му функция, произтичаща от изпълнението на неговите основни задачи съгласно настоящия регламент, както и информацията и експертния опит, които може да събере във връзка с тях, Центърът на ЕС следва да допринася за постигането на целите на настоящия регламент също и като служи като център за знания, експертен опит и научни изследвания по въпроси, свързани с превенцията и борбата срещу онлайн сексуалното насилие над деца. Във връзка с това Центърът на ЕС следва да си сътрудничи със съответните заинтересовани страни както в рамките на Съюза, така и извън него и да дава възможност на държавите членки да се възползват от събраните знания и опит, включително най-добрите практики и извлечените поуки.

(68)Обработването и съхраняването на определени лични данни е необходимо за изпълнението на задачите на Центъра на ЕС съгласно настоящия регламент. За да се гарантира, че тези лични данни са адекватно защитени, Центърът на ЕС следва да обработва и съхранява лични данни само ако е строго необходимо за целите, описани в настоящия регламент. Той трябва да осъществява това по сигурен начин и да ограничи съхранението до строго необходимото за изпълнението на съответните задачи.

(69)За да може Центърът на ЕС ефективното и ефикасно да изпълнява задачите си, той следва да си сътрудничи тясно с координиращите органи, Европол и съответните партньорски организации, като Националния център на САЩ за изчезнали и експлоатирани деца или мрежата на Международната асоциация на горещите линии в интернет („INHOPE“) от горещи линии за докладване на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в рамките на ограниченията, определени в настоящия регламент и в други правни инструменти, регулиращи съответните им дейности. За да се улесни това сътрудничество, следва да се вземат необходимите мерки, включително определяне на служители за контакт от координиращите органи и сключване на меморандуми за разбирателство с Европол и, когато е целесъобразно, с една или няколко от съответните партньорски организации.

(70)С дългогодишната подкрепа, която Съюзът оказва както на INHOPE, така и на членуващите в нея горещи телефонни линии, се признава, че тези линии са на първа линия в борбата срещу онлайн сексуалното насилие над деца. Центърът на ЕС следва да използва мрежата от горещи линии и да насърчава ефективната им съвместна работа с координиращите органи, доставчиците на съответните услуги на информационното общество и правоприлагащите органи на държавите членки. Компетентността и опитът на горещите линии са безценен източник на информация за ранното откриване на общи заплахи и решения, както и за регионалните и националните различия в Съюза.

(71)Предвид мандата на Европол и опита на агенцията при установяването на компетентните национални органи в неясна ситуация, както и предвид нейната база данни със сведения за целите на наказателни разследвания, която може да допринесе за откриване на връзки с разследвания в други държави членки, Центърът на ЕС следва да си сътрудничи тясно с Европол, особено за да се гарантира бързо установяване кои са компетентните национални правоприлагащи органи в случаите, когато това не е ясно или когато може да е засегната повече от една държава членка.

(72)Предвид необходимостта Центърът на ЕС да си сътрудничи интензивно с Европол, седалището на центъра следва да бъде разположено близо до това на Европол, което се намира в Хага, Нидерландия. Общо местоположение на Центъра на ЕС и Европол е от полза предвид изключително чувствителния характер на докладите, които центърът ще споделя с Европол, и техническите изисквания, като например за сигурни връзки за предаване на данни. Такова местоположение би позволило на Центъра на ЕС, макар и да е независим субект, да разчита на помощни услуги от страна на Европол, по-специално на услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, информационните технологии (ИТ), включително киберсигурност, сграда и комуникации. Споделянето на такива помощни услуги е по-ефективно от гледна точка на разходите и осигурява по-професионална услуга, отколкото ако те се дублират чрез създаване на нови.

(73)За да се гарантира правилното функциониране на Центъра на ЕС, следва да се установят необходимите правила за неговата организация. В интерес на съгласуваността тези правила следва да бъдат в съответствие с общия подход на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции.

(74)Поради необходимостта от технически експертен опит за изпълнение на задачите на Центъра на ЕС, по-специално задачата му да предоставя списък на технологии, които могат да бъдат използвани за откриване, той следва да има Комитет по технологии, съставен от експерти с консултативна функция. Комитетът може по-специално да предоставя експертен опит в подкрепа на работата на Центъра на ЕС, в рамките на своя мандат, по въпроси, свързани с откриването на онлайн сексуално насилие над деца, за да подпомага центъра за приноса му за постигането на високо равнище на технически стандарти и предпазни мерки в технологиите за откриване.

(75)В интерес на прозрачността и отчетността и за да се даде възможност за оценка и, когато е необходимо — корекции, доставчиците на хостинг услуги, доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги и доставчиците на услуги за достъп до интернет, координиращите органи и Центърът на ЕС следва да бъдат задължени да събират, записват и анализират информация въз основа на анонимизирано събиране на нелични данни и да публикуват годишни доклади за дейността си съгласно настоящия регламент. При събирането на тази информация координиращите органи следва да си сътрудничат с Европол, както и с правоприлагащите органи и други съответни национални органи на държавата членка, която е определила въпросния координиращ орган.

(76)В интерес на доброто управление и въз основа на събраните статистически данни и информация и предвидените в настоящия регламент механизми за докладване за прозрачност, Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент в рамките на пет години след датата на влизането му в сила, както и на всеки пет години след това.

(77)Оценката следва да се основава на критериите за ефикасност, необходимост, ефективност, пропорционалност, уместност, съгласуваност и добавена стойност за Съюза. При нея следва да се оцени функционирането на различните оперативни и технически мерки, предвидени в настоящия регламент, включително ефективността на мерките за подобряване на откриването, докладването и премахването на онлайн сексуално насилие над деца, ефективността на защитните механизми, както и въздействието върху потенциално засегнатите основни права, свободата на стопанска инициатива, правото на личен живот и защитата на личните данни. Комисията следва също така да направи оценка на въздействието върху потенциално засегнатите интереси на трети страни.

(78)Регламент (ЕС) 2021/1232 на Европейския парламент и на Съвета 45 осигурява временно решение по отношение на използването на технологии от някои доставчици на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги за целите на борбата с онлайн сексуалното насилие над деца, в очакване на подготовката и приемането на дългосрочна нормативна уредба. С настоящия регламент се осигурява тази нормативна уредба. По тази причина Регламент (ЕС) 2021/1232 следва да бъде отменен.

(79)С оглед да се постигнат целите на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, за да изменя приложенията към настоящия регламент, както и да го допълва, като определя подробни правила относно създаването на управлявани от Центъра на ЕС бази данни, тяхното съдържание и достъпа до тях, относно формата, точното съдържание и други подробности на докладите и процеса на докладване, относно определянето и начисляването на разходите, направени от Центъра на ЕС за подкрепа на доставчиците при оценката на риска, както и относно техническите изисквания за системите за обмен на информация, поддържащи комуникациите между координиращите органи, Комисията, Центъра на ЕС, други съответни агенции на Съюза и доставчици на съответни услуги на информационното общество.

(80)Важно е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа за делегирани актове, включително чрез открита обществена консултация и на експертно равнище, и тези консултации да се провеждат в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество 46 . По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(81)С цел да се осигурят еднакви условия за реализиране на системата за обмен на информация, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Те следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 47 .

(82)За да се предостави на всички засегнати страни достатъчно време да предприемат необходимите мерки за спазване на настоящия регламент, следва да се предвиди подходящ период между датата на влизането му в сила и датата, от която започва неговото прилагане.

(83)Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез определяне на ясни, единни и балансирани правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца по начин, който е ефективен и зачита основните права, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради обхвата и въздействието на регламента могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(84)Бяха проведени консултации в съответствие с член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета 48 с Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейския комитет по защита на данните, които представиха своите становища на […],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.С настоящия регламент се установяват единни правила за справяне със злоупотребата със съответните услуги на информационното общество за онлайн сексуално насилие над деца на вътрешния пазар.

    С регламента се установяват по-специално:

а)задължения на доставчиците на съответните услуги на информационното общество да сведат до минимум риска от злоупотреба с техните услуги за онлайн сексуално насилие над деца;

б)задължения на доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги да откриват и докладват онлайн сексуално насилие над деца;

в)задължения на доставчиците на хостинг услуги да премахват от своите услуги материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или да забраняват достъпа до такива материали;

г)задължения на доставчиците на услуги за достъп до интернет да забраняват достъпа до материали, съдържащи сексуално насилие над деца;

д)правила за изпълнението и прилагането на настоящия регламент, включително относно определянето и функционирането на компетентните органи на държавите членки, Центъра на ЕС по въпросите на сексуалното насилие над деца, създаден с член 40 („Център на ЕС“), както и относно сътрудничеството и прозрачността.

2.Настоящият регламент се прилага за доставчиците на съответни услуги на информационното общество, които предлагат такива услуги в Съюза, независимо от основното място на стопанската им дейност.

3.Настоящият регламент не засяга правилата, установени със следните правни актове:

а)Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета; 

б)Директива 2000/31/ЕО и Регламент (ЕС) …/… [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО];

в)Директива 2010/13/ЕС;

г)Регламент (ЕС) 2016/679, Директива 2016/680, Регламент (ЕС) 2018/1725 и, при спазване на параграф 4 от настоящия член, Директива 2002/58/ЕО.

4.С настоящия регламент се ограничава упражняването на правата и задълженията, предвидени в член 5, параграфи 1 и 3 и член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО, доколкото това е необходимо за изпълнението на заповедите за откриване, издадени в съответствие с глава 1, раздел 2 от настоящия регламент.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)„хостинг услуга“ означава услуга на информационното общество съгласно определението в член 2, буква е), трето тире от Регламент (ЕС) .../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО];

б)„междуличностна съобщителна услуга“ означава обществено достъпна услуга съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива (ЕС) 2018/1972, включително услуги, които дават възможност за пряк междуличностен и интерактивен обмен на информация само като второстепенна допълнителна функция, неразривно свързана с друга услуга;

в)„софтуерно приложение“ означава цифров продукт или услуга съгласно определението в член 2, точка 13 от Регламент (ЕС) .../... [относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)];

г)„магазин за софтуерни приложения“ означава услуга съгласно определението в член 2, точка 12 от Регламент (ЕС) .../... [относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари)];

д)„услуга за достъп до интернет“ означава услуга съгласно определението в член 2, параграф 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета 49 ;

е)„съответни услуги на информационното общество“ означава всички следни услуги:

i) хостинг услуга;

ii) междуличностна съобщителна услуга;

iii) магазин за софтуерни приложения;

iv) услуга за достъп до интернет.

ж)„предлагане на услуги в Съюза“ означава предлагането на услуги в Съюза съгласно определението в член 2, буква г) от Регламент (ЕС).../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО];

з)„ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва съответна услуга на информационното общество;

и)„дете“ означава всяко физическо лице на възраст под 18 години;

й)„дете ползвател“ означава физическо лице, което използва съответна услуга на информационното общество и което е физическо лице на възраст под 17 години;

к)„микро-, малко или средно предприятие“ означава предприятие съгласно определението в Препоръка 2003/361/EО на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия 50 ;

л)„материал, съдържащ сексуално насилие над деца“ означава материал, представляващ детска порнография или порнографско представление съгласно определенията съответно в член 2, букви в) и д) от Директива 2011/93/ЕС;

м)„известен материал, съдържащ сексуално насилие над деца“ означава потенциален материал, съдържащ сексуално насилие над деца, открит с помощта на индикаторите, съдържащи се в базата данни с индикатори, посочена в член 44, параграф 1, буква а);

н)„нов материал, съдържащ сексуално насилие над деца“ означава потенциален материал, съдържащ сексуално насилие над деца, открит с помощта на индикаторите, съдържащи се в базата данни с индикатори, посочена в член 44, параграф 1, буква б);

о)„установяване на контакт с деца“ означава установяване на контакт с деца за сексуални цели, както е посочено в член 6 от Директива 2011/93/ЕС;

п)„онлайн сексуално насилие над деца“ означава онлайн разпространението на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и установяването на контакт с деца;

р)„престъпления, свързани със сексуално насилие над деца“ означава престъпления съгласно определенията в членове 3—7 от Директива 2011/93/ЕС;

с)„препоръчваща система“ означава системата, определена в член 2, буква о) от Регламент (ЕС).../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО];

т)„данни за съдържанието“ означава данни съгласно определението в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) [относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси (.../... Регламент за електронните доказателства)];

у)„модериране на съдържание“ означава дейностите, определени в член 2, буква п) от Регламент (ЕС) .../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО];

ф)„координиращ орган по място на стопанска дейност“ означава координиращият орган по въпросите на сексуалното насилие над деца, определен в съответствие с член 25 от държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на доставчика на услуги на информационното общество или, когато е приложимо, в която живее или е установен неговият законен представител;

х)„общи условия“ означава условията и редът, определени в член 2, точка р) от Регламент (ЕС) …/… [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО];

ц)„основно място на стопанска дейност“ означава седалището или адресът на управление на доставчика на съответни услуги на информационното общество, където се изпълняват главните финансови функции и се осъществява оперативен контрол.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СЪОТВЕТНИ УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И БОРБАТА С ОНЛАЙН СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

Раздел 1

Задължения за оценка и намаляване на риска

Член 3

Оценка на риска

1.Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги установяват, анализират и оценяват за всяка такава услуга, която предлагат, риска услугата да бъде използвана за целите на онлайн сексуално насилие над деца.

2.При извършване на оценка на риска доставчикът взема предвид по-специално:

а)всички установени по-рано случаи на използване на услугите му за целите на онлайн сексуално насилие над деца;

б)наличието и прилагането от страна на доставчика на политика и наличието на функционалности за справяне с риска, посочен в параграф 1, включително чрез следното:

забрани и ограничения, предвидени в общите условия;

мерки, предприети за налагане на спазването на тези забрани и ограничения;

функционалности, даващи възможност за проверка на възрастта;

функционалности, даващи възможност на ползвателите да сигнализират на доставчика за онлайн сексуално насилие над деца чрез инструменти, които са лесно достъпни и съобразени с възрастта;

в)начина, по който ползвателите използват услугата, и неговото въздействие върху този риск;

г)начина, по който доставчикът е проектирал и експлоатира услугата, включително модела на стопанска дейност, управлението и съответните системи и процеси, както и тяхното въздействие върху този риск;

д)по отношение на риска от установяване на контакт с деца за сексуални цели:

i) степента, в която услугата се използва или има вероятност да се използва от деца;

ii) когато услугата се използва от деца — различните възрастови групи на децата ползватели и риска от установяване на контакт с деца във връзка с тези възрастови групи;

iii) наличието на функционалности, създаващи или засилващи риска от установяване на контакт с деца, включително следните функционалности:

възможност ползвателите да извършват търсене на други ползватели и по-специално възрастни ползватели да търсят деца ползватели;

възможност ползвателите да установяват контакт директно с други ползватели, по-специално чрез лични съобщения;

възможност ползвателите да споделят изображения или видеоклипове с други ползватели, по-специално чрез лични съобщения.

3.Доставчикът може да поиска от Центъра на ЕС да извърши анализ на представителни извадки от анонимизирани данни, за да определи потенциалното онлайн сексуално насилие над деца в помощ на оценката на риска.

Разходите, направени от Центъра на ЕС за извършването на такъв анализ, се поемат от заявяващия доставчик. Центърът на ЕС обаче поема тези разходи, когато доставчикът е микро-, малко или средно предприятие, при условие, че искането е основателно необходимо в подкрепа на оценката на риска.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86, за да допълни настоящия регламент с необходимите подробни правила за определянето и начисляването на тези разходи и прилагането на изключението за микро-, малки и средни предприятия.

4.Доставчикът извършва първата оценка на риска най-късно до [началната дата на прилагане на настоящия регламент + 3 месеца] или, когато до [началната дата на прилагане на настоящия регламент] доставчикът не е предлагал услугата в Съюза — най-късно до три месеца от датата, на която доставчикът е започнал да предлага услугата в Съюза.

Впоследствие доставчикът актуализира оценката на риска, когато е необходимо, и най-малко веднъж на всеки три години, считано от датата, на която за последен път е извършил оценка на риска или е актуализирал оценката. Въпреки това:

а)за услуга, която подлежи на заповед за откриване, издадена в съответствие с член 7, доставчикът актуализира оценката на риска най-късно два месеца преди изтичането на срока на прилагане на заповедта за откриване;

б)координиращият орган по място на стопанска дейност може да изиска от доставчика да актуализира оценката на риска на разумна по-ранна дата от посочената във втора алинея, когато има данни, свидетелстващи за възможна съществена промяна в риска услугата да се използва за целите на онлайн сексуално насилие над деца.

5.Оценката на риска включва оценка на всеки потенциален остатъчен риск услугата да се използва за целите на онлайн сексуално насилие над деца след като са били предприети мерките за намаляване на риска съгласно член 4.

6.В сътрудничество с координиращите органи и Центъра на ЕС и след провеждане на обществена консултация Комисията може да издаде насоки относно прилагането на параграфи 1—5, като надлежно вземе предвид по-специално съответното технологично развитие и начините, по които обхванатите от тези разпоредби услуги се предлагат и използват.

Член 4

Намаляване на риска

1.Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги предприемат разумни мерки за намаляване на риска, съобразени с установения съгласно член 3 риск, за да го сведат до минимум. Тези мерки включват някои или всички от следните елементи:

а)адаптиране, чрез подходящи технически и оперативни мерки и персонал, на системите на доставчика за модериране на съдържанието или препоръчващите системи, техните процеси на вземане на решения, функционирането или функционалностите на услугата, съдържанието или прилагането на нейните общи условия;

б)укрепване на вътрешните процеси на доставчика или вътрешния надзор върху функционирането на услугата;

в)иницииране или адаптиране на сътрудничеството, в съответствие с конкурентното право, с други доставчици на хостинг услуги или доставчици на междуличностни съобщителни услуги, държавни органи, организации на гражданското общество или, когато е приложимо, субекти, получили статут на доверени податели в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) .../... [относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО].

2.Мерките за намаляване на риска трябва:

а)да са ефективни за намаляване на установения риск;

б)да са целенасочени и пропорционални по отношение на този риск, като се вземат предвид по-специално сериозността на риска, както и финансовите и технологичните възможности на доставчика и броят на ползвателите;

в)да се прилагат по усърден и недискриминационен начин, като при всички обстоятелства надлежно се вземат предвид потенциалните последици от мерките за намаляване на риска за упражняването на основните права на всички засегнати страни;

г)да се въвеждат, преразглеждат, прекратяват или разширяват, ако е целесъобразно, всеки път, когато се извършва или актуализира оценката на риска съгласно член 3, параграф 4, в срок от три месеца от датата, посочена в същия параграф.

3.Доставчиците на междуличностни съобщителни услуги, които съгласно извършена или актуализирана в съответствие с член 3 оценка на риска са установили риск от използване на техните услуги за целите на установяване на контакт с деца, предприемат необходимите мерки за проверка и преценка на възрастта, за да идентифицират надеждно децата — ползватели на техните услуги, което им дава възможност да предприемат мерки за намаляване на риска.

4.Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги ясно описват в своите общи условия мерките за намаляване на риска, които са предприели. Това описание не трябва да включва информация, която може да понижи ефективността на мерките за намаляване на риска.

5.В сътрудничество с координиращите органи и Центъра на ЕС и след провеждане на обществена консултация, Комисията може да издаде насоки относно прилагането на параграфи 1, 2, 3 и 4, като надлежно вземе предвид по-специално съответното технологично развитие и начините, по които обхванатите от тези разпоредби услуги се предлагат и използват.

Член 5

Докладване на риска

1.Най-късно до три месеца от датата, посочена в член 3, параграф 4, доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги предават на координиращия орган по място на стопанска дейност доклад, в който се посочва следното:

а)процесът и резултатите от оценката на риска, извършена или актуализирана съгласно член 3, включително оценката на всеки потенциален остатъчен риск, посочен в член 3, параграф 5;

б)всички мерки за намаляване на риска, предприети съгласно член 4.

2.В срок от три месеца след като получи доклада координиращият орган по място на стопанска дейност го оценява и определя въз основа на него и като взема предвид всяка друга имаща отношение информация, с която разполага, дали оценката на риска е извършена или актуализирана и дали мерките за намаляване на риска са предприети в съответствие с изискванията на членове 3 и 4.

3.Когато е необходимо за тази оценка, този координиращ орган може да изиска от доставчика допълнителна информация в разумен срок, определен от същия координиращ орган. Този срок не може да е по-дълъг от две седмици.

Посоченият в първа алинея срок спира да тече до предоставянето на тази допълнителна информация.

4.Без да се засягат членове 7 и 27—29, когато изискванията на членове 3 и 4 не са изпълнени, този координиращ орган изисква от доставчика да извърши отново или да актуализира оценката на риска или да въведе, преразгледа, прекрати или разшири, според приложимото, мерките за намаляване на риска в рамките на разумен срок, определен от координиращия орган. Този срок не може да е по-дълъг от един месец.

5.Когато предават доклада на координиращия орган по място на стопанска дейност в съответствие с параграф 1, доставчиците предават този доклад и на Центъра на ЕС.

6.При поискване доставчиците предават доклада на доставчиците на магазини за софтуерни приложения, доколкото това е необходимо за оценката, посочена в член 6, параграф 2. Когато е необходимо, те могат да премахнат поверителната информация от докладите.

Член 6

Задължения на магазините за софтуерни приложения

1.Доставчиците на магазини за софтуерни приложения:

а)полагат разумни усилия да преценят, когато е възможно — заедно с доставчиците на софтуерни приложения, за всяка от услугите, предлагани чрез софтуерните приложения, за които те посредничат, дали представлява риск да бъде използвана за целите на установяване на контакт с деца;

б)предприемат разумни мерки за предотвратяване на достъпа на деца ползватели до софтуерните приложения, по отношение на които са установили значителен риск от използване на съответната услуга за целите на установяване на контакт с деца;

в)предприемат необходимите мерки за проверка и преценка на възрастта, за да идентифицират надеждно децата — ползватели на техните услуги, което им дава възможност да предприемат мерките, посочени в буква б).

2.При оценката на посочения в параграф 1 риск доставчикът взема предвид цялата налична информация, включително резултатите от оценката на риска, извършена или актуализирана съгласно член 3.

3.Доставчиците на магазини за софтуерни приложения оповестяват публично информацията, описваща както процеса и критериите, използвани за оценка на риска, така и посочените в параграф 1 мерки. Това описание не трябва да включва информация, която може да намали ефективността на оценката на тези мерки.

4.В сътрудничество с координиращите органи и Центъра на ЕС и след провеждане на обществена консултация, Комисията може да издаде насоки относно прилагането на параграфи 1, 2 и 3, като надлежно вземе предвид по-специално съответното технологично развитие и начините, по които обхванатите от тези разпоредби услуги се предлагат и използват.

Раздел 2

Задължения за откриване

Член 7

Издаване на заповеди за откриване

1.Координиращият орган по място на стопанска дейност има правомощието да поиска от компетентния съдебен орган на държавата членка, която го е определила, или от друг независим административен орган на тази държава членка, да издаде заповед за откриване, с която се изисква доставчик на хостинг услуги или доставчик на междуличностни съобщителни услуги под юрисдикцията на тази държава членка да предприеме мерките, посочени в член 10, за откриване на онлайн сексуално насилие над деца в конкретна услуга.

2.Преди да поиска издаването на заповед за откриване, координиращият орган по място на стопанска дейност извършва необходимите разследвания и оценки, за да определи дали са изпълнени условията по параграф 4.

За тази цел той може, когато е целесъобразно, да изиска от доставчика да предостави необходимата информация, която е в допълнение към доклада, и допълнителната информация, посочена съответно в член 5, параграфи 1 и 3, в рамките на разумен срок, определен от този координиращ орган, или да поиска от Центъра на ЕС, друг публичен орган или съответните експерти или субекти да предоставят необходимата допълнителна информация.

3.Когато координиращият орган по място на стопанска дейност предварително e на мнение, че условията по параграф 4 са изпълнени, той:

а)изготвя проект на искане за издаване на заповед за откриване, като посочва основните елементи на съдържанието на заповедта за откриване, която възнамерява да поиска, и причините да я поиска;

б)представя проекта на искане на доставчика и на Центъра на ЕС;

в)предоставя на доставчика възможност да коментира проекта на искане в разумен срок, определен от този координиращ орган;

г)приканва Центъра на ЕС да представи становището си по проекта на искане в срок от четири седмици от датата на получаването му.

Когато, вземайки предвид коментарите на доставчика и становището на Центъра на ЕС, този координиращ орган продължава да счита, че условията по параграф 4 са изпълнени, той отново представя на доставчика проекта на искане, коригирано, когато е целесъобразно. В този случай доставчикът извършва всички изброени по-долу действия в рамките на разумен срок, определен от координиращия орган:

а)изготвя план за изпълнение, в който се посочват мерките, които той предвижда да предприеме за изпълнение на планираната заповед за откриване, включително подробна информация относно предвидените технологии и предпазни мерки;

б)когато проектът на план за изпълнение се отнася до планирана заповед за откриване на установяването на контакт с деца, различна от подновяването на издадена преди това заповед за откриване без съществени промени, извършва оценка на въздействието върху защитата на данните и процедура за предварителна консултация, както е посочено съответно в членове 35 и 36 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с мерките, определени в плана за изпълнение;

в)когато се прилага буква б) или когато са изпълнени условията на членове 35 и 36 от Регламент (ЕС) 2016/679, коригира проекта на план за изпълнение, когато това е необходимо с оглед на резултата от оценката на въздействието върху защитата на данните и с цел да вземе предвид становището на органа за защита на данните, представено в отговор на предварителната консултация;

г)представя на този координиращ орган плана за изпълнение, като, когато е приложимо, прилага становището на компетентния орган по защита на данните и уточнява по какъв начин планът за изпълнение е бил коригиран предвид резултата от оценката на въздействието върху защитата на данните и с оглед на това становище.

Когато, вземайки предвид плана за изпълнение на доставчика и становището на органа за защита на данните, този координиращ орган продължава да счита, че условията по параграф 4 са изпълнени, той представя на компетентния съдебен орган или независимия административен орган искането за издаване на заповед за откриване, което е коригирано, когато това е уместно. Към това искане той прилага плана за изпълнение на доставчика и становищата на Центъра на ЕС и органа за защита на данните.

4.Координиращият орган по място на стопанска дейност отправя искане да бъде издадена заповед за откриване, а компетентният съдебен орган или независимият административен орган издава такава заповед, когато счита, че са изпълнени следните условия:

а)има доказателства за значителен риск услугата да бъде използвана за целите на онлайн сексуално насилие над деца по смисъла на параграфи 5, 6 и 7, според случая;

б)причините за издаване на заповедта за откриване превишават по значение отрицателните последици за правата и законните интереси на всички засегнати страни, като се има предвид по-специално необходимостта да се осигури справедлив баланс между основните права на тези страни.

Когато се преценява дали са изпълнени условията по първа алинея, се вземат под внимание всички факти и обстоятелства от практическо значение по разглеждания случай, и по-специално:

а)извършената или актуализирана оценка на риска, както и всички мерки за намаляване на риска, предприети от доставчика съгласно членове 3 и 4, включително всички мерки, въведени, преразгледани, прекратени или разширени съгласно член 5, параграф 4, когато е приложимо;

б)всяка допълнителна информация, получена съгласно параграф 2, или друга уместна информация, с която органът разполага, по-специално относно използването, проектирането и функционирането на услугата, относно финансовите и технологичните възможности и размера на доставчика и относно потенциалните последици за всички останали засегнати страни от мерките, които ще бъдат предприети за изпълнение на заповедта за откриване;

в)мнението и планът за изпълнение на доставчика, представени в съответствие с параграф 3;

г)становищата на Центъра на ЕС и на органа за защита на данните, представени в съответствие с параграф 3.

По отношение на втора алинея, буква г), когато становището на този координиращ орган се различава значително от това на Центъра на ЕС, той информира Центъра на ЕС и Комисията за този факт, като посочва точките, по които е на друго мнение и основните причини за това.

5.По отношение на заповеди за откриване, отнасящи се до разпространението на известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, се счита, че посоченият в параграф 4, първа алинея, буква а) значителен риск е налице, когато са изпълнени следните условия:

а)въпреки всички мерки за намаляване на риска, които доставчикът може да е предприел или ще предприеме, съществува вероятност услугата да се използва в значителна степен за разпространението на известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца;

б)има доказателства, че услугата — или подобна услуга, в случай, че към датата на искането за издаване на заповед за откриване въпросната услуга все още не се предлага в Съюза — е била използвана през последните 12 месеца в значителна степен за разпространение на известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

6.По отношение на заповеди за откриване, отнасящи се до разпространението на нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, се счита, че посоченият в параграф 4, първа алинея, буква а) значителен риск е налице, когато са изпълнени следните условия:

а)въпреки всички мерки за намаляване на риска, които доставчикът може да е предприел или ще предприеме, съществува вероятност услугата да се използва в значителна степен за разпространението на нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца;

б)има доказателства, че услугата — или подобна услуга, в случай, че към датата на искането за издаване на заповед за откриване въпросната услуга все още не се предлага в Съюза — е била използвана през последните 12 месеца в значителна степен за разпространение на нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца;

в)за услуги, различни от тези, които позволяват предаването на порнографски представления на живо съгласно определението в член 2, буква д) от Директива 2011/93/ЕС:

(1)по отношение на услугата е била издадена заповед за откриване на разпространението на известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца;

(2)доставчикът е представил значителен брой доклади относно известни материали със сексуално насилие над деца, открити чрез мерките, предприети за изпълнение на заповедта за откриване, посочена в точка 1, съгласно член 12.

7.По отношение на заповеди за откриване, отнасящи се до установяване на контакт с деца, се счита, че посоченият в параграф 4, първа алинея, буква а) значителен риск е налице, когато са изпълнени следните условия:

а)доставчикът се определя като доставчик на междуличностни съобщителни услуги;

б)въпреки всички мерки за намаляване на риска, които доставчикът може да е предприел или ще предприеме, съществува вероятност услугата да се използва в значителна степен за установяване на контакт с деца;

в)има доказателства, че услугата — или подобна услуга, в случай, че към датата на искането за издаване на заповед за откриване въпросната услуга все още не се предлага в Съюза — е била използвана през последните 12 месеца в значителна степен за установяване на контакт с деца.

Заповедите за откриване, отнасящи се за установяване на контакт с деца за сексуални цели, се прилагат само за междуличностни комуникации, в които един от ползвателите е дете.

8.Когато отправя искане да бъдат издадени заповеди за откриване, координиращият орган по място на стопанска дейност и компетентният съдебен или независимият административен орган, когато издава такава заповед, насочват и уточняват заповедта по такъв начин, че отрицателните последици, посочени в параграф 4, първа алинея, буква б), да се ограничават до строго необходимото за ефективно справяне със значителния риск, посочен в буква а) от същата алинея.

За тази цел те вземат предвид всички параметри от практическо значение, включително наличието на достатъчно надеждни технологии за откриване, ограничаващи до максималната възможна степен процента на грешките по отношение на откриването, и тяхната пригодност и ефективност за постигането на целите на настоящия регламент, както и въздействието на мерките върху правата на засегнатите ползватели, и изискващи предприемането на свързани с най-малко вмешателство действия в съответствие с член 10, измежду няколко еднакво ефективни мерки.

Те гарантират по-специално, че:

а)когато рискът е ограничен до такава част или компонент на услугата, които могат да бъдат идентифицирани, изискваните мерки се прилагат само по отношение на тази част или този компонент;

б)когато е необходимо, по-специално за ограничаване на отрицателните последици, се предвиждат ефективни и пропорционални предпазни мерки в допълнение към изброените в член 10, параграфи 4, 5 и 6;

в)при спазване на параграф 9 срокът на прилагане се ограничава до строго необходимото.

9.Компетентният съдебен орган или независимият административен орган посочва в заповедта за откриване срока, през който тя се прилага, като посочва началната и крайната дата.

Началната дата се определя, като се вземе предвид времето, което е разумно необходимо, за да може доставчикът да предприеме необходимите мерки за подготовка на изпълнението на заповедта за откриване. Тя не може да бъде по-рано от три месеца и по-късно от 12 месеца от датата, на която доставчикът е получил заповедта за откриване.

Срокът на прилагане на заповеди за откриване, отнасящи се до разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, не надхвърля 24 месеца, а този за заповеди за откриване, отнасящи се до установяване на контакт с деца за сексуални цели, не надхвърля 12 месеца.

Член 8

Допълнителни правила относно заповедите за откриване

1.Компетентният съдебен орган или независимият административен орган издава посочените в член 7 заповеди за откриване, като използва образеца, посочен в приложение I. Заповедите за откриване включват:

а)информация относно мерките, които трябва да се предприемат за изпълнение на заповедта за откриване, включително индикаторите, които трябва да се използват, и предпазните мерки, които трябва да бъдат предвидени, включително изискванията за докладване, определени съгласно член 9, параграф 3, и когато е приложимо — допълнителни предпазни мерки, посочени в член 7, параграф 8;

б)данни за идентификация на компетентния съдебен орган или независимия административен орган, издаващ заповедта за откриване, и удостоверяване на автентичността на заповедта за откриване от този съдебен или независим административен орган;

в)наименованието на доставчика и, когато е приложимо, името на неговия законен представител;

г)посочване на конкретната услуга, по отношение на която се издава заповедта за откриване и, когато е приложимо, на частта или компонента на засегнатата услуга, както е посочено в член 7, параграф 8;

д)дали издадената заповед за откриване се отнася до разпространението на известни или нови материали за сексуално насилие над деца или до установяване на контакт с деца;

е)началната и крайната дата на заповедта за откриване;

ж)достатъчно подробно изложение на мотивите, обясняващо защо се издава заповедта за откриване;

з)позоваване на настоящия регламент като правно основание за заповедта за откриване;

и)датата, времевия печат и електронния подпис на съдебния или независимия административен орган, издал заповедта за откриване;

й)лесно разбираема информация за правната защита, с която разполага получателят на заповедта за откриване, включително информация за защита пред съд и за сроковете, приложими за такава защита.

2.Компетентният съдебен орган или независимият административен орган, издаващ заповедта за откриване, я адресира до основното място на стопанска дейност на доставчика или, когато е приложимо, до неговия законен представител, определен в съответствие с член 24.

Заповедта за откриване се предава на звеното за контакт на доставчика, посочено в член 23, параграф 1, на координиращия орган по място на стопанска дейност и на Центъра на ЕС чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2.

Заповедта за откриване се изготвя на езика, посочен от доставчика съгласно член 23, параграф 3.

3.Ако доставчикът не може да изпълни заповедта за откриване, тъй като тя съдържа явни грешки или не съдържа достатъчно информация за нейното изпълнение, той без неоправдано забавяне изисква от координиращия орган по място на стопанска дейност необходимите разяснения, като използва образеца, посочен в приложение II.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86, за да изменя приложения I и II, когато това е необходимо за подобряване на образците с оглед на съответното технологично развитие или придобития практически опит.

Член 9

Правна защита, информиране, докладване и изменение на заповедите за откриване

1.Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги, които са получили заповед за откриване, както и ползвателите, засегнати от предприетите мерки за нейното изпълнение, имат право на ефективна правна защита. Това право включва правото да се оспори заповедта за откриване пред съдилищата на държавата членка на компетентния съдебен орган или независимия административен орган, който я е издал.

2.Когато заповедта за откриване стане окончателна, компетентният съдебен орган или независимият административен орган, който я е издал, без неоправдано забавяне предава копие от нея на координиращия орган по място на стопанска дейност. След това координиращият орган по място на стопанска дейност без неоправдано забавяне предава копие от тази заповед на всички други координиращи органи чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2.

За целите на първа алинея заповедта за откриване става окончателна при изтичането на срока за обжалване, когато не е подадена жалба в съответствие с националното законодателство, или след потвърждаване на заповедта за откриване, след като е била обжалвана.

3.Когато срокът на прилагане на заповедта за откриване надвишава 12 месеца, или шест месеца в случай на заповед за откриване, отнасяща се до установяване на контакт с деца, координиращият орган по място на стопанска дейност изисква от доставчика да му докладва за нейното изпълнението най-малко веднъж, в средата на срока на прилагане.

Тези доклади включват подробно описание на мерките, предприети за изпълнение на заповедта за откриване, включително осигурените предпазни мерки, информация за практическото функциониране на мерките, по-специално за тяхната ефективност за откриването на разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или установяването на контакт с деца, според случая, и за последиците от тези мерки за правата и законните интереси на всички засегнати страни.

4.По отношение на заповедите за откриване, които компетентният съдебен орган или независимият административен орган е издал по негово искане, координиращият орган по място на стопанска дейност преценява, когато е необходимо и при всички случаи след получаване на посочените в параграф 3 доклади, дали има съществени промени в основанията за издаване на заповедите за откриване, и по-специално дали условията на член 7, параграф 4 продължават да бъдат изпълнени. В това отношение той взема под внимание допълнителните мерки за намаляване на риска, които доставчикът може да предприеме, за да се справи със значителния риск, установен към момента на издаването на заповедта за откриване.

Координиращият орган отправя към компетентния съдебен орган или независимия административен орган, издал заповедта за откриване, искане тази заповед да бъде изменена или отменена, когато това е необходимо предвид резултата от оценката. Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат по отношение на такива искания с необходимите изменения.

Член 10

Технологии и предпазни мерки

1.Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги, които са получили заповед за откриване, я изпълняват чрез инсталиране и използване на технологии за откриване на разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или на установяване на контакт с деца за сексуални цели, според случая, като използват съответните индикатори, предоставени от Центъра на ЕС в съответствие с член 46.

2.Доставчикът има право да придобива, инсталира и използва безплатно технологии, предоставени от Центъра на ЕС в съответствие с член 50, параграф 1, единствено с цел изпълнение на заповедта за откриване. Доставчикът не е задължен да използва конкретни технологии, включително тези, които Центърът на ЕС предоставя, стига да са изпълнени изискванията, посочени в настоящия член. Използването на технологиите, предоставени от Центъра на ЕС, не засяга отговорността на доставчика да спазва тези изисквания, както и за всички решения, които той може да вземе във връзка с или в резултат на използването на технологиите.

3.Технологиите трябва:

а)да са ефективни за откриване на разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или на установяване на контакт с деца, според случая;

б)да не са в състояние да извличат друга информация от съответните съобщения освен информацията, която е строго необходима за откриването, използвайки посочените в параграф 1 индикатори, на модели, сочещи към разпространение на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или към установяване на контакт с деца, според случая;

в)да са в съответствие с най-новите постижения в отрасъла и свързани с най-малко вмешателство от гледна точка на въздействието върху правата на ползвателите на личен и семеен живот, включително поверителността на съобщенията, и на защитата на личните данни;

г)да са достатъчно надеждни, така че да ограничават до максималната възможна степен процента на грешките по отношение на откриването.

4.Доставчикът трябва:

а)да предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че технологиите и индикаторите, както и обработването на лични и други данни във връзка с тях, се използват единствено с цел разкриване на разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или установяване на контакт с деца, според случая, доколкото е строго необходимо за изпълнение на заповедите за откриване, адресирани до него;

б)да въвежда ефективни вътрешни процедури за предотвратяване и, когато е необходимо, откриване и отстраняване на всякакви злоупотреби с технологиите, индикаторите и личните и други данни, посочени в буква а), включително неразрешен достъп до такива лични и други данни и неразрешеното им предаване;

в)да осигурява редовен човешки надзор, който е необходим, за да се гарантира, че технологиите функционират по достатъчно надежден начин, както и човешка намеса, когато такава е необходима, по-специално при откриване на потенциални грешки и на потенциално установяване на контакт с деца;

г)да въвежда и използва достъпен, съобразен с възрастта и лесен за ползване механизъм, който позволява на ползвателите в разумен срок да подават до доставчика жалби за предполагаеми нарушения на задълженията му по настоящия раздел, както във връзка с решения, които доставчикът може да е взел по отношение на използването на технологии, включително премахване или забрана на достъпа до предоставени от ползвателите материали, блокиране на потребителските профили или преустановяване или прекратяване на предоставянето на услугата на ползвателите, и да обработва такива жалби по обективен, ефективен и своевременен начин;

д)най-късно един месец преди началната дата, посочена в заповедта за откриване, да информира координиращия орган за изпълнението на предвидените мерки, изложени в посочения в член 7, параграф 3 план за изпълнение;

е)редовно да прави преглед на функционирането на мерките, посочени в букви а), б), в) и г) от настоящия параграф, и при необходимост да ги коригира, за да се гарантира, че предвидените в тези букви изисквания се изпълняват, както и да документира процеса на прегледа и резултатите от него и да включва тази информация в доклада, посочен в член 9, параграф 3.

5.Доставчикът информира ползвателите по ясен, видим и разбираем начин за следното:

а)фактът, че той използва технологии за откриване на онлайн сексуално насилие над деца с цел изпълнение на заповедта за откриване; начините, по които използва тези технологии и въздействието върху поверителността на комуникациите на ползвателите;

б)фактът, че се изисква да докладва на Центъра на ЕС за потенциално онлайн сексуално насилие над деца в съответствие с член 12;

в)правото на ползвателите на правна защита, посочено в член 9, параграф 1, и техните права да подават жалби до доставчика чрез механизма, посочен в параграф 4, буква г) и до координиращия орган в съответствие с член 34.

Доставчикът не предоставя на ползвателите информация, която може да намали ефективността на мерките за изпълнение на заповедта за откриване.

6.Когато доставчик открие потенциално онлайн сексуално насилие над деца чрез мерките, предприети за изпълнение на заповедта за откриване, той информира засегнатите ползватели без неоправдано забавяне, след като Европол или националният правоприлагащ орган на държава членка, получил доклада съгласно член 48, е потвърдил, че информирането на ползвателите няма да попречи на дейностите за предотвратяване, откриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца.

Член 11

Насоки относно задълженията за откриване

В сътрудничество с координиращите органи и Центъра на ЕС и след провеждане на обществена консултация Комисията може да издаде насоки относно прилагането на членове 7—10, като надлежно вземе предвид по-специално съответното технологично развитие и начините, по които обхванатите от тези разпоредби услуги се предлагат и използват.

Раздел 3

Задължения за докладване

Член 12

Задължения за докладване

1.Когато доставчик на хостинг услуги или доставчик на междуличностни съобщителни услуги узнае по какъвто и да е начин, различен от издадена в съответствие с настоящия регламент заповед за премахване, за информация, показваща потенциално онлайн сексуално насилие над деца в неговите услуги, той незабавно представя доклад за това на Центъра на ЕС в съответствие с член 13. Той извършва това чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2.

2.Когато доставчикът представи доклад съгласно параграф 1, той информира съответния ползвател, като му предоставя информация за основното съдържание на доклада, за начина, по който е узнал за потенциалното сексуално насилие над деца, за последващите действия, предприети по отношение на доклада, доколкото такава информация е на разположение на доставчика, и за възможностите на ползвателя да получи правна защита, включително за правото му да подава жалби до координиращия орган в съответствие с член 34.

Доставчикът информира съответния ползвател без неоправдано забавяне, след като е получил съобщение от Центъра на ЕС, в което се посочва, че центърът счита доклада за явно неоснователен, както е посочено в член 48, параграф 2, или след изтичане на три месеца от датата на доклада, без доставчикът да е получил съобщение от Центъра на ЕС, в което се посочва, че информацията не трябва да се предоставя съгласно член 48, параграф 6, буква а), в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

Когато в рамките на тримесечния срок, посочен във втора алинея, доставчикът получи съобщение от Центъра на ЕС, в което се посочва, че информацията не трябва да се предоставя, той уведомява съответния ползвател без неоправдано забавяне след изтичането на срока, определен в това съобщение.

3.Доставчикът въвежда и използва достъпен, съобразен с възрастта и лесен за ползване механизъм, който дава възможност на ползвателите да сигнализират на доставчика за потенциално онлайн сексуално насилие над деца в услугата.

Член 13

Специфични изисквания за докладване

1.Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги представят предвидения в член 12 доклад, като използват образеца, посочен в приложение III. Докладът включва:

а)данни за идентификация на доставчика, а когато е приложимо — на неговия законен представител;

б)датата, времевия печат и електронния подпис на доставчика;

в)всички данни за съдържанието, включително изображения, видеоклипове и текст;

г)всички налични данни, различни от данните за съдържанието, свързани с потенциалното онлайн сексуално насилие над деца;

д)посочване дали потенциалното онлайн сексуално насилие над деца се отнася до разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или установяване на контакт с деца за сексуални цели;

е)информация относно географското местоположение, свързано с потенциалното онлайн сексуално насилие над деца, като например IP адреса;

ж)информация относно самоличността на всеки ползвател, участващ в потенциалното онлайн сексуално насилие над деца;

з)посочване дали доставчикът също така е докладвал или ще докладва за потенциалното онлайн сексуално насилие над деца и на публичен орган или друг субект, компетентен да получава такива доклади от трета държава, и ако това е така, кой орган или субект;

и)когато потенциалното онлайн сексуално насилие над деца се отнася до разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца —дали доставчикът е премахнал материала или е забранил достъпа до него;

й)дали доставчикът счита, че докладът изисква спешни действия;

к)позоваване на настоящия регламент като правно основание за докладването.

2.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86, за да изменя приложение III, когато това е необходимо за подобряване на образеца с оглед на съответното технологично развитие или придобития практически опит.

Раздел 4

Задължения за премахване

Член 14

Заповеди за премахване

1.Координиращият орган по място на стопанска дейност има правомощието да поиска от компетентния съдебен орган на държавата членка, която го е определила, или от друг независим административен орган на тази държава членка да издаде заповед за премахване, с която от доставчик на хостинг услуги под юрисдикцията на държавата членка, определила този координиращ орган, се изисква да премахне или да забрани достъпа във всички държави членки до един или повече конкретни материали, които след внимателна оценка координиращият орган или съдилищата или други независими административни органи, посочени в член 36, параграф 1, са определили като материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

2.Доставчикът изпълнява заповедта за премахване във възможно най-кратък срок и във всички случаи в рамките на 24 часа от нейното получаване.

3.Компетентният съдебен орган или независимият административен орган издава заповед за премахване, като използва образеца, посочен в приложение IV. Заповедите за премахване включват:

а)данни за идентификация на съдебния или независимия административен орган, издал заповедта за премахване, и удостоверяване на автентичността на заповедта за премахване от този орган;

б)наименованието на доставчика и, когато е приложимо, на неговия законен представител;

в)конкретната услуга, за която се издава заповедта за премахване;

г)достатъчно подробно изложение на мотивите, обясняващо защо се издава заповедта за премахване, и по-специално защо материалът представлява материал, съдържащ сексуално насилие над деца;

д)точен URL адрес и, когато е необходимо, допълнителна информация за идентифициране на материала, съдържащ сексуално насилие над деца;

е)когато е приложимо, информацията за неразкриване за определен период от време, в съответствие с член 15, параграф 4, буква в);

ж)позоваване на настоящия регламент като правно основание за заповедта за премахване;

з)датата, времевия печат и електронния подпис на съдебния или независимия административен орган, издал заповедта за премахване;

и)лесно разбираема информация за правната защита, с която разполага получателят на заповедта за премахване, включително информация за защита пред съд и за сроковете, приложими за такава защита.

4.Съдебният орган или независимият административен орган, издаващ заповедта за премахване, я адресира до основното място на стопанска дейност на доставчика или, когато е приложимо, до неговия законен представител, определен в съответствие с член 24.

Той предава заповедта за премахване на звеното за контакт, посочено в член 23, параграф 1, както и на координиращия орган по място на стопанска дейност и на Центъра на ЕС, чрез електронни средства, които дават възможност за писмено документиране, при условия, които позволяват да се установи автентичността на подателя, включително точността на датата и часа на изпращане и получаване на заповедта, чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2.

Заповедта за премахване се изготвя на езика, посочен от доставчика съгласно член 23, параграф 3.

5.Ако доставчикът не може да изпълни заповедта за премахване на основание непреодолима сила или фактическа невъзможност, за която не може да му се вмени вина, включително по обективно оправдани технически или оперативни причини, той без неоправдано забавяне информира координиращия орган по място на стопанска дейност за това основание, като използва образеца, посочен в приложение V.

Посоченият в параграф 1 срок започва да тече веднага след като посочените в първа алинея причини престанат да съществуват.

6.Ако доставчикът не може да изпълни заповедта за премахване, тъй като тя съдържа явни грешки или не съдържа достатъчно информация за нейното изпълнение, той без неоправдано забавяне изисква от координиращия орган по място на стопанска дейност необходимите разяснения, като използва образеца, посочен в приложение V.

Посоченият в параграф 1 срок започва да тече веднага след като доставчикът получи необходимите разяснения.

7.Без неоправдано забавяне и използвайки посочения в приложение VI образец доставчикът информира координиращия орган по място на стопанска дейност и Центъра на ЕС за мерките, предприети за изпълнение на заповедта за премахване, като посочва по-специално дали е премахнал материала, съдържащ сексуално насилие над деца, или е забранил достъпа до него във всички държави членки, както и датата и часа на това.

8.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86, за да изменя приложения IV, V и VI, когато това е необходимо за подобряване на образците с оглед на съответното технологично развитие или придобития практически опит.

Член 15

Правна защита и предоставяне на информация

1.Доставчиците на хостинг услуги, които са получили заповед за премахване, издадена в съответствие с член 14, както и ползвателите, предоставили материала, имат право на ефективна защита. Това право включва правото да се оспори заповедта за премахване пред съдилищата на държавата членка на компетентния съдебен орган или независимия административен орган, който я е издал.

2.Когато заповедта за премахване стане окончателна, компетентният съдебен орган или независимият административен орган, който я е издал, без неоправдано забавяне предава копие от нея на координиращия орган по място на стопанска дейност. След това координиращият орган по място на стопанска дейност без неоправдано забавяне предава копие от тази заповед на всички други координиращи органи чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2.

За целите на първа алинея заповедта за премахване става окончателна при изтичането на срока за обжалване, когато не е подадена жалба в съответствие с националното законодателство, или след потвърждаване на заповедта за премахване, след като е била обжалвана.

3.Когато доставчик премахне или забрани достъпа до материал, съдържащ сексуално насилие над деца, съгласно заповед за премахване, издадена в съответствие с член 14, той без неоправдано забавяне уведомява ползвателя, който е предоставил материала, за следното:

а)факта, че е премахнал материала или е забранил достъпа до него;

б)причините за премахването или забраната на достъпа, като при поискване от ползвателя предостави копие от заповедта за премахване;

в)правото на ползвателите на правна защита, посочено в параграф 1, и правото да подават жалби до координиращия орган в съответствие с член 34.

4.Когато отправя искане да бъде издадена заповед за премахване, и след консултация със съответните публични органи, координиращият орган по място на стопанска дейност може да поиска от съдебния орган или независимия административен орган, който я издава, доставчикът да не разкрива никаква информация относно премахването или забраната на достъпа до материали, съдържащи сексуално насилие над деца, когато и доколкото това е необходимо, за да се избегне намеса в дейностите за предотвратяване, откриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, състоящи се в сексуално насилие над деца.

В такъв случай:

а)съдебният орган или независимият административен орган, който издава заповедта за премахване, определя срок, не по-дълъг от необходимия и не по-дълъг от шест седмици, през който доставчикът не трябва да разкрива тази информация;

б)посочените в параграф 3 задължения не се прилагат през този период от време;

в)съдебният орган или независимият административен орган уведомява доставчика за своето решение, като посочва приложимия срок.

Този съдебен орган или независим административен орган може да реши да удължи срока, посочен във втора алинея, буква а), с допълнителен срок от максимум шест седмици, когато и доколкото неразкриването на информация продължава да е необходимо. В този случай съдебният орган или независимият административен орган уведомява доставчика за своето решение, като посочва приложимия срок. По отношение на това решение се прилага член 14, параграф 3.

Раздел 5

Задължения за блокиране

Член 16

Заповеди за блокиране

1.Координиращият орган по място на стопанска дейност има правомощието да поиска от компетентния съдебен орган на държавата членка, която го е определила, или от независим административен орган на тази държава членка да издаде заповед за блокиране, изискваща доставчик на услуги за достъп до интернет под юрисдикцията на същата държава членка да предприеме разумни мерки за предотвратяване на достъпа на ползвателите до известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, посочени чрез всички URL адреси в списъка на URL адреси, включен в базата данни с индикатори в съответствие с член 44, параграф 2, буква б) и предоставен от Центъра на ЕС.

2.Преди да поиска да бъде издадена заповед за блокиране, координиращият орган по място на стопанска дейност извършва всички необходими разследвания и оценки, за да определи дали са изпълнени условията по параграф 4.

За тази цел, когато е целесъобразно, той:

а)проверява дали са изпълнени условията по член 36, параграф 1, буква б) за всички URL адреси от посочения в параграф 1 списък или за представителна извадка от тях, включително чрез извършване на проверки, за да се потвърди в сътрудничество с Центъра на ЕС, че списъкът е пълен, точен и актуален;

б)изисква от доставчика да представи в разумен срок, определен от този координиращ орган, необходимата информация, по-специално относно достъпа или опитите за достъп от страна на ползвателите до съдържащите сексуално насилие над деца материали, посочени с URL адресите, относно политиката на доставчика за справяне с риска от разпространение на тези материали и относно финансовите и технологични възможности и размера на доставчика;

в)отправя към Центъра на ЕС искане да предостави необходимата информация, по-специално разяснения и уверения относно точността на URL адресите за посочване на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, относно количеството и естеството на тези материали и относно проверките от страна на Центъра на ЕС и одитите, посочени съответно в член 36, параграф 2 и в член 46, параграф 7;

г)отправя искане към всеки друг съответен публичен орган или съответните експерти или субекти да предоставят необходимата информация.

3.Преди да поиска да бъде издадена заповед за блокиране, координиращият орган по място на стопанска дейност информира доставчика за намерението си да поиска издаването на такава заповед, като посочва основните елементи на съдържанието на предвидената заповед за блокиране и причините да я поиска. Той предоставя на доставчика възможност да коментира тази информация в разумен срок, определен от координиращия орган.

4.Координиращият орган по място на стопанска дейност отправя искане да бъде издадена заповед за блокиране, а компетентният съдебен орган или независим орган издава такава заповед, когато счита, че са изпълнени следните условия:

а)има доказателства, че през последните 12 месеца услугата е била използвана в значителна степен за достъп или опит за достъп до материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, посочени на URL адресите;

б)заповедта за блокиране е необходима, за да се предотврати разпространението на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, сред ползватели в Съюза, като се вземат предвид по-специално количеството и естеството на тези материали, необходимостта от защита на правата на жертвите и съществуването и прилагането от доставчика на политика за справяне с риска от такова разпространение;

в)URL адресите насочват по достатъчно надежден начин към материали, съдържащи сексуално насилие над деца;

г)причините за издаване на заповедта за блокиране превишават по значение отрицателните последици за правата и законните интереси на всички засегнати страни, като се има предвид по-специално необходимостта да се осигури справедлив баланс между основните права на тези страни, включително упражняването на свободата на изразяване на ползвателите и свободата на информация и свободата на доставчика на стопанска инициатива.

Когато се преценява дали са изпълнени условията на първа алинея, се вземат под внимание всички имащи отношение факти и обстоятелства по разглеждания случай, включително всяка информация, получена съгласно параграф 2, и мнението на доставчика, представено в съответствие с параграф 3.

5.Когато координиращият орган по място на стопанска дейност отправя искане да бъде издадена заповед за блокиране, и когато компетентният съдебен или независимият административен орган издава такава заповед, те:

а)определят ефективни и пропорционални ограничения и предпазни мерки, необходими, за да се гарантира, че всички отрицателни последици, посочени в параграф 4, буква г), са ограничени до строго необходимото;

б)при спазване на параграф 6, гарантират, че срокът на прилагане е ограничен до строго необходимото.

6.В заповедта за блокиране координиращият орган посочва срока, през който тя се прилага, като указва началната и крайната дата.

Срокът на прилагане на заповедите за блокиране не надвишава пет години.

7.По отношение на заповедите за блокиране, които компетентният съдебен орган или независимият административен орган е издал по негово искане, координиращият орган оценява, когато е необходимо и най-малко веднъж годишно, дали са възникнали съществени промени в основанията за издаване на тези заповеди и по-специално дали условията на параграф 4 продължават да бъдат изпълнени.

Координиращият орган отправя към компетентния съдебен орган или независимия административен орган, издал заповедта за блокиране, искане тази заповед да бъде изменена или отменена, когато това е необходимо предвид резултата от оценката или за да бъдат взети под внимание обосновани искания или докладите, посочени съответно в член 18, параграфи 5 и 6. Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат по отношение на такива искания с необходимите изменения.

Член 17

Допълнителни правила относно заповедите за блокиране

1.Координиращият орган по място на стопанска дейност издава посочените в член 16 заповеди за блокиране, като използва образеца, съдържащ се в приложение VII. Заповедите за блокиране включват:

а)посочване на предоставения от Центъра на ЕС списък на URL адреси и предпазните мерки, които трябва да бъдат предвидени, включително ограниченията и мерките, определени съгласно член 16, параграф 5, и, когато е приложимо, изискванията за докладване, определени съгласно член 18, параграф 6;

б)данни за идентификация на компетентния съдебен или независимия административен орган, издал заповедта за блокиране, и удостоверяване на автентичността на издадената от него заповед за блокиране;

в)наименованието на доставчика и, когато е приложимо, името на неговия законен представител;

г)посочване на конкретната услуга, по отношение на която се издава заповедта за откриване;

д)началната и крайната дата на заповедта за блокиране;

е)достатъчно подробно изложение на мотивите, обясняващо защо се издава заповедта за блокиране;

ж)позоваване на настоящия регламент като правно основание за заповедта за блокиране;

з)датата, времевия печат и електронния подпис на съдебния орган или независимия административен орган, издал заповедта за блокиране;

и)лесно разбираема информация за правната защита, с която разполага получателят на заповедта за блокиране, включително информация за защита пред съд и за сроковете, приложими за такава защита.

2.Компетентният съдебен орган или независимият административен орган, издаващ заповедта за блокиране, я адресира до основното място на стопанска дейност на доставчика или, когато е приложимо, до неговия законен представител, определен в съответствие с член 24.

3.Заповедта за блокиране се предава на звеното за контакт на доставчика, посочено в член 23, параграф 1, на координиращия орган по място на стопанска дейност и на Центъра на ЕС чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2.

4.Заповедта за блокиране се изготвя на езика, посочен от доставчика съгласно член 23, параграф 3.

5.Ако доставчикът не може да изпълни заповедта за блокиране, тъй като тя съдържа явни грешки или не съдържа достатъчно информация за нейното изпълнение, той без неоправдано забавяне изисква от координиращия орган по място на стопанска дейност необходимите разяснения, като използва образеца, посочен в приложение VIII.

6.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86, за да изменя приложения VII и VIII, когато това е необходимо за подобряване на образците с оглед на съответното технологично развитие или придобития практически опит.

Член 18

Правна защита, уведомяване и докладване за заповеди за блокиране

1.Доставчиците на услуги за достъп до интернет, които са получили заповед за блокиране, както и ползвателите, които са предоставили конкретен материал, посочен чрез URL адресите, или достъпът им до такъв материал е бил възпрепятстван в изпълнение на такива заповеди, имат право на ефективна правна защита. Това право включва правото да се оспори заповедта за блокиране пред съдилищата на държавата членка на компетентния съдебен орган или независимия административен орган, който я е издал.

2.Когато заповедта за блокиране стане окончателна, компетентният съдебен орган или независимият административен орган, който я е издал, без неоправдано забавяне предава копие от нея на координиращия орган по място на стопанска дейност. След това координиращият орган по място на стопанска дейност без неоправдано забавяне предава копие от тази заповед на всички други координиращи органи чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2.

За целите на първа алинея заповедта за блокиране става окончателна при изтичането на срока за обжалване, когато не е подадена жалба в съответствие с националното законодателство, или след потвърждаване на заповедта за блокиране, след като е била обжалвана.

3.Доставчикът въвежда и използва достъпен, съобразен с възрастта и лесен за ползване механизъм, който дава възможност на ползвателите да му подават в разумен срок жалби за предполагаеми нарушения на задълженията му по настоящия раздел. Той обработва тези жалби по обективен, ефективен и своевременен начин.

4.Когато доставчик възпрепятства достъпа на ползвателите до URL адреси съгласно заповед за блокиране, издадена в съответствие с член 17, той предприема разумни мерки, за да ги информира за следното:

а)фактът, че прави това съгласно заповед за блокиране;

б)причините за това, като при поискване предоставя копие от заповедта за блокиране;

в)правото на ползвателите на правна защита, посочено в параграф 1, техните права да подават жалби до доставчика чрез посочения в параграф 3 механизъм и до координиращия орган в съответствие с член 34, както и правото им да подават исканията, посочени в параграф 5.

5.Доставчикът и ползвателите, посочени в параграф 1, имат право да поискат от координиращия орган, който е поискал да бъде издадена заповедта за блокиране, да прецени дали ползвателите са неправилно възпрепятствани да получат достъп до конкретен материал, посочен чрез URL адреси съгласно заповедта за блокиране. Доставчикът също така има право да поиска промяна или отмяна на заповедта за блокиране, когато счита това за необходимо поради съществени промени в основанията за нейното издаване, настъпили след като тя е била издадена, и по-специално съществени промени, които възпрепятстват доставчика да предприеме необходимите разумни мерки за изпълнение на заповедта за блокиране.

Координиращият орган преценява такива искания без неоправдано забавяне и информира подалия искането доставчик или ползвател за резултата от това. Когато счита, че искането е основателно, той отправя искане за изменение или отмяна на заповедта за блокиране в съответствие с член 16, параграф 7 и уведомява Центъра на ЕС.

6.Когато срокът на прилагане на заповедта за блокиране надвишава 24 месеца, координиращият орган по място на стопанска дейност изисква от доставчика да му докладва най-малко веднъж, в средата на срока на прилагане, за мерките, предприети за изпълнение на тази заповед, включително осигурените предпазни мерки.

Раздел 6

Допълнителни разпоредби

Член 19

Отговорност на доставчиците

Доставчиците на съответните услуги на информационното общество не носят отговорност за престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, само защото добросъвестно извършват необходимите дейности за спазване на изискванията на настоящия регламент, по-специално дейности, насочени към откриване, идентифициране, премахване, забрана на достъпа, блокиране и докладване на онлайн сексуално насилие над деца в съответствие с тези изисквания.

Член 20

Право на информация на жертвите

1.Лицата, пребиваващи в Съюза, имат право да получават, по тяхно искане, от координиращия орган, определен от държавата членка, в която пребивават, информация относно случаите, когато съгласно член 12 на Центъра на ЕС се съобщава за разпространението на известни материали със сексуално насилие над деца, изобразяващи тях. Лицата с увреждания имат право да поискат и да получат такава информация по достъпен за тях начин.

Този координиращ орган предава искането на Центъра на ЕС чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2, и съобщава получените от Центъра на ЕС резултати на лицето, отправило искането.

2.В искането по параграф 1 се посочва:

а)съответния известен материал или материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца;

б)когато е приложимо, физическото или юридическото лице, което трябва да получи информацията от името на лицето, отправящо искането;

в)достатъчни елементи за доказване на самоличността на лицето, отправящо искането.

3.Посочената в параграф 1 информация включва:

а)идентификацията на доставчика, който е подал доклада;

б)датата на доклада;

в)посочване дали Центърът на ЕС е препратил доклада в съответствие с член 48, параграф 3 и ако е така, на кои органи;

г)посочване дали доставчикът е докладвал, че е премахнал материала или е забранил достъпа до него в съответствие с член 13, параграф 1, буква и).

Член 21

Право на жертвите на съдействие и помощ за премахване на материалите

1.При поискване доставчиците на хостинг услуги предоставят разумно съдействие на лица, пребиваващи в Съюза, които искат доставчикът да премахне един или повече конкретни известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в които те са изобразени, или да забрани достъпа до тези материали.

2.Лицата, пребиваващи в Съюза, имат право да получат по тяхно искане от координиращия орган, определен от държавата членка, в която лицето пребивава, помощ от Центъра на ЕС, когато искат доставчик на хостинг услуги да премахне или забрани достъпа до един или повече конкретни известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в които те са изобразени. Лицата с увреждания имат право да поискат и да получат информация относно такава помощ по начин, достъпен за тях.

Този координиращ орган предава искането на Центъра на ЕС чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2, и съобщава получените от Центъра на ЕС резултати на лицето, отправило искането.

3.В исканията по параграфи 1 и 2 се посочва съответния материал или материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца.

4.Посочената в параграф 2 помощ от Центъра на ЕС включва, според случая:

а)подкрепа във връзка с искане на съдействие от доставчика, посочен в параграф 1;

б)проверка дали доставчикът е премахнал или е забранил достъпа до този материал или тези материали, включително чрез извършване на търсенията, посочени в член 49, параграф 1;

в)уведомяване на доставчика за известния материал или материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца, в който/които лицето е изобразено, и искане за премахване или забрана на достъпа до него/тях, в съответствие с член 49, параграф 2;

г)когато е необходимо, уведомяване на координиращия орган по място на стопанска дейност за наличието на този материал или тези материали в услугата, за да се издаде заповед за премахване съгласно член 14.

Член 22

Съхранение на информацията

1.Доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги запазват данните за съдържанието и другите данни, обработвани във връзка с мерките, предприети за спазване на настоящия регламент, както и личните данни, генерирани при тази обработка, само за една или няколко от следните цели, според случая:

а)изпълнение на заповед за откриване, издадена съгласно член 7, или заповед за премахване, издадена съгласно член 14;

б)докладване на Центъра на ЕС за потенциално онлайн сексуално насилие над деца съгласно член 12;

в)блокиране на профила на съответния ползвател или преустановяване или прекратяване на предоставянето на услугата на този ползвател;

г)разглеждане на жалби на ползвателите до доставчика или до координиращия орган или упражняването на правото на ползвателите на административна или правна защита във връзка с предполагаеми нарушения на настоящия регламент;

д)в отговор на искания, отправени от компетентните правоприлагащи и съдебни органи в съответствие с приложимото законодателство, за да им бъде предоставена необходимата информация за предотвратяването, откриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, доколкото данните за съдържанието и другите данни са свързани с доклад, който доставчикът е предоставил на Центъра на ЕС съгласно член 12.

По отношение на първа алинея, буква а) доставчикът може също така да съхранява информацията с цел подобряване на ефективността и точността на технологиите за откриване на онлайн сексуално насилие над деца за изпълнение на заповед за откриване, издадена му в съответствие с член 7. Той обаче няма право да съхранява никакви лични данни за тази цел.

2.Доставчиците съхраняват посочената в параграф 1 информация за срок не по-дълъг от необходимия за съответната цел и във всеки случай не повече от 12 месеца от датата на докладване или на премахване или забрана на достъпа, в зависимост от това кое от тези събития настъпи първо.

При поискване от компетентния национален орган или съд те съхраняват информацията за указан допълнителен срок, определен от този орган или съд, когато и доколкото е необходимо за текущи производства за административна или правна защита, както е посочено в параграф 1, буква г).

Доставчиците гарантират, че информацията, посочена в параграф 1, се съхранява по сигурен начин и че съхранението е предмет на подходящи технически и организационни предпазни мерки. С тези предпазни мерки се гарантира по-специално, че информацията може да бъде достъпна и обработвана само за целите, за които е съхранена, че е постигнато високо ниво на сигурност и че информацията се заличава след изтичането на приложимите срокове за съхранение. Доставчиците редовно преразглеждат предпазните мерки и ги коригират, когато е необходимо.

Член 23

Звена за контакт

1.Доставчиците на съответните услуги на информационното общество създават единно звено за контакт, позволяващо пряка комуникация по електронен път с координиращите органи, другите компетентни органи на държавите членки, Комисията и Центъра на ЕС за прилагането на настоящия регламент.

2.Доставчиците съобщават на Центъра на ЕС и оповестяват публично информацията, необходима за лесно откриване и комуникация с техните единни звена за контакт, включително техните имена, адреси, адреси на електронна поща и телефонни номера.

3.В информацията по параграф 2 доставчиците посочват официалния език или езици на Съюза, които могат да се използват за комуникация с техните звена за контакт.

Тези езици включват поне един от официалните езици на държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика или, когато е приложимо — в която е установен или пребивава законният му представител.

Член 24

Законен представител

1.Доставчиците на съответните услуги на информационното общество, чието основно място на стопанска дейност не е в Съюза, посочват писмено физическо или юридическо лице за свой законен представител в Съюза.

2.Законният представител пребивава или е установен в някоя от държавите членки, в които доставчикът предлага услугите си.

3.Доставчикът упълномощава своите законни представители, така че координиращите органи, други компетентни органи на държавите членки и Комисията да могат да се обръщат към тях вместо към доставчика или в допълнение към него по всички въпроси, необходими за получаването, спазването и изпълнението на решения, издадени във връзка с настоящия регламент, включително заповеди за откриване, заповеди за премахване и заповеди за блокиране.

4.Доставчикът осигурява на своя законен представител необходимите пълномощия и ресурси за сътрудничество с координиращите органи, други компетентни органи на държавите членки и Комисията и за изпълнение на посочените в параграф 3 решения.

5.Определеният законен представител може да бъде подведен под отговорност за неспазване на задълженията на доставчика, произтичащи от настоящия регламент, без да се засягат отговорността на доставчика и правните действия, които могат да бъдат предприети срещу него.

6.Доставчикът съобщава името, адреса, адреса на електронна поща и телефонния номер на своя законен представител, посочен съгласно параграф 1, на координиращия орган в държавата членка, в която законният представител пребивава или е установен, както и на Центъра на ЕС. Доставчиците гарантират, че тази информация е актуална и обществено достъпна.

7.Определянето на законен представител в рамките на Съюза съгласно параграф 1 не е равнозначно на място на стопанска дейност в Съюза.

ГЛАВА III

НАДЗОР, ПРАВОПРИЛАГАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Раздел 1

Координиращи органи по въпросите на сексуалното насилие над деца

Член 25

Координиращи органи по въпросите на сексуалното насилие над деца и други компетентни органи

1.Най-късно до [дата — два месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки определят един или повече компетентни органи като отговарящи за прилагането и изпълнението на настоящия регламент („компетентни органи“).

2.До посочената в параграф 1 дата държавите членки определят един от компетентните органи за свой координиращ орган по въпросите на сексуалното насилие над деца („координиращ орган“).

Координиращият орган отговаря за всички въпроси, свързани с прилагането и изпълнението на настоящия регламент в съответната държава членка, освен ако тази държава членка не е възложила някои специфични задачи или сектори на други компетентни органи.

При всички случаи координиращият орган отговаря за осигуряването на координация по тези въпроси на национално равнище и допринася за ефективното, ефикасно и последователно прилагане и изпълнение на настоящия регламент в целия Съюз.

3.Когато държава членка определи повече от един компетентен орган в допълнение към координиращия орган, тя гарантира, че съответните задачи на тези органи и на координиращия орган са ясно определени и че те си сътрудничат тясно и ефективно при изпълнението на своите задачи. Съответната държава членка съобщава на Центъра на ЕС и на Комисията наименованията на другите компетентни органи, както и съответните им задачи.

4.В срок от една седмица след определянето на координиращите органи и всички други компетентни органи съгласно параграф 1 държавите членки оповестяват публично и съобщават на Комисията и на Центъра на ЕС името на своя координиращ орган. Те поддържат тази информация в актуализиран вид.

5.Всяка държава членка гарантира, че в службата на координиращия орган е определено или създадено звено за контакт, което да обработва искания за разяснения, обратна връзка и други съобщения по всички въпроси, свързани с прилагането и изпълнението на настоящия регламент в тази държава членка. Държавите членки оповестяват публично информацията относно звената за контакт и я съобщават на Центъра на ЕС. Те поддържат тази информация в актуализиран вид.

6.В срок от две седмици след определянето на координиращите органи съгласно параграф 2 Центърът на ЕС създава онлайн регистър, в който се посочват координиращите органи и техните звена за контакт. Центърът на ЕС редовно публикува всяка промяна в него.

7.Когато е необходимо за изпълнението на задачите им съгласно настоящия регламент, координиращите органи могат да поискат съдействие от Центъра на ЕС при изпълнението на тези задачи, по-специално като поискат от Центъра на ЕС:

а)да предостави определена информация или технически експертни познания по въпроси, обхванати от настоящия регламент;

б)да съдейства за оценяване, в съответствие с член 5, параграф 2, на извършената или актуализирана оценка на риска или на мерките за намаляване на риска, предприети от доставчик на хостинг услуги или междуличностни съобщителни услуги под юрисдикцията на държавата членка, която е определила отправящия искането координиращ орган;

в)да провери за евентуална необходимост да се изиска от компетентните национални органи да издадат заповед за откриване, заповед за премахване или заповед за блокиране по отношение на услуга под юрисдикцията на държавата членка, която е определила този координиращ орган;

г)да провери ефективността на заповед за откриване или заповед за премахване, издадена по искане на координиращия орган.

8.Центърът на ЕС предоставя това съдействие безплатно и в съответствие със своите задачи и задължения съгласно настоящия регламент и доколкото ресурсите и приоритетите му позволяват.

9.Посочените в членове 26, 27, 28, 29 и 30 изисквания, приложими по отношение на координиращите органи, се отнасят и за всички други компетентни органи, определени от държавите членки съгласно параграф 1.

Член 26

Изисквания за координиращите органи

1.Държавите членки гарантират, че определените от тях координиращи органи изпълняват задачите си съгласно настоящия регламент обективно, безпристрастно, прозрачно и своевременно, като в същото време напълно зачитат основните права на всички засегнати страни. Държавите членки гарантират, че техните координиращи органи разполагат с подходящи технически, финансови и човешки ресурси, за да изпълняват своите задачи.

2.При изпълнението на своите задачи и упражняването на правомощията си в съответствие с настоящия регламент координиращите органи действат напълно независимо. За тази цел държавите членки гарантират по-специално, че тези органи:

а)са правно и функционално независими от всеки друг държавен орган;

б)имат статут, който им позволява да действат обективно и безпристрастно при изпълнение на задачите си съгласно настоящия регламент;

в)са свободни от всякакво външно влияние, независимо дали пряко или косвено;

г)не търсят и не приемат указания от друг публичен орган или от частен субект;

д)не са натоварени с други задачи, свързани с предотвратяването или борбата със сексуалното насилие над деца, освен задачите им съгласно настоящия регламент.

3.Параграф 2 не възпрепятства надзора на координиращите органи в съответствие с националното конституционно право, доколкото този надзор не засяга тяхната независимост, изискваща се съгласно настоящия регламент.

4.Координиращите органи гарантират, че съответните членове на персонала притежават необходимата квалификация, опит и технически умения, за да изпълняват задълженията си.

5.В съответствие със законодателството на Съюза или националното законодателство ръководството и останалият персонал на координиращите органи подлежат на задължение за опазване на професионална тайна както по време на мандата си, така и след това, по отношение на всяка поверителна информация, която им е станала известна в хода на изпълнението на техните задачи. Държавите членки гарантират, че ръководството и останалият персонал са подчинени на правила, с които се гарантира, че те могат да изпълняват задачите си по обективен, безпристрастен и независим начин, по-специално във връзка с тяхното назначаване, освобождаване, възнаграждение и перспективи за кариера.

Раздел 2

Правомощия на координиращите органи

Член 27

Правомощия за провеждане на разследвания

1.Когато е необходимо за изпълнение на техните задачи, координиращите органи имат следните правомощия за разследване по отношение на доставчиците на съответните услуги на информационното общество под юрисдикцията на държавата членка, която е определила тези органи:

а)правомощието да изискват от тези доставчици, както и от други лица, действащи за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, които е възможно да знаят информация, свързана с предполагаемо нарушение на настоящия регламент, да предоставят тази информация в разумен срок;

б)правомощието да извършват проверки на място на всички помещения, които тези доставчици или посочените в буква а) други лица използват за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, или да изискват от други публични органи да направят това, за да проучат, конфискуват, вземат или получат копия от информацията, свързана с предполагаемо нарушение на настоящия регламент, под каквато и да било форма, независимо от носителя за съхранение;

в)правомощието да изискват от всеки член на персонала или представител на тези доставчици или другите лица, посочени в буква а), да дадат обяснения по отношение на всяка информация, свързана със съмнение за нарушение на настоящия регламент, и да записват отговорите;

г)правомощието да изискват информация, включително за да преценят дали мерките, предприети за изпълнение на заповед за откриване, заповед за премахване или заповед за блокиране, отговарят на изискванията на настоящия регламент.

2.Държавите членки може да предоставят на координиращите органи допълнителни правомощия за разследване.

Член 28

Правомощия за принудително изпълнение

1.Когато е необходимо за изпълнение на техните задачи, координиращите органи имат следните правомощия за принудително изпълнение по отношение на доставчиците на съответните услуги на информационното общество под юрисдикцията на държавата членка, която е определила тези органи:

а)правомощието да приемат ангажиментите, предложени от тези доставчици във връзка със спазването от тяхна страна на настоящия регламент, и да направят тези ангажименти задължителни;

б)правомощието да разпореждат преустановяване на нарушенията на настоящия регламент и, когато е целесъобразно, да налагат корективни мерки, пропорционални на нарушението и необходими за ефективното прекратяване на нарушението;

в)правомощието да налагат глоби в съответствие с член 35 за нарушения на настоящия регламент, включително неспазване на някоя от заповедите, издадени съгласно член 27 и съгласно буква б) от настоящия параграф, или да поискат от съдебен орган в своята държава членка да направи това;

г)правомощието да налагат периодична имуществена санкция в съответствие с член 35, за да се гарантира прекратяването на нарушение на настоящия регламент, в съответствие със заповед, издадена съгласно буква б) от настоящия параграф, или за неспазване на някоя от заповедите, издадени съгласно член 27 и съгласно буква б) от настоящия параграф;

д)правомощието да приемат временни мерки, за да се избегне рискът от сериозна вреда.

2.Държавите членки могат да предоставят на координиращите органи допълнителни правомощия за принудително изпълнение.

3.Що се отнася до параграф 1, букви в) и г), координиращите органи имат правомощията за принудително изпълнение, посочени в тези точки, също и по отношение на другите лица, посочени в член 27, за неспазване на която и да е от заповедите, издадени им съгласно посочения член.

4.Те упражняват тези правомощия за принудително изпълнение само след като своевременно са предоставили на тези други лица цялата съответна информация, свързана с такива заповеди, включително приложимия срок, глобите или периодичните санкции, които могат да бъдат наложени при неизпълнение, и възможностите за правна защита.

Член 29

Допълнителни правомощия за принудително изпълнение

1.Когато е необходимо за изпълнение на техните задачи, координиращите органи имат посочените в параграф 2 допълнителни правомощия за принудително изпълнение по отношение на доставчиците на съответните услуги на информационното общество под юрисдикцията на държавата членка, която е определила тези органи, при условие, че:

а)всички други правомощия съгласно членове 27 и 28, чрез които да се постигне прекратяване на нарушение на настоящия регламент, са изчерпани;

б)нарушението продължава;

в)нарушението причинява сериозна вреда, която не може да бъде избегната чрез упражняването на други правомощия, предвидени в законодателството на Съюза или националното законодателство.

2.Координиращите органи разполагат с допълнителни правомощия за принудително изпълнение, за да предприемат следните мерки:

а)да изискват от управителния орган на доставчиците да проучи ситуацията в разумен срок и да:

i)приеме и представи план за действие, определящ необходимите мерки за прекратяване на нарушението;

ii)гарантира, че доставчикът предприема тези мерки;

iii)докладва по предприетите мерки;

б)да поискат от компетентния съдебен орган или независимия административен орган на държавата членка, определила координиращия орган, да разпореди да бъде временно ограничен достъпът на ползвателите на услугата, засегната от нарушението, или, само когато това не е технически осъществимо — достъпът до онлайн интерфейса на доставчика, на който интерфейс се извършва нарушението, когато координиращият орган счита, че:

i)доставчикът не е изпълнил в достатъчна степен изискванията по буква а);

ii)нарушението продължава и причинява сериозна вреда;

iii)нарушението води до редовно и структурно улесняване на престъпленията, свързани със сексуално насилие над деца.

3.Преди да отправи искането, посочено в параграф 2, буква б), координиращият орган приканва заинтересованите страни да представят в разумен срок, определен от този координиращ орган, писмени становища относно неговото намерение да отправи такова искане. Този срок не може да е по-кратък от две седмици.

В поканата за представяне на писмени становища:

а)се описват мерките, които координиращият орган възнамерява да поиска;

б)се посочва предвиденият адресат или адресати.

Доставчикът, адресатът или адресатите, както и всяка друга трета страна, която докаже законен интерес, има право да участва в процедурата относно искането.

4.Всяка мярка, постановена по искането, посочено в параграф 2, буква б), трябва да е пропорционална на естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, без неправомерно да ограничава достъпа на ползвателите на съответната услуга до законна информация.

Временното ограничение се прилага за срок от четири седмици, като в своята заповед компетентният съдебен орган има възможност да позволи на координиращия орган да удължава този срок за допълнителни периоди със същата продължителност, като максималният брой удължавания се определя от този съдебен орган.

Координиращият орган удължава срока само когато счита, вземайки предвид правата и законните интереси на всички страни, засегнати от ограничението, и всички съответни факти и обстоятелства, включително всяка информация, която доставчикът, адресатът или адресатите и всяка друга трета страна, която е доказала законен интерес, може да му предостави, че са изпълнени следните две условия:

а)доставчикът не е предприел необходимите мерки за прекратяване на нарушението;

б)временното ограничение не ограничава неоснователно достъпа на ползвателите на услугата до законосъобразна информация, като се има предвид броят на засегнатите ползватели и дали съществуват подходящи и леснодостъпни алтернативи.

Когато координиращият орган прецени, че тези две условия са изпълнени, но не може допълнително да удължи срока съгласно втора алинея, той подава ново искане до компетентния съдебен орган, както е посочено в параграф 2, буква б).

Член 30

Общи разпоредби относно правомощията за разследване и принудително изпълнение

1.Мерките, предприемани от координиращите органи при упражняването на техните правомощия за разследване и принудително изпълнение, посочени в членове 27, 28 и 29, трябва да са ефективни, възпиращи и пропорционални, като се вземат предвид по-специално естеството, тежестта, повтаряемостта и продължителността на нарушението на настоящия регламент или предполагаемото нарушение, за което се отнасят тези мерки, както и икономическият, техническият и оперативният капацитет на доставчика на съответните услуги на информационното общество, когато е приложимо.

2.Държавите членки гарантират, че всяко упражняване на правомощията за разследване и принудително изпълнение, посочени в членове 27, 28 и 29, подлежи на адекватни гаранции, установени в приложимото национално право, за зачитане на основните права на всички засегнати страни. По-специално, тези мерки се предприемат само в съответствие с правото на зачитане на личния живот и правото на защита, включително правото на изслушване и на достъп до досието, и при спазване на правото на ефективни средства за правна защита на всички засегнати страни.

Член 31

Търсения за проверка на изпълнението

Координиращите органи имат правомощието да извършват търсения в публично достъпни материали в хостинг услуги, за да откриват разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, като използват индикаторите, съдържащи се в базите данни, посочени в член 44, параграф 1, букви а) и б), когато е необходимо, за да проверят дали доставчиците на хостинг услуги под юрисдикцията на държавата членка, която е определила съответните координиращи органи, спазват задълженията си по настоящия регламент.

Член 32

Уведомяване за известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца

Координиращите органи имат правомощието да уведомяват доставчиците на хостинг услуги под юрисдикцията на държавата членка, която е определила тези органи, за наличието в тяхната услуга на един или повече конкретни известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и да поискат от тях да разгледат възможността доброволно да премахнат тези материали или да забранят достъпа до тях.

В искането ясно се посочват данните за идентификация на координиращия орган, отправящ искането, информацията за неговото звено за контакт, посочено в член 25, параграф 5, необходимата информация за идентифициране на съответния известен материал или съответните известни материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца, както и причините за искането. В искането също така ясно се посочва, че то е отправено с цел доставчикът да разгледа възможността да го изпълни доброволно.

Раздел 3

Други разпоредби относно принудителното изпълнение

Член 33

Компетентност

1.Държавата членка, в която се намира основното място на стопанска дейност на доставчика на съответни услуги на информационното общество, е компетентна за целите на настоящия регламент.

2.За доставчик на съответни услуги на информационното общество, който няма място на стопанска дейност в Съюза, се счита, че е под юрисдикцията на държавата членка, в която пребивава или е установен неговият законен представител.

Когато един доставчик не е назначил свой законен представител в съответствие с член 24, компетентност имат всички държави членки. Когато държава членка реши да упражни своята компетентност съгласно настоящата алинея, тя информира всички останали държави членки и осигурява спазването на принципа ne bis in idem.

Член 34

Право на ползвателите на услугата да подават жалба

1.Ползвателите имат право да подадат до координиращия орган, определен от държавата членка, в която ползвателят пребивава или е установен, жалба срещу доставчици на съответни услуги на информационното общество, в която заявяват, че е налице нарушение на настоящия регламент, което ги засяга.

2.Координиращите органи осигуряват лесни за използване от деца механизми за подаване на жалби съгласно настоящия член и прилагат адаптиран към детето подход при разглеждането на жалби, подадени от деца, като надлежно вземат под внимание възрастта, зрелостта, мненията, нуждите и притесненията на детето.

3.Координиращият орган, който получава жалбата, я оценява и когато е целесъобразно, я предава на координиращия орган по място на стопанска дейност.

Когато жалбата попада в правомощията на друг компетентен орган на държавата членка, определила координиращия орган, който е получил жалбата, координиращият орган я предава на този друг компетентен орган.

Член 35

Санкции

1.Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при нарушения на задълженията съгласно глави II и V от настоящия регламент от страна на доставчици на съответни услуги на информационното общество под тяхна юрисдикция, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези правила.

Санкциите трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. До [началната дата на прилагане на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки и също така я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

2.Държавите членки гарантират, че максималният размер на санкциите, наложени за нарушение на настоящия регламент, не надвишава 6 % от годишния доход или общия оборот на доставчика за предходната финансова година.

3.Санкциите за предоставяне на невярна, непълна или подвеждаща информация, за липса на отговор, за некоригиране на невярна, непълна или подвеждаща информация или за отказ доставчикът да приеме проверка на място не надхвърлят 1 % от годишния доход или общия оборот за предходната финансова година на доставчика или на другото лице, посочено в член 27.

4.Държавите членки гарантират, че максималният размер на периодичната имуществена санкция не надвишава 5 % от средния общ оборот за ден на доставчика или на другото лице, посочено в член 27, през предходната финансова година, изчислен от датата, посочена в съответното решение.

5.Държавите членки гарантират, че когато решават дали да наложат санкция и когато определят вида и размера на санкцията, вземат предвид всички обстоятелства от практическо значение, включително:

а)естеството, тежестта и продължителността на нарушението;

б)дали нарушението е било умишлено или е резултат от небрежност;

в)всякакви предишни нарушения от страна на доставчика или другото лице;

г)финансовата стабилност на доставчика или на другото лице;

д)степента на сътрудничество на доставчика или на другото лице;

е)естеството и размера на доставчика или на другото лице, по-специално дали е микро-, малко или средно предприятие;

ж)степента на вина на доставчика или другото лице, като се вземат предвид техническите и организационните мерки, предприети от него за спазване на настоящия регламент.

Раздел 4

Сътрудничество

Член 36 

Идентифициране на онлайн сексуално насилие над деца и предаване на материали и информация 

1.Координиращите органи предават на Центъра на ЕС без неоправдано забавяне и чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2:

а)конкретни материали и писмени записи на разговори, които координиращите органи или компетентните съдебни органи или други независими административни органи на държавата членка са определили след старателна оценка, че представляват материали, съдържащи сексуално насилие над деца или установяване на контакт с деца за сексуални цели, според случая, за да може Центърът на ЕС да генерира индикатори в съответствие с член 44, параграф 3;

б)точни URL адреси, посочващи конкретни материали, които координиращите органи или компетентните съдебни органи или други независими административни органи на държавата членка са определили след старателна оценка, че представляват материали, съдържащи сексуално насилие над деца, хоствани от доставчици на хостинг услуги, които не предлагат услуги в Съюза, които не могат да бъдат премахнати поради отказ на доставчиците да направят това или да забранят достъпа до тях, както и поради липсата на съдействие от страна на компетентните органи на третата държава, под чиято юрисдикция те се намират, за да може Центърът на ЕС да състави списъка на URL адреси в съответствие с член 44, параграф 3.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че определените от тях координиращи органи получават без неоправдано забавяне материалите, определени като съдържащи сексуално насилие над деца, писмените записи на разговорите, определени като установяване на контакт с деца за сексуални цели, и URL адресите, определени от компетентен съдебен орган или друг независим административен орган, различен от координиращия орган, за да бъдат предадени на Центъра на ЕС в съответствие с първа алинея.

2.По искане на Центъра на ЕС, когато е необходимо, с цел да се гарантира пълнота, точност и актуалност на данните, съдържащи се в базите данни, посочени в член 44, параграф 1, координиращите органи проверяват, или предоставят разяснения или допълнителна информация за това дали условията по параграф 1, букви а) и б) са били изпълнени и, когато е уместно, продължават да са изпълнени по отношение на материал, предаден на Центъра на ЕС в съответствие с посочения параграф.

3.Държавите членки гарантират, че когато техните правоприлагащи органи получат сведения за разпространение на нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или за установяване на контакт с деца за сексуални цели, изпратени им от Центъра на ЕС в съответствие с член 48, параграф 3, се извършва старателна оценка в съответствие с параграф 1 и ако бъде определено, че материалът или разговорът представлява сексуално насилие над деца или установяване на контакт с деца за сексуални цели, координиращият орган представя материала на Центъра на ЕС в съответствие с този параграф, в срок от един месец от датата на получаване на сведението или, когато оценката е особено сложна — два месеца от тази дата.

4.Те също така гарантират, че когато старателната оценка показва, че материалът не съдържа сексуално насилие над деца или не представлява установяване на контакт с деца за сексуални цели, координиращият орган бива информиран за този резултат и впоследствие информира Центъра на ЕС за това в рамките на сроковете, посочени в първа алинея.

Член 37

Трансгранично сътрудничество между координиращите органи

1.Когато координиращ орган, различен от координиращия орган по място на стопанска дейност, има основания да подозира, че доставчик на съответни услуги на информационното общество е нарушил настоящия регламент, той отправя към координиращия орган по място на стопанска дейност искане да направи оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване и за принудително изпълнение, за да се осигури спазване на настоящия регламент.

Когато Комисията има основания да подозира, че доставчик на съответни услуги на информационното общество е нарушил настоящия регламент по начин, включващ най-малко три държави членки, тя може да препоръча на координиращия орган по място на стопанска дейност да направи оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване и за принудително изпълнение, за да се осигури спазване на настоящия регламент.

2.В искането или препоръката по параграф 1 се посочват най-малко:

а)звеното за контакт на доставчика, предвидено в член 23;

б)описание на съответните факти, съответните разпоредби на настоящия регламент и причините, поради които координиращият орган, изпратил искането, или Комисията подозират, че доставчикът е нарушил настоящия регламент;

в)всяка друга информация, която изпратилият искането координиращ орган или Комисията считат за уместна, включително, когато е целесъобразно, информация, събрана по собствена инициатива, и предложения за предприемане на конкретни мерки за разследване или принудително изпълнение.

3.Координиращият орган по място на стопанска дейност прави оценка относно предполагаемото нарушение, като взема предвид в максимална степен искането или препоръката, посочени в параграф 1.

Когато счита, че разполага с недостатъчна информация, за да прецени предполагаемото нарушение или да предприеме действия по искането или препоръката, и има основания да счита, че изпратилият искането координиращ орган или Комисията могат да предоставят допълнителна информация, той може да поиска такава информация. Определеният в параграф 4 срок спира да тече до предоставянето на тази допълнителна информация.

4.Координиращият орган по място на стопанска дейност, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от два месеца след получаване на искането или препоръката, посочени в параграф 1, съобщава на изпратилия искането координиращ орган или на Комисията резултатите от своята оценка на предполагаемото нарушение, или, когато е уместно — оценката на друг компетентен орган съгласно националното законодателство и, когато е приложимо, пояснение по мерките за разследване или принудително изпълнение, които са предприети или се предвиждат във връзка с нарушението, за да се осигури спазване на настоящия регламент.

Член 38

Съвместни разследвания 

1.Координиращите органи могат да участват в съвместни разследвания, които могат да бъдат координирани с подкрепата на Центъра на ЕС, по въпроси, обхванати от настоящия регламент, отнасящи се до доставчици на съответни услуги на информационното общество, които предлагат своите услуги в няколко държави членки.

Тези съвместни разследвания не засягат задачите и правомощията на участващите координиращи органи и изискванията, приложими за изпълнението на тези задачи и упражняването на правомощията, предвидени в настоящия регламент.

2.Участващите координиращи органи предоставят резултатите от съвместните разследвания на разположение на други координиращи органи, Комисията и Центъра на ЕС чрез системата, създадена в съответствие с член 39, параграф 2, за изпълнението на съответните им задачи съгласно настоящия регламент.

Член 39

Обща система за сътрудничество и обмен на информация

1.Координиращите органи си сътрудничат помежду си, с всички други компетентни органи на държавата членка, която е определила координиращия орган, с Комисията, Центъра на ЕС и други съответни агенции на Съюза, включително Европол, за да улеснят изпълнението на съответните им задачи съгласно настоящия регламент и да осигурят неговото ефективно, ефикасно и последователно прилагане и изпълнение.

2.Центърът на ЕС създава и поддържа една или повече надеждни и сигурни системи за обмен на информация в помощ на комуникацията между координиращите органи, Комисията, Центъра на ЕС, други съответни агенции на Съюза и доставчиците на съответни услуги на информационното общество.

3.Координиращите органи, Комисията, Центърът на ЕС, другите агенции на Съюза и доставчиците на съответните услуги на информационното общество използват системите за обмен на информация, посочени в параграф 2, за всички съответни съобщения съгласно настоящия регламент.

4.Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят практическите и оперативните мерки за функционирането на посочените в параграф 2 системи за обмен на информация и тяхната оперативна съвместимост с други съответни системи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 87.

ГЛАВА IV

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БОРБА СЪС СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА

Раздел 1

Принципи

Член 40

Създаване и обхват на дейността на Центъра на ЕС

1.Създава се Агенция на Европейския съюз за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца — Център на ЕС по въпросите на сексуалното насилие над деца.

2.Центърът на ЕС допринася за постигането на целта на настоящия регламент, като подпомага и улеснява прилагането на неговите разпоредби относно откриването, докладването, премахването или забраната на достъпа до и блокирането на онлайн сексуално насилие над деца, събира и обменя информация и експертен опит и подпомага сътрудничеството между съответните публични и частни лица във връзка с предотвратяването и борбата със сексуалното насилие над деца, по-специално онлайн.

Член 41

Правен статут

1.Центърът на ЕС е орган на Съюза и притежава юридическа правосубектност.

2.Във всяка от държавите членки Центърът на ЕС притежава най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица по силата на съответното национално право. По-специално той може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.Центърът на ЕС се представлява от своя изпълнителен директор.

Член 42

Седалище

Седалището на Центъра на ЕС е Хага, Нидерландия. 

Раздел 2

Задачи

Член 43

Задачи на Центъра на ЕС

Центърът на ЕС:

(1)улеснява процеса на оценка на риска, посочен в глава II, раздел 1, чрез:

а)подпомагане на Комисията при изготвянето на насоките, посочени в член 3, параграф 8, член 4, параграф 5, член 6, параграф 4 и член 11, включително чрез събиране и предоставяне на относима информация, експертен опит и най-добри практики, вземайки под внимание съветите на Комитета по технологии, предвиден в член 66;

б)при поискване от доставчик на съответните информационни услуги — предоставяне на анализ на извадки от анонимизирани данни за посочената в член 3, параграф 3 цел;

(2)улеснява процеса на откриване, посочен в глава II, раздел 2, чрез:

а)предоставяне на становища относно предвидените заповеди за откриване, посочени в член 7, параграф 3, първа алинея, буква г);

б)поддържане и използване на базите данни с индикатори, посочени в член 44;

в)предоставяне на доставчиците на хостинг услуги и на доставчиците на междуличностни съобщителни услуги, които са получили заповед за откриване, на достъп до съответните бази данни с индикатори в съответствие с член 46;

г)предоставяне на технологии на разположение на доставчиците за изпълнение на издадените им заповеди за откриване в съответствие с член 50, параграф 1;

(3)улеснява процеса на докладване, посочен в глава II, раздел 3, чрез:

а)поддържане и използване на базата данни с доклади, посочена в член 45;

б)оценяване, обработване и, когато е необходимо, препращане на докладите и предоставяне на обратна информация по тях в съответствие с член 48;

(4)улеснява процеса на премахване, посочен в глава II, раздел 4, и останалите процеси, посочени в раздели 5 и 6 от същата глава, чрез:

а)получаване на заповедите за премахване, предадени му съгласно член 14, параграф 4, за да изпълни функцията по проверка, посочена в член 49, параграф 1;

б)сътрудничество с координиращите органи и отговаряне на техни искания във връзка с предвидени заповеди за блокиране, посочени в член 16, параграф 2;

в)получаване и обработване на заповедите за блокиране, предадени му съгласно член 17, параграф 3;

г)предоставяне на информация и подкрепа на жертвите в съответствие с членове 20 и 21;

д)поддържане на актуални данни за звената за контакт и законните представители на доставчиците на съответните услуги на информационното общество, предоставени в съответствие с член 23, параграф 2 и член 24, параграф 6;

(5)подпомага координиращите органи и Комисията при изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент и улеснява сътрудничеството, координацията и комуникацията по въпроси, обхванати от настоящия регламент, чрез:

а)създаване и поддържане на онлайн регистър, в който се вписват координиращите органи и техните звена за контакт, посочени в член 25, параграф 6;

б)оказване на съдействие на координиращите органи, както е предвидено в член 25, параграф 7;

в)подпомагане на Комисията по нейно искане във връзка със задачите ѝ по механизма за сътрудничество, посочен в член 37;

г)създаване, поддържане и управление на системата за обмен на информация, посочена в член 39;

д)оказване на съдействие на Комисията при подготовката на делегираните актове, актовете за изпълнение и насоките, които Комисията приема съгласно настоящия регламент;

е)предоставяне на координиращите органи, по тяхно искане или по собствена инициатива, на информация, която е от значение за изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент, включително чрез информиране на координиращия орган по място на стопанска дейност за потенциални нарушения, установени при изпълнението на другите задачи на Центъра на ЕС;

(6)улеснява генерирането и обмена на знания с други институции, органи, служби и агенции на Съюза, координиращи органи или други съответни органи на държавите членки, за да допринесе за постигането на целта на настоящия регламент, чрез:

а)събиране, записване, анализ и предоставяне на информация, осигуряване на анализ въз основа на събиране на анонимизирани и нелични данни и предоставяне на експертни познания по въпроси, свързани с предотвратяването и борбата срещу онлайн сексуалното насилие над деца, в съответствие с член 51;

б)подкрепа за разработването и разпространението на научни изследвания и експертни познания по тези въпроси и по въпросите, свързани с оказването на помощ на жертвите, включително като служи за център за експертен опит в подкрепа на основаната на факти политика;

в)изготвяне на годишните доклади, посочени в член 84.

Член 44

Бази данни с индикатори

1.Центърът на ЕС създава, поддържа и управлява бази данни със следните три вида индикатори за онлайн сексуално насилие над деца:

а)индикатори за откриване на разпространението на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, които по-рано са били открити и определени като такива в съответствие с член 36, параграф 1;

б)индикатори за откриване на разпространението на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, които по-рано не са били открити и определени като такива в съответствие с член 36, параграф 1;

в)индикатори за откриване на установяване на контакт с деца за сексуални цели.

2.Базите данни с индикатори съдържат единствено:

а)съответни индикатори, генерирани от Центъра на ЕС в съответствие с параграф 3, състоящи се от цифрови идентификатори, които да се използват за откриване на разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или установяване на контакт с деца, според случая, в хостинг услуги и междуличностни съобщителни услуги;

б)по отношение на параграф 1, буква а) съответните индикатори включват списък на URL адреси, съставен от Центъра на ЕС в съответствие с параграф 3;

в)необходимата допълнителна информация за улесняване на използването на индикаторите в съответствие с настоящия регламент, включително идентификатори, даващи възможност за разграничаване между изображения, видеоклипове и, когато е приложимо, други видове материали, за откриване на разпространението на известни и нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и езикови идентификатори за откриване на установяване на контакт с деца.

3.Центърът на ЕС генерира индикаторите, посочени в параграф 2, буква а), единствено въз основа на материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, и установяването на контакт с деца, определени като такива от координиращите органи, съдилищата или други независими органи на държавите членки, предоставени му от координиращите органи съгласно член 36, параграф 1, буква а).

Центърът на ЕС съставя посочения в параграф 2, буква б) списък на URL адреси единствено въз основа на URL адресите, които са му предоставени съгласно член 36, параграф 1, буква б).

4.Центърът на ЕС води документация за подадените данни и за процеса, използван за генериране на индикаторите и съставяне на списъка, посочени в първа и втора алинея. Той съхранява тази документация до тогава, докато индикаторите, включително URL адресите, на които тя съответства, се съдържат в базите данни с индикатори, посочени в параграф 1.

Член 45

База данни с доклади

1.Центърът на ЕС създава, поддържа и управлява база данни с докладите, представени му от доставчици на хостинг услуги и доставчици на междуличностни съобщителни услуги в съответствие с член 12, параграф 1 и оценени и обработени в съответствие с член 48.

2.Базата данни с доклади съдържа следната информация:

а)доклада;

б)когато Центърът на ЕС счита доклада за явно неоснователен — причините и датата и часа на информиране на доставчика в съответствие с член 48, параграф 2;

в)когато Центърът на ЕС е препратил доклада в съответствие с член 48, параграф 3 — датата и часа на препращането и названието на компетентния правоприлагащ орган или органи, на който/които е препратен докладът, или, когато е приложимо, информация за причините за препращане на доклада единствено на Европол за допълнителен анализ;

г)когато е приложимо, информация за исканията за допълнителна информация и за предоставянето на такава съгласно член 48, параграф 5;

д)ако е налична, информация, указваща, че доставчикът, който е представил доклад относно разпространението на известни или нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, е премахнал този материал или е забранил достъпа до него;

е)когато е приложимо, информация относно искането на Центъра на ЕС до координиращия орган по място на стопанска дейност да издаде заповед за премахване съгласно член 14 за материала или материалите, съдържащ/и сексуално насилие над деца, за който/които се отнася докладът;

ж)съответните индикатори и спомагателни етикети, свързани с докладваните потенциални материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Член 46

Достъп, точност и сигурност

1.При спазване на параграфи 2 и 3, единствено служителите на Центъра на ЕС и одиторите, надлежно упълномощени от изпълнителния директор, имат достъп и имат право да обработват данните, съдържащи се в базите данни, посочени в членове 44 и 45.

2.Центърът на ЕС предоставя на доставчиците на хостинг услуги, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги и доставчиците на услуги за достъп до интернет достъп до базите данни с индикатори, посочени в член 44, когато и доколкото им е необходимо за изпълнението на заповеди за откриване или за блокиране, които са получили в съответствие с членове 7 или 16. Той предприема мерки, за да гарантира, че този достъп остава ограничен до строго необходимото за периода на прилагане на съответните заповеди за откриване или за блокиране и че този достъп по никакъв начин не застрашава правилното функциониране на тези бази данни, както и точността и сигурността на съдържащите се в тях данни.

3.Центърът на ЕС предоставя на координиращите органи достъп до посочените в член 44 бази данни с индикатори, когато и доколкото е необходимо за изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент.

4.Центърът на ЕС предоставя на Европол и на компетентните правоприлагащи органи на държавите членки достъп до базите данни с индикатори, посочени в член 44, когато и доколкото е необходимо за изпълнението на техните задачи по разследване на предполагаеми престъпления, свързани със сексуално насилие над деца.

5.Центърът на ЕС предоставя на Европол достъп до базите данни с доклади, посочени в член 45, когато и доколкото е необходимо за изпълнението на задачите му за подпомагане на разследванията на предполагаеми престъпления, свързани със сексуално насилие над деца.

6.Центърът на ЕС предоставя предвидения в параграфи 2, 3, 4 и 5 достъп само след получаване на искане, в което е посочена целта на искането, условията за искания достъп и степента на достъп, необходима за постигането на тази цел. В исканията за достъп, предвидени в параграф 2, трябва да се посочва и заповедта за откриване или заповедта за блокиране, според случая.

Центърът на ЕС оценява старателно тези искания и предоставя достъп само когато счита, че исканият достъп е необходим и пропорционален на посочената цел.

7.Центърът на ЕС проверява редовно дали данните, съдържащи се в посочените в членове 44 и 45 бази данни, са във всяко отношение пълни, точни и актуални и продължават да са необходими за целите на докладването, откриването и блокирането в съответствие с настоящия регламент, както и за улесняване и мониторинг на прецизни технологии и процеси за откриване. По-специално, по отношение на URL адресите, съдържащи се в базата данни, посочена в член 44, параграф 1, буква а), Центърът на ЕС, когато е необходимо — в сътрудничество с координиращите органи, редовно проверява дали условията по член 36, параграф 1, буква б) продължават да бъдат изпълнени. Когато е целесъобразно, тези проверки включват одити. Когато е необходимо с оглед на тези проверки, той незабавно допълва, коригира или заличава данните.

8.Центърът на ЕС гарантира, че данните, съдържащи се в базите данни, посочени в членове 44 и 45, се съхраняват по сигурен начин и че съхранението е предмет на подходящи технически и организационни предпазни мерки. С тези предпазни мерки се гарантира по-специално, че данните могат да бъдат достъпни и обработвани само от надлежно упълномощени лица, за целта, за която лицето е упълномощено, и че е постигнато високо ниво на сигурност. Центърът на ЕС редовно прави преглед на предпазните мерки и ги коригира, когато е необходимо.

Член 47

Делегирани актове, свързани с базите данни

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86, за да допълва настоящия регламент с необходимите подробни правила относно:

а)видовете, точното съдържание, начина на организация и функционирането на базите данни с индикатори, посочени в член 44, параграф 1, включително индикаторите и необходимата допълнителна информация, които трябва да се съдържат в базите данни, както е посочено в член 44, параграф 2;

б)обработването на данните, подадени от координиращите органи, генерирането на индикаторите, съставянето на списъка на URL адреси и воденето на документация съгласно посоченото в член 44, параграф 3;

в)точното съдържание, начина на организация и функционирането на базата данни с доклади, посочена в член 45, параграф 1;

г)достъпа до базите данни, посочени в членове 44 и 45, включително условията за достъп, посочени в член 46, параграфи 1—5, съдържанието, обработката и оценката на исканията, посочени в член 46, параграф 6, процедурните въпроси, свързани с такива искания, и необходимите мерки, посочени в член 46, параграф 6;

д)редовните проверки и одити, за да се гарантира, че данните, съдържащи се в тези бази данни, са пълни, точни и актуални, както е посочено в член 46, параграф 7, както и сигурността на съхранението на данните, включително техническите и организационните предпазни мерки и редовния преглед, предвидени в член 46, параграф 8.

Член 48

Доклади

1.Центърът на ЕС експедитивно оценява и обработва докладите, подадени от доставчици на хостинг услуги и доставчици на междуличностни съобщителни услуги в съответствие с член 12, за да определи дали са явно неоснователни или трябва да бъдат препратени.

2.Когато Центърът на ЕС прецени, че даден доклад е явно неоснователен, той информира доставчика, който го е подал, като посочва причините, поради които счита, че докладът е неоснователен.

3.Когато Центърът на ЕС прецени, че даден доклад не е явно неоснователен, той го препраща, заедно с всяка допълнителна относима информация, с която разполага, на Европол и на компетентния правоприлагащ орган или органи на държавата членка, който е вероятно да е компетентен/ които е вероятно да са компетентни да разследват или да повдигнат обвинение за потенциалното сексуално насилие над деца, за което се отнася докладът.

Когато компетентният правоприлагащ орган или компетентните правоприлагащи органи не могат да бъдат определени с достатъчна сигурност, Центърът на ЕС препраща доклада, заедно с всяка допълнителна относима информация, с която разполага, на Европол за по-нататъшен анализ и последващо насочване от Европол към компетентния правоприлагащ орган или органи.

4.Когато доставчик, който е представил доклад, е посочил, че той изисква спешни действия, Центърът на ЕС оценява и обработва този доклад приоритетно, а когато го препраща в съответствие с параграф 3 и счита, че докладът изисква спешни действия, осигурява отбелязване на препратения доклад като такъв.

5.Когато докладът не съдържа цялата информация, изисквана съгласно член 13, Центърът на ЕС може да поиска от доставчика, който го е подал, да предостави липсващата информация.

6.Когато е поискано от компетентен правоприлагащ орган на държава членка, с цел да не се попречи на дейностите за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, Центърът на ЕС:

а)съобщава на доставчика, който е представил доклада, че не трябва да информира съответния ползвател, като посочва срока за това;

б)когато доставчикът, който е представил доклада, е доставчик на хостинг услуги и докладът се отнася до потенциално разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, съобщава на доставчика, че не трябва да премахва материала или да забранява достъпа до него, като посочва срока за това.

7.Сроковете, посочени в първа алинея, букви а) и б), са определените в искането на компетентния правоприлагащ орган до Центъра на ЕС, при условие че те остават ограничени до необходимото за избягване на намеса в съответните дейности и не надхвърлят 18 месеца.

8.Центърът на ЕС проверява дали доставчик на хостинг услуги, който е представил доклад относно потенциалното разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, е премахнал материала или е забранил достъпа до него, доколкото материалът е публично достъпен. Когато счита, че доставчикът не е премахнал или забранил достъпа до материала експедитивно, Центърът на ЕС уведомява за това координиращия орган по място на стопанска дейност.

Член 49

Търсения и уведомяване

1.Центърът на ЕС има правомощието да извършва търсения в хостинг услуги за разпространението на публично достъпни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, като използва съответните индикатори от базите данни с индикатори, посочени в член 44, параграф 1, букви а) и б), в следните случаи:

а)когато това е поискано с цел да помогне на жертва, като провери дали доставчикът на хостинг услуги е премахнал или е забранил достъпа до един или повече конкретни известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в който/които е показана жертвата, в съответствие с член 21, параграф 4, буква в);

б)когато това е поискано, за да съдейства на координиращ орган, като провери за евентуална необходимост да се издаде заповед за откриване или заповед за премахване по отношение на конкретна услуга, или ефективността на заповед за откриване или заповед за премахване, издадена от координиращия орган, в съответствие с член 25, параграф 7, съответно букви в) и г).

2.Центърът на ЕС има правомощието, след като е извършил посочените в параграф 1 търсения, да уведомява доставчиците на хостинг услуги за наличието на един или повече конкретни известни материали, съдържащи сексуално насилие над деца, в техните услуги и да отправя към доставчиците искане да разгледат възможността доброволно да премахнат този материал или материали или да забранят достъпа до него/тях.

В искането ясно се посочват данните за идентификация на Центъра на ЕС и звено за контакт, необходимата информация за идентифициране на материала или материалите, както и причините за искането. В искането също така ясно се посочва, че то се отправя с цел доставчикът да разгледа възможността да го изпълни доброволно.

3.При поискване от компетентен правоприлагащ орган на държава членка, с цел избягване на намеса в дейностите за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, Центърът на ЕС не изпраща уведомление в продължение на период, необходим за избягване на такава намеса, но не по-дълъг от 18 месеца.

Член 50

Технологии, информация и експертен опит

1.Центърът на ЕС предоставя на разположение технологии, които доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги могат да придобият, инсталират и използват безплатно, когато е уместно, при разумни лицензионни условия, за изпълнението на заповеди за откриване в съответствие с член 10, параграф 1.

За тази цел Центърът на ЕС съставя списъци на такива технологии, като взема предвид изискванията на настоящия регламент, и по-специално предвидените в член 10, параграф 2.

Преди да включи определени технологии в тези списъци, Центърът на ЕС изисква становището на своя Комитет по технологии и на Европейския комитет по защита на данните. Комитетът по технологии и Европейският комитет по защита на данните представят съответните си становища в срок от осем седмици. Когато е необходимо, този срок може да бъде удължен с още шест седмици, като се вземе предвид сложността на въпроса. В срок от един месец от получаването на искането за консултация Комитетът по технологии и Европейският комитет по защита на данните уведомяват Центъра на ЕС за всяко такова удължаване, както и за причините за забавянето.

2.Центърът на ЕС събира, записва, анализира и предоставя подходяща, обективна, надеждна и сравнима информация по въпроси, свързани с предотвратяването и борбата със сексуалното насилие над деца, по-специално:

а)информация, получена при изпълнение на неговите задачи съгласно настоящия регламент, относно откриването, докладването, премахването или забраната на достъпа и блокирането на онлайн сексуално насилие над деца;

б)информация, получена в резултат на научните изследвания, анкетите и проучванията, посочени в параграф 3;

в)информация, произтичаща от научни изследвания или други дейности, извършвани от органите на държавите членки, други институции, органи, служби и агенции на Съюза, компетентните органи на трети държави, международни организации, научноизследователски центрове и организации на гражданското общество.

3.Когато е необходимо за изпълнението на задачите му съгласно настоящия регламент, Центърът на ЕС извършва, насърчава или участва в научни изследвания, анкети и проучвания по своя собствена инициатива или, когато е целесъобразно и съвместимо с неговите приоритети и годишната му работна програма — по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията.

4.Центърът на ЕС предоставя посочената в параграф 2 информация, както и информацията, получена в резултат от научните изследвания, анкетите и проучванията, посочени в параграф 3, включително своя анализ на тази информация, както и становищата си по въпроси, свързани с предотватяването и борбата срещу онлайн сексуалното насилие над деца, на други институции, органи, служби и агенции на Съюза, координиращи органи, други компетентни органи и други публични органи на държавите членки, по своя собствена инициатива или по искане на съответния орган. Когато е уместно, Центърът на ЕС прави тази информация публично достояние.

5.Центърът на ЕС разработва стратегия за комуникация и насърчава диалога с организациите на гражданското общество и доставчиците на хостинг услуги или междуличностни комуникационни услуги с цел повишаване на обществената осведоменост относно онлайн сексуалното насилие над деца и мерките за предотвратяване и борба с него.

Раздел 3

Обработване на информацията

Член 51

Дейности по обработване и защита на данните

1.Центърът на ЕС може да обработва лични данни доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите му съгласно настоящия регламент.

2.Центърът на ЕС обработва лични данни, когато е строго необходимо за следните цели:

а)предоставяне на становищата, посочени в член 7, параграф 3, относно предвидени заповеди за откриване;

б)сътрудничество с координиращите органи и отговаряне на техни искания във връзка с предвидени заповеди за блокиране, посочени в член 16, параграф 2;

в)получаване и обработване на заповеди за блокиране, предадени му съгласно член 17, параграф 3;

г)сътрудничество с координиращите органи в съответствие с членове 20 и 21 по задачи, свързани с правата на жертвите на информация и помощ;

д)поддържане на актуални данни за звената за контакт и законните представители на доставчиците на съответните услуги на информационното общество, предоставени в съответствие с член 23, параграф 2 и член 24, параграф 6;

е)създаване и поддържане на онлайн регистър, в който се вписват координиращите органи и техните звена за контакт, посочени в член 25, параграф 6;

ж)оказване на съдействие на координиращите органи в съответствие с член 25, параграф 7;

з)подпомагане на Комисията по нейно искане във връзка със задачите ѝ по механизма за сътрудничество, посочен в член 37;

и)създаване, поддържане и управление на базите данни с индикатори, посочени в член 44;

й)създаване, поддържане и управление на базите данни с доклади, посочени в член 45;

к)осигуряване на достъп и наблюдение на достъпа до базите данни с индикатори и доклади в съответствие с член 46;

л)изпълнение на мерки за контрол на качеството на данните в съответствие с член 46, параграф 7;

м)оценяване и обработване на доклади за потенциално онлайн сексуално насилие над деца в съответствие с член 48;

н)сътрудничество с Европол и с партньорски организации в съответствие с членове 53 и 54, включително по задачи, свързани с установяване на самоличността на жертвите;

о)генериране на статистически данни в съответствие с член 83.

3.Центърът на ЕС съхранява посочените в параграф 2 лични данни само когато и докогато е строго необходимо за приложимите цели, изброени в параграф 2.

4.Той гарантира, че личните данни се съхраняват по сигурен начин и че съхранението е предмет на подходящи технически и организационни предпазни мерки. Чрез тези мерки се гарантира по-специално, че достъп до личните данни може да се предостави и те могат да се обработват само за целите, за които се съхраняват; че се постига високо ниво на сигурност и че личните данни се заличават, когато вече не са строго необходими за приложимите цели. Центърът на ЕС редовно прави преглед на предпазните мерки и ги коригира, когато е необходимо.

Раздел 4

Сътрудничество

Член 52

Служители за контакт

1.Всеки координиращ орган определя най-малко един служител за контакт, който е основното звено за контакт за Центъра на ЕС в съответната държава членка. Служителите за контакт могат да бъдат командировани в Центъра на ЕС. Когато са определени няколко служители за контакт, координиращият орган определя един от тях за основен служител за контакт.

2.Служителите за контакт съдействат при обмена на информация между Центъра на ЕС и координиращите органи, които са ги определили. Когато Центърът на ЕС получи доклади, подадени в съответствие с член 12, относно потенциалното разпространение на нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, или потенциалното установяване на контакт с деца за сексуални цели, определените от компетентната държава членка служители за контакт подпомагат процеса за определяне на незаконността на материала или разговора в съответствие с член 36, параграф 1.

3.Правата и задълженията, които служителите за контакт имат по отношение на Центъра на ЕС, се определят от управителния съвет. Служителите за контакт се ползват с привилегиите и имунитета, необходими за изпълнението на техните задачи.

4.Когато служители за контакт са командировани в Центъра на ЕС, той покрива разходите за осигуряване на необходимите помещения в сградата и подходяща подкрепа за служителите за контакт, за да изпълняват задълженията си. Всички други разходи, които възникват във връзка с определянето на служители за контакт и изпълнението на техните задачи, се поемат от координиращия орган, който ги е определил.

Член 53

Сътрудничество с Европол

1.Когато е необходимо за изпълнението на задачите му съгласно настоящия регламент, Центърът на ЕС си сътрудничи с Европол в рамките на съответните им мандати.

2.Европол и Центърът на ЕС си предоставят взаимно възможно най-пълен достъп до относимата информация и до съответните информационни системи, когато това е необходимо за изпълнението на съответните им задачи и в съответствие с актовете на правото на Съюза, уреждащи този достъп.

Без да се засягат отговорностите на изпълнителния директор, Центърът на ЕС постига максимална ефективност чрез споделяне на административните функции с Европол, включително функциите, свързани с управлението на персонала, информационните технологии (ИТ) и изпълнението на бюджета.

3.Условията на сътрудничеството и работните договорености се определят в меморандум за разбирателство.

Член 54

Сътрудничество с партньорски организации

1.Когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи съгласно настоящия регламент, Центърът на ЕС може да си сътрудничи с организации и мрежи с информация и експертен опит по въпроси, свързани с предотвратяването и борбата с онлайн сексуалното насилие над деца, включително организации на гражданското общество и полупублични организации.

2.Центърът на ЕС може да сключва с посочените в параграф 1 организации меморандуми за разбирателство, в които се определят условията на сътрудничеството.

Раздел 5

Организация

Член 55

Административна и управленска структура

Административната и управленската структура на Центъра на ЕС обхваща:

а)управителен съвет, който изпълнява определените в член 57 функции;

б)изпълнителен съвет, който изпълнява определените в член 62 функции;

в)изпълнителен директор на Центъра на ЕС, натоварен с отговорностите, определени в член 64;

г)Комитет по технологии като консултативна група, който изпълнява задачите, определени в член 66.

Част 1: Управителен съвет

Член 56

Състав на управителния съвет

1.Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и двама представители на Комисията, всички като членове с право на глас.

2.Управителният съвет включва и един независим експерт — наблюдател, определен от Европейския парламент, без право на глас.

По искане на председателя на управителния съвет Европол може да определи свой представител, който да участва като наблюдател в заседанията на управителния съвет по въпроси, свързани с Европол.

3.Всеки член на управителния съвет има заместник. Той представлява члена на управителния съвет в негово/нейно отсъствие.

4.Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават с оглед на техните познания в областта на борбата със сексуалното насилие над деца, като се вземат предвид съответните им управленски и административни умения и уменията им в областта на бюджета. Държавите членки определят представител на своя координиращ орган в срок от четири месеца след [дата на влизане в сила на настоящия регламент ] Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури непрекъснатост на неговата работа. Всички страни се стараят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в управителния съвет.

5.Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Той може да бъде подновяван.

Член 57

Функции на управителния съвет

1.Управителният съвет:

а)дава общите насоки за дейността на Центъра на ЕС;

б)допринася за улесняване на ефективното сътрудничество с координиращите органи и между тях;

в)приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове, както и на членовете на Комитета по технологии и на всяка друга консултативна група, която може да създаде, и ежегодно публикува на своя уебсайт декларациите за интереси на членовете на управителния съвет;

г)приема оценката на работата на изпълнителния съвет, посочен в член 61, параграф 2;

д)приема и оповестява своя процедурен правилник;

е)назначава членовете на Комитета по технологии и на всяка друга консултативна група, която може да създаде;

ж)приема становищата относно предвидените заповеди за откриване, посочени в член 7, параграф 4, въз основа на проектостановище, предоставено от изпълнителния директор;

з)приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 77, параграф 3, въз основа на анализ на нуждите.

Член 58

Председател на управителния съвет

1.Управителният съвет излъчва председател и заместник-председател измежду своите членове. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет.

Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

2.Мандатът на председателя и на заместник-председателя е четиригодишен. Техният мандат може да бъде подновен еднократно. Ако обаче по време на мандата им те престанат да бъдат членове на управителния съвет, мандатът се прекратява автоматично на същата дата.

Член 59

Заседания на управителния съвет

1.Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.Изпълнителният директор участва в разискванията без право на глас.

3.Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове.

4.Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес.

5.Членовете на управителния съвет и техните заместници могат, при спазване на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани по време на заседанията от съветници или експерти.

6.Центърът на ЕС осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 60

Правила за гласуване в управителния съвет

1.Ако в настоящия регламент не е предвидено друго, управителният съвет взема решения с абсолютно мнозинство от своите членове.

2.Всеки член има един глас. При отсъствието на един от членовете неговият заместник може да упражни неговото право на глас.

3.Изпълнителният директор не участва в гласуването.

4.С процедурния правилник на управителния съвет се определят по-подробно условията и редът за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

Част 2: Изпълнителен съвет

Член 61

Състав и назначаване на изпълнителния съвет

1.Изпълнителният съвет се състои от председателя и заместник-председателя на управителния съвет, други двама членове, определени от управителния съвет измежду членовете му с право на глас, и двама представители на Комисията в управителния съвет. Председателят на управителния съвет е също така председател и на изпълнителния съвет.

Изпълнителният директор участва в заседанията на изпълнителния съвет без право на глас.

2.Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е четири години. През 12-те месеца, предхождащи края на четиригодишния мандат на председателя и петимата членове на изпълнителния съвет, управителният съвет или по-малък комитет, избран сред членовете на управителния съвет, включително представител на Комисията, извършва оценка на работата на изпълнителния съвет. При извършването на оценката се взема под внимание оценката на работата на членовете на изпълнителния съвет и бъдещите задачи и предизвикателства пред Центъра на ЕС. Въз основа на оценката управителният съвет може да удължи мандата им еднократно.

Член 62

Задачи на изпълнителния съвет

1.Изпълнителният съвет отговаря за цялостното планиране и изпълнението на задачите, възложени на Центъра на ЕС съгласно член 43. Изпълнителният съвет приема всички решения на Центъра на ЕС с изключение на решенията, които се вземат от управителния съвет в съответствие с член 57.

2.Освен това изпълнителният съвет има следните задачи:

а)въз основа на предложение от изпълнителния директор да приема в срок до 30 ноември всяка година проекта на единен програмен документ, като го предава за сведение на Европейския парламент, Съвета и Комисията в срок до 31 януари следващата година, както и всеки друг актуализиран вариант на документа;

б)да приема проекта на годишния бюджет на Центъра на ЕС и да осъществява други функции във връзка с този бюджет;

в)да извършва оценка и да приема консолидирания годишен отчет за дейността на Центъра на ЕС, включващ преглед на изпълнението на задачите му, като до 1 юли всяка година го изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и публикува консолидирания годишен отчет за дейността;

г)да приеме стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като вземе под внимание разходите и ползите от мерките, които ще бъдат приложени, стратегия за подобряване на ефективността и за полезни взаимодействия, стратегия за сътрудничество с трети държави и/или международни организации и стратегия за системите за организационно управление и вътрешен контрол;

д)да приеме правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове;

е)да приеме свой процедурен правилник;

ж)да упражнява по отношение на персонала на Центъра на ЕС правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица, както и тези, предоставени съгласно Условията за работа на другите служители на ЕС на Центъра на ЕС, оправомощен да сключва трудови договори 51 („правомощия на органа по назначаването“);

з)да приеме необходимите правила за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица;

и)да назначава изпълнителния директор и да го отстранява от длъжност в съответствие с член 65;

й)да назначава счетоводител, който може да е счетоводителят на Комисията, към когото се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, който е напълно независим в изпълнението на задълженията си;

к)да осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

л)да приема финансовите правила, приложими по отношение на Центъра на ЕС;

м)да взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Центъра на ЕС и, когато е необходимо, относно тяхното изменение;

н)да назначава длъжностно лице по защита на данните;

о)след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, да приема вътрешни насоки, които допълнително уточняват процедурите за обработване на информация в съответствие с член 51;

п)да разрешава сключването на меморандумите за разбирателство, посочени в член 53, параграф 3 и член 54, параграф 2.

3.При спазване на правомощията, посочени в параграф 2, букви ж) и з), изпълнителният съвет приема, в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, решение на основание на член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и на член 6 от Условията за работа, с което делегира на изпълнителния директор съответните правомощия на орган по назначаването. Изпълнителният директор има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

4.При изключителни обстоятелства изпълнителният съвет може чрез решение временно да спре действието на делегираните на изпълнителния директор правомощия на орган по назначаването, както и тези, които той е делегирал вторично, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор.

5.Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема някои временни решения от името на управителния съвет, особено по въпроси относно административното управление, включително за временното спиране на действието на делегираните правомощия на орган по назначаването, и в областта на бюджета.

Член 63

Правила за гласуване в изпълнителния съвет

1.Изпълнителният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от своите членове. Всеки член на изпълнителния съвет разполага с един глас. При равен брой гласове решаващ глас има председателят.

2.Представителите на Комисията имат право на глас всеки път, когато се обсъждат и решават въпроси, отнасящи се до предвиденото в член 62, параграф 2, букви а)—л) и п). За целите на вземане на решенията, посочени в член 62, параграф 2, букви е) и ж), представителите на Комисията имат по един глас. Решенията, посочени в член 62, параграф 2, букви б)—д), з)—л) и п), могат да се вземат единствено в случай, че представителите на Комисията са гласували утвърдително. За целите на вземане на решенията, посочени в член 62, параграф 2, буква а), съгласието на представителите на Комисията се изисква единствено по отношение на елементите на решението, които не са свързани с годишната и многогодишната работна програма на Центъра на ЕС.

С процедурния правилник на изпълнителния съвет се определят по-подробно редът и условията за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

Част 3: Изпълнителен директор

Член 64

Отговорности на изпълнителния директор

1.Изпълнителният директор отговаря за управлението на Центъра на ЕС. Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет.

2.Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

3.Изпълнителният директор е законният представител на Центъра на ЕС.

4.Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са поставени на Центъра на ЕС съгласно настоящия регламент. По-конкретно, изпълнителният директор отговаря за следното:

а)ежедневното управление на работата на Центъра на ЕС;

б)подготовката на решенията, които трябва да бъдат приети от управителния съвет;

в)изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

г)изготвянето на единния програмен документ и представянето му на изпълнителния съвет след консултация с Комисията;

д)изпълнението на единния програмен документ и докладването пред изпълнителния съвет за неговото изпълнение;

е)изготвянето на консолидирания годишен отчет за дейността (CAAR) относно дейността на Центъра на ЕС и представянето му на изпълнителния съвет за оценка и приемане;

ж)изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската прокуратура, и докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

з)защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на мерки за предотвратяване на измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на OLAF и Европейската прокуратура за провеждане на разследвания, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности — чрез събиране на неоснователно платените суми и когато е целесъобразно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни, включително финансови, санкции;

и)изготвянето на стратегия за борба с измамите, стратегия за подобряване на ефективността и за полезни взаимодействия, стратегия за сътрудничество с трети държави и/или международни организации и стратегия за системите за организационно управление и вътрешен контрол на Центъра на ЕС и представянето им на изпълнителния съвет за одобрение;

й)изготвянето на проект за финансовите правила, приложими по отношение на Центъра на ЕС;

к)изготвянето на проекта на разчет за приходите и разходите на Центъра на ЕС и изпълнението на неговия бюджет;

л)изготвянето и прилагането на стратегия за сигурност в областта на информационните технологии, осигуряваща подходящо управление на риска по отношение на цялата ИТ инфраструктура, всички информационни системи и услуги, които се разработват или придобиват от Центъра на ЕС, както и достатъчно финансиране за информационната сигурност;

м)изпълнението на годишната работна програма на Центъра на ЕС под контрола на изпълнителния съвет;

н)изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на Центъра на ЕС като част от неговия единен програмен документ и изпълнението на бюджета на Центъра на ЕС съгласно член 67;

о)подготвянето на проект на доклад, в който се описват всички дейности на Центъра на ЕС, съдържащ раздел относно финансовите и административните въпроси;

п)насърчаването на наемането на подходящо квалифициран и опитен персонал в Центъра на ЕС, като същевременно се осигурява баланс между половете.

5.Когато извънредни обстоятелства го налагат, изпълнителният директор може да реши да разположи един или повече служители в друга държава членка с цел изпълнение на задачите на Центъра на ЕС по по-ефикасен, ефективен и съгласуван начин. Преди да реши да създаде местно представителство, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, на управителния съвет и на съответната държава членка. Решението се основава на подходящ анализ на разходите и ползите, който показва по-специално добавената стойност на такова решение и определя обхвата на дейностите, които трябва да се извършват в местното представителство, по начин, чрез който се избягват ненужните разходи и дублирането на административните функции на Центъра на ЕС. Със съответната държава членка (съответните държави членки) може да бъде сключено споразумение относно седалището.

Член 65

Изпълнителен директор

1.Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Центъра на ЕС съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на ЕС.

2.Изпълнителният съвет назначава изпълнителния директор от списък на кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор.

3.За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Центърът на ЕС се представлява от председателя на изпълнителния съвет.

4.Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Шест месеца преди края на неговия мандат Комисията извършва оценка, при която се вземат предвид оценката на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи на Центъра на ЕС и предизвикателствата пред него.

5.По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 3, изпълнителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

6.Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия период.

7.Изпълнителният директор може да бъде освободен само с решение на изпълнителния съвет, по предложение на Комисията.

8.Изпълнителният съвет взема решенията за назначаване, удължаване на мандата или освобождаване на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от членовете му с право на глас.

Подраздел 5: Комитет по технологии

Член 66

Създаване и задачи на Комитета по технологии

1.Комитетът по технологии се състои от технически експерти, назначени от управителния съвет предвид техните високи постижения и тяхната независимост, след публикуването на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз.

2.Процедурите относно назначаването на членовете на Комитета по технологии и неговото функциониране се определят в процедурния правилник на управителния съвет и се оповестяват публично.

3.Членовете на комитета са независими и действат в полза на обществения интерес. Списъкът на членовете на комитета се оповестява и актуализира от Центъра на ЕС на неговия уебсайт.

4.Когато даден член престане да отговаря на критериите за независимост, той или тя информира управителния съвет за това. Като алтернатива управителният съвет може да обяви по предложение на най-малко една трета от своите членове или по предложение на Комисията, че съответното лице не е независимо, и да го отстрани от длъжност. Управителният съвет назначава нов член за остатъка от мандата в съответствие с процедурата за обикновени членове.

5.Мандатите на членовете на Комитета по технологии са четири години. Те могат да бъдат подновени еднократно.

6.Комитетът по технологии:

а)допринася за изготвянето на становищата на Центъра на ЕС, посочени в член 7, параграф 3, първа алинея, буква г);

б)допринася за оказването на съдействие от Центъра на ЕС за координиращите органи, управителния съвет, изпълнителния съвет и изпълнителния директор по въпроси, свързани с използването на технологии;

в)предоставя вътрешно, при поискване, експертни становища по въпроси, свързани с използването на технологии за целите на предотвратяването и откриването на онлайн сексуално насилие над деца.

Раздел 6

Съставяне и структура на бюджета

Подраздел 1

Единен програмен документ

Член 67

Съставяне и изпълнение на бюджета

1.Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Центъра на ЕС за следващата финансова година, включващ щатно разписание, и го изпраща на изпълнителния съвет.

2.Въз основа на проекта на разчет на приходите и разходите изпълнителният съвет приема предварителен проект на разчет на приходите и разходите на Центъра на ЕС за следващата финансова година и го изпраща на Комисията всяка година до 31 януари.

3.Всяка година до 31 март изпълнителният съвет изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията окончателния проект на разчета на приходите и разходите на Центъра на ЕС, който включва проект за щатно разписание.

4.Комисията изпраща разчета на Европейския парламент и на Съвета заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

5.Въз основа на разчета Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Съюза прогнозите, които смята за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета в съответствие с членове 313 и 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

6.Европейският парламент и Съветът разрешават бюджетните кредити за вноската от Съюза, предназначена за Центъра на ЕС.

7.Европейският парламент и Съветът приемат щатното разписание на Центъра на ЕС.

8.Изпълнителният съвет приема бюджета на Центъра на ЕС. Този бюджет става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

9.Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Центъра на ЕС.

10.Всяка година изпълнителният директор изпраща на Европейския парламент и на Съвета цялата информация, свързана с резултатите от всички процедури по оценка.

Член 68

Финансови правила

След консултация с Комисията изпълнителният съвет приема приложимите за Центъра на ЕС финансови разпоредби. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 52 , освен ако това не е обусловено от специфичните изисквания за функционирането на Центъра на ЕС и ако Комисията не е дала предварителното си съгласие.

1.

Подраздел 2

Представяне, изпълнение и контрол на бюджета

Член 69

Бюджет

1.Прогнозите за всички приходи и разходи за Центъра на ЕС се изготвят всяка финансова година, която съответства на календарната година, и се вписват в бюджета на Центъра на ЕС, който е балансиран по отношение на приходите и разходите.

2.Без да се засягат други ресурси, приходите на Центъра на ЕС се състоят от вноска на Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза.

3.Центърът на ЕС може да получава финансиране от Съюза под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства в съответствие с неговите финансови правила, посочени в член 68, и с разпоредбите на съответните инструменти за подкрепа на политиките на Съюза.

4.Разходите на Центъра на ЕС включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

5.Бюджетните задължения за дейности, свързани с широкомащабни проекти, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят на няколко годишни траншове.

Член 70

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.Счетоводителят на Центъра на ЕС изпраща междинните счетоводни отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N + 1).

2.Центърът на ЕС изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление за година N на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на година N + 1.

3.Счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата междинните отчети на Центъра на ЕС за година N, консолидирани с отчетите на Комисията, до 31 март на година N + 1.

4.Управителният съвет представя становище по окончателния счетоводен отчет на Центъра на ЕС за годината N.

5.До 1 юли на година N + 1 счетоводителят на Центъра на ЕС изпраща окончателния счетоводен отчет за година N, заедно със становището на управителния съвет, на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и националните парламенти.

6.Окончателният счетоводен отчет за година N се публикува в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на година N + 1.

7.До 30 септември на година N + 1 изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на направените в годишния ѝ доклад констатации. Той изпраща отговора и на управителния съвет.

8.По искане на Европейския парламент изпълнителният директор му предоставя всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

9.По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N + 2 Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Раздел 7

Персонал

Член 71

Общи разпоредби

1.Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза за тяхното прилагане, се прилагат по отношение на Центъра на ЕС за всички въпроси, които не влизат в приложното поле на настоящия регламент.

2.Изпълнителният съвет в съгласие с Комисията приема необходимите изпълнителни мерки в съответствие с разпоредбите в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

3.Персоналът на Центъра на ЕС, по-специално служителите, работещи в области, свързани с откриването, докладването и премахването на онлайн сексуално насилие над деца, имат достъп до подходящи услуги за консултиране и подкрепа.

Член 72

Командировани национални експерти и други служители

1.Центърът на ЕС може да използва командировани национални експерти или друг персонал, който не е нает от него.

2.Изпълнителният съвет приема правила във връзка с персонала от държавите членки, който ще бъде командирован в Центъра на ЕС, включително служителите за контакт, посочени в член 52, и при необходимост ги актуализира. Тези правила включват по-специално финансовите разпоредби във връзка с командировките, включително застраховките и обучението. В правилата се взема предвид фактът, че служителите се командироват и следва да бъдат разположени като служители на Центъра на ЕС. Те съдържат разпоредби относно условията на разполагане. Когато е приложимо, изпълнителният съвет се стреми да гарантира съгласуваност с правилата, приложими по отношение на възстановяването на разходите за командировки на редовния персонал.

Член 73

Привилегии и имунитети

По отношение на Центъра на ЕС и неговия персонал се прилага Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз.

Привилегиите и имунитетите на служителите за контакт и членовете на техните семейства са предмет на споразумение между държавата членка, в която се намира седалището на Центъра на ЕС, и останалите държави членки. В това споразумение се предвиждат привилегиите и имунитетите, които са необходими за доброто изпълнение на задачите на служителите за контакт.

Член 74

Задължение за професионална тайна

1.Членовете на управителния съвет и на изпълнителния съвет, както и всички членове на персонала на Центъра на ЕС, включително длъжностните лица, командировани временно от държавите членки, и всички други лица, изпълняващи задачи за Центъра на ЕС въз основа на договор, се подчиняват на изискванията за професионална тайна съгласно член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз дори и след като са престанали да изпълняват задълженията си.

2.Изпълнителният съвет прави необходимото за лицата, които извършват пряко или косвено, постоянно или временно, всякаква дейност, свързана със задачите на Центъра на ЕС, включително длъжностните лица и другите лица, упълномощени от изпълнителния съвет или назначени от координиращите органи за тази цел, да се прилагат изисквания за опазване на професионалната тайна, които са равностойни на посочените в параграф 1.

3.Центърът на ЕС установява практическия ред и условия за прилагане на правилата относно поверителността, посочени в параграфи 1 и 2.

4.Центърът на ЕС прилага Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията 53 .

Член 75

Правила за сигурност за защита на класифицираната информация и на чувствителната некласифицирана информация

1.Центърът на ЕС приема свои собствени правила за сигурност, равностойни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицирана информация на Европейския съюз (КИЕС) и на чувствителна некласифицирана информация, установени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 54 и (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията. Правилата за сигурност на Центъра на ЕС обхващат, inter alia, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация. Изпълнителният съвет приема правилата за сигурност на Центъра на ЕС след одобрение от Комисията.

2.За всяка административна договореност относно обмена на класифицирана информация с компетентните органи на трета държава или, ако няма такава договореност, за всяко извънредно предоставяне ad hoc на КИЕС на такива органи е необходимо предварителното одобрение от Комисията.

Раздел 8

Общи разпоредби

Член 76

Езиков режим

По отношение на Центъра на ЕС се прилагат разпоредбите, предвидени в Регламент № 1 55 . Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Центъра на ЕС, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

Член 77

Прозрачност и комуникация

1.Регламент (ЕО) № 1049/2001 56 се прилага за документите, съхранявани от Центъра на ЕС. В срок от шест месеца от датата на първото си заседание управителният съвет приема подробни правила за прилагане на този регламент.

2.Обработката на лични данни от Центъра на ЕС се подчинява на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725. В срок от шест месеца от датата на първото си заседание управителният съвет определя мерки за прилагането на този регламент от Центъра на ЕС, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на Центъра на ЕС по защита на данните. Тези мерки се определят след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните. 

3.Центърът на ЕС може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива и в своята област на компетентност. Дейностите по комуникация се осъществяват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

Член 78

Мерки за борба с измамите

1.За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 57 .

2.Центърът на ЕС се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, в срок от шест месеца, считано от [дата на началото на дейността съгласно определеното в член 82], и приема подходящите разпоредби, приложими към неговия персонал, като използва образеца в приложението към посоченото споразумение.

3.Европейската сметна палата има правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза чрез Центъра на ЕС.

4.OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Центъра на ЕС, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета 58 .

5.Без да се засягат параграфи 1, 2, 3 и 4, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на Центъра на ЕС за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания в съответствие с тяхната компетентност.

Член 79

Отговорност

1.Договорната отговорност на Центъра на ЕС се урежда от правото, приложимо към съответния договор.

2.Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Центъра на ЕС.

3.В случай на извъндоговорна отговорност Центърът на ЕС, в съответствие с основните принципи, които са общи за правото на държавите членки, възстановява всички вреди, причинени от негови отдели или служители при изпълнението на техните задължения.

4.Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за посочените в параграф 3 вреди.

5.Личната отговорност на членовете на персонала към Центъра на ЕС се урежда от разпоредбите, съдържащи се в Правилника за длъжностните лица или Условията за работа, приложими за тях.

Член 80

Административни разследвания

Дейността на Центъра на ЕС подлежи на разследване от страна на Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 81

Споразумение относно седалището и условия за работа

1.Необходимите разпоредби за установяването на Центъра на ЕС в държавата членка, в която се намира неговото седалище, и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава членка, както и конкретните правила, приложими в тази държава членка по отношение на изпълнителния директор, членовете на изпълнителния съвет, персонала на Центъра на ЕС и членовете на семействата им, се определят в споразумение относно седалището между Центъра на ЕС и държавата членка, в която се намира неговото седалище, като това споразумение се сключва след одобрение от изпълнителния съвет и не по-късно от [2 години след влизането в сила на настоящия регламент].

2.Държавата членка, в която се намира седалището на Центъра на ЕС, осигурява възможно най-добрите условия за осигуряване на безпрепятствено и ефикасно функциониране на Центъра на ЕС, включително многоезично училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Член 82

Начало на дейността на Центъра на ЕС

1.Комисията отговаря за създаването и първоначалното функциониране на Центъра на ЕС, докато изпълнителният директор поеме задълженията си, след като бъде назначен от изпълнителния съвет в съответствие с член 65, параграф 2. За тази цел:

а)Комисията може да определи длъжностно лице на Комисията, което да действа като временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор и да изпълнява задълженията, възложени на изпълнителния директор;

б)чрез дерогация от член 62, параграф 2, буква ж) и до приемането на решението, посочено в член 62, параграф 4, временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор упражнява правомощията на орган по назначаването;

в)Комисията може да предоставя помощ на Центъра на ЕС, по-специално чрез командироване на свои длъжностни лица за осъществяване на дейности на Центъра на ЕС под ръководството на временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор или на изпълнителния директор;

г)временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор може да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, вписани в бюджета на Центъра на ЕС, след одобрение от изпълнителния съвет, и може да сключва договори, в това число договори за наемане на персонал, след приемането на щатното разписание на Центъра на ЕС.

ГЛАВА V

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ДОКЛАДВАНЕ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Член 83

Събиране на данни

1.Доставчиците на хостинг услуги, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги и доставчиците на услуги за достъп до интернет събират данни по посочените по-долу въпроси и предоставят тази информация на Центъра на ЕС при поискване:

а)когато доставчикът е бил обект на заповед за откриване, издадена в съответствие с член 7:

мерките, предприети за изпълнение на заповедта, включително използваните за тази цел технологии и осигурените предпазни мерки;    

процентът на грешки при използваните технологии за откриване на онлайн сексуално насилие над деца и мерките, предприети за предотвратяване или отстраняване на грешки;

по отношение на подадени жалби и заведени дела от ползватели във връзка с предприетите мерки за спазване на заповедта — броят на жалбите, подадени директно до доставчика, броят на делата, заведени пред съдебен орган, основанията за тези жалби и дела, решенията, взети във връзка с тях, средната продължителност на срока, необходим за вземане на тези решения, както и броят на случаите, в които тези решения впоследствие са били отменени;

б)броят на заповедите за премахване, издадени към доставчика в съответствие с член 14, и средната продължителност на срока, необходим за премахване на въпросния материал или материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца, или за забрана на достъпа до него/тях;

в)общият брой материали, съдържащи сексуално насилие над деца, които доставчикът е премахнал или до които е забранил достъпа, с разбивка по това дали материалите са били премахнати или достъпът до тях е бил забранен съгласно заповед за премахване или съгласно уведомление от компетентен орган, от Центъра на ЕС или трета страна, или по собствена инициатива на доставчика;

г)броят на заповедите за блокиране, издадени на доставчика в съответствие с член 16;

д)броят на случаите, в които доставчикът се позовава на член 8, параграф 3, член 14, параграф 5 или 6, или член 17, параграф 5, заедно с основанията за това.

2.Координиращите органи събират данни по следните въпроси и предоставят тази информация на Центъра на ЕС при поискване:

а)последващите действия във връзка с докладите за потенциално онлайн сексуално насилие над деца, които Центърът на ЕС е препратил в съответствие с член 48, параграф 3, като за всеки доклад посочват:

дали докладът е довел до започване на наказателно разследване, дали е допринесъл за текущо разследване, дали е довел до предприемане на други действия или не е довел до никакви действия;

когато докладът е довел до започване на наказателно разследване или е допринесъл за текущо разследване: актуалното състояние или резултатът от разследването, включително дали случаят е приключен в досъдебна фаза, дали делото е довело до налагане на наказания, дали жертвите са били идентифицирани и спасени и ако е така — техният брой, като се прави разграничение по пол и възраст, и дали са били арестувани заподозрени лица и са осъдени извършители, и ако е така — техният брой;

когато докладът е довел до някакво друго действие — видът на действието, актуалното състояние или резултатът от това действие и причините за предприемането му;

когато не е предприето никакво действие — причините за това;

б)най-важните и повтарящи се рискове от онлайн сексуално насилие над деца, докладвани от доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги в съответствие с член 3 или установени чрез друга информация, с която координиращият орган разполага;

в)списък на доставчиците на хостинг услуги и доставчиците на междуличностни съобщителни услуги, към които координиращият орган е отправил заповед за откриване в съответствие с член 7;

г)броят на заповедите за откриване, издадени в съответствие с член 7, с разбивка по доставчици и по вид онлайн сексуално насилие над деца, както и броят на случаите, в които доставчикът се е позовал на член 8, параграф 3;

д)списък на доставчиците на хостинг услуги, на които координиращият орган е издал заповед за премахване в съответствие с член 14;

е)броят на заповедите за премахване, издадени в съответствие с член 14, с разбивка по доставчици, продължителността на срока, необходим за премахване или забраняване на достъпа до съответния материал /съответните материали, съдържащ/и сексуално насилие над деца, както и броят на случаите, в които доставчикът се е позовал на член 14, параграфи 5 и 6;

ж)броят на издадените в съответствие с член 16 заповеди за блокиране, с разбивка по доставчици, и броят на случаите, в които доставчикът се е позовал на член 17, параграф 5;

з)списък на доставчиците на съответни услуги на информационното общество, към които координиращият орган е отправил решение, взето съгласно член 27, 28 или 29, видът на взетото решение и причините за вземането му;

и)случаите, в които становището на Центъра на ЕС съгласно член 7, параграф 4, буква г) се различава значително от това на координиращия орган, като се посочват пунктовете, по които становището му е различно, и основните причини за това.

3.Центърът на ЕС събира данни и генерира статистически данни за откриването, докладването, премахването или забраната на достъпа до онлайн сексуално насилие над деца съгласно настоящия регламент. Данните са по-специално по следните въпроси:

а)броят на индикаторите в базите данни с индикатори, посочени в член 44, и промяната в този брой в сравнение с предходни години;

б)броят на подадените сигнали за материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и за установяване на контакт с деца, посочени в член 36, параграф 1, с разбивка по държави членки, които са определили подалите сигнали координиращи органи, а в случай на материали, съдържащи сексуално насилие над деца — броят на индикаторите, генерирани въз основа на тях, и броят на URL адресите, включени в списъка на URL адреси в съответствие с член 44, параграф 3;

в)общият брой доклади, представени на Центъра на ЕС в съответствие с член 12, с разбивка по доставчици на хостинг услуги и доставчици на междуличностни съобщителни услуги, които са представили доклада, и по държави членки, на чийто компетентен орган Центърът на ЕС е препратил докладите в съответствие с член 48, параграф 3;

г)онлайн сексуалното насилие над деца, за което се отнасят докладите, включително броят на потенциалните известни и нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и на случаите на потенциално установяване на контакт с деца, държавата членка, на чийто компетентен орган Центърът на ЕС е препратил докладите в съответствие с член 48, параграф 3, и видът на съответната услуга на информационното общество, предлагана от докладващия доставчик;

д)броят на докладите, които Центърът на ЕС е счел за явно неоснователни, както е посочено в член 48, параграф 2;

е)броят на докладите, свързани с потенциални нови материали, съдържащи сексуално насилие над деца, и с установяване на контакт с деца, за които е преценено, че не представляват такива материали, за които Центърът на ЕС е бил информиран съгласно член 36, параграф 3, с разбивка по държави членки;

ж)резултатите от търсенията в съответствие с член 49, параграф 1, включително броят на изображенията, видеоклиповете и URL адресите по държави членки, в които се хоства материалът;

з)когато за един и същ потенциален материал, съдържащ сексуално насилие над деца, е било докладвано повече от веднъж на Центъра на ЕС в съответствие с член 12, или е бил открит повече от веднъж при търсения в съответствие с член 49, параграф 1 — колко пъти този материал е бил докладван или открит по този начин;

и)броят на уведомленията и броят на доставчиците на хостинг услуги, уведомени от Центъра на ЕС съгласно член 49, параграф 2;

й)броят на жертвите на онлайн сексуално насилие над деца, получили помощ от Центъра на ЕС съгласно член 21, параграф 2, и броят на жертвите, които поради увреждания са поискали да получат такава помощ по начин, достъпен за тях.

4.Доставчиците на хостинг услуги, доставчиците на междуличностни съобщителни услуги и доставчиците на услуги за достъп до интернет, координиращите органи и Центърът на ЕС гарантират, че данните, посочени съответно в параграфи 1, 2 и 3, се съхраняват не по-дълго от необходимото за докладването за прозрачност, посочено в член 84. Съхраняваните данни не съдържат никакви лични данни.

5.Те гарантират, че данните се съхраняват по сигурен начин и че съхранението е предмет на подходящи технически и организационни предпазни мерки. Чрез предпазните мерки се гарантира по-специално, че достъп до данните може да се предостави и че те могат да се обработват само за целта, за която се съхраняват; че се постига високо ниво на сигурност и че информацията се заличава, когато вече не е необходима за тази цел. Те редовно правят преглед на тези предпазни мерки и ги коригират, когато е необходимо.

Член 84

Докладване за прозрачност

1.Всеки доставчик на съответните услуги на информационното общество изготвя годишен доклад за дейността си съгласно настоящия регламент. Този доклад обхваща информацията, посочена в член 83, параграф 1. До 31 януари всяка година след годината, за която се отнася докладът, доставчиците го правят публично достояние и го предоставят на координиращия орган по място на стопанска дейност, на Комисията и на Центъра на ЕС.

2.Всеки координиращ орган изготвя годишен доклад за дейността си съгласно настоящия регламент. Този доклад обхваща информацията, посочена в член 83, параграф 2. До 31 март всяка година след годината, за която се отнася докладът, координиращият орган го прави публично достояние и го предоставя на Комисията и на Центъра на ЕС.

3.Когато държава членка е определила няколко компетентни органа съгласно член 25, тя гарантира, че координиращият орган изготвя единен доклад, обхващащ дейностите на всички компетентни органи съгласно настоящия регламент, и че координиращият орган получава цялата необходима за тази цел информация и подкрепа от другите заинтересовани компетентни органи.

4.Работейки в тясно сътрудничество с координиращите органи, Центърът на ЕС изготвя годишен доклад за дейността си съгласно настоящия регламент. В този доклад се събира и анализира и информацията, съдържаща се в посочените в параграфи 2 и 3 доклади. До 30 юни всяка година след годината, за която се отнася докладът, Центърът на ЕС го прави публично достояние и го предоставя на Комисията.

5.Годишните доклади за прозрачност, посочени в параграфи 1, 2 и 3, не включват информация, която може да навреди на текущите дейности за оказване на помощ на жертвите или на предотвратяването, откриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца. Те не съдържат и никакви лични данни.

6.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 86, за да допълва настоящия регламент с необходимите образци и подробни правила относно формата, точното съдържание и други подробности за докладите и за процеса на докладване съгласно параграфи 1, 2 и 3.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 85

Оценка

1.До [пет години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията прави оценка на настоящия регламент и представя доклад за неговото прилагане на Европейския парламент и на Съвета.

2.Комисията гарантира, че до [пет години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това се извършва оценка на работата на Центъра на ЕС във връзка с неговите цели, мандат, задачи, управление и местоположение, в съответствие с насоките на Комисията. По-конкретно при оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на задачите на Центъра на ЕС и финансовите последици от едно такова изменение.

3.При всяка втора оценка, посочена в параграф 2, се оценяват резултатите, постигнати от Центъра на ЕС, като се вземат предвид неговите цели и задачи, включително преценка дали продължаването на дейността на Центъра на ЕС все още е оправдано с оглед на тези цели и задачи.

4.Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета констатациите от оценката, посочена в параграф 3. Заключенията от оценката се оповестяват публично.

5.За извършването на оценките, посочени в параграфи 1, 2 и 3, координиращите органи, държавите членки и Центърът на ЕС предоставят информация на Комисията по нейно искане.

6.При извършване на оценките, посочени в параграфи 1, 2 и 3, Комисията взема предвид съответните данни, с които разполага.

7.Когато е целесъобразно, докладите по параграфи 1 и 4 се придружават от законодателни предложения.

Член 86

Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 3, 8, 13, 14, 17, 47 и 84, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.Делегирането на правомощия, посочено в членове 3, 8, 13, 14, 17, 47 и 84, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.Делегиран акт, приет съгласно членове 3, 8, 13, 14, 17, 47 и 84, влиза в сила единствено ако не е представено възражение нито от Европейския парламент, нито от Съвета в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 87

Процедура на комитет

1.За целите на приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 39, параграф 4, Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 88

Отмяна

Регламент (ЕС) 2021/1232 се отменя от [началната дата на прилагане на настоящия регламент].

Член 89

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той започва да се прилага 6 месеца след влизането му в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.    РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.    Наименование на предложението/инициативата

1.2.    Съответна област на политиката

1.3.    Предложението е във връзка с:

1.4.    Цели

1.5.    Мотиви за предложението/инициативата

1.6.    Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

1.7.    Предвидени методи на управление

2.    МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.    Правило за мониторинг и докладване

2.2.    Системи за управление и контрол

2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.    ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.    Функции от многогодишната финансова рамка и разходен бюджетен ред

3.2.    Очаквано отражение върху разходите

3.3.    Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

1.2.Съответни области на политиката

Област на политиката: Сигурност

Дейност: Стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца 59

1.3.Предложението е във връзка с:

 ново действие

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 60  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Цел(и)

Обща цел/общи цели 

Общата цел е да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез въвеждане на хармонизирани правила на ЕС, насочени към по-добро идентифициране, защита и подкрепа на жертвите на сексуално насилие над деца, осигуряване на ефективна превенция и улесняване на разследванията, по-специално чрез изясняване на ролята и отговорностите на доставчиците на онлайн услуги по отношение на сексуалното насилие над деца.

Тази цел пряко допринася за постигането на най-уместните ЦУР за тази инициатива, 5.2., премахване на всички форми на насилие срещу жени и момичета и 16.2., слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие над деца, и отчасти е свързана с ЦУР 17 по отношение на събирането на данни за деца с увреждания, търсещи информация и помощ от Центъра на ЕС.

Конкретни цели

Конкретна цел №

1. осигуряване на ефективното откриване, докладване и премахване на онлайн сексуалното насилие над деца,

2. подобряване на правната сигурност, прозрачността и отчетността и гарантиране на защитата на основните права,

3. намаляване на разпространението и последиците от сексуалното насилие над деца чрез по-добра координация.


Очаквани резултати и въздействие

Очаква се доставчиците на услуги на информационното общество да имат полза от правната сигурност на хармонизираните правила на ЕС относно откриването, докладването и премахването на онлайн сексуалното насилие над деца, както и от по-високите нива на доверие, когато техните услуги демонстрират по-голяма отчетност чрез приемането на методи, които са проектирани да бъдат по-безопасни, и чрез подобрено и стандартизирано докладване за прозрачност.

Очаква се всички потребители на интернет и особено децата да имат полза от по-структурирания подход за предотвратяване, откриване, докладване и премахване на онлайн сексуално насилие над деца в целия Съюз, улеснени от Центъра на ЕС, както и от по-високите нива на доверие в онлайн услугите, които възприемат методи, които са проектирани да бъдат по-безопасни.

Очаква се националните органи да имат полза от това, че Центърът на ЕС улеснява процеса на откриване, докладване и премахване, и по-специално, че способства да се гарантира, че докладите за онлайн сексуално насилие над деца, получени от националните правоприлагащи органи, са уместни и съдържат достатъчно информация, за да могат правоприлагащите органи да предприемат действия. Националните органи ще имат полза и от улесняването на обмена на експертен опит, осигурен от Центъра на ЕС, чрез обмен на най-добри практики и извлечени поуки в целия ЕС и в световен мащаб относно превенцията и помощта на жертвите.

Показатели за изпълнението 

В придружаващата предложението оценка на въздействието е описана специална рамка за мониторинг, включваща набор от показатели за всяка от конкретните цели.

Освен това в годишната работна програма на Центъра на ЕС ще се посочват подробните цели и очакваните резултати, включително показателите за изпълнението, докато в многогодишната работна програма ще бъдат определени общите стратегически цели, очакваните резултати и показателите за изпълнението.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Предложението се основава на член 114 от ДФЕС, посветен на създаването и функционирането на вътрешния пазар.

Изборът на правно основание отразява основните цели и обхвата на инициативата, като се има предвид, че по своето естество интернет е трансграничен. Член 114 е подходящото правно основание за преодоляване на различията между разпоредбите на законодателствата на държавите членки, които възпрепятстват основните свободи и по този начин оказват пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар, както и за предотвратяване на появата на бъдещи пречки пред търговията, произтичащи от различия в начина, по който са се развили националните законодателства.

Тази инициатива има за цел да се осигурят общи правила, създаващи най-добри условия за поддържане на безопасна онлайн среда с отговорно и отчетно поведение на доставчиците на услуги. Същевременно интервенцията предвижда подходящ надзор на съответните доставчици на услуги и сътрудничество между органите на равнището на ЕС, когато е целесъобразно — с участието и подкрепата на Центъра на ЕС. По този начин инициативата следва да повиши правната сигурност, доверието, иновациите и развитието на единния пазар на цифрови услуги.

Предвижда се срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на законодателството, за постигане на пълен оперативен капацитет на предложения Център на ЕС. Ресурсите на Комисията също ще бъдат използвани в подкрепа на създаването на Центъра през този начален период.

1.5.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Основания за действие на европейско равнище

Задоволително подобрение по отношение на правилата, приложими към съответните доставчици на онлайн услуги, осъществяващи дейност на вътрешния пазар, с цел засилване на борбата срещу сексуалното насилие над деца, не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно или некоординирано. По-специално една държава членка не може ефективно да предотврати или да спре разпространението в интернет на изображение или видеозапис със сексуално насилие над деца или сприятеляване с дете в интернет с цел сексуална злоупотреба, без да има възможност за сътрудничество и координиране с частните субекти, предоставящи услуги в няколко (или всички) държави членки.

При липса на действия от страна на ЕС държавите членки ще трябва да продължат да приемат отделни национални закони в отговор на настоящите и нововъзникващите предизвикателства, и вероятните последици от това са фрагментираност и различаващи се закони, което може да окаже отрицателно въздействие върху вътрешния пазар, особено по отношение на доставчиците на онлайн услуги, които осъществяват дейност в повече от една държава членка.

Очаквана добавена стойност за Съюза 

Очакваната добавена стойност за Съюза в резултат от инициативата включва следното:

-    Намаляване на фрагментираността и на разходите за спазване на изискванията/оперативните разходи, подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Центърът на ЕС ще допринесе по-специално чрез съдействие за изпълнението на задълженията на доставчиците на услуги да откриват, докладват и премахват онлайн сексуално насилие над деца, както и за последващите действия на правоприлагащите органи във връзка с докладите.

-    Улесняване и подпомагане на действията на държавите членки за превенция и помощ за жертвите за повишаване на ефективността и ефикасността. Центърът на ЕС ще допринесе по-специално, като улеснява обмена на най-добри практики и служи като център за знания за държавите членки.

-    Намаляване на зависимостта от трети държави и улесняване на сътрудничеството с тях. Центърът на ЕС ще допринесе по-специално чрез обмен на добри практики с трети държави и улесняване на достъпа на държавите членки до експертен опит и извлечени поуки от действия за борба срещу сексуалното насилие над деца по света.

1.5.3.Поуки от подобен опит в миналото

Настоящото предложение се основава на два акта от законодателството в сектора, отнасящи се до сексуалното насилие над деца. Първият акт е Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, а по-скорошният акт е Регламент (ЕС) 2021/1232 относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработване на лични и други данни за целите на борбата с онлайн сексуалното насилие над деца.

Директивата от 2011 г., която тогава представляваше важна стъпка напред, трябва спешно да бъде изцяло транспонирана от държавите членки. Комисията ще продължи да упражнява своите правомощия за принудително изпълнение, произтичащи от Договорите, чрез производства за установяване на неизпълнение на задължения, за да се осигури бързо прилагане. Успоредно с това и както е посочено в Стратегията на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца, Комисията започна проучване, за да подготви оценката на директивата от 2011 г. и евентуалното ѝ бъдещо преразглеждане.

Целта на Регламент (ЕС) 2021/1232 („Временен регламент“) беше да се даде възможност на някои онлайн съобщителни услуги да продължат да използват технологии за откриване и докладване на онлайн сексуално насилие над деца и за премахване на съдържащи такова насилие материали от своите услуги. Той има ограничен срок на действие и стеснен обхват, ограничен до доброволните дейности на определени онлайн услуги през междинен период от максимум 3 години, който изтича през август 2024 г.

Настоящото предложение се основава на директивата от 2011 г., по-специално за определението за престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, и на Временния регламент, по-специално на определените в него предпазни мерки във връзка с откриването на онлайн сексуално насилие над деца.

1.5.4.Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

В Стратегията на ЕС от 2020 г. за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца са определени осем инициативи, като се подчертава значението на комплексния отговор в тази област на престъпността. Законодателството е един такъв елемент. В съответствие с това настоящото предложение има за цел да се разработи и приложи подходяща нормативна уредба, да се подобри реакцията на правоприлагащите органи и да се насърчат координираните действия на множество заинтересовани страни за превенция, разследване и оказване на помощ на жертвите.

Настоящото предложение е отразено в раздела „Утвърждаване на европейския ни начин на живот“ в работната програма на Комисията за 2021 г.

Настоящото предложение ще се основава на необходимостта от предложения Законодателен акт за цифровите услуги, за да се осигурят най-добрите условия за развитието на иновативни трансгранични цифрови услуги в ЕС в различните национални територии и в същото време да се поддържа безопасна онлайн среда за всички граждани на ЕС.

Целта на настоящото предложение е да се създаде специална рамка на ЕС за борба и предотвратяване на онлайн сексуално насилие над деца, с елементи, сходни с тези на Регламента за терористичното съдържание онлайн, и въз основа на разпоредбите на Законодателния акт за цифровите услуги да се създаде хармонизирана база за справяне с цялото незаконно съдържание чрез насочване на усилията към онлайн сексуалното насилие над деца и в частност сприятеляването с цел сексуална злоупотреба.

Очаква се Центърът на ЕС, който е основен компонент за подпомагане на изпълнението на задълженията на доставчиците на услуги за откриване, докладване и премахване на онлайн сексуално насилие над деца, да доведе до значително повишаване на ефективността за държавите членки чрез улесняване на тяхното сътрудничество и взаимно използване на ресурсите за техническа помощ на равнището на ЕС.

1.5.5.Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

От основно значение за оценката на различните варианти за финансиране беше необходимостта предложеният Център на ЕС да бъде независим, за да може да улеснява работата на доставчиците на услуги на информационното общество за откриване, докладване и премахване на онлайн сексуално насилие над деца, както и работата на правоприлагащите органи за последващи действия по тези доклади от доставчиците на услуги.

В придружаващата оценка на въздействието бяха разгледани и други варианти за Центъра на ЕС, например по отношение на включването на Центъра на ЕС в Агенцията на ЕС за основните права (FRA) беше установено, наред с другото, че това би довело до значителен дисбаланс в мандата на агенцията, тъй като тя би се удвоила по размер, половината от нея посветена на въпросите на сексуалното насилие над деца, а другата половина — на нейните текущи задачи, и това би довело до допълнителни усложнения, свързани с преструктурирането на управлението на агенцията и съответното законодателство.

Съобразно с това, за да се подкрепи допълнително независимостта на Центъра, се предлага той да бъде финансово независим и да се финансира от ЕС.

Центърът следва да бъде независим и от националните публични субекти на държавата членка, в която ще бъде разположен, за да се избегне рискът от насочване на усилията приоритетно и с предпочитание към тази конкретна държава членка. Това не засяга възможността да се използва експертният опит на държавите членки и на агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи, за да се подпомогне изграждането на критична маса от експертни познания в рамките на предложения Център на ЕС.

1.6.Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

 ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

 неограничен срок на действие

Изпълнение с петгодишен начален период от 2025 г. нататък,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 61  

 Пряко управление от Комисията чрез

   изпълнителни агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

 международни организации и техните агенции (да се уточни);

 ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

 органи, посочени в членове 70 и 71;

 публичноправни органи;

 частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

 органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Забележки

Размерът на вноските на ЕС за Центъра на ЕС по въпросите на сексуалното насилие над деца е определен въз основа на извършената оценка на въздействието. 

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Изпълнението и функционирането на регламента ще се разглеждат и оценяват периодично чрез докладване.

За да наблюдава изпълнението на регламента, Центърът на ЕС (заедно с доставчиците на услуги и координиращите органи) събира и анализира данни, свързани с измерването на ефективността на задълженията за откриване, докладване и премахване. Координиращите органи и доставчиците на хостинг услуги или на междуличностни съобщителни услуги ще допринасят за събирането на данни и докладването по аспекти, попадащи в тяхната сфера на отговорност. Събраните от Центъра на ЕС данни следва да се предоставят на координиращите органи и на Комисията, за да се даде възможност за оценка на изпълнението.

Центърът на ЕС публикува годишни доклади за прозрачност. В тези доклади, които трябва да се оповестяват публично и да се предават на Комисията, следва да се обобщава и анализира информацията, съдържаща се в годишните доклади от съответните доставчици на информационни услуги и координиращите органи, допълнена с други подходящи източници, и да се включва информация за дейността на Центъра.

Въз основа на статистическите данни и информацията, събрана от предвидените в настоящия регламент структурирани процеси и механизми за прозрачност, Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент в срок от пет години от датата на влизането му в сила и след това на всеки пет години. Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета констатациите от оценката.

Всички агенции на Съюза работят съгласно система за стриктен мониторинг, която включва координатор по вътрешния контрол, Службата за вътрешен одит на Комисията, управителния съвет, Комисията, Сметната палата и бюджетния орган. Тази система е отразена и изложена в глава IV от предложения регламент относно създаването на Център на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца.

В съответствие със съвместното изявление относно децентрализираните агенции на ЕС, годишната работна програма на Центъра включва подробните цели и очакваните резултати, включително показатели за изпълнението. Включените в работната програма на Центъра дейности ще се придружават от ключови показатели за изпълнението. След това в годишния отчет за дейността дейностите на Центъра ще бъдат оценявани спрямо с тези показатели.

Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, като и двете следва да бъдат включени в годишен единен програмен документ, който се представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Управителният съвет на Центъра на ЕС ще отговаря за общата насоченост на дейността на Центъра на ЕС. Изпълнителният съвет ще отговаря за ефикасното и ефективно административно, бюджетно и оперативно управление на Центъра на ЕС и ще приема бюджетна прогноза за Центъра, преди да я изпрати на Комисията.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Предвид факта, че по-голямата част от финансирането по настоящото предложение е свързана със създаването на нов център на ЕС, финансирането от бюджета на ЕС ще се осъществява чрез непряко управление.

Ще бъде създадена подходяща стратегия за вътрешен контрол, за да се гарантира, че този бюджет се изпълнява по ефективен и ефикасен начин.

Що се отнася до последващия контрол, като децентрализирана агенция Центърът на ЕС подлежи на:

- вътрешен одит, извършван от Службата за вътрешен одит на Комисията;

- годишни доклади на Европейската сметна палата, осигуряващи декларация за достоверност относно надеждността и точността на годишните отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

- годишно освобождаване от отговорност от страна на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета;

- евентуални разследвания, провеждани от OLAF, за да се гарантира по-специално, че ресурсите, отпуснати на агенциите, се използват правилно.

Като агенция — партньор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ в областта на правосъдието и вътрешните работи, Центърът на ЕС ще бъде подчинен на Стратегията за контрол на децентрализираните агенции на ГД „Миграция и вътрешни работи“, за да се гарантира надеждна отчетност в рамките на годишния му доклад за дейността. Въпреки че децентрализираните агенции носят пълна отговорност за изпълнението на своя бюджет, ГД „Миграция и вътрешни работи“ отговаря за редовното плащане на годишните вноски, определени от бюджетния орган.

Дейността на Центъра на ЕС ще подлежи на надзор и от страна на омбудсмана в съответствие с разпоредбите на член 228 от Договора.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Тъй като Центърът ще бъде нов център на ЕС, съществува риск процесът на набиране на персонал да не е по график и да повлияе на оперативния капацитет на Центъра. Тук подкрепата на отговарящата ГД е от решаващо значение по отношение на ролята на разпоредител с бюджетни кредити и упражняването на правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването (AIPN), 62 докато Центърът постигне пълна административна автономия.

Ще са необходими чести срещи и редовни контакти между отговарящата ГД и Центъра през целия петгодишен начален етап, за да се гарантира, че Центърът е автономен и функционира по график.

При риска за ефективното прилагане на настоящото предложение се взема под внимание регулаторната цел да се подобри и засили откриването, докладването и премахването на онлайн сексуално насилие над деца в целия Съюз, като по-широкото прилагане на регламента би довело до значително увеличаване на обема и качеството на докладването. Като се има предвид, че в оценката на въздействието са дадени прогнози за броя на очакваните доклади, действителният размер на докладите, които Центърът ще получава, а оттам и натовареността на Центъра, може да са различни от прогнозните.

От Центъра на ЕС ще се изисква да приложи рамка за вътрешен контрол в съответствие с Рамката за вътрешен контрол на Европейската комисия. Информация за вътрешния контрол на Центъра на ЕС ще бъде включена в годишните доклади на Центъра.

Ще бъде създадена структура за вътрешен одит, която да отчита рисковете, характерни за функционирането на Центъра на ЕС, да въведе систематичен и дисциплиниран подход за оценка на ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление и да издава препоръки за тяхното подобряване.

ГД „Миграция и вътрешни работи“ провежда ежегоден процес за управление на риска, за да установи и оцени потенциалните високи рискове, свързани с работата на агенциите. Рисковете, считани за критични, се докладват ежегодно в плана за управление на ГД „Миграция и вътрешни работи“ и са придружени от план за действие, в който се посочват действията за тяхното намаляване.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Съотношението „разходи за контрол/стойност на съответните управлявани фондове“ се отчита от Комисията. В годишния отчет за дейността на ГД „Миграция и вътрешни работи“ за 2020 г. се посочва 0,16 % за това съотношение по отношение на субектите, на които са възложени задачи за непряко управление, и децентрализираните агенции.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Съществуващите мерки за предотвратяване на измами, приложими за Комисията, ще покрият допълнителните бюджетни кредити, необходими за настоящия регламент.

Що се касае за предложения Център на ЕС, ГД „Миграция и вътрешни работи“ разработи и редовно актуализира вътрешна стратегия за борба с измамите, като се позовава на предоставената от OLAF стратегия.

Предложеният Център на ЕС, създаден като децентрализирана агенция, ще попадне в обхвата на тази стратегия.

В годишния си доклад за дейността за 2020 г. ГД „Миграция и вътрешни работи“ заключи, че процесите за предотвратяване и откриване на измами осигуряват разумна увереност за постигането на целите на вътрешния контрол.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от много-годишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на разхода

Финансов принос

Номер

Многогод./едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

5

12 10 04 Център на ЕС за предотвратяване и противодействие на сексуалното насилие над деца

Едногод.

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите *

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка

5

Сигурност и отбрана

Сексуално насилие над деца

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г. 63

2026 г.

2027 г.

ОБЩО ЗА МФР 2021—2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

Дял 1:

Поети задължения

(1)

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

Плащания

(2)

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

Дял 2:

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Дял 3:

Поети задължения

(3a)

Плащания

(3б)

ОБЩО бюджетни кредити за борба срещу сексуалното насилие над деца

Поети задължения

=1+1a +3a

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

Плащания

=2+2a+3б

11,122

10,964

16,497

38,583

22,269

26,694

28,477

* Забележка: Всички изчисления са въз основа на предположението, че седалището на Центъра на ЕС ще бъде в Брюксел, въпреки че мястото все още не е определено. Преценено е, че началният период за създаване на Центъра на ЕС е пет години, с начало през 2025 г. и постигане на пълен оперативен капацитет до края на 2029 г., като общата стойност на разходите на Центъра е 28 477 млн. евро през 2030 г., когато трябва да бъде направена първата целогодишна оценка на разходите за персонал при пълен състав на персонала. Общият бюджет на Центъра се увеличава с 2 % всяка година, за да се покрие инфлацията.
Функция от многогодишната финансова рамка

7

„Административни разходи“

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ГД: „Миграция и вътрешни работи“ (HOME)

□ Човешки ресурси

0,201

0,780

1,174

1,197

1,221

1,245

5,818

□ Други административни разходи

-

0,660

0,660

0,330

-

-

1,650

ОБЩО ГД „Миграция и вътрешни работи“ (HOME)

Бюджетни кредити

0,201

1,440

1,834

1,527

1,221

1,245

7,468

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ГД: „Миграция и вътрешни работи“ (HOME)

• Човешки ресурси

0,201

0,780

1,174

1,197

1,221

1,245

5,818

• Други административни разходи

-

0,660

0,660

0,330

-

-

1,650

ОБЩО ГД „Миграция и вътрешни работи“ (HOME)

Бюджетни кредити

0,201

1,440

1,834

1,527

1,221

1,245

7,468

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,201

1,440

1,834

1,527

1,221

1,245

7,468

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИИ 1—7 от многогодишната финансова рамка 

Поети задължения

0,201

1,440

1,834

12,649

12,185

17,742

46,051

Плащания

0,201

1,440

1,834

12,649

12,185

17,742

46,051

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити на органа за борба срещу сексуалното насилие над деца

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро

Посочете цели и резултати

 

Година

Година

Година

Общо МФР 2021—27 г.

Година

Година

Година

2025

2026

2027

2028

2029 

2030

Вид

Ср. разходи

Разход

Разход

Разход

Разход

Разход

Разход

Разход

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективно откриване, докладване и премахване на онлайн сексуалното насилие над деца

- Резултат

Услуги и подкрепа за публичните органи и доставчиците на услуги

 

 

1,919

 

3,741

 

5,835

 

11,494

 

8,017

 

9,700

10,448

- Резултат

Комуникационни и улесняващи дейности

 

 

0,411

 

0,802

 

1,250

 

2,463

 

1,718

 

2,079

2,239

- Резултат

Дейности за научни изследвания, одит и разследвания

 

 

0,411

 

0,802

 

1,250

 

2,463

 

1,718

 

2,079

2,239

Междинен сбор за конкретна цел № 1

 

2,741

 

5,344

 

8,335

 

16,420

 

11,453

 

13,857

14,926

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобряване на правната сигурност, гарантиране на защитата на основните права, прозрачност и отчетност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Резултат

Услуги и съдействие за подпомагане на прилагането на регламента

 

 

0,582

 

1,136

 

1,771

 

3,489

 

2,434

 

2,944

 

3,172

- Резултат

Комуникационни и улесняващи дейности

 

 

0,103

 

0,200

 

0,313

 

0,616

 

0,429

 

0,520

 

0,560

Междинен сбор за конкретна цел № 2

 

0,685

 

1,336

 

2,084

 

4,105

 

2,863

 

3,464

 

3,732

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване на разпространението и последиците от сексуалното насилие над деца чрез по-добра координация на усилията

- Резултат

Услуги и подкрепа за публични органи, доставчици и експерти

 

 

6,887

 

2,999

 

4,255

 

14,141

 

5,567

 

6,561

 

6,873

- Резултат

Комуникационни и улесняващи дейности

 

 

0,404

 

0,643

 

0,912

 

1,959

 

1,193

 

1,406

 

1,473

- Резултат

Научни изследвания и оценка — Помощ за жертвите и превенция

 

 

0,404

 

0,643

 

0,912

 

1,959

 

1,193

 

1,406

 

1,473

Междинен сбор за конкретна цел № 3

 

7,696

 

4,284

 

6,078

 

18,058

 

7,953

 

9,373

 

9,819

ОБЩО

 

11,122

 

10,964

 

16,497

 

38,583

 

22,269

 

26,694

 

28,477

3.2.3.Очаквано отражение върху човешките ресурси на органа за борба срещу сексуалното насилие над деца

Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо МФР 2021—27 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

Срочно наети служители (степени AD)

1,166

3,229

5,547

9,942

7,956

9,919

11,037

Срочно наети служители (степени AST)

0,500

1,445

2,687

4,631

3,978

4,779

5,151

Договорно нает персонал

0,226

0,690

1,173

2,089

1,675

2,197

2,490

Командировани национални експерти

ОБЩО

1,892

5,363

9,407

16,662

13,610

16,895

18,677

Изисквания по отношение на персонала (ЕПРВ):

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо МФР 2021—27 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

Срочно наети служители (степени AD)

14

24

40

60

50

60

60

Срочно наети служители (степени AST)

6

11

20

20

25

28

28

Договорно нает персонал

5

10

15

15

20

25

25

Командировани национални експерти

ОБЩО

25

45

75

75

95

113

113

За ново назначаване е приложено изчисление на 50 % от разходите за персонал за 2022 г. и 50 % от допълнителните разходи за персонал за следващите години.

3.2.4.Очаквани нужди от човешки ресурси за отговарящата ГД „Миграция и вътрешни работи“

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

2022 г

2023 г

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

·Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

20 01 02 01 и 20 01 02 02 (Централа и представителства на Комисията)

2

5

5

5

5

5

20 01 02 03 (Делегации)

01 01 01 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

 Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 64

20 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от „общия финансов пакет“)

1

4

4

4

4

4

20 02 03 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

Бюджетни редове (да се посочат)  65

— в централата 66

— в делегациите

01 01 01 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания )

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

3

9

9

9

9

9

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Персоналът на Комисията от ГД „Миграция и вътрешни работи“ ще работи по 1) подготовка на почвата за създаване на Центъра, което включва разработване на работна програма и докладване за дейността, 2) изготвяне на насоки за оперативните процеси, свързани със задълженията във връзка с риска, откриването, докладването и премахването съгласно законодателството, 3) продължаване на напредъка по свързаните с Центъра дейности в областта на превенцията и подпомагането на жертвите, 4) предоставяне на административна подкрепа за създаването на Центъра, 5) осигуряване на секретариат на управителния съвет на Центъра, както е определено.

Външен персонал

Външният персонал, който постепенно ще се назначава в Центъра на ЕС след неговото създаване, ще поеме определени отговорности от служителите на Комисията и ще приведе в действие системите и процедурите на Центъра, свързани с процесите на откриване, докладване и премахване. Персоналът на Центъра също ще започне да съдейства за изграждането на мрежи от експертен опит в рамките на неговите отговорности. Подробности за задачите на Центъра на ЕС са включени в глава 4, раздел 2 от горепосочения регламент.

Описание на изчислението на разходите за единиците ЕПРВ е включено в раздел 4 от приложението по-долу.

3.2.5.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо/а с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Предложението включва допълнителни финансови и човешки ресурси за Центъра за предотвратяване и противодействие на сексуалното насилие над деца. Отражението върху бюджета на допълнителните финансови средства за борба срещу сексуалното насилие над деца ще бъде компенсирано чрез компенсаторно намаление от планираните разходи по функция 5.

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка 67 .

3.2.6.Финансов принос от трети страни

⌧ Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година N

Година N+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

   Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 68

Година N

Година N+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия ………….

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

[…]

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

[…]

1.Приложение към законодателната финансова обосновка

Наименование на предложението/инициативата:

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

1.БРОЙ НА СЧИТАНИТЕ ЗА НЕОБХОДИМИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РАЗХОДИ ЗА ТЯХ

2.ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3.ОБЩО АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

4.МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ

4.1.Човешки ресурси

4.2.Други административни разходи

Настоящото приложение трябва да придружава законодателната финансова обосновка при започването на междуведомствената консултация.

Данните от таблиците са включени в таблиците в законодателната финансова обосновка. Те са само за вътрешна употреба в рамките на Комисията.1. Разходи за считаните за необходими човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ФУНКЦИЯ 7

от многогодишната финансова рамка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

Длъжности по щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

20 01 02 01 — Централа и представителства

AD (административен персонал)

2

0,157

5

0,560

5

0,817

5

0,833

5

0,850

5

0,867

 

 

5

4,084

AST (асистенти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 02 03 — Делегации на Съюза

AD (административен персонал)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST (асистенти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Външен персонал 69

20 02 01 и 20 02 02 — Външен персонал — Централа и представителства

ДНП

0

0,000

3

0,130

3

0,265

3

0,271

3

0,276

3

0,282

 

 

3

1,224

КНЕ

1

0,044

1

0,090

1

0,092

1

0,093

1

0,095

1

0,097

 

 

1

0,511

ПНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 03 — Външен персонал — делегации на Съюза

ДНП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други свързани с ЧР бюджетни редове (да се посочат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор ЧР — ФУНКЦИЯ 7

 

3

0,201

9

0,780

9

1,174

9

1,197

9

1,221

9

1,245

 

 

9

5,818

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Извън ФУНКЦИЯ 7

от многогодишната финансова рамка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

ЕПРВ

Бюджетни кредити

Длъжности по щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

01 01 01 01 Непреки научни изследвания 70

01 01 01 11 Преки научни изследвания

Други (моля, посочете)

AD (административен персонал)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST (асистенти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Външен персонал 71

Външен персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

— в централата

ДНП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— в делегациите на Съюза

ДНП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 Непреки научни изследвания

01 01 01 12 Преки научни изследвания

Друго (моля, посочете) 72

ДНП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНЕ