Страсбург, 5.4.2022

COM(2022) 150 final

2022/0099(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014

(текст от значение за ЕИП)

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

С Европейския зелен пакт бе поставено началото на нова стратегия за растеж на ЕС, която е насочена към превръщането на Съюза в справедливо и процъфтяващо общество с модерна, конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно. В него се потвърждава амбицията на Комисията да си поставя по-високи цели в областта на климата и до 2050 г. да направи Европа първия неутрален по отношение на климата континент Освен това с него се цели да се защитят здравето и благосъстоянието на гражданите от свързаните с околната среда рискове и последици от различен характер. В отговор на спешната необходимост от действия в областта на климата ЕС засили амбициите си в областта на климата чрез Регламент (ЕС) 2021/1119 (Европейския закон за климата) 1 ,  който беше приет през 2021 г. В Закона за климата се определя задължителна цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г. и неутралност на ЕС по отношение на климата най-късно до 2050 г. ЕС увеличи също така своя първоначален национално определен принос по Парижкото споразумение за изменението на климата от поне 40 % намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. на поне 55 % нетно намаление на емисиите на парникови газове. Постигането на тези цели и наличието на възможност да се задържи средната глобална температура в рамките на 1,5°C налага укрепването на всички инструменти, свързани с декарбонизацията на икономиката на ЕС; Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове е ключов инструмент по отношение на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ).

Флуорсъдържащите парникови газове са синтетични химикали, които са много силни парникови газове (ПГ), често няколко хиляди пъти по-силни от въглеродния диоксид (CO2). Заедно с въглеродния диоксид, метана и азотния оксид те спадат към групата на емисиите на парникови газове, обхванати от Парижкото споразумение за изменението на климата. Днес емисиите на флуорсъдържащи парникови газове възлизат на 2,5 % от общите емисии на парникови газове в ЕС, но са се удвоили от 1990 г. до 2014 г., за разлика от другите емисии на парникови газове, които са намалели. Това е така, защото в миналото флуорсъдържащите парникови газове в повечето случаи заместваха озоноразрушаващите вещества в областите, в които последните биваха забранявани за употреба в ЕС с цел опазване на стратосферния озонов слой, както се изискваше съгласно Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой („Протокола“).

Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове 2 („Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове“) беше приет, за да се обърне тенденцията към увеличаване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Флуоровъглеводородите (HFC) са най-важната група флуорсъдържащи парникови газове по отношение на емисиите, свързани с климата, и основната новост в Регламента за флуорсъдържащите парникови газове е установяването на „поетапно намаляване на HFC в ЕС“, а именно система за квоти за прилагане на график за постепенно намаляване на количествата HFC, които вносителите и производителите могат да пускат на пазара всяка година.

Политиката на ЕС по отношение на флуорсъдържащите парникови газове трябва да се разглежда в контекста на неотдавнашния специален доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) 3 . Пътищата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C налагат до 2050 г. емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в световен мащаб да се намалят с до 90 % в сравнение с 2015 г.

С цел да се обърне тенденцията към увеличаване на емисиите на HFC и въздействието им върху климата, въпреки че HFC не разрушават озоновия слой, през 2016 г. страните по Протокола решиха с изменението от Кигали да приложат глобално поетапно намаляване на HFC, с което производството и потреблението на HFC ще намалеят с повече от 80 % през следващите 30 години в световен мащаб. Това означава, че всяка страна трябва да спазва график за намаляване на потреблението и производството на HFC, както и да лицензира вноса/износа и да докладва относно HFC. Учените са изчислили, че само изменението от Кигали ще допринесе за предотвратяване на допълнително затопляне с до 0,4°C до края на века.

Както се заключава в оценката, изготвена от Комисията 4 , Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове е довел до обръщане на тенденцията и до ежегодно намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове от 2015 г. насам. Освен това в периода 2015—2019 г. предлагането на HFC на пазара на ЕС е намаляло с 37 % в тонове и с 47 % в тонове еквивалент на CO2. Налице е ясно изразена промяна към използване на алтернативни решения с по-нисък потенциал за глобално затопляне (наричан по-долу „ПГЗ“), включително естествени алтернативи (например CO2, амоняк, въглеводороди, вода) в много видове оборудване, в които традиционно се използват флуорсъдържащи парникови газове. Въпреки това предвиденото до 2030 г. намаляване на емисиите няма да бъде постигнато напълно и съществува неизползван потенциал за намаляване на повече емисии. Освен това, въпреки че Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове беше приет преди изменението от Кигали и че той допринесе за постигането на това глобално споразумение, той не може да гарантира напълно спазването на всички задължения (особено след 2030 г.).

И накрая, дългогодишният опит, натрупан при прилагането на регламента, както и отзивите, получени от заинтересованите страни, потвърждават необходимостта от преодоляване на редица предизвикателства пред системата за квоти. Те варират от незаконни дейности, включително контрабанда и нелоялни търговци с чисто спекулативни мотиви, до липсата на квалифицирани техници. Освен това е необходимо да се отстранят някои пропуски в мониторинга, да се подобри ефективността на дейностите по докладване и проверка и да се доизяснят някои съществуващи правила, тъй като повечето заинтересовани страни от промишлеността, НПО и органите изтъкнаха това като важна цел на прегледа. Така стана ясно, че основните елементи на регламента следва да бъдат запазени, но е необходимо да се прецизират и добавят няколко разпоредби.

Общите цели на политиките на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове са следните:

(1)Предотвратяване на допълнителните емисии на флуорсъдържащи парникови газове, което допринася за целите на ЕС в областта на климата.

(2)Осигуряване на съответствие с Протокола по отношение на задълженията, свързани с флуоровъглеводородите („HFC“).

Предотвратяването на емисиите може да се осъществи по два начина: преди всичко, като се избягва употребата на флуорсъдържащи парникови газове (т.е. като се намалява търсенето на флуорсъдържащи парникови газове) и като се гарантира наличието на мерки за предотвратяване на емисиите или на течовете при производството, употребата и обезвреждането на газовете („ограничаване“). Поради това политиката по отношение на флуорсъдържащите парникови газове има следните конкретни цели:

·Препоръчване на отказа от употреба флуорсъдържащи парникови газове с висок потенциал за глобално затопляне и насърчаване на използването на алтернативни вещества или технологии, когато те водят до по-ниски емисии на парникови газове, без да се прави компромис с безопасността, функционалността и енергийната ефективност;

·Предотвратяване на течове от оборудването и правилно третиране на флуорсъдържащите парникови газове в края на жизнения им цикъл;

·Насърчаване на устойчивия растеж, стимулиране на иновациите и разработване на екологични технологии чрез подобряване на пазарните възможности за алтернативни технологии и газове с нисък ПГЗ.

Въз основа на заключенията от оценката на регламента Комисията следва да направи преглед на следните цели:

(1)Постигане на допълнителни намаления на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, за да се допринесе за постигане на 55 % намаление на емисиите до 2030 г. и на нетна въглеродна неутралност до 2050 г.

(2)Пълно съответствие с Протокола.

(3)Улесняване на засиленото изпълнение и прилагане на законодателството по въпросите на незаконната търговия, функционирането на системата за квоти и нуждите от обучение за алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове.

(4)Подобряване на наблюдението и докладването с цел запълване на съществуващите пропуски и подобряване на качеството на данните с оглед на съответствието.

(5)Подобряване на яснотата и вътрешната съгласуваност, за да се подпомогне по-доброто прилагане и разбиране на правилата.

Инициативата е принос към Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на нейните цели за устойчиво развитие, най-вече за „борбата срещу изменението на климата“.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

За да бъдат постигнати правно обвързващите цели в областта на климата, заложени в Европейския закон за климата, Комисията предложи да се засилят целите на държавите членки за намаляване на емисиите за периода 2021—2030 г. чрез изменение на т. нар. Регламент за разпределяне на усилията. Регламентът за разпределяне на усилията обхваща емисиите от сектори, които не са обхванати от съществуващата система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) 5 , а емисиите на флуорсъдържащи парникови газове представляват почти 5 % от емисиите, обхванати от този регламент. Индивидуалните цели на държавите членки са свързани с тази обща кошница парникови газове. Следователно ЕС или държавите членки нямат задължителни цели, които са специфични за флуорсъдържащите парникови газове. От решаващо значение е обаче емисиите на флуорсъдържащи парникови газове да бъдат намалени основно чрез регламента за флуорсъдържащите парникови газове, тъй като тези действия са доказано ефективни и рентабилни на европейско равнище. Тези действия ще допълнят допълнителните мерки за намаляване на флуорсъдържащите парникови газове, които е по-добре да се предприемат на национално равнище в съответствие с принципа на субсидиарност, например допълнителни мерки в областта на политиката за отпадъците, по-строг надзор на секторите или финансови стимули за алтернативи. Заедно с това мерките, предприети на равнището на Съюза и на национално равнище по отношение на всички видове емисии, трябва да гарантират, че всяка държава членка може да постигне по ефективен начин своите национални цели за емисиите на парникови газове, както е определено в Регламента за разпределяне на усилията.

Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове обхваща всички сектори, в които емисиите на флуорсъдържащи парникови газове са от значение, но той се допълва от Директива 2006/40/ЕО 6 относно мобилните климатични инсталации (MAC), в която изрично се забранява да се използват хладилни агенти с ПГЗ над 150 в новите леки пътнически автомобили от 2017 г. нататък. Преди тази забрана като хладилен агент се използваше HFC с ПГЗ от 1430.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложеният регламент (както и настоящият регламент за флуорсъдържащите парникови газове) има много сходства с Регламент (ЕО) 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой 7 (Регламента за ВНОС), който се преразглежда паралелно. Тези два регламента трябва съвместно да гарантират, че Съюзът изпълнява задълженията си по отношение на HFC и ВНОС съгласно Протокола. Въпреки че двата прегледа не си влияят пряко, те засягат сходни заинтересовани страни и сектори, както и сходни дейности (търговия, използване на оборудване и др.) и използват сходни мерки за контрол, включително система за лицензиране на търговията, както се изисква от Протокола. Поради това както промишлеността, така и органите призоваха съответните им правила да бъдат тясно съгласувани (например по отношение на митническия контрол, правилата относно течовете, определенията и т.н.).

Приносът на преразгледания Регламент за флуорсъдържащите парникови газове за постигане на целите за парниковите газове на равнище държави членки съгласно Регламента за разпределяне на усилията се допълва от преразглеждането на Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП: Директива 2010/75/ЕС), която ще обхване дейности, отговорни за около 15 % от общите емисии на парникови газове в ЕС, които не са обхванати от СТЕ. Акцентът на ДЕП е предимно върху емисиите на замърсители и парникови газове от промишлени източници, които не са обхванати от СТЕ на ЕС 8 . За разлика от тях, регламентите за ВНОС и за флуорсъдържащите парникови газове са насочени главно, но не само, към пускането на пазара и употребата на вещества, които нарушават озоновия слой, и флуорсъдържащи парникови газове, за да се предотвратят емисиите на тези химикали, които са много мощни парникови газове. ДЕП предлага възможност за систематично разглеждане на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове като ключов екологичен параметър при разработването на референтни документи за най-добрите налични техники за промишлените сектори. Последните представляват основата за определяне на нормите за допустими емисии за промишлените инсталации с цел ограничаване на техните емисии на флуорсъдържащи парникови газове и ВНОС. Освен това Регламентът за E-PRTR (Регламент (ЕО) № 166/2006) ще бъде осъвременен, за да се подобрят докладването и публичната достъпност на информацията за емисиите както на замърсители, така и на парникови газове, и в бъдеще следва да позволи по-голяма детайлност на данните за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове и ОРВ от такива инсталации

Налице са и примери за тясно полезно взаимодействие с енергийните политики, по-специално с Директива 2009/125/ЕО относно екопроектирането 9 , предвид значението на непреките емисии от използването на енергия от оборудването с флуорсъдържащи парникови газове. Предложението следва принципа „енергийната ефективност на първо място“, като взема предвид само алтернативи, които са поне толкова енергийно ефективни, колкото оборудването, използващо традиционен флуорсъдържащ парников газ. Специално внимание беше обърнато и на факта, че декарбонизацията на енергийната система ще изисква висок темпов на растеж на дела на термопомпите, които понастоящем се предлагат на пазара в Съюза, заредени с флуорсъдържащи парникови газове. Това се дължи по-специално на неотдавнашните геополитически събития, които изискват по-голямо нарастване на броя на термопомпите, за да се намали зависимостта от нефта и газа, както е посочено в съобщението RePowerEU 10 . За да се постигне неутралност по отношение на климата, е важно да се въведат политики, които да повишат максимално енергийната ефективност и да ограничат преките емисии на флуорсъдържащи парникови газове. Това е особено важно, тъй като всяко термопомпено оборудване с флуорсъдържащи парникови газове, пуснато в експлоатация днес, ще води до преки емисии на парникови газове в продължение на много години в бъдеще поради течове, необходимо обслужване с повече флуорсъдържащи парникови газове и възможни емисии при попадане на оборудването в потока на отпадъците. Когато е възможно, това следва да се избягва, поради което са включени конкретни забрани за продукти. Като цяло се оценява, че предложеният преглед на системата за квоти, следващ предпочитания вариант от оценката на въздействието, разполага с достатъчно големи възможности за адаптация, които да позволят такова нарастване на използването на термопомпи.

Що се отнася до разпоредбите за внос и докладване, налице е полезно взаимодействие със законодателството REACH 11 , тъй като вносителите на флуорсъдържащи парникови газове са засегнати и от двете. Събраните по-подробни данни и строгите изисквания за внос, свързани със системата за квоти в Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, могат да се използват за подобряване на прегледа и спазване на задълженията за регистрация по REACH, както е посочено от химическата промишленост.

В преразгледаното предложение решително се подсилват връзките с митниците, надзорът на пазара, борбата с престъпленията срещу околната среда и подаването на сигнали, като се посочват конкретните задължения на икономическите оператори и компетентните органи за намаляване на незаконните дейности, включително контрабандата и запазването на екологичната цялост на регламента.

Освен това съществуват преки връзки с политиката за отпадъците, тъй като краят на жизнения цикъл е ключов етап, в който възникват много емисии, ако не се спазват съществуващите задължения. Задълженията за възстановяване в Регламента за флуорсъдържащите парникови газове се допълват от препратки в съответното законодателство за отпадъците (например Директивата за ОЕЕО 12 и Директивата за превоза на отпадъци 13 ). Засилените схеми за отговорност на производителя, насърчавани от Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, биха могли да допринесат значително за подобряване на настоящите практики и намаляване на емисиите от края на жизнения цикъл. Това е възможност с оглед на текущото преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците.

Не на последно място, непрекъснатото и своевременно актуализиране на стандартите за безопасност, както и на кодексите и законодателството на всички равнища — европейско, национално, регионално и местно, е от решаващо значение, за да се върви в крак с бързото развитие на технологиите и да се гарантира, че използването на благоприятни за климата хладилни агенти може да се увеличи в максимална степен, без да се прави компромис с безопасността.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Настоящото предложение се основава на член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с целта за запазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; защита на човешкото здраве; и с цел да се насърчават мерки на международно равнище за справяне с изменението на климата.    

Субсидиарност

Предложението допълва законодателството на ЕС, което съществува на равнище ЕС от 2006 г. насам, и очевидно е в съответствие с принципа на субсидиарност поради следните причини:

На първо място, опазването на климатичната система е трансграничен въпрос, а мащабът на проблема изисква действия в световен мащаб. На второ място, най-ефективните мерки са забраната или ограничаването на употребата или пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове или продукти и оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове. За функционирането на вътрешния пазар на ЕС и свободното движение на стоки е много желателно такива мерки да се предприемат на равнище ЕС. На трето място, Протоколът разглежда ЕС като организация за регионална икономическа интеграция (REIO) и следователно ЕС трябва да изпълнява задълженията по Протокола на равнището на Съюза (например докладване, система за лицензиране, поетапно намаляване на потреблението). Това изисква съответно законодателство на същото ниво; би било много трудно, ако не и невъзможно, да се постигне съответствие чрез 27 различни национални системи. Единственото изключение от клаузата за REIO е графикът за поетапно намаляване на производството на HFC от Протокола, който изисква спазването му на ниво държави членки. 14 Все пак някои държави членки поискаха производството да се регулира и на равнището на ЕС, тъй като това би увеличило гъвкавостта на засегнатите дружества.

Пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност. С предложението се гарантира, че емисиите на флуорсъдържащи парникови газове ще бъдат намалени допълнително и че ЕС ще продължи да изпълнява международните си задължения по Протокола за постепенно намаляване на производството и потреблението на HFC. Предложените мерки се основават на задълбочена оценка за тяхната рентабилност, която показва, че пределните разходи за намаляване на емисиите за всеки сектор са в рамките на диапазона, който се очаква да имат другите сектори в икономиката, за да се осигури необходимият преход към неутралност по отношение на климата до 2050 г. Освен това в дългосрочен план мерките за смекчаване на последиците ще доведат до общи намаления на разходите. Някои от мерките ще доведат до леко увеличаване на административната тежест за промишлеността, но някои от тях са от съществено значение за спазването на Протокола, а други са необходими за улесняване на правилното прилагане на правилата, както и за наблюдение на бъдещите заплахи. Нито една от последните мерки не е свързана с високи разходи. Не са предложени подробни разпоредби в области, в които целите могат да бъдат постигнати по-добре чрез действия в други области на политиката, например законодателство за отпадъците. Равнището на ползите от тези мерки не би могло да бъде постигнато по същия икономически ефективен начин за промишлеността и държавите членки чрез въвеждане на 27 различни допълнителни политики за флуорсъдържащите парникови газове в държавите членки.

Избор на инструмент

Избраният правен инструмент е регламент, тъй като предложението има за цел да замени и усъвършенства Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, като същевременно се запази общата му структура относно мерките за контрол. Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове е доказал своята ефективност. Тъй като предложението включва няколко изменения и адаптации на структурата на Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, той следва да бъде отменен и заменен с нов регламент, за да се осигури правна яснота. Всякакви съществени промени (т.е. отмяна или превръщането му в директива) биха натоварили неоправдано държавите членки и биха създали допълнителна несигурност за предприятията, извършващи дейност в този сектор.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последваща оценка

Комисията извърши оценка на Регламента за флуорсъдържащите парникови газове в съответствие с изискванията за „по-добро регулиране“ и отговори на член 21, параграф 2 от Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, в който от Комисията се изисква да публикува подробен доклад за въздействието му не по-късно от 31 декември 2022 г.

В оценката се стига до заключението, че Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове е бил в голяма степен ефективен при постигането на първоначалните си цели, а именно за намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, както и с приноса си за постигането на международно споразумение за намаляване на емисиите на HFC. Освен това беше установено, че отделните мерки работят добре заедно за постигането на тези цели. Като пряк резултат от законодателството емисиите на флуорсъдържащи парникови газове намаляват всяка година от 2015 г. насам, след десетилетие на нарастващи количества. Тези намаления на емисиите бяха постигнати при много ниски разходи за намаляване на емисиите, свързани с технологичните промени (т.е. средно 6 EUR на тон CO2e), и без да се намалява енергийната ефективност на съответното оборудване. Регламентът за флуорсъдържащите парникови газове гарантира високи амбиции в областта на околната среда, като запазва едни и същи задължения в целия ЕС и същевременно осигурява равнопоставеност на съответните отрасли и предприятия на вътрешния пазар.

Същевременно в оценката се стига до заключението, че от приемането на регламента досега редица важни събития (по-специално Европейският зелен пакт и променената международна политическа среда с Парижкото споразумение и изменението от Кигали) са променили съответната рамка на политиката, което означава, че регламентът на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове не е напълно подходящ за целта както по отношение на оползотворяването на неизползвания потенциал за постигане на допълнителни намаления на емисиите, така и за осигуряване на бъдещо съответствие с Протокола. Моделирането показва, че намалението на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове през 2030 г. ще бъде по-ниско от очакваното в оценката на въздействието от 2012 г. 15 , която имаше за цел да допринесе за постигане на предишната цел за климата до 2030 г. (най-малко -40 % в сравнение с 1990 г.). Освен това някои сектори продължават да използват и да емитират силно затоплящи флуорсъдържащи парникови газове, когато това може да бъде избегнато (например с оглед на технологичния напредък), и има емисии от сектори или вещества, които понастоящем не са включени в обхвата на регламента.

В оценката се посочват и други предизвикателства, включително незаконен внос на HFC, с който се заобикаля системата за квоти, и „нелоялни търговци“ (множество вносители на едро, често без връзка със сектора, които навлизат на пазара по спекулативни причини и/или се възползват непропорционално от системата за квоти). Освен това навлизането на щадящи климата алтернативи се възпрепятства от липсата на персонал, който има умения за инсталиране и поддръжка на оборудване с щадящи климата алтернативи, както и от стандартите за безопасност, които не са напълно актуализирани в съответствие с технологичния напредък. По-добрият контрол на емисиите би могъл също така да отговори на някои от опасенията относно възможните екотоксикологични последици от атмосферните продукти от разпадането на HFC и хидро(хлоро)флуоролефините (H(C)FO). Освен това биха могли да се избегнат някои пропуски във веществата и дейностите, обхванати от мерките за мониторинг и докладване. В допълнение няколко задължения, свързани със задълженията за докладване и проверка, биха могли да се направят по-ефективни. И накрая, като заплаха се възприема фактът, че понастоящем не съществува гъвкавост за бърза реакция в случай на нежелани ефекти от системата за квоти, като например значителна липса на доставки на HFC.

Като цяло бе установено, че регламентът за флуорсъдържащите парникови газове е външно последователен и съгласуван с други интервенции, които имат сходни цели, въпреки че има области, които са довели до някои несъответствия, които следва да бъдат отстранени. Важна област е митническото право, където следва да се използва полезното взаимодействие със средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише и да се улесни ефикасният граничен контрол, за да се спрат незаконните дейности. Друг пример за важно полезното взаимодействие е това с Регламента REACH, където държавите членки полагат усилия, за да се проучи значението на устойчивите на разграждане на H(C)FO продукти. Вътрешната съгласуваност на регламента е добра, но са необходими някои разяснения и привеждания в съответствие.

Въз основа на тези констатации бяха определени петте цели на прегледа, посочени в раздел 1.

Консултации със заинтересованите страни

Комисията проведе широки консултации със заинтересованите страни. Консултацията по пътната карта за преглед от 29 юни 2020 г. до 7 септември 2020 г. и онлайн обществената консултация от 15 септември 2021 г. до 29 декември 2021 г. предоставиха възможност на всички заинтересовани страни да изразят мнение по Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, независимо от степента на запознатост на респондентите с регламента. Тези дейности получиха съответно 76 и 241 отговора. Отделните отговори и обобщение са публично достъпни на уебсайта на Комисията „Have your say“ 16 . Проведена беше целенасочена консултация, включваща 34 полуструктурирани интервюта, предназначени за компетентните органи по отношение на флуорсъдържащите парникови газове, митническите органи, НПО, стопански сдружения и организации в ЕС, както и няколко отделни дружества. На 6 май 2021 г. се проведе открит семинар за заинтересованите страни, на който присъстваха 355 участници и на който бяха представени предварителните резултати от оценката и оценката на въздействието. Дневният ред, информационните материали и презентацията, представена на семинара, са достъпни на уебсайта на ГД „Действия по климата“ 17 .

В рамките на тези консултации бяха събрани мнения за постигнатото до момента от регламента, що се отнася до неговата относимост, ефективност, ефикасност, добавена стойност за ЕС и вътрешна и външна съгласуваност. Освен това беше събрана обратна информация за потенциалните мерки и техните вероятни екологични, икономически и социални въздействия, като се вземат предвид Европейският зелен пакт и неговите по-амбициозни цели, както и задълженията по отношение на флуоровъглеводородите съгласно Протокола.

Заинтересованите страни като цяло се съгласиха, че регламентът за флуорсъдържащите парникови газове е много успешен, но той може и следва да бъде подобрен. Освен това беше ясно отбелязано, че целите на регламента не могат да бъдат постигнати по-добре чрез действия на равнище държави членки (а по-скоро на равнището на ЕС).

Повечето заинтересовани страни, и по-специално компетентните органи, заявиха, че регламентът трябва да бъде приведен в съответствие с Протокола след 2030 г., за да се гарантира бъдещата съгласуваност и съответствие. Въпреки че някои заинтересовани страни от промишлеността и бизнеса, които обикновено работят с флуорсъдържащи парникови газове в сектора на хладилните и климатичните инсталации и термопомпите, не желаеха да се повишава допълнително нивото на амбиция на настоящия регламент за флуорсъдържащите парникови газове, производителите на оборудване, използващо алтернативни хладилни агенти, и НПО категорично подкрепиха по-високата амбиция. Във всички дейности по консултациите заинтересованите страни от промишлеността изразиха силна подкрепа за различни мерки, насочени към справяне с незаконната търговия и предизвикателствата пред системата за квоти, което означава, че те намират този въпрос за ключов за подобряването на регламента (макар че различните мерки получиха различна степен на подкрепа). Тези заинтересовани страни също така изразиха висока степен на подкрепа за допълнително обучение и сертифициране на техници по отношение на алтернативите на флуорсъдържащите парникови газове, като подчертаха, че това е основна пречка пред въвеждането на алтернативи.

Събиране и използване на експертни становища

Комисията събра обширни технически становища от редица експертни проучвания, включително доклади на Комисията 18 относно климатизацията, комутационната апаратура, наличието на HFC, търговското охлаждане, разпределението на квотите, стандартите за безопасност и обучението на обслужващия персонал. Освен това за преразглеждането на регламента външни консултанти извършиха цялостно подготвително проучване, което включваше подробен модел на запасите отдолу-нагоре на секторите, използващи флуорсъдържащи парникови газове (модел AnaFgas), за да се изчислят сценариите за търсенето и емисиите на флуорсъдържащи парникови газове за базовия сценарий и вариантите на политиката, както и за енергийното потребление на съответното оборудване за ЕС-27 и Обединеното кралство в периода 2000—2050 г. Приложеният модул за разходите позволява количествено да се определят свързаните с тях разходи за операторите на оборудване, използващо флуорсъдържащи парникови газове или техни алтернативи. Макроикономическите последици бяха моделирани с помощта на модела GEM-E3 на Съвместния изследователски център 19 . Подготвителното проучване и приложенията към него (Öko-Recherche et al., 2021 г.) с основните данни, допускания и подробни резултати са публикувани на уебсайта на ГД „Действия по климата“. Промишленият сектор, органите на държавите членки и гражданското общество предоставиха обширен принос и техническа подкрепа за проучването. 

Оценка на въздействието

Комисията извърши оценка на въздействието, като анализира три варианта на политиката от гледна точка на тяхната ефективност за постигане на поставените цели, както и на тяхното екологично, икономическо и социално въздействие. За всяка цел на прегледа бяха определени поредица от мерки. Мерките, които се допълват и не се изключват взаимно, бяха групирани в три варианта на политиката въз основа на очакваните разходи за (намаляване на) емисиите:

И трите варианта включват подобрения, целящи да изяснят правилата или да ги направят по-съгласувани. Вариантите са следните:

·Вариант 1: Съобразяване с Протокола — мерки с ниски разходи. Той включва всички мерки за осигуряване на дългосрочно спазване на Протокола. Този вариант включва и всички благоприятни мерки по всички цели, които се очаква да доведат до много ниски разходи и усилия, ако има такива.

·Вариант 2: Пропорционално намаляване на емисиите и подобряване на изпълнението. В допълнение към вариант 1 той включва мерки, с които се постигат намаления на емисиите и подобрения в прилагането при умерени разходи и усилия, до степен, при която даден подсектор няма да трябва да плаща повече от пределните секторни разходи за намаляване на емисиите, очаквани за икономиката като цяло, за да постигне въглеродна неутралност през 2050 г. Поради това нивата на квотите за HFC са по-рестриктивни, отколкото при вариант 1, а допълнителните забрани за флуорсъдържащи парникови газове с конкретни ограничения за ПГЗ и дати допълват поетапното намаляване. Вариантът включва също така повече мерки за подобряване на прилагането и мониторинга, стига те да не са свързани с високи разходи.

·Вариант 3: Максимална осъществимост и подобрения в изпълнението. Вариант 3 е вариант с високи разходи. В допълнение към всички предишни мерки във варианти 1 и 2 вариант 3 ще включва мерки, които целят да се постигне максимално намаление на емисиите на парникови газове въз основа на днешната техническа осъществимост, като се вземат предвид аспектите на енергийната ефективност и безопасността, но независимо от това колко биха стрували. Този вариант има най-строгата система за квоти. Всички мерки за подобряване на прилагането и мониторинга, които бяха сметнати за осъществими, също са включени в този вариант.

Въпреки че всички варианти ще осигурят пълно съответствие с Протокола, подробната оценка на въздействието ясно показва, че вариант 2 ще доведе до най-подходящия баланс между разходи и ползи, като ще се постигне много значително количество допълнителни емисии спрямо настоящия регламент (т.е. базовата линия) при скромна цена и ще се избегнат неоправдани трудности за всички засегнати сектори. В контекста на 2030 г. се очаква предложеният регламент да доведе до допълнителни намаления в размер на кумулативно 40 MtCO2e. Важно е да се има предвид, че тези намаления ще се прибавят към 430 MtCO2e, които се очаква да бъдат постигнати в резултат на настоящия регламент. До 2050 г. допълнителните намаления от вариант 2 ще бъдат около 310 MtCO2e. Това означава, че остатъчните годишни емисии на флуорсъдържащи парникови газове през 2050 г. се оценяват на едва 14 MtCO2e. Поради това се смята, че вариант 2 е съвместим с постигането на нетна неутралност по отношение на климата до 2050 г., като се намалява необходимостта от политики за поглъщане на въглерод, за да се компенсират емисиите, които не могат да бъдат избегнати през 2050 г., за да се постигне нетна неутралност по отношение на климата.

Необходимото технологично приспособяване води до намаляване на разходите като цяло и в много подсектори, поради по-ниските разходи за енергия за потребителите. Съществуват обаче някои разходи за крайните потребители, които не преминават към алтернативи в резултат на по-високите цени на HFC в рамките на засилена система за квоти. Въпреки това в дългосрочен план някои сектори на икономиката ще се възползват от технологичното преобразуване, което ще доведе до повишаване на производството, иновациите и заетостта. Следователно вариант 2 е най-съгласуван с целите на Европейския зелен пакт, както и с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Както беше потвърдено от заинтересованите страни, видовете мерки във вариант 2 имат добавена стойност за ЕС. Равнището на ползите от тези мерки не би могло да бъде постигнато по същия икономически ефективен за промишлеността и държавите членки начин чрез въвеждане на 27 различни допълнителни политики за флуорсъдържащите парникови газове в държавите членки. Оказва се, че вариант 1 не постига никакви допълнителни кумулативни намаления на емисиите в сравнение с настоящия регламент, а като се има предвид потенциалът за намаления, показан във варианти 2 и 3, вариант 1 просто би бил по-малко подходящ с оглед на амбициозните цели на ЕС в областта на климата. Вариант 3, от друга страна, би постигнал незначително по-високи намаления на емисиите в сравнение с вариант 2, но тези допълнителни намаления биха били за сметка на много високи разходи за някои сектори (пределни секторни разходи за намаляване на емисиите до 2050 г. в размер до 2111 EUR/t CO2e при вариант 3, в сравнение с максимум 336 EUR/t CO2e при вариант 2; разходи за технологично приспособяване за всички сектори в размер на 113 млн. евро годишно при вариант 3, в сравнение с 12 млн. евро годишно при вариант 2) и е за предпочитане да се търсят други начини да се допринесе за постигане на националните цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

Вариант 2 също така ще осигури по-добър контрол при умерено увеличение на административната тежест за промишлеността и органите (общите нетни разходи за промишлеността се оценяват на 7,6 млн. евро като периодични годишни разходи в допълнение към еднократните разходи от 3 млн. евро). Тези промени следва да дадат възможност за ефективно прилагане, което да се справи с установените съществуващи предизвикателства, и по-специално със свързаните с незаконната търговия. Освен това правилата за мониторинг ще станат по-рационални и изчерпателни, като обхванат нови аспекти, които са станали актуални. Подробните резултати за екологичните, икономическите и социалните последици са представени в оценката на въздействието.

В областта на мониторинга в редица случаи е постигнато опростяване. Примерите за опростяване включват икономии от промени в процеса на деклариране на квоти (1,2 млн. евро спестени разходи годишно), уеднаквяване на праговете за докладване и за разрешаване за вносителите на оборудване (0,09 млн. евро годишно), облекчаване на прага за проверка за вносителите на оборудване (1,7 млн. евро годишно) и цифровизиране на процеса на проверка (1,5 млн. евро годишно).

На 25 февруари 2022 г. Съветът за регулаторен контрол излезе с положително становище с резерви относно оценката на въздействието. Окончателните препоръки за по-добро обяснение на връзките с Регламента за разпределяне на усилията, необходимостта от повишаване на амбицията, по-подробно описание на методологията и уточняване на параметрите за успех бяха разгледани в преработен текст на оценката на въздействието. Всички подробни коментари на Съвета и начинът, по който те са били разгледани, са дадени в оценката на въздействието. Пълната оценка на въздействието и обобщена версия са достъпни на уебсайта на ГД „Действия по климата“.

Основни права

Предложените правила на тази инициатива гарантират пълното зачитане на правата и принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Това предложение включва фиксирана квотна цена за голяма част от квотата за HFC, която се разпределя между вносителите и производителите всяка година. Максималният годишен приход е посочен в таблицата по-долу.

Млн. евро/годишно

2025—2026 г.    125

2027—2029 г.    53

2030—2032 г.    27

2033—2035 г.    25

2036—2038 г.    20

Допълнителни ресурси обаче ще са необходими за по-нататъшното разработване, функциониране, поддръжка и информационно осигуряване на системата за квоти за HFC и системата за лицензиране на флуорсъдържащи парникови газове и ОРВ, изисквани съгласно Монреалския протокол, както и за необходимите връзки със средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише и за улесняване на по-доброто прилагане. Поради това се предлага приходите от продажбата на квоти да се използват за покриване на разходите, свързани с тези дейности, а останалите приходи от продажбата на квоти да постъпват в бюджета на ЕС като общи приходи.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

Бъдещият мониторинг и оценка на регламента могат да разчитат на данните от годишните доклади на дружествата, които се събират и обобщават всяка година от Европейската агенция по околна среда. 20 Агенцията изготвя доклад за дейностите, свързани с флуорсъдържащите парникови газове, за представителите на държавите членки и за Комисията (ГД „Действия по климата“), който включва, наред с другото, данни за вноса, износа, производството, унищожаването и регенерирането на флуорсъдържащи парникови газове в насипно състояние и оборудване, съдържащо такива газове. Освен това, за да се съобрази с Протокола, Комисията използва данните, за да докладва ежегодно на Секретариата по озоновия слой на Протокола от името на ЕС за производството, изходните суровини, унищожаването, вноса и износа на HFC. Освен това има публична версия на доклада под формата на уеб базиран показател за флуорсъдържащите парникови газове, който се публикува и актуализира редовно от ЕАОС. Предложените мерки за докладване и мониторинг ще подобрят допълнително тази база данни в бъдеще.

Промените в обхвата на докладване (нови вещества; получатели на освободена квота; съоръжения за регенериране) ще допълнят картината за съответните газове и видове употреба. Базите данни за докладване на емисии ще подобрят познанията за емисиите и по този начин за въздействието на сектора на флуорсъдържащите парникови газове, както и ще подобрят качеството на данните, докладвани на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). Оптимизирането на правилата за докладване и проверка следва да помогне също така за по-ефективното постигане на по-добро качество на данните.

Освен това Комисията ще продължи да следи отблизо цените, функционирането на системата за квоти и други пазарни промени в сектора въз основа на договори с външни експерти. Държавите членки редовно предоставят на Комитета по прилагането, създаден с регламента, актуална информация за извършените дейности, като например: i) събиране и използване на данни за определяне на емисиите, ii) схеми за отговорност на производителя, iii) прилагане и други мерки, предприети по отношение на незаконни дейности, включително санкции. 

Накрая Комисията ще наблюдава изпълнението на предложените мерки. В този контекст Комисията ще си сътрудничи тясно с националните органи, например с националните експерти по веществата, които нарушават озоновия слой, митническите органи и органите за надзор на пазара. Комитетът, посочен в предложението, ще подпомага Комисията в нейната работа и ще обсъжда въпроси относно хармонизираното прилагане на предложените правила, когато това е целесъобразно. Ще се следи и развитието на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, както и всяко решение на Комитета по прилагане на Монреалския протокол относно спазването на изискванията от страна на ЕС и неговите държави членки.

Доброто изпълнение на регламента би означавало, че:

·Емисиите на флуорсъдържащи парникови газове следва да намалеят, както е предвидено в моделирането, извършено в рамките на придружаващата оценка на въздействието, т.е. през 2030 г. годишните емисии следва да бъдат 37 MtCO2e.

·Не би следвало да има проблеми със спазването на Монреалския протокол по отношение на задълженията за HFC.

·Безпроблемно прилагане на системата за квоти и намаляване на незаконната търговия, за да се избегнат вреди за околната среда, икономиката и репутацията.

·Мониторингът и докладването подпомагат оценката на политиката и проверката на съответствието по по-ефективен и ефикасен начин.

Въздействието на регламента следва да се оценява редовно; първата оценка, основана на тези данни, следва да бъде публикувана до 2033 г. В този контекст ще бъде необходимо експертно проучване, за да се оцени напредъкът, постигнат по отношение на хранилищата на пенопласти. В оценката следва да се разгледа също така развитието на административните разходи.

Подробно обяснение на конкретните разпоредби на предложението.

Мерките, въведени с Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, за намаляване на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове, не се поставят под въпрос в настоящото предложение. Предложението гарантира най-вече, че предложеният регламент ще бъде съобразен с амбициозните цели на ЕС в областта на климата и че ще бъде гарантирано дългосрочно спазване на международните задължения. Съществуващите правила са изяснени и засилени, за да се гарантира по-добро прилагане.

Глава I

В предложението се определят предметът и обхватът на регламента и се включват необходимите определения.

ГЛАВА II

Предложението включва правила за ограничаване на емисиите (предотвратяване на емисиите, проверки за течове, система за откриване на течове и правила за възстановяване). Предотвратяването на емисиите обхваща флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II, и се налага на всички съответни участници по време на производството, съхранението, транспортирането, производството и експлоатацията на флуорсъдържащи парникови газове и на оборудването, което ги съдържа. Проверките за течове и воденето на записи обхващат също така газовете, изброени в приложение II, раздел I. Задълженията за възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове са разширени, така че да обхванат и пенопластите в сандвич-панелите и ламинираните плоскости, когато те се отстраняват от сградите. В предложението се установяват също така задължения за обучение и сертифициране, които включват и задачи във връзка с оборудване, което съдържа газове, използвани като заместители на флуорсъдържащи парникови газове (алтернативни газове), с цел да се насърчи безопасната им употреба и работата с тях. Програмите за обучение и сертифициране следва да включват също така аспекти на енергийната ефективност.

Глава III

Предложението включва ограничения и забрани за пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове и съответните продукти и оборудване. В него се пояснява, че продуктите и оборудването, пуснати незаконно на пазара, не могат да бъдат използвани или доставяни по-нататък. За продукти и оборудване, пуснати законно на пазара, тяхната по-нататъшна доставка след две години от крайния срок на забраната е разрешена само ако са представени доказателства за тяхното (първоначално) законно пускане на пазара. Забранява се на митническата територия да влизат контейнери за еднократна употреба и такива да се използват или доставят по-нататък.

Предложението включва и изисквания за етикетиране при пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове в контейнери и в определено оборудване. Тези изисквания включват флуоровъглеводороди, които са освободени от квотните изисквания, за да се даде възможност да се приложат тези освобождавания. В предложението също така се забраняват специфични видове употреба на някои флуорсъдържащи парникови газове.

Глава IV

С предложението се установява график за намаляване на производството на HFC, като се следват задължителните правила на Монреалския протокол. Предприятията, които поддържат производство в настоящия момент, ще получат права въз основа на данните за периода 2011—2013 г., като Комисията може, по искане на държава членка и в рамките на ограниченията за производство на тази държава, определени в Протокола, да предостави допълнителни права на нови участници. Последното не изключва HFC, изнасяни в продукти и оборудване.

В предложението също така се установява график за намаляване на пускането на пазара на HFC чрез определяне на индивидуални количествени ограничения (квоти) за производители и вносители. Вносителите и производителите трябва да гарантират, че разполагат с достатъчна квота за покриване на пуснатите на пазара количества HFC в момента на пускането им на пазара (т.е. за вносителите — в момента на допускането им за свободно обращение). HFC за определени видове употреба са освободени от изискванията за квоти. Премахва се обаче освобождаването от поетапното намаляване на дозиращите инхалатори (MDI) за фармацевтична употреба, за да се постигне съответствие с графика за поетапно намаляване на потреблението съгласно Монреалския протокол, според който тези продукти не са освободени. Употребата на HFC като пропеленти за MDI е изцяло емисионна, т.е. цялото количество HFC, напълнено в тези продукти, в крайна сметка ще попадне в атмосферата, и е нараснала с 45 % в периода 2015—2019 г. Въпреки че има две подходящи и благоприятни за климата алтернативи, които не изискват адаптиране на употребата на MDI от страна на пациентите, и че е в ход процесът на одобрение от медицинския орган (EMA), промишлеността очаква бавното им навлизане на пазара при липсата на политически сигнал. С включването на MDI в системата за квоти може да се спести значително количество емисии до 2050 г. при много малки разходи за производителите и пациентите. 21  

Квотите за нови участници се разпределят всяка година изключително въз основа на декларация, а за исторически вносители и производители (действащи производители) — въз основа на техните референтни стойности (и въз основа на декларация, ако такава е подадена). За разпределянето на квотите между всички вносители и производители се прилагат определени условия, включително заплащане на сума за разпределение. Вносители и производители, които имат един и същ действителен собственик/ци, се смятат за едно предприятие за целите на определянето на референтните стойности и разпределението на квотите. В системата за квоти следва да се отчитат и HFC, заредени в определено оборудване.

Вносители и производители, които имат референтна стойност, могат да прехвърлят част или цялата си разпределена квота на друго предприятие с цел пускане на пазара на HFC в насипно състояние и могат също така да разрешат използването на цялата или на част от квотата си на друго предприятие с цел пускане на пазара на оборудване, заредено с HFC.

В предложението освен това се предвижда начинът на функциониране на портала за флуорсъдържащи парникови газове за прилагане на системата за разпределяне на квотите, задълженията за лицензиране и докладване, както и взаимовръзката на портала със средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише. Регистрираните вносители и производители имат достъп до разпределените им индивидуални квоти, санкциите, пуснатите на пазара количества, както са докладвани, както и до прехвърлянията и разрешенията за използване на квоти, регистрирани от тези предприятия. Предполагаемите технически грешки в записването на информация от предприятията и в отчетените от тях данни трябва да бъдат подкрепени с доказателства и да бъдат своевременно представени на Комисията.

ГЛАВА V

В предложението се налага като условие за търговия пред митническите органи да се представя валидна лицензия при внос и износ.

В предложението също така се изяснява ролята на митническите органи и органите за надзор на пазара при прилагането на предвидения в него контрол върху търговията. Посочена е информацията, която следва да се предоставя в случаите на внос и износ, както и това, което митническите органи следва да проверяват по-специално по време на митническия контрол, извършван въз основа на риска. Контейнерите за еднократна употреба следва да бъдат конфискувани или иззети, или извадени от пазара. За други стоки митническите органи и органите за надзор на пазара предприемат всички необходими мерки, включително конфискация или изземване, когато е необходимо, за да се гарантира, че забранените стоки няма да влязат отново на пазара от друго митническо учреждение на ЕС. Забранява се реекспортът на незаконни газове или продукти, обхванати от регламента. Само на определени или одобрени места и митнически учреждения се разрешава да обработват случаи на внос и износ на флуорсъдържащи парникови газове; само на тези определени учреждения и места се разрешава да откриват или закриват режим транзит.

И накрая, в предложението се налага забрана на търговията с HFC с държави, които не са страни по Протокола, в съответствие със задълженията, определени в Протокола, считано от 2028 г.

Глава VI

В предложението се установяват задължения за докладване, по-специално за производителите, за вносителите на газове в насипно състояние, както и заредени в продукти и оборудване, за износителите, за потребителите на изходна суровина, за съоръженията за унищожаване и регенериране и за предприятията, които са получили флуоровъглеводороди, попадащи в обхвата на изключенията от правилата за квотите. Докладването се извършва по електронен път чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове. Проверката на докладваните данни, при спазване на количествените ограничения, също се извършва чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове.

Предложението налага на държавите членки да събират данни за емисиите по електронен път, когато това е възможно.

Глава VII

В предложението се посочват случаите, в които се изисква обмен на информация и сътрудничество с компетентните органи в рамките на една държава членка, както и между държавите членки и с компетентните органи на трети държави.

В предложението също така компетентните органи се задължават да проверяват спазването на регламента от страна на предприятията въз основа на риска и при наличието на конкретни доказателства.

С предложението също така се гарантира, че докладите на лицата, които подават сигнали за нарушения на регламента, се ползват от равнището на защита, предвидено в Директива (ЕС) 2019/1937.

Глава VIII

И накрая, в предложението се посочва, че размерът и видът на административните наказания за нарушения на регламента трябва да бъдат ефективни, възпиращи и пропорционални и да отчитат съответните критерии (като например естеството и тежестта на нарушението). По-специално в него се предлага налагане на административна глоба в случаите на незаконно производство, употреба или търговия с газове, както и с продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент. Предложените разпоредби са съгласувани и допълват предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на околната среда чрез наказателното право, прието на 15 декември 2021 г. 22  

С предложението се създава и консултативен форум, представен от държавите членки и представители на гражданското общество, включително екологични организации, представители на производители, оператори и сертифицирани лица, които ще съветват и предоставят експертни познания на Комисията при прилагането на настоящия регламент.

2022/0099 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 23 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 24 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С Европейския зелен пакт бе поставено началото на нова стратегия за растеж на Съюза, която е насочена към превръщането му в справедливо и процъфтяващо общество с модерна, конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно. С него се препотвърждава амбицията на Комисията да повиши целите си в областта на климата и да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. и се цели защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия. Освен това, ЕС е поел ангажимент за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на нейните цели за устойчиво развитие.

(2)Флуорсъдържащите парникови газове са синтетични химикали, които са много силни парникови газове („ПГ“), често няколко хиляди пъти по-силни от въглеродния диоксид („CO2“). Заедно с CO2, метана и азотния оксид те спадат към групата на емисиите на парникови газове, обхванати от Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата („Парижкото споразумение“). 25 Емисиите на флуорсъдържащи парникови газове днес възлизат на 2,5 % от общите емисии на парникови газове в Съюза, но са се удвоили в периода 1990—2014 г., за разлика от емисиите на други парникови газове, които са намалели.

(3)Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета 26 беше приет с цел да се обърне тенденцията за увеличаване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Съгласно заключението на оценката, изготвена от Комисията, Регламент (ЕС) № 517/2014 е довел до намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове на годишна база. От 2015 г. до 2019 г. доставките на флуоровъглеводороди („HFC“) са намалели с 37 % в метрични тонове и с 47 % в тонове еквивалент на CO2. Налице е ясно изразена промяна към използване на алтернативни решения с по-нисък потенциал за глобално затопляне („ПГЗ“), включително естествени такива (например CO2, амоняк, въглеводороди, вода) в много видове оборудване, в които традиционно са се използвали флуорсъдържащи парникови газове.

(4)В специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) 27 се стигна до заключението, че до 2050 г. ще е необходимо намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в световен мащаб с до 90 % в сравнение с 2015 г. В отговор на неотложната необходимост от действия в областта на климата Съюзът увеличи амбициите си в областта на климата чрез Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета (Европейския закон за климата). 28  С настоящия регламент се установява обвързваща цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г. Съюзът също така увеличи първоначалния си национално определен принос по Парижкото споразумение от поне 40 % намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. на поне 55 %. Оценката на Регламент (ЕС) № 517/2014 обаче показва, че предвидените до 2030 г. намаления на емисиите в контекста на остарелите цели на Съюза в областта на климата няма да бъдат напълно постигнати.

(5)Поради нарастващите емисии на HFC в световен мащаб страните по Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой („Протокола“), решиха през 2016 г. съгласно изменението от Кигали 29 да приложат поетапно намаляване на HFC, с което да се намалят производството и потреблението на HFC с повече от 80 % през следващите 30 години. Това означава, че всяка страна трябва да спазва график за намаляване на потреблението и производството на HFC, както и да предвиди система за лицензиране на вноса и износа и докладване за HFC. Изчислено е, че само изменението от Кигали ще допринесе за предотвратяване на допълнително затопляне с до 0,4°C до края на века.

(6)Важно е с настоящия регламент да се гарантира, че Съюзът изпълнява международните си задължения по изменението от Кигали към Протокола в дългосрочен план, по-специално по отношение на намаляването на потреблението и производството на HFC, изискванията за докладване и лицензиране, по-специално чрез въвеждане на поетапно намаляване на производството и добавяне на стъпки за намаляване на пускането на HFC на пазара за периода след 2030 г.

(7)За да се осигури съгласуваност с изискванията за докладване по Протокола, потенциалът за глобално затопляне на HFC следва да се изчислява като 100-годишен потенциал за глобално затопляне на един килограм газ спрямо един килограм CO2 въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от МКИК. За други вещества следва да се използва най-новият доклад за оценка на МКИК. Когато е наличен, следва да се предостави 20-годишният потенциал за глобално затопляне, за да се получи по-добра информация за въздействието на веществата, обхванати от настоящия регламент, върху климата.

(8)Умишленото изпускане на флуорсъдържащи вещества, когато е незаконно, е сериозно нарушение на настоящия регламент и следва да бъде изрично забранено; операторите и производителите на оборудване следва да бъдат задължени да предотвратяват течовете на такива вещества, доколкото това е възможно, включително чрез проверка за течове на най-подходящото оборудване.

(9)Като се има предвид, че производственият процес на някои флуорсъдържащи съединения може да доведе до значителни емисии на други флуорсъдържащи парникови газове, произвеждани като странични продукти, тези емисии на странични продукти следва да бъдат унищожени или възстановени за последваща употреба като условие за пускането на флуорсъдържащи парникови газове на пазара. От производителите и вносителите следва също така да се изисква да документират мерките, приети с цел предотвратяване на емисиите на трифлуорометан по време на производствения процес.

(10)За да се предотвратят емисиите на флуорсъдържащи вещества, е необходимо да се предвидят разпоредби за възстановяване на веществата от продукти и оборудване и за предотвратяване на течовете на такива вещества. Пенопластите, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, следва да се третират в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. 30 Задълженията за възстановяване следва да бъдат разширени и по отношение на собствениците на сгради и изпълнителите при премахването на някои видове пенопласти от сградите, за да се постигне максимално намаляване на емисиите.

(11)За да се насърчи използването на технологии, които не оказват въздействие или оказват по-малко въздействие върху климата и които могат да включват използването на вещества, които са токсични, запалими или под високо налягане, обучението на физическите лица, които извършват дейности с флуорсъдържащи парникови газове, следва да обхваща технологии, които заменят или намаляват използването на флуорсъдържащи парникови газове, включително информация за аспектите на енергийната ефективност и приложимите разпоредби и технически стандарти. Програмите за сертифициране и обучение, създадени по силата на Регламент (ЕС) № 517/2014, които могат да бъдат включени в националните системи за професионално обучение, следва да бъдат преразгледани или адаптирани, така че техниците да могат да работят безопасно с алтернативни технологии.

(12)Съществуващите забрани за специфични видове употреба на серен хексафлуорид — най-опасното за климата познато вещество, следва да бъдат запазени и допълнени с допълнителни ограничения за употребата му в критичния сектор на електроразпределението.

(13)Когато съществуват подходящи алтернативни решения на употребата на флуорсъдържащи парникови газове, следва да се въведат забрани за пускането на пазара на ново хладилно, климатично и противопожарно оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове. Когато такива решения липсват или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини, или когато употребата им би довела до несъразмерни разходи, Комисията следва да разполага с възможността да допусне изключение с ограничен срок на прилагане, за да даде възможност за пускането на пазара на такива продукти и оборудване.

(14)С цел намаляване на косвеното въздействие от експлоатацията на хладилното и климатичното оборудване върху климата максималното потребление на енергия от такова оборудване, определено в съответните мерки за прилагане, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 31 , следва да продължи да се смята за основание за освобождаване на определени видове оборудване от забраната за използване на флуорсъдържащи парникови газове.

(15)Следва да се забранят контейнерите за озоноразрушаващи вещества за еднократна употреба, тъй като при изпразване на тези контейнери в тях неминуемо остава известно количество хладилен агент, който след това се изпуска в атмосферата. Във връзка с това настоящият регламент следва да забрани вноса им, пускането им на пазара, последващата им доставка или предоставяне на пазара, използването им, освен за лабораторни и аналитични цели, както и износа им.

(16)За да се улесни прилагането на забраните за пускане на пазара и на ограничението за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове, включително когато се пускат на пазара в контейнери, е важно да се установят необходимите изисквания за етикетиране на тези стоки.

(17)Във връзка с прилагането на Протокола, включително постепенното намаляване на количествата HFC, Комисията следва да продължи да разпределя квоти на отделни производители и вносители за пускане на HFC на пазара, като гарантира, че общото количествено ограничение, разрешено съгласно Протокола, не се превишава. За да се защити целостта на постепенното намаляване на количествата HFC, пуснати на пазара, съдържащите се в оборудване HFC следва да продължат да се отчитат в рамките на системата за квоти.

(18)Първоначално изчисляването на референтните стойности и разпределянето на квотите на отделните производители и вносители се основаваше на количествата HFC, за които те докладваха, че са били пуснати на пазара през референтния период 2009—2012 г. За да не се изключват предприятията от навлизане на пазара или от разширяване на дейността им обаче, по-малка част от общото максимално количество следва да бъде запазена за вносители и производители, които досега не са пускали HFC на пазара, и за вносители и производители с референтна стойност, които желаят да увеличат разпределената им квота.

(19)Чрез тригодишно преизчисляване на референтните стойности и квотите Комисията следва да гарантира, че на предприятията се позволява да продължат дейността си въз основа на средните обеми, които са пускали на пазара през последните години, включително и на предприятията, които преди това не са имали референтна стойност.

(20)Като се има предвид пазарната стойност на разпределената квота, е целесъобразно да се поиска цена за нейното разпределяне. По този начин се избягва по-нататъшното фрагментиране на пазара във вреда на предприятията, които се нуждаят от доставки на HFC и вече зависят от търговията с HFC на пазара, който намалява. Приема се, че предприятията, които решават да не заявяват и плащат квоти, за които биха имали право през годината(ите) преди изчисляването на референтните стойности, са решили да напуснат пазара и следователно не получават нова референтна стойност.  Приходите следва да се използват за покриване на административните разходи.

(21)За да се запази гъвкавостта на пазара на HFC в насипно състояние, следва да бъде възможно да се прехвърлят квоти от предприятия, които са получили референтна стойност, към други производители или вносители в Съюза или към други производители или вносители, които са представени в Съюза от единствен представител.

(22)Комисията следва да създаде и управлява централен портал за флуорсъдържащи парникови газове, през който да управлява квотите за пускането на пазара на HFC, регистрацията на съответните предприятия и докладването за всички вещества и за цялото оборудване, пуснато на пазара, по-специално когато оборудването е предварително заредено с HFC, които не са били пускани на пазара преди зареждането. За да се гарантира, че в портала за флуорсъдържащи парникови газове се регистрират само истински оператори, следва да се установят специфични условия. Валидната регистрация в портала за флуорсъдържащи парникови газове следва да представлява лицензия, която е основно изискване съгласно Протокола за наблюдение на търговията и предотвратяване на незаконни дейности в това отношение.

(23)С цел да се осигури автоматичен митнически контрол в реално време на ниво пратка, както и електронен обмен и съхранение на информация за всички пратки с флуорсъдържащи парникови газове и съответните продукти и оборудване, представени на митниците, е необходимо порталът за флуорсъдържащи парникови газове да се свърже със средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише, създадена с Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета [пълното позоваване ще бъде въведено след приемането на посочения регламент]. 32  

(24)За да се даде възможност за наблюдение на ефективността на настоящия регламент, обхватът на задълженията за докладване следва да бъде разширен, така че да обхване и други флуорсъдържащи вещества, които имат значителен потенциал за глобално затопляне или за които има вероятност да заменят употребата на флуорсъдържащи парникови газове. По същата причина следва да се докладва също така за унищожаването на флуорсъдържащи парникови газове и за вноса в Съюза на тези газове, когато се съдържат в продукти и оборудване. Следва да се определят прагове de minimis, за да се избегне непропорционална административна тежест, по-специално за малките и средните предприятия и микропредприятията, когато това не води до неспазване на Протокола.

(25)За да се гарантира, че докладите за значителни количества вещества са точни и че количествата HFC, съдържащи се в предварително заредено оборудване, са отчетени в рамките на системата за квоти на Съюза, следва да се изисква проверка от трета страна.

(26)Използването на последователни и висококачествени данни за докладване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове е от съществено значение за гарантиране на качеството на докладването на емисиите съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Въвеждането от държавите членки на системи за докладване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове ще осигури съгласуваност с Регламент (ЕС) № 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета 33 . Данните за течове на флуорсъдържащи парникови газове от оборудване, събирани от дружествата съгласно настоящия регламент, биха могли значително да подобрят тези системи за докладване на емисиите. По този начин те би следвало да доведат до по-добра оценка на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове в националните инвентаризации на парниковите газове.

(27)За да се улесни митническият контрол, е важно да се уточни информацията, която трябва да се предоставя на митническите органи в случаите на внос и износ на газовете и продуктите, обхванати от настоящия регламент, както и задачите на митническите органи при прилагането на забраните и ограниченията за внос и износ на тези вещества и на продуктите и оборудването, обхванати от настоящия регламент.

(28)Компетентните органи на държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, включително конфискация и изземване, за да предотвратят незаконното влизане в Съюза на газове и продукти, обхванати от настоящия регламент, или излизането им от него. Реекспортът на незаконно внесени продукти, обхванати от настоящия регламент, следва да бъде забранен във всички случаи.

(29)Държавите членки следва да гарантират, че митническите органи, които извършват контрол съгласно настоящия регламент, разполагат с подходящи ресурси и знания, например чрез предоставено им обучение, и са достатъчно подготвени за справяне със случаи на незаконна търговия с газовете, продуктите и оборудването, обхванати от настоящия регламент. Държавите членки следва да определят митническите учреждения, които отговарят на тези условия и следователно са упълномощени да извършват митнически контрол върху вноса, износа и транзита.

(30)Сътрудничеството и обменът на необходимата информация между всички компетентни органи, участващи в прилагането на настоящия регламент, а именно митническите органи, органите за надзор на пазара, органите по околна среда и всички други компетентни органи с контролни функции, между държавите членки и с Комисията, са изключително важни за справяне с нарушенията на настоящия регламент, по-специално с незаконната търговия. Поради поверителния характер на обмена на информация, свързана с митническия риск, за тази цел следва да се използва митническата система за управление на риска.

(31)При изпълнението на задачите, възложени ѝ с настоящия регламент, и с оглед насърчаване на сътрудничеството и адекватния обмен на информация между компетентните органи и Комисията в случаи на проверки за съответствие и незаконна търговия с флуорсъдържащи парникови газове, Комисията следва да бъде подпомагана от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). OLAF следва да има достъп до цялата необходима информация, за да улесни изпълнението на своите задачи.

(32)Вносът и износът на HFC, както и на продукти и оборудване, които съдържат HFC, или чието функциониране зависи от такива газове, от и за държава, която не е страна по Протокола, следва да бъдат забранени от 2028 г. По този начин прилагането на паралелната забрана, предвидена в Протокола от 2033 г., беше ускорено, за да се гарантира, че глобалните мерки за намаляване на HFC, предвидени в изменението от Кигали, ще осигурят предвидените ползи за климата възможно най-скоро.

(33)Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(34)Необходимо е също така да се предвидят административни санкции от такъв размер и вид, които наистина да възпират нарушенията на настоящия регламент.

(35)Сериозните нарушения на настоящия регламент следва да се преследват също така по наказателноправен ред в съответствие с Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 34

(36)Компетентните органи на държавите членки, включително техните органи по околна среда, за надзор на пазара и митническите органи, следва да извършват проверки на базата на подход, основан на риска, за да гарантират спазването на всички разпоредби на настоящия регламент. Такъв подход е необходим, за да се насочат дейностите, които представляват най-голям риск от незаконна търговия или незаконно изпускане на флуорсъдържащи парникови газове, обхванати от настоящия регламент. Освен това компетентните органи следва да извършват проверки, когато разполагат с доказателства или друга съответна информация за потенциални случаи на неспазване. Когато е уместно и доколкото е възможно, тази информация следва да се съобщава на митническите органи, за да се пристъпи към анализ на риска преди проверките в съответствие с член 47 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 35  Важно е да се гарантира, че компетентните органи, отговарящи за проследяването на налагането на санкции, биват информирани, когато други компетентни органи констатират случаи на нарушения на настоящия регламент.

(37)Лицата, подаващи сигнали за нарушения, могат да предоставят на вниманието на компетентните органи нова информация, която може да им помогне да открият нарушения на настоящия регламент и да им даде възможност да наложат санкции. Поради това с настоящия регламент следва да се осигурят адекватни правила, които да дават възможност на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да се защитават тези лица срещу репресивни мерки. За тази цел в настоящия регламент следва да се предвиди, че Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета 36 се прилага за докладването на нарушения на настоящия регламент и за защитата на лицата, които докладват за такива нарушения.

(38)За да се повиши правната сигурност, приложимостта, съгласно настоящия регламент, на Директива (ЕС) 2019/1937 към докладите за нарушения на настоящия регламент и към защитата на лицата, които докладват за такива нарушения, следва да бъде отразена в Директива (ЕС) 2019/1937. Поради това приложението към Директива (ЕС) 2019/1937 следва да бъде съответно изменено. Държавите членки са длъжни да гарантират, че това изменение е отразено в техните мерки за транспониране, приети в съответствие с директивата, въпреки че нито изменението, нито адаптирането на националните мерки за транспониране са условие за приложимостта на Директива (ЕС) 2019/1937 към докладването на нарушения на настоящия регламент и към защитата на докладващите лица.

(39)При прилагането на настоящия регламент Комисията следва да създаде т. нар. консултативен форум, за да гарантира балансирано участие на представителите на държавите членки и на представителите на гражданското общество, включително природозащитни организации, представители на производители, оператори и сертифицирани лица.

(40)За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на доказателствата, които трябва да бъдат предоставени, за унищожаването или възстановяването на трифлуорометан, получен при вторичното производство на други флуорсъдържащи вещества; изисквания за проверки за течове; формата на документацията, нейното създаване и поддържане; минимални изисквания за програмите за сертифициране и удостоверенията за обучение; формата на уведомлението за програмите за сертифициране и обучение; изключения за продукти и оборудване, попадащи под забрана за пускане на пазара; формата на етикетите; определянето на права за производство на производителите на HFC; изключения от изискването за квота за HFC за използване в специфични приложения или специфични категории продукти или оборудване; определянето на референтни стойности за производителите и вносителите за пускането на пазара на HFC; условията и подробните правила за изплащане на дължимата сума; подробните правила за деклариране на съответствието на предварително заредено оборудване и за тяхната проверка , както и за акредитиране на проверителите; безпроблемното функциониране на регистъра; разрешаването на търговията с предприятия, които не са обхванати от Протокола; подробностите за проверката на докладите и на акредитацията на проверяващите, както и формата за представяне на докладите. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета. 37

(41)За да се изменят някои несъществени елементи на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) във връзка със съставянето на списък на продуктите и оборудването, за които възстановяването на газове или тяхното унищожаване е технически и икономически осъществимо, както и с определянето на технологиите, които да се прилагат; изисквания за етикетиране; изключването от изискванията за квоти на HFC в съответствие с решенията на страните по Протокола; относно дължимите суми за разпределяне на квотите и механизма за разпределяне на оставащите квоти; допълнителни мерки за наблюдение на веществата и на продуктите и оборудването, поставени под режим временно складиране и митнически режим; правилата, приложими към допускането за свободно обращение на продукти и оборудване, внесени от и изнесени за всяко предприятие, което не е обхванато от Протокола; актуализиране на потенциалите за глобално затопляне на включените в списъка вещества. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище,  и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г 38 . По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(42)Защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни от държавите членки се урежда от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 39 , а защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от Комисията се урежда от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета 40 , по-специално по отношение на изискванията за поверителност и сигурност на обработването, прехвърлянето на лични данни от Комисията към държавите членки, законосъобразността на обработването и правата на субектите на данни на информация, достъп до техните лични данни и коригирането им.

(43)В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на [дата на представяне на становището].

(44)Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, a поради трансграничния характер на разглеждания екологичен проблем и последиците от настоящия регламент за търговията в Съюза и за външната търговия могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(45)В Регламент (ЕС) 517/2014 трябва да се направят редица изменения. С оглед постигане на по-голяма яснота посоченият регламент следва да бъде отменен и заменен.

(46)С оглед на годишния процес на разпределяне на квоти и докладване, определен в настоящия регламент, е целесъобразно настоящият регламент да се прилага от 1 януари [ СП, моля, въведете годината, следваща годината на влизане в сила на настоящия регламент]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящият регламент:

(a)се определят правила за ограничаване, използване, възстановяване и унищожаване на флуорсъдържащи парникови газове и за свързаните с тях допълнителни мерки, и се улеснява безопасната употреба на алтернативни вещества;

(b)се налагат условия за вноса, износа, пускането на пазара, по-нататъшната доставка и използването на флуорсъдържащи парникови газове и специфични продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове;

(c)определя условия за специфичната употреба на флуорсъдържащи парникови газове;

(d)установява количествени ограничения за пускането на пазара на флуоровъглеводороди;

(e)създава правила за докладване.

Член 2

Приложно поле

1.Настоящия регламент се прилага за флуорсъдържащите парникови газове, посочени в приложения I, II и II, независимо дали са в чист вид, или в смес.

2.Настоящия регламент се прилага и за продуктите и оборудването, както и за частите от тях, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи от такива газове.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„потенциал за глобално затопляне“, или „ПГЗ“, означава отношението на потенциала за затопляне на климата на даден парников газ към този на въглеродния диоксид („CO2“), което се изчислява, освен ако не е посочено друго, чрез отношението на 100-годишния потенциал на затопляне на един килограм парников газ към този на един килограм CO2, определено в приложения I, II, III и VI, или за смесите — изчислено в съответствие с приложение VI;

(2)„смес“ означава течност, съставена от две или повече вещества, от които най-малко едно е вещество, посочено в приложение I, II или III;

(3)„тон(ове) CO2 еквивалент“ означава количеството парникови газове, изразено като произведение от масата на парниковите газове в метрични тонове и техния потенциал за глобално затопляне;

(4)„флуоровъглеводороди“, или „HFC“, означава веществата, изброени в приложение I, раздел 1, или смеси, които съдържат някое от тези вещества;

(5)„оператор“ означава предприятието, което упражнява фактическа власт върху техническото функциониране на продуктите и оборудването, обхванати от настоящия регламент, или собственикът, когато е определен от държава членка като отговорен за задълженията на оператора в конкретни случаи;

(6)„пускане на пазара“ означава доставянето или предоставянето на друго лице в рамките на Съюза за първи път, срещу заплащане или безвъзмездно, на митническото освобождаване за свободно обращение в Съюза, както и използването на произведени вещества или използването на продукти или оборудване, произведени за собствена употреба;

(7)„внос“ означава въвеждането на вещества, продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент, на митническата територия на Съюза, доколкото тази територия е обхваната от ратификацията на Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой, и включва временното складиране и митническите процедури, посочени в членове 201 и 210 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

(8)„износ“ означава напускането на митническата територия на Съюза, доколкото тази територия е обхваната от ратификацията на Монреалския протокол от 1987 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой, на вещества, продукти и оборудване;

(9)„херметически затворено оборудване“ означава оборудване, в което всички части, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, са запечатани чрез заваряване, спояване или подобна трайна връзка, която може да включва вентили със запушалки или запушващи се сервизни отвори, които позволяват правилен ремонт или обезвреждане;

(10)„контейнер“ означава продукт, който е проектиран предимно за транспортиране или съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове;

(11)„възстановяване“ означава събирането и съхраняването на флуорсъдържащи парникови газове от продукти, включително контейнери, и от оборудване по време на поддръжката или сервизното обслужване, или преди обезвреждането на продуктите или оборудването;

(12)„рециклиране“ означава повторна употреба на възстановен флуорсъдържащ парников газ след основен почистващ процес, включително филтриране и сушене;

(13)„регенериране“ означава повторна преработка на възстановен флуорсъдържащ парников газ с цел постигане на равностойни на експлоатационните характеристики на свежо вещество, като се взема предвид употребата, за която е предвиден;

(14)„унищожаване“ означава процесът, чрез който целият или по-голямата част от даден флуорсъдържащ парников газ трайно се трансформира или разпада, доколкото е възможно, до едно или повече стабилни вещества, които не са флуорсъдържащи парникови газове;

(15)„извеждане от експлоатация“ означава извеждането от експлоатация или от употреба на продукт или оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, включително окончателното спиране на инсталация;

(16)„ремонт“ означава възстановяването на повредени продукти или оборудване, или продукти и оборудване с течове, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи от такива газове, включващи част, съдържаща или проектирана да съдържа такива газове;

(17)„монтаж“ означава свързването на две или повече части от оборудване или контури, съдържащи или проектирани да съдържат флуорсъдържащи парникови газове, с цел монтиране на система на мястото, на което ще функционира, и която включва свързването на газопроводите на системата, за да се затвори контурът;

(18)„поддръжка или сервизно обслужване“ означава всички дейности, с изключение на възстановяването в съответствие с член 8 и проверките за течове в съответствие с член 4 и член 10, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, които включват отваряне на контурите, съдържащи или проектирани да съдържат флуорсъдържащи парникови газове, зареждането на системата с флуорсъдържащи парникови газове, премахването на една или повече части от контура или оборудването, повторния монтаж на две или повече части от контура или оборудването, както и отстраняването на течове;

(19)„свежи вещества“ означава вещества, които не са били използвани преди това;

(20)„стационарен“ означава обичайно неподвижен по време на експлоатация и включва преместваеми климатични устройства за стаи;

(21)„мобилен“ означава обичайно в движение по време на експлоатация;

(22)„еднокомпонентна пяна“ означава пенообразуващо съединение, което се съдържа в една аерозолна опаковка в нереагирало или частично реагирало течно състояние и което се разширява и втвърдява, когато напуска опаковката;

(23)„хладилен камион“ означава моторно превозно средство с маса, надвишаваща 3,5 тона, което е проектирано и конструирано предимно за превоз на стоки и което е оборудвано с хладилно устройство;

(24)„хладилно ремарке“ означава превозно средство, което е проектирано и конструирано с цел да бъде теглено от камион или трактор, предимно за превоз на стоки, и което е оборудвано с хладилно устройство;

(25)„система за откриване на течове“ означава калибрирано механично, електрическо или електронно съоръжение за откриване на течове на флуорсъдържащи парникови газове, което предупреждава оператора при откриване на такива;

(26)„предприятие“ означава всяко физическо или юридическо лице, което извършва дейност, посочена в настоящия регламент;

(27)„изходна суровина“ означава всеки флуорсъдържащ парников газ, посочен в приложения I и II, който е подложен на химична трансформация — процес, в който първоначалният му състав напълно се преобразува, а емисиите са незначителни;

(28)„търговска цел“ означава използване за съхранение, излагане или разпространение на продукти, за продажба на крайни потребители, в търговията на дребно и услугите в хранително-вкусовия сектор;

(29)„противопожарно оборудване“ означава оборудването и системите, използвани за противопожарна защита и гасене, и включва пожарогасители;

(30)„цикъл на Ренкин с органичен работен агент“ означава цикъл, съдържащ кондензиращи вещества, преобразуващи топлината от източник на топлина в енергия за производство на електрическа или механична енергия;

(31)„военно оборудване“ означава оръжия, боеприпаси и материали, предназначени специално за военни цели, които са необходими за защита на основните интереси на държавите членки в областта на сигурността;

(32)„електрическа комутационна апаратура“ означава комутационните апарати и техните комбинации със съответните контролни, измервателни, защитни и регулиращи уреди, както и комплектите от такива апарати и оборудване със съответните връзки, принадлежности, шкафове и носещи конструкции, предназначени за използване във връзка с производството, преноса, разпределението и преобразуването на електроенергия;

(33)„групови централизирани охладителни системи“ означава системи с два или повече компресора, функциониращи едновременно, които са свързани с един или повече общи кондензатори и с няколко хладилни уреда, като витрини, шкафове, фризери, или с хладилни складове;

(34)„първична охладителна верига от каскадни системи“ означава първичният контур в системи с непряко регулирана средна температура, в които се съчетават два или повече отделни контура на циркулация на хладилни агенти, свързани така, че първичният контур да абсорбира топлината от кондензатора на вторичния контур за средна температура;

(35)„употреба“ означава използването на флуорсъдържащи парникови газове в производството, поддръжката или сервизното обслужване, включително повторното напълване, на продукти и оборудване или в други дейности, посочени в настоящия регламент;

(36)„установяване в рамките на Съюза“ означава физическо лице да има обичайно местопребиваване в Съюза и юридическо лице да има постоянно установена стопанска дейност в Съюза, както е посочено в член 5, параграф 32 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

ГЛАВА II

ОГРАНИЧАВАНЕ

Член 4

Предотвратяване на емисии

1.Преднамереното изпускане в атмосферата на флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложения I и II, се забранява, ако изпускането не е технически необходимо за съответната употреба.

2.Операторите и производителите на оборудване и инсталации, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I или II, както и предприятията, притежаващи такова оборудване по време на неговото транспортиране или съхранение, вземат всички необходими предпазни мерки за предотвратяване на непреднамерено изпускане на такива газове. Те предприемат всички технически и икономически осъществими мерки, за да сведат до минимум течовете на газовете.

3.По време на производството, съхранението, транспортирането и прехвърлянето от един контейнер или система в друг или в оборудване или в инсталация на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II, предприятието предприема всички необходими предпазни мерки, за да ограничи във възможно най-голяма степен изпускането на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II. Настоящият параграф се прилага и когато флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II, се произвеждат като странични продукти.

4.Когато се установи теч на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I или II, операторите, производителите на оборудване и инсталации и предприятията, които притежават оборудването по време на неговото транспортиране или съхранение, гарантират, че оборудването или инсталацията се ремонтират без неоправдано забавяне.

Когато оборудването се проверява за течове съгласно член 5, параграф 1 и в оборудването е отстранен теч, операторите осигуряват проверка на оборудването от сертифицирано физическо лице в съответствие с член 10 в рамките на един месец след ремонта, за да се провери дали ремонтът е бил ефективен.

5.Без да се засяга член 11, параграф 1, първа алинея, пускането на пазара на флуорсъдържащи парникови газове се забранява, освен ако производителите или вносителите не предоставят доказателства пред компетентния орган към момента на пускането, че трифлуорометанът, получен като страничен продукт по време на производствения процес, включително по време на производството на изходната суровина за тяхното производство, е унищожен или възстановен за последваща употреба с помощта на най-добрите налични техники.

За целите на предоставянето на тези доказателства вносителите и производителите изготвят декларация за съответствие и прилагат придружаваща документация относно производственото съоръжение и мерките за намаляване на емисиите на трифлуорометан. Производителите и вносителите съхраняват декларацията за съответствие и придружаващата документация за период от най-малко пет години след пускането на пазара и ги предоставят при поискване на компетентните органи и на Комисията.

Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи подробните правила, свързани с декларацията за съответствие, и придружаващата документация, посочени във втора алинея. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 34, параграф 2.

6.Физическите лица, извършващи задачите, посочени в член 10, параграф 1, букви а)—в), трябва да са сертифицирани в съответствие с член 10 и трябва да вземат предпазни мерки за предотвратяване на течове на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II.

Предприятията, извършващи монтажа, сервизното обслужване, поддръжката, ремонта или извеждането от експлоатация на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви а)—е), трябва да са сертифицирани в съответствие с член 10 и трябва да вземат предпазни мерки за предотвратяване на течове на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II.

Член 5

Проверки за течове

1.Операторите на оборудване, което съдържа 5 тона или повече CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или 1 килограм или повече от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I, които не се съдържат в пенопласти, трябва да гарантират, че оборудването е проверено за течове.

Херметически затворено оборудване, което съдържа по-малко от 10 тона CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или 2 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I, не се проверява за течове, при условие че оборудването е етикетирано като херметически затворено и свързаните с него части имат проверена норма на теч, по-малка от 3 грама годишно, при налягане, равно на поне една четвърт от максимално допустимото налягане.

Електрическата комутационна апаратура не се проверява за течове, ако отговаря на едно от следните условия:

(a)има проверена норма на теч под 0,1 % годишно съгласно техническата спецификация на производителя, като това е съответно посочено върху етикета;

(b)оборудвана е с устройство за следене на налягането или плътността;

(c)съдържа по-малко от 6 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I.

2.Параграф 1 се прилага за операторите на следното оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I или в приложение II, раздел I:

(a)стационарно хладилно оборудване;

(b)стационарно климатично оборудване;

(c)стационарни термопомпи;

(d)стационарно противопожарно оборудване;

(e)хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета;

(f)двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент;

(g)електрическа комутационна апаратура.

По отношение на оборудването, посочено в първа алинея, букви а)—е), проверките се извършват от физически лица, сертифицирани в съответствие с правилата, предвидени в член 10.

3.Проверките за течове, посочени в параграф 1, се извършват със следната честота:

(a)за оборудване, което съдържа по-малко от 50 тона CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или по-малко от 10 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I: най-малко на всеки 12 месеца; или когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 24 месеца;

(b)за оборудване, което съдържа 50 тона CO2 еквивалент или повече, но по-малко от 500 тона CO2 еквивалент на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или от 10 до 100 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I: най-малко на всеки шест месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 12 месеца;

(c)за оборудване, което съдържа 500 тона CO2 еквивалент или повече на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, или повече от 100 килограма от флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение II, раздел I: най-малко на три месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки шест месеца.

4.Приема се, че задълженията по параграф 1, свързани с противопожарно оборудване по параграф 2, буква г), са изпълнени, когато са изпълнени следните две условия:

(a)съществуващият режим на инспекции отговаря на стандартите ISO 14520 или EN 15004; както и

(b)честотата на инспекциите на противопожарното оборудване съответства на изискванията по параграф 3.

5.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи изискванията за проверките за течове, които трябва да се извършват в съответствие с параграф 1, за всеки вид оборудване, посочено в параграф 2, и да определи частите на оборудването, за които има най-голяма вероятност да протекат. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 6

Системи за откриване на течове

1.Операторите на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви а)—г), съдържащо флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, в количества от 500 тона CO2 еквивалент или повече, гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всякакъв теч.

2.Операторите на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви е) и ж), съдържащо флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, в количества от 500 тона CO2 еквивалент или повече и монтирано на 1 януари 2017 г. и след това, гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всякакъв теч.

3.Операторите на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви а)—г) и е), по отношение на които се прилага параграф 1 или 2, гарантират, че системите за откриване на течове се проверяват най-малко веднъж на дванадесет месеца с оглед осигуряване на правилното им функциониране.

4.Операторите на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, буква ж), по отношение на които се прилага параграф 2, гарантират, че системите за откриване на течове се проверяват най-малко веднъж на шест години с оглед осигуряване на правилното им функциониране.

Член 7

Водене на документация

1.Операторите на оборудване, по отношение на което се изискват проверки за течове съгласно член 5, параграф 1, изготвят и поддържат документация за всяка единица от това оборудване със следната конкретна информация:

(a)количеството и вида на инсталираните газове;

(b)количествата флуорсъдържащи парникови газове, които се добавят по време на монтажа, поддръжката или сервизното обслужване, или поради теч;

(c)дали количествата газове са били рециклирани или регенерирани, включително името и адресът в Съюза на съоръжението за рециклиране или регенериране и когато е приложимо, сертификационния му номер;

(d)количеството възстановени газове;

(e)идентификационните данни на предприятието, което е извършило монтажа, сервизното обслужване, поддръжката и когато е приложимо, ремонта или извеждането от експлоатация на оборудването, включително, когато е приложимо, номера на неговия сертификат;

(f)датите и резултатите от проверките, извършени съгласно член 5, параграфи 1, 2 и 3, както и датите и резултатите от всички ремонти на течове;

(g)ако оборудването е било изведено от експлоатация — мерките, предприети за възстановяване и обезвреждане на флуорсъдържащите парникови газове.

2.Освен в случаите, когато посочената в параграф 1 документация се съхранява в база данни, създадена от компетентните органи на държавите членки, се прилагат следните правила:

(a)операторите, посочени в параграф 1, съхраняват най-малко пет години документацията, посочена в същия параграф;

(b)предприятията, извършващи дейностите, посочени в параграф 1, буква д), за сметка на операторите, съхраняват най-малко пет години копие от документацията, посочена в параграф 1.

При поискване документацията, посочена в параграф 1, се предоставя на компетентния орган на съответната държава членка и на Комисията.

3.За целите на член 11, параграф 5 предприятията, доставящи флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, създават и поддържат документация със съответната информация относно купувачите на тези флуорсъдържащи парникови газове, включваща следните данни:

(a)номерата на сертификатите на купувачите;

(b)съответните количества от купените газове.

Предприятията, доставящи газовете, съхраняват посочената документация най-малко пет години.

При поискване предприятията, доставящи газовете, предоставят документацията на компетентния орган на съответната държава членка и на Комисията.

4.Комисията може чрез акт за изпълнение да определи формата на документацията, посочена в параграфи 1 и 3, и да посочи как тя следва да бъде изготвена и поддържана. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 8

Възстановяване и унищожаване

1.Операторите на стационарно оборудване или на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, които съдържат флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, които не се съдържат в пенопласти, гарантират, че възстановяването на тези газове се извършва от физически лица, притежаващи необходимите сертификати, предвидени в член 10, така че тези газове да бъдат рециклирани, регенерирани или унищожени.

Това задължение се прилага за операторите на следното оборудване:

(a)охлаждащите вериги на стационарно хладилно и стационарно климатично оборудване, както и на стационарно оборудване с термопомпа;

(b)охлаждащите вериги на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета;

(c)стационарно оборудване, съдържащо разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове;

(d)стационарно противопожарно оборудване;

(e)стационарна електрическа комутационна апаратура.

2.Всички възстановени флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, не трябва да се използват за пълнене или презареждане на оборудване, освен ако газът не е бил рециклиран или регенериран.

3.Предприятието, което използва контейнер с флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, организира непосредствено преди обезвреждането му възстановяване на всички остатъчни газове, за да се увери, че те са рециклирани, регенерирани или унищожени.

4.Считано от 1 януари 2024 г., собствениците на сгради и строителните предприемачи гарантират, че по време на дейности по обновяване, ремонт или разрушаване, които предполагат премахване на панели с метално покритие, съдържащи пенопласти с флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, емисиите ще се избягват, доколкото е възможно, чрез възстановяване за повторна употреба или унищожаване на пенопластите и съдържащите се в тях газове. Възстановяването се извършва от физически лица с подходяща квалификация.

5.Считано от 1 януари 2024 г., собствениците на сгради и строителните предприемачи гарантират, че по време на дейности по обновяване, ремонт или разрушаване, които включват отстраняване на пенопласти в ламинирани плоскости, монтирани в кухини или вградени структури, които съдържат флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, емисиите ще се избягват, доколкото е възможно, чрез възстановяване за повторна употреба или унищожаване на пенопластите и съдържащите се в тях газове. Възстановяването се извършва от физически лица с подходяща квалификация.

Когато възстановяването на пенопластите, посочени в първа алинея, не е технически осъществимо, собственикът на сградата или строителният предприемач изготвя документация, доказваща невъзможността за възстановяване в конкретния случай. Тази документация се съхранява в продължение на пет години и се предоставя при поискване на компетентните органи на държавата членка и на Комисията. 

6.Операторите на продукти и оборудване, които не са изброени в параграфи 1, 6 и 7 и които съдържат флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, организират възстановяването на газовете, освен ако може да се установи, че това не е технически осъществимо или е свързано с несъразмерни разходи. Операторите гарантират, че възстановяването се извършва от физически лица с подходяща квалификация, така че газовете да бъдат рециклирани, регенерирани или унищожени, или организират унищожаването им без предварително възстановяване.

Възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, от климатично оборудване в пътни превозни средства извън обхвата на Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 41 се извършва от физически лица с подходяща квалификация.

За възстановяването на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, от климатично оборудване в моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО, за подходящо квалифицирани се смятат само физически лица, притежаващи най-малко удостоверение за обучение в съответствие с член 10, параграф 2.

7.Флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, раздел 1, и продуктите, съдържащи такива газове, се унищожават само чрез технологии, одобрени от страните по Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой („Протокола“), или чрез технологии, които все още не са одобрени, но са екологично еквивалентни и отговарят на законодателството на Съюза и на националното законодателство относно отпадъците и на допълнителните изисквания на това законодателство.

Други флуорсъдържащи парникови газове , за които не са одобрени технологии за унищожаване, се унищожават само чрез най-приемливата за околната среда технология за унищожаване, която не води до прекомерни разходи и която е в съответствие със законодателството на Съюза и националното законодателство за отпадъците, както и ако са изпълнени допълнителните изисквания на това законодателство.

8.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент чрез съставяне на списък с продукти и оборудване, за които възстановяването на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, или унищожаването на продукти и оборудване, съдържащи такива газове, без предварително възстановяване на тези газове, се смята за технически и икономически осъществимо, като се посочват, ако е целесъобразно, технологиите, които трябва да се прилагат.

9.Държавите членки насърчават възстановяването, рециклирането, регенерирането и унищожаването на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1.

Член 9

Механизми за отговорност на производителите

Без да се засяга съществуващото законодателство на Съюза, държавите членки насърчават въвеждането на механизми за отговорност на производителите за възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, както и за тяхното рециклиране, регенериране или унищожаване.

Държавите членки информират Комисията за предприетите действия.

Член 10

Сертифициране и обучение

1.Въз основа на минималните изисквания, посочени в параграф 5, държавите членки създават или адаптират програми за сертифициране, включително процеси на оценяване, и гарантират, че обучението по практически умения и теоретични знания е достъпно за физически лица, които изпълняват следните задачи, свързани с флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, и други подходящи алтернативни решения на флуорсъдържащите парникови газове:

(a)монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви а)—ж);

(b)проверка за течове на оборудването, посочено в член 5, параграф 2, букви а)—е), както е предвидено в член 5, параграф 1;

(c)възстановяване, както е предвидено в член 8, параграф 1.

2.Държавите членки гарантират, че разполагат с програми за обучение на физически лица, които оползотворяват флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, от климатичното оборудване в моторните превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 42 , в съответствие с параграф 5.

3.Програмите за сертифициране и обучение, предвидени в параграфи 1 и 2, обхващат следното:

(a)приложими разпоредби и технически стандарти;

(b)предотвратяване на емисиите;

(c)възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1;

(d)безопасна работа с оборудването от съответния тип и размер, посочено в сертификата; както и

(e)аспекти на енергийната ефективност.

4.Сертификатите съгласно програмите за сертифициране, предвидени в параграф 1, се издават, при условие че кандидатът е преминал успешно процеса на оценяване, установен в съответствие с параграфи 1, 3 и 5.

5.Чрез актове за изпълнение Комисията определя минималните изисквания за програмите за сертифициране и удостоверенията за обучение. В минималните изисквания се определят за всеки вид оборудване, посочено в параграфи 1 и 2, необходимите практически умения и теоретични знания, като, когато е целесъобразно, се прави разлика между различните дейности, които се обхващат, както и условията за взаимно признаване на сертификатите и удостоверенията за обучение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

6.Държавите членки създават или адаптират програми за сертифициране въз основа на минималните изисквания, посочени в параграф 5, за предприятия, извършващи монтаж, обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването, изброено в член 5, параграф 2, букви а)—е), съдържащо флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, и други подходящи алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове за други страни.

7.Съществуващите сертификати и удостоверенията за обучение, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2014, остават валидни съгласно условията, при които са издадени първоначално.

8.До 1 януари[СП, моля, въведете датата = една година след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за програмите за сертифициране и обучение.

Държавите членки признават сертификатите и удостоверенията за обучение, издадени в друга държава членка, в съответствие с настоящия член. Държавите членки не ограничават свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване на основание, че сертификатът е издаден в друга държава членка.

9.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи формата на уведомлението, посочено в параграф 8. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

10.Всяко предприятие, което възлага някоя от дейностите, посочени в параграф 1, на друго предприятие, предприема разумни мерки, за да се увери, че последното притежава необходимите сертификати за съответните задачи, посочени в параграф 1.

11.Когато задълженията по настоящия член по отношение на предоставянето на сертифициране и обучение могат да доведат до налагане на несъразмерна тежест на държава членка поради нейното малобройно население и свързаната с това липса на кандидати за подобно обучение и сертифициране, спазването им може да се постигне чрез признаване на сертификатите, издадени в други държави членки.

Държавите членки, които прилагат настоящия параграф, уведомяват Комисията, която съобщава това на останалите държави членки.

12.Настоящият член не е пречка държавите членки да създадат допълнителни програми за сертифициране и обучение по отношение на оборудване, различно от посоченото в параграф 1.

ГЛАВА III

ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Член 11

Ограничения за пускане на пазара и продажба

1.Пускането на пазара на продукти и оборудване, включително части от тях, изброени в приложение IV, с изключение на военно оборудване, е забранено от датата, определена в посоченото приложение, като се прави разграничение, когато е приложимо, въз основа на типа или потенциала за глобално затопляне на съответния флуорсъдържащ парников газ.

Продуктите и оборудването, които са пуснати незаконно на пазара след датата, посочена в първа алинея, не се използват или доставят впоследствие, нито се предоставят на други лица в рамките на Съюза срещу заплащане или безвъзмездно, нито се изнасят. Такива продукти и оборудване могат да се съхраняват или транспортират само за последващо обезвреждане и за възстановяване на газа преди обезвреждането му съгласно член 8.

Две години след отделните дати, изброени в приложение IV, последващата доставка или предоставяне на друга страна в Съюза, срещу заплащане или безвъзмездно, на продукти или оборудване, законно пуснати на пазара преди датата, посочена в първа алинея, се разрешава само ако са представени доказателства, че продуктът или оборудването са били пуснати на пазара законно преди тази дата.

2.Забраната по първа алинея от параграф 1 не се прилага за оборудване, за което в изискванията относно екодизайна, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО, е посочено, че с оглед на по-високата енергийна ефективност по време на неговото функциониране емисиите на CO2 еквивалент по време на жизнения му цикъл са по-ниски, отколкото емисиите от аналогично оборудване, което отговаря на съответните изисквания за екодизайн.

3.В допълнение към забраната за пускане на пазара, установена в приложение IV, точка 1, се забраняват вносът, пускането на пазара, всяка последваща доставка или предоставянето на други лица в рамките на Съюза срещу заплащане или безвъзмездно, използването или износът на контейнери за еднократна употреба за флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, празни или изцяло или частично напълнени. Такива контейнери могат да се съхраняват или транспортират само за последващо обезвреждане. Тази забрана не се прилага за контейнери за лабораторни или аналитични цели.

Параграфът се прилага за:

(a)контейнери, които не могат да бъдат повторно напълнени, без да бъдат пригодени за тази цел (за еднократна употреба); както и за

(b) контейнери, които могат да пълнят повторно, но които се внасят или пускат на пазара, без да е предвидено връщането им за повторно пълнене.

4.По изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка и като взема предвид целите на настоящия регламент, чрез актове за изпълнение да допусне изключение за период до четири години и да разреши пускането на пазара на продуктите и оборудването, изброени в приложение IV, включително части от тях, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове или чието функциониране зависи от такива газове, при условие че е доказано, че:

(a)по отношение на специфичен продукт или оборудване или по отношение на специфична категория продукти или оборудване липсват алтернативи или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини; или

(b)употребата на технически осъществими и безопасни алтернативи би довела до несъразмерни разходи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

5.Само на предприятия, които притежават сертификат, който се изисква съгласно член 10, параграф 1, буква а), или удостоверение за обучение, което се изисква съгласно член 10, параграф 2, или на предприятия, които наемат лица, притежаващи такъв сертификат или удостоверение за обучение, се разрешава да купуват флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I или в приложение II, раздел 1, с цел извършване на монтаж, обслужване, поддръжка или ремонт на оборудването, което съдържа такива газове или чието функциониране зависи от такива газове, посочени в член 5, параграф 2, букви а)—ж) и в член 10, параграф 2.

Настоящият параграф не възпрепятства несертифицирани предприятия, които не извършват такива дейности, да събират, транспортират или доставят флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1.

6.Когато оборудване, заредено с флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, не е херметически затворено, то може да се продава на краен потребител само ако са представени доказателства, че монтажът се извършва от предприятие, сертифицирано по член 10.

Член 12

Етикетиране и информация за продукта и оборудването

1.Следните продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи от такива газове, изброени в приложения I и II, могат да бъдат пуснати на пазара само ако са етикетирани:

(a)хладилно оборудване;

(b)климатично оборудване;

(c)топлинни помпи (термопомпи);

(d)противопожарно оборудване;

(e)електрическа комутационна апаратура;

(f)аерозолни дозатори, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, включително дозиращи инхалатори;

(g)всички контейнери за флуорсъдържащи парникови газове;

(h)разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове;

(i)двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент.

2.Продуктите или оборудването, за които се прилага изключение съгласно член 11, параграф 4, се етикетират съответно и включват указание, че тези продукти или оборудване могат да се използват само за целта, за която е допуснато изключението по посочения член.

3.Етикетите, които се изискват съгласно параграф 1, съдържат следната информация:

(a)указание, че продуктът или оборудването съдържа флуорсъдържащи парникови газове, или че функционирането му зависи от такива газове;

(b)общоприетите промишлени обозначения на съответните флуорсъдържащи парникови газове или при липса на такива обозначения — химичните наименования;

(c)от 1 януари 2017 г. — изразеното като маса и в еквивалент на CO2 количество флуорсъдържащи парникови газове, съдържащи се в съответния продукт или оборудване, или количеството флуорсъдържащи парникови газове, за което е проектирано оборудването, и потенциалът за глобално затопляне на тези газове.

В етикета се посочва следната информация, когато е приложимо:

(a)указание, че флуорсъдържащите парникови газове се съдържат в херметически затворено оборудване;

(b)указание, че електрическата комутационна апаратура има проверена норма на теч под 0,1 % годишно съгласно техническата спецификация на производителя.

4.Етикетът, който се изисква съгласно параграф 1, трябва да е ясен, четлив и незаличим и да е поставен:

(a)до информацията за обслужващите пунктове за зареждане или възстановяване на флуорсъдържащия парников газ; или

(b)върху частта от продукта или оборудването, която съдържа флуорсъдържащия парников газ.

Информацията върху етикета трябва да е на официалните езици на държавата членка, в която ще бъде пуснат на пазара продуктът или оборудването.

5.Пенопластите и предварителните смеси от полиоли, съдържащи флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложения I и II, се пускат на пазара само ако флуорсъдържащият парников газ е обозначен чрез етикет, който съдържа общоприетото промишлено обозначение, а при липса на такова — химичното наименование. Етикетът трябва да посочва ясно, че пенопластът или предварителните смеси от полиоли съдържат флуорсъдържащи парникови газове. При плоскости от пенопласти тази информация се посочва ясно и по незаличим начин върху плоскостите.

6.При регенерирани или рециклирани флуорсъдържащи парникови газове етикетът трябва да съдържа указание, че веществото е било регенерирано или рециклирано, информация относно номера на партидата и наименованието и адреса на съоръжението за регенериране или рециклиране.

7.При флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара с цел унищожаване, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера е предназначено единствено за унищожаване.

8.При флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I и пуснати на пазара с цел директен износ, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера е предназначено единствено за директен износ.

9.При флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I и пуснати на пазара с цел употреба във военно оборудване, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено за тази цел.

10.При флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложения I и II и пуснати на пазара с цел ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено за тази цел.

11.При флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I и пуснати на пазара с цел употреба като изходна суровина, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено като изходна суровина.

12.При флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I и пуснати на пазара с цел производство на дозиращи инхалатори за доставка на фармацевтични компоненти, етикетът трябва да съдържа указание, че съдържанието на контейнера може да се използва единствено за тази цел.

13.В случай на флуоровъглеводороди етикетът, посочен в параграфи 7—11, включва обозначението „освободен от квота съгласно Регламент (ЕС) № .../... [СП: Моля, добавете препратка към настоящия регламент]“.

При липса на изискванията за етикетиране, посочени в първа алинея и в параграфи 7—11, за флуоровъглеводородите се прилагат изискванията за квотата съгласно член 16, параграф 1.

14.В случаите, посочени в приложение IV, точки 3 и 8, точка 18, букви б) и в), точки 19 и 20, продуктът се етикетира с указание, че може да се използва само когато това се изисква от стандарта за безопасност, който трябва да бъде уточнен. В случая, посочен в приложение IV, точки 20 и 22, продуктът се етикетира с указание, че продуктът може да се използва само когато това се изисква от медицинското приложение, което трябва да бъде уточнено.

15.Информацията, посочена в параграфи 3 и 5, се включва в ръководствата за употреба на съответните продукти и оборудване.

При продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложения I и II, с потенциал за глобално затопляне 150 или повече, тази информация също се посочва и в описанията с рекламна цел.

16.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи формата на етикетите, посочени в параграф 1 и в параграфи 4—14. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

17.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на изискванията за етикетиране, определени в параграфи 4—14, когато това е целесъобразно, предвид развитието в областта на търговията или технологиите.

Член 13

Контрол на употребата

1.Забранява се употребата на серен хексафлуорид в операции по отливане на форми с магнезий и рециклиране на сплави, получени по този начин.

2.Забранява се употребата на серен хексафлуорид за пълнене на гуми за моторни превозни средства.

3.От 1 януари 2024 г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече, при обслужването или поддръжката на хладилно оборудване.

Настоящият параграф не се прилага за военно оборудване или оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти на температури под -50°C.

До 1 януари 2030 г. забраната, посочена в първа алинея, не се прилага за следните категории флуорсъдържащи парникови газове:

(a)регенерирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно оборудване, при условие че те са били етикетирани в съответствие с член 12, параграф 6;

(b)рециклирани флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече, използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно оборудване, ако те са били възстановени от такова оборудване. Тези рециклирани газове могат да бъдат използвани само от предприятието, което е извършило възстановяването им като част от поддръжката или сервизното обслужване, или от предприятието, за което възстановяването е извършено като част от поддръжката или сервизното обслужване.

Забраната, посочена в първа алинея, не се прилага за хладилно оборудване, за което е допуснато изключение съгласно член 11, параграф 4.

4.Използването на десфлуран като инхалаторен анестетик се забранява от 1 януари 2026 г. , освен когато това е строго необходимо и по медицински причини не може да се използва друг анестетик. При поискване ползвателят предоставя на компетентния орган на държавата членка и на Комисията доказателства за медицинската обосновка.

ГЛАВА IV

ГРАФИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО И НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА ФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ

Член 14

Производство на флуоровъглеводороди

1.Производството на флуоровъглеводороди се разрешава до степента, до която на производителите са били предоставени права за производство от Комисията, както е посочено в настоящия член.

2.Чрез актове за изпълнение Комисията разпределя права за производство въз основа на приложение V за производителите, които са произвеждали флуоровъглеводороди през 2022 г., въз основа на данните, докладвани съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 34, параграф 2.

3.По искане на компетентния орган на държава членка Комисията може чрез актове за изпълнение да измени актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, за да предостави допълнителни права за производство на производителите, посочени в параграф 2, или на други предприятия, установени в Съюза, като същевременно спазва ограниченията за производство на държавата членка съгласно Протокола. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 34, параграф 2.

4.Три години след приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, и на всеки три години след това Комисията преразглежда и изменя, ако е необходимо, актовете за изпълнение, като взема предвид промените в правата за производство по член 15 през предходния тригодишен период. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с член 34, параграф 2.

Член 15

Прехвърляне и предоставяне на права за производство с цел промишлена рационализация

1.За целите на промишлената рационализация в рамките на дадена държава членка производителите могат да прехвърлят изцяло или частично своите права за производство на всяко друго предприятие в тази държава членка, при условие че се спазват производствените ограничения на страните по Протокола. Прехвърлянията се одобряват от Комисията и съответните компетентни органи и се извършва чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове.

2.За целите на промишлената рационализация между държавите членки Комисията може, със съгласието на компетентния орган на държавата членка, в която се намира съответното производство на даден производител, и на компетентния орган на държавата членка, в която е наличен излишък от права за производство, да разреши чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове на този производител да превиши с определено количество производството, посочено в член 14, параграф 2, като се вземат предвид условията, определени в Протокола.

3.Комисията може, със съгласието както на компетентния орган на държавата членка, в която се намира съответното производство на производителя, така и на компетентния орган на съответната трета страна, да разреши на производителя да комбинира изчислените нива на производство, посочени в член 14, параграф 2, с изчислените нива на производство, разрешени на производител в трета страна съгласно Протокола и националното законодателство на този производител, с цел промишлена рационализация със страна от трета държава, при условие че комбинираните изчислени нива на производство от двамата производители не водят до превишаване на права за производство съгласно Монреалския протокол и се спазва съответното национално законодателство.

Член 16

Намаляване на количеството флуоровъглеводороди, които се пускат на пазара

1.Пускането на пазара на флуоровъглеводороди е разрешено само доколкото на производителите и вносителите са били разпределени квоти от Комисията, както е посочено в член 17.

Производителите и вносителите гарантират, че количествата флуоровъглеводороди, които пускат на пазара, не надвишават съответната квота, с която разполагат към момента на пускането на пазара.

2.Параграф 1 не се прилага за флуоровъглеводороди, които са:

(a)флуоровъглеводороди, внесени в Съюза за унищожаване;

(b)флуоровъглеводороди, използвани от производител като изходна суровина или директно доставени от производител или вносител на предприятия за употреба като изходна суровина;

(c)флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител на предприятия за износ извън Съюза, които не се съдържат в продукти или оборудване, когато тези флуоровъглеводороди впоследствие не се предоставят на друга страна в рамките на Съюза, преди да бъдат изнесени;

(d)флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител за употреба във военно оборудване;

(e)флуоровъглеводороди, директно доставени от производител или вносител на предприятие, което ги използва за ецване на полупроводникови материали или за почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в сектора за производство на полупроводници.

3.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на параграф 2 и за изключване от изискването за квотата, предвидено в параграф 1, на флуоровъглеводородите в съответствие с решенията на страните по Протокола.

4.По изключение Комисията може, въз основа на обосновано искане от страна на компетентен орган на държава членка и като взема предвид целите на настоящия регламент, единствено чрез актове за изпълнение да допусне изключение за период до четири години от изискването за квотата, предвидено в параграф 1, за флуоровъглеводороди, предназначени за употреба в специфични приложения или в специфични категории продукти и оборудване, когато е доказано, че:

(a)за тези специфични приложения, продукти или оборудване липсват алтернативи или те не могат да бъдат използвани поради технически или свързани с безопасността причини; както и

(b)не може да бъде осигурено достатъчно предлагане на флуоровъглеводороди, без да възникнат несъразмерни разходи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

5.Емисиите на флуоровъглеводороди по време на производството се смятат за пуснати на пазара в годината, в която са възникнали.

6.Настоящият член и членове 17, 20—29 и 31 се прилагат също така за флуоровъглеводороди, съдържащи се в предварителните смеси от полиоли.

Член 17

Определяне на референтни стойности и разпределяне на квоти за пускане на пазара на флуоровъглеводороди

1.До 31 октомври [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията определя референтни стойности за производителите и вносителите в съответствие с приложение VII за пускането на пазара на флуоровъглеводороди.

Комисията определя тези референтни стойности за всички вносители и производители, които са внасяли или произвеждали флуоровъглеводороди през предходните три години, посредством акт за изпълнение, с който се определят референтни стойности за всички вносители и производители. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

2.Вносителят или производителят може да уведоми Комисията за трайно правоприемство или придобиване на частта от своята дейност, която е от значение за настоящия член, което води до промяна в определянето на референтните стойности за него и за правоприемника.

Комисията може да поиска съответната документация за тази цел. Коригираните референтни стойности са достъпни в портала за флуорсъдържащи парникови газове.

3.До 1 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и на всеки три години след това производителите и вносителите могат да подават декларация за получаване на квоти от резерва, посочен в приложение VIII, чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове.

4.До 31 декември [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година Комисията разпределя квоти за всеки вносител и производител за пускане на пазара на флуоровъглеводороди съгласно приложение VIII. Вносителите и производителите се уведомяват чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове. 

5.Разпределянето на квотите е обвързано с плащането на дължимата сума, която се равнява на три евро за всеки тон CO2 еквивалент на квотата за разпределяне. Вносителите и производителите се уведомяват чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове за общата сума, дължима за изчисленото максимално разпределение на квотата за следващата календарна година, и за крайния срок за извършване на плащането. Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи условията и подробните правила за изплащане на дължимата сума. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Вносителите и производителите могат да плащат само за част от изчисленото максимално разпределение на квотите, което им е предложено. В такъв случай на тези вносители и производители се разпределя квотата, съответстваща на плащането, извършено до определения краен срок.

Комисията преразпределя безплатно квотата, за която не е извършено плащане до определения краен срок, само на онези вносители и производители, които са платили цялата дължима сума за изчисленото им максимално разпределение на квотата, посочено в първа алинея, и които са подали декларацията, посочена в параграф 3. Това разпределение се извършва въз основа на дела на всеки вносител или производител от сумата на всички изчислени максимални квоти, предложени и изцяло платени от тези вносители и производители.

На Комисията се разрешава да не разпределя изцяло максималното количество, посочено в приложение VII, или да разпределя допълнителни квоти, като непредвидена мярка при проблеми с изпълнението през периода на разпределение.

6.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на параграф 5 по отношение на сумите, дължими за разпределяне на квотите, и механизма за разпределяне на оставащите квоти, когато това е необходимо за предотвратяване на големи смущения на пазара на флуоровъглеводороди или когато механизмът не изпълнява предназначението си и има нежелани или непредвидени последици.

7.Приходите, генерирани от размера на разпределената квота, представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046. Тези приходи се отделят за програмата LIFE и за функция 7 от многогодишната финансова рамка (Европейска публична администрация) за покриване на разходите за външен персонал, работещ по управлението на разпределението на квотите, за ИТ услугите и системите за издаване на лицензии за целите на прилагането на настоящия регламент и за гарантиране на спазването на Протокола. Всички приходи, останали след покриването на тези разходи, се записват в общия бюджет на Съюза.

Член 18

Условия за регистрация и получаване на разпределени квоти

1.Квоти се разпределят само на производители или вносители, които имат предприятие в Съюза или които са упълномощили единствен представител с място на стопанска дейност в Съюза, който поема пълната отговорност за спазването на настоящия регламент. Единственият представител може да бъде същият, който е упълномощен съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета. 43 . 

2.Само вносители и производители, които имат опит в търговските дейности с химикали в продължение на три последователни години преди периода на разпределение на квотата, могат да подадат декларацията, посочена в член 17, параграф 3, или да получат разпределена квота на тази основа съгласно член 17, параграф 4. При поискване вносителите и производителите представят на Комисията доказателства в този смисъл.

3.За целите на регистрацията в портала за флуорсъдържащи парникови газове вносителите и производителите предоставят физически адрес, на който се намира дружеството и от който то извършва дейността си. На един физически адрес може да бъде регистрирано само едно предприятие.

За целите на подаването на декларация за квота съгласно член 17, параграф 3 и получаването на разпределение на квота съгласно член 17, параграф 4, както и за целите на определянето на референтните стойности съгласно член 17, параграф 1, всички предприятия, които имат един и същ действителен собственик, се смятат за едно и също предприятие. Само това едно предприятие, което е регистрирано първо в регистъра, освен ако действителният собственик не посочи друго, има право на референтна стойност съгласно член 17, параграф 1 и на разпределение на квота съгласно член 17, параграф 4.

Член 19

Предварително зареждане на оборудване с флуоровъглеводороди

1.От 1 януари 2017 г. хладилното и климатичното оборудване и оборудването с термопомпа, заредено с флуоровъглеводороди, не се пуска на пазара, освен ако флуоровъглеводородите, с които е заредено оборудването, са отчетени в системата за квоти, посочена в настоящата глава.

2.При пускане на пазара на предварително заредено оборудване, както е посочено в параграф 1, производителите и вносителите на оборудването гарантират, че спазването на параграф 1 е изцяло документирано, като за целта изготвят декларация за съответствие.

Чрез изготвянето на декларация за съответствие производителите и вносителите на оборудване по параграф 1 поемат отговорността да спазват разпоредбите на настоящия параграф и на параграф 1.

Производителите и вносителите на оборудване съхраняват тази документация и декларацията за съответствие за период от най-малко пет години след пускането на пазара на това оборудване и я предоставят при поискване на компетентните органи на държавите членки и на Комисията.

3.Когато флуоровъглеводородите, съдържащи се в оборудването, посочено в параграф 1, не са били пуснати на пазара преди зареждането на оборудването, вносителите на това оборудване гарантират, че до 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година точността на документацията, декларацията за съответствие и достоверността на техния доклад съгласно член 26 се потвърждават за предходната календарна година с разумна вероятност за сигурност от независим одитор, регистриран в портала за флуорсъдържащи парникови газове.

Независимият одитор трябва да е:

(a)акредитиран съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 44 ; или

(b)акредитиран да проверява финансови отчети в съответствие със законодателството на съответната държава членка.

4.Чрез актове за изпълнение Комисията определя подробни правила, свързани с декларацията за съответствие, посочена в параграф 2, с проверката от независимия одитор и с акредитацията на проверителите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

5.Вносителите на оборудването, посочено в параграф 1, които нямат установяване в рамките на Съюза, упълномощават единствен представител с установяване в рамките на Съюза, който поема пълната отговорност за спазването на настоящия регламент. Единственият представител може да бъде същият, който е упълномощен съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

6.Настоящият член не се прилага за предприятия, които за година пускат на пазара по-малко от 100 тона CO2 еквивалент на флуоровъглеводороди, съдържащи се в оборудването, посочено в параграф 1.

Член 20

Портал за флуорсъдържащи парникови газове

1.Комисията създава и осигурява функционирането на електронна система за управлението на системата за квоти, лицензирането на вноса и износа и докладването („портала за флуорсъдържащи парникови газове“).

2.Комисията осигурява взаимовръзката на портала за флуорсъдържащи парникови газове със средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише чрез системата на Европейския съюз „Митническо обслужване на едно гише: обмен на сертификати“, създадена с Регламент (ЕС) № .../... [пълното позоваване ще бъде въведено след приемането на посочения регламент].

3.Държавите членки осигуряват взаимовръзката на своите национални среди за митническо обслужване на едно гише със системата на Европейския съюз „Митническо обслужване на едно гише: обмен на сертификати“ за целите на обмена на информация с портала за флуорсъдържащите парникови газове.

4.Предприятията трябва да имат валидна регистрация в портала за флуорсъдържащи парникови газове преди вноса или износа на флуорсъдържащи парникови газове и продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, или чието функциониране зависи от такива газове, освен в случаите на временно съхранение и за следните дейности:

(a)подаване на декларация съгласно член 17, параграф 3;

(b)получаване на разпределена квота за пускане на пазара на флуоровъглеводороди в съответствие с член 17, параграф 4, или извършване или получаване на прехвърляне на квота в съответствие с член 21, параграф 1, или извършване или получаване на разрешение за използване на квота в съответствие с член 21, параграф 2, или делегиране на това разрешение за използване на квота в съответствие с член 21, параграф 3;

(c)доставка или получаване на флуоровъглеводороди за целите, изброени в член 16, параграф 2, букви а)—д);

(d)за извършване на дейностите, за които се изисква докладване съгласно член 26;

(e)за получаване на права за производство съгласно член 14 и за извършване или получаване на прехвърляне и разрешение за права за производство, посочени в член 15.

(f)за проверка на докладите, посочени в член 19, параграф 3 и в член 26, параграф 8.

Регистрацията е валидна само след като Комисията я потвърди и докато не бъде спряна или отменена от Комисията или оттеглена от предприятието.

5.Валидната регистрация в портала за флуорсъдържащи парникови газове към момента на вноса или износа представлява лицензия, която се изисква съгласно член 22.

6.Доколкото това е необходимо, чрез актове за изпълнение Комисията гарантира безпрепятственото функциониране на портала за флуорсъдържащи парникови газове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

7.Компетентните органи, включително митническите органи, на държавите членки имат достъп до портала за флуорсъдържащи парникови газове, за да могат да прилагат съответните изисквания и контрол. Достъпът на митническите органи до портала за флуорсъдържащи парникови газове се осигурява чрез средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише. 

Комисията и компетентните органи на държавите членки гарантират поверителността на данните, въведени в портала за флуорсъдържащи парникови газове.

8.Всички искания на вносителите и производителите за корекции на записаната в портала за флуорсъдържащи парникови газове информация относно прехвърлянето на квоти, посочено в член 21, параграф 1, разрешенията за използване на квоти, посочени в член 21, параграф 2, или делегирането на разрешения, посочени в член 21, параграф 3, своевременно се съобщават на Комисията от самите вносители и производители със съгласието на всички предприятия, участващи в трансакцията, най-късно до 31 март в годината, следваща годината на регистриране на прехвърлянето на квота или на разрешението за използване на квота, като се обосновават с доказателства, с които се установява, че става въпрос за техническа грешка.

Независимо от условията, посочени в първа алинея, исканията за корекции на данни, които оказват отрицателно въздействие върху правата на други вносители и производители, които не участват в основната трансакция, се отхвърлят.

Член 21

Прехвърляне на квоти и разрешение за използване на квоти за пускането на пазара на флуоровъглеводороди във внесено оборудване

1.Всеки производител или вносител, за когото е определена референтна стойност съгласно член 17, параграф 1, може да прехвърли в портала за флуорсъдържащите парникови газове разпределената му квота въз основа на член 17, параграф 4, за всички или за част от количествата на друг производител или вносител в Съюза или на друг производител или вносител, който е представен в Съюза от единствен представител, посочен в член 18, параграф 1.

Прехвърлената квота, посочена в първа алинея, не се прехвърля втори път.

2.Всеки производител или вносител, за когото е определена референтна стойност съгласно член 17, параграф 1, може да разреши в портала за флуорсъдържащи парникови газове на предприятие в Съюза или представлявано в Съюза от единствен представител, посочен в член 19, параграф 5, да използва цялата или част от неговата квота за целите на вноса на предварително заредено оборудване, посочено в член 19.

Съответните количества флуоровъглеводороди се смятат за пуснати на пазара от далия разрешението производител или вносител към момента на предоставяне на посоченото разрешение.

3.Всяко предприятие, което получава разрешения, може да делегира това разрешение за използване на квота, получена в съответствие с параграф 2 в портала за флуорсъдържащи парникови газове, на предприятие с цел внос на предварително заредено оборудване, посочено в член 19. Делегирано разрешение не може да бъде делегирано втори път.

4.Прехвърлянията на квоти, разрешенията за използване на квоти и делегирането на разрешения, извършени чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове, са валидни само ако получаващото предприятие ги приеме чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове.

ГЛАВА V

ТЪРГОВИЯ

Член 22

Внос и износ

Вносът и износът на флуорсъдържащи парникови газове и на продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от такива газове, с изключение на случаите на временно съхранение, подлежат на представяне на валидна лицензия пред митническите органи съгласно член 20, параграф 4.

Флуорсъдържащите парникови газове, внесени в Съюза, се смятат за свежи газове.

Член 23

Контрол на търговията

1.Митническите органи и органите за надзор на пазара прилагат забраните и другите ограничения, посочени в настоящия регламент, по отношение на вноса и износа.

2.За целите на допускането за свободно обращение предприятието, което притежава квота или разрешения за използване на квота съгласно изискванията на настоящия регламент и е регистрирано в портала за флуорсъдържащи парникови газове съгласно член 20, е вносителят, посочен в митническата декларация.

За целите на вноса, различен от допускане за свободно обращение, предприятието, регистрирано в портала за флуорсъдържащи парникови газове съгласно член 20, е деклараторът, посочен в митническата декларация.

За целите на износа предприятието, регистрирано в портала за флуорсъдържащи парникови газове съгласно член 20, е износителят, посочен в митническата декларация.

3.В случаите на внос на флуорсъдържащи парникови газове и продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от такива газове, вносителят или, когато няма такъв, деклараторът, посочен в митническата декларация или в декларацията за временно складиране, а в случаите на износ — износителят, посочен в митническата декларация, предоставя на митническите органи в декларацията, когато е приложимо, следното:

(a)идентификационния номер на регистрацията в портала за флуорсъдържащи парникови газове;

(b)регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер);

(c)нетната маса на газовете в насипно състояние и на газовете, заредени в продуктите и оборудването;

(d)кода на стоката, под който са класирани стоките;

(e)тоновете CO2 еквивалент на газовете в насипно състояние и на газовете, съдържащи се в продукти или оборудване, както и в части от тях.

4.Преди да допуснат стоките за свободно обращение, митническите органи проверяват по-специално дали в случаите на допускане за свободно обращение вносителят, посочен в митническата декларация, разполага с квота или с разрешения за използване на квота съгласно изискванията на настоящия регламент. Митническите органи също така гарантират, че в случаите на внос вносителят, посочен в митническата декларация, или, когато няма такъв, деклараторът, а в случаите на износ — износителят, посочен в митническата декларация, е регистриран в портала за флуорсъдържащи парникови газове съгласно член 20.

5.Когато е уместно, митническите органи съобщават информация относно митническото оформяне на стоките на портала за флуорсъдържащи парникови газове чрез средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише.

6.Вносителите на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I и в приложение II, раздел 1, в контейнери за многократно пълнене, предоставят на разположение на митническите органи в момента на подаване на митническата декларация, свързана с допускането за свободно обращение, декларация за съответствие, включваща доказателства, потвърждаващи въведените правила за връщане на контейнера с цел повторно пълнене. 

7.Вносителите на флуорсъдържащи парникови газове предоставят на митническите органи доказателствата, посочени в член 4, параграф 5, в момента на подаване на митническата декларация, свързана с допускането за свободно обращение в Съюза.

8.Декларацията за съответствие и документацията, посочена в член 19, параграф 2, се предоставят на разположение на митническите органи в момента на подаване на митническата декларация, свързана с допускането за свободно обращение в Съюза.

9.Митническите органи проверяват спазването на правилата за внос и износ, установени в настоящия регламент, при извършването на проверки въз основа на анализ на риска в контекста на рамката за управление на риска в митниците и в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Анализът на риска взема предвид по-специално всяка налична информация относно вероятността от незаконна търговия с флуорсъдържащи парникови газове и историята на спазване на изискванията от страна на съответното предприятие.

10.Въз основа на анализ на риска, когато извършва физически митнически проверки на газовете и продуктите, обхванати от настоящия регламент, митническият орган проверява по-специално следното при внос и износ:

(a)дали представените стоки съответстват на описаните в лиценза и в митническата декларация;

(b)дали представеният продукт или оборудване попадат в обхвата на ограниченията, посочени в член 11, параграфи 1 и 3;

(c)дали стоките са надлежно етикетирани в съответствие с член 12, преди да бъдат допуснати за свободно обращение.

Вносителят или, когато няма такъв, деклараторът или износителят предоставя лицензията си на митническите органи по време на контрола в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013.     

11.Митническите органи или органите за надзор на пазара предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят опитите за внос или износ на веществата и продуктите, обхванати от настоящия регламент, за които вече не е разрешено да влизат или излизат от територията.

12.Митническите органи конфискуват или изземват контейнерите за еднократна употреба, забранени от настоящия регламент, за обезвреждане в съответствие с членове 197 и 198 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Органите за надзор на пазара също така изтеглят или изземват от пазара такива контейнери в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета. 45

За други вещества и продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент, могат да бъдат предприети алтернативни мерки с цел да се предотвратят незаконен внос, по-нататъшна доставка или износ, по-специално в случаите на флуоровъглеводороди, пуснати на пазара в насипно състояние или заредени в продукти и оборудване в нарушение на изискванията за квоти и разрешения, определени в настоящия регламент.

Забранява се реекспортът на газове, продукти и оборудване, които не са в съответствие с настоящия регламент.

13.Митническите органи на държавите членки определят или одобряват митнически учреждения или други места и посочват маршрута до тези учреждения и места в съответствие с членове 135 и 267 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за представяне пред митническите органи на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, и на продуктите и оборудването, посочени в член 19, при тяхното въвеждане на митническата територия на Съюза или при тяхното извеждане от нея. Тези митнически учреждения или места трябва да са достатъчно добре оборудвани, за да извършват съответните физически проверки въз основа на анализ на риска, и да са запознати с въпросите, свързани с предотвратяването на незаконни дейности по силата на настоящия регламент.

Само определените или одобрени места и митнически учреждения, посочени в първа алинея, имат право да откриват или закриват режим транзит на газове и продукти или оборудване, обхванати от настоящия регламент.

Член 24

Мерки за наблюдение на незаконната търговия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на допълнителни мерки към определените в настоящия регламент за мониторинг на флуорсъдържащи парникови газове и на продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от такива газове, поставени на временно съхранение, или под митнически режим, включително митническо складиране или режим свободна зона, или при транзитно преминаване през митническата територия на Съюза, въз основа на оценка на потенциалните рискове от незаконна търговия, свързана с такива движения, включително методики за проследяване на газовете, пуснати на пазара, като се вземат предвид ползите за околната среда и социално-икономическото въздействие на тези мерки.

Член 25

Търговия с държави или организации за регионална икономическа интеграция и територии, които не са обхванати от Протокола

1.От 1 януари 2028 г. се забраняват вносът и износът на флуоровъглеводороди и на продукти и оборудване, които съдържат флуоровъглеводороди или чието функциониране зависи от такива газове, от и за всяка държава или организация за регионална икономическа интеграция, която не е дала съгласие за обвързване с разпоредбите на Протокола, приложими за тези газове. 

2.Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правилата, приложими за допускането за свободно обращение в Съюза и за износа на продукти и оборудване, внесени от и изнесени за всяка държава или организация за регионална икономическа интеграция, за която се прилага параграф 1, които са произведени с използване на флуоровъглеводороди, но не съдържат газове, които могат да бъдат определени с положителност като флуоровъглеводороди, както и правилата за идентифициране на такива продукти и оборудване Когато приема посочените делегирани актове, Комисията взема предвид съответните решения, взети от страните по Протокола, както и, по отношение на идентифицирането на такива продукти и оборудване, периодичните технически насоки, които се предоставят на страните по Протокола.

3.Чрез дерогация от параграф 1 Комисията може посредством актове за изпълнение да разреши търговия с флуоровъглеводороди и оборудване, което съдържа флуоровъглеводороди или чието функциониране зависи от тези газове, или което е произведено с един или повече такива газове, с всяка държава или организация за регионална икономическа интеграция, за която се прилага параграф 1, доколкото на срещата на страните по Протокола съгласно член 4, параграф 8 от него е установено, че държавата или организацията за регионална икономическа интеграция спазва изцяло изискванията на Протокола и е предоставила данни за това, както е посочено в член 7 от Протокола. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2

4.При спазване на всяко решение, взето съгласно параграф 2, параграф 1 се прилага за всяка територия, която не е обхваната от Протокола, също така, както тези решения се прилагат за всяка държава или организация за регионална икономическа интеграция, за която се прилага параграф 1.

5.Когато органите на територия, която не попада в обхвата на Протокола, спазват изцяло Протокола и са предоставили данни за тази цел, както е посочено в член 7 от Протокола, Комисията може да реши с помощта на актове за изпълнение, че някои или всички разпоредби на параграф 1 от настоящия член не се прилагат по отношение на тази територия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

ГЛАВА VI

ДОКЛАДВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ЕМИСИИТЕ

Член 26

Докладване от предприятията

1.До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всеки производител, вносител и износител, който е произвел, внесъл или изнесъл флуоровъглеводороди или количества, надвишаващи един метричен тон или 100 тона CO2 еквивалент на други флуорсъдържащи парникови газове през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година. Настоящият параграф се прилага също така за всички предприятия, получаващи квоти съгласно член 21, параграф 1.

До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всеки вносител или производител, на когото е била разпределена квота съгласно член 17, параграф 4, или който е получил квоти съгласно член 21, параграф 1, но не е пуснал на пазара никакви количества флуоровъглеводороди през предходната календарна година, докладва на Комисията, като подава „нулев доклад“.

2.До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което е унищожило флуоровъглеводороди или количества, надвишаващи един метричен тон или 100 тона CO2 еквивалент на други флуорсъдържащи парникови газове през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.

3.До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всяко предприятие, което е използвало като изходна суровина през предходната календарна година 1000 тона CO2 еквивалент или повече на флуорсъдържащите парникови газове, изброени в приложение I, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.

4.До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всяко предприятие, пуснало на пазара 100 тона CO2} еквивалент или повече от флуоровъглеводороди, или 500 тона CO2 еквивалент или повече на други флуорсъдържащи парникови газове, съдържащи се в продукти или оборудване, през предходната календарна година, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.

5.До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което е получило количества флуоровъглеводороди, посочени в член 16, параграф 2, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.

До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всеки производител или вносител, който е пуснал на пазара флуоровъглеводороди с цел производство на дозиращи инхалатори за доставяне на фармацевтични съставки, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX. Производителите на такива дозиращи инхалатори докладват на Комисията данните, посочени в приложение IX, за получените флуоровъглеводороди.

6.До 31 март [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което е регенерирало количества, надвишаващи един метричен тон или 100 тона CO2 еквивалент на флуорсъдържащи парникови газове, докладва на Комисията данните, посочени в приложение IX, за всяко от тези вещества за тази календарна година.

7.До 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] всеки вносител на оборудване, който е пуснал на пазара предварително заредено оборудване, посочено в член 19, съдържащо най-малко 1000 тона CO2 еквивалент на флуоровъглеводороди, и когато тези флуоровъглеводороди не са били пуснати на пазара преди зареждането на оборудването, представя на Комисията доклад за проверка, издаден съгласно член 19, параграф 3.

8.До 30 април [СП: Моля, въведете годината на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година всяко предприятие, което съгласно параграф 1 докладва за пускането на пазара на 1000 тона CO2 еквивалент или повече на флуоровъглеводороди през предходната календарна година, освен това гарантира, че достоверността на неговия доклад е потвърдена с разумна вероятност за сигурност от независим одитор. Одиторът трябва да бъде регистриран в портала за флуорсъдържащи парникови газове и да бъде:

(a)акредитиран съгласно Директива 2003/87/ЕО; или

(b)акредитиран да проверява финансови отчети в съответствие със законодателството на съответната държава членка.

Трансакциите, посочени в член 16, параграф 2, буква в), се проверяват независимо от съответните количества.

Комисията може да поиска от дадено предприятие да гарантира, че достоверността на неговия доклад е потвърдена с разумна вероятност за сигурност от независим одитор, независимо от съответните количества, когато това е необходимо за потвърждаване на съответствието с правилата по настоящия регламент. 

Чрез актове за изпълнение Комисията може да определи подробностите за проверката на докладите и за акредитацията на проверяващите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

9.Всички доклади и проверки, посочени в настоящия член, се извършват чрез портала за флуорсъдържащи парникови газове.

Комисията може чрез актове за изпълнение да определи формата и средствата за представяне на докладите, посочени в настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34, параграф 2.

Член 27

Събиране на данни за емисиите

Държавите членки създават системи за докладване за съответните сектори, посочени в настоящия регламент, с цел получаване на данни за емисии.

Когато е целесъобразно, държавите членки дават възможност за регистриране на информацията, събрана в съответствие с член 7, чрез централизирана електронна система.

ГЛАВА VII

ПРИЛАГАНЕ

Член 28

Сътрудничество и обмен на информация

1.Компетентните органи на държавите членки, включително митническите органи, органите за надзор на пазара, органите по околната среда и други органи с контролни функции, си сътрудничат помежду си, с компетентните органи на други държави членки, с Комисията и ако е необходимо, с административните органи на трети държави, за да гарантират спазването на настоящия регламент.

Когато сътрудничество с митническите органи е необходимо, за да се гарантира правилното прилагане на рамката за управление на риска в митниците, компетентните органи предоставят цялата необходима информация на митническите органи в съответствие с член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

2.Когато митническите органи, органите за надзор на пазара или всеки друг компетентен орган на държава членка са установили нарушение на настоящия регламент, компетентният орган уведомява органа по околна среда или, ако няма такъв, всеки друг орган, отговорен за налагането на санкции в съответствие с член 31.

3.Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи могат да имат ефективен достъп до всякаква информация, необходима за прилагането на настоящия регламент, и да обменят такава информация помежду си. Тази информация включва данни, свързани с митниците, информация за собствеността и финансовото състояние, нарушения на околната среда, както и данни, записани в портала за флуорсъдържащи парникови газове. 

Тази информация се предоставя също така на компетентните органи на други държави членки и на Комисията, когато това е необходимо да се гарантира прилагането на настоящия регламент. Компетентните органи незабавно информират Комисията за нарушенията на член 16, параграф 1.

4.Компетентните органи предупреждават компетентните органи на други държави членки, когато установят нарушение на настоящия регламент, което може да засегне повече от една държава членка. Компетентните органи информират по-специално компетентните органи на други държави членки, когато открият на пазара съответен продукт, който не отговаря на изискванията на настоящия регламент, за да може той да бъде иззет, конфискуван, оттеглен или изтеглен от пазара с цел обезвреждане.

Митническата система за управление на риска се използва за обмен на информация, свързана с митническия риск.

Митническите органи също така обменят съответна информация, свързана с нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕО) № 515/97 на Европейския парламент и на Съвета 46 и при необходимост искат помощ от другите държави членки и от Комисията.

Член 29

Задължение за извършване на проверки

1.Компетентните органи на държавите членки извършват проверки, за да установят дали предприятията спазват задълженията си по настоящия регламент.

2.Проверките се извършват съгласно подход, основан на риска, който отчита по-специално историята на спазване на изискванията от страна на предприятията, риска от неспазване на настоящия регламент за конкретен продукт и всяка друга съответна информация, получена от Комисията, националните митнически органи, органите за надзор на пазара и органите по околната среда или от компетентните органи на трети държави.

Компетентните органи извършват също така проверки, когато разполагат с доказателства или друга съответна информация, включително въз основа на обосновани опасения, предоставени от трети страни, относно потенциално неспазване на настоящия регламент.

Компетентните органи на държавите членки извършват също така проверките, които Комисията смята за необходими за осигуряване на съответствието с настоящия регламент.

3.Проверките, посочени в параграфи 1 и 2, включват посещения на място в предприятията, с подходяща честота и проверка на съответната документация и оборудване.

Проверките се извършват без предварително предупреждение, освен ако е необходимо предварително уведомление, за да се гарантира ефикасността на проверките. Държавите членки гарантират, че предприятията предоставят на компетентните органи цялата необходима помощ, за да могат тези органи да извършват проверките, предвидени в настоящия член.

4.Компетентните органи водят регистри за проверките, в които се посочват по-специално тяхното естество и резултатите от тях, както и предприетите мерки в случай на неспазване. Данните за всички проверки се съхраняват най-малко пет години.

5.По искане на друга държава членка дадена държава членка може да извършва проверки на предприятия, за които има съмнения, че участват в незаконното движение на газове, продукти и оборудване, обхванати от настоящия регламент, и които извършват дейност на територията на тази държава членка. Подалата искането държава членка се уведомява за резултата от проверката.

6.При изпълнението на задачите, които ѝ се възлагат от настоящия регламент, Комисията може да поиска цялата необходима информация от правителствата и компетентните органи на държавите членки и от предприятията. Когато Комисията отправя искане за предоставяне на информация от предприятие, тя изпраща копие от искането до компетентния орган на държавата членка, на чиято територия се намира седалището на предприятието. 

7.Комисията предприема подходящи стъпки за насърчаване на адекватен обмен на информация и сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и между компетентните органи на държавите членки и Комисията. Комисията взема съответните мерки за защита на поверителния характер на информацията, получена съгласно настоящия член. 

Член 30

Докладване на нарушения и защита на докладващите лица

По отношение на докладването на нарушения на настоящия регламент и на защитата на докладващите за такива нарушения лица се прилага Директива (ЕС) 2019/1937.

ГЛАВА VIII

САНКЦИИ, КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ, ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО

Член 31

Санкции

1.Държавите членки установяват правилата за санкциите, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. До 1 януари [СП, моля, въведете годината = 1 година след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

2.Без да се засягат задълженията на държавите членки по Директива 2008/99/ЕО, държавите членки предвиждат в съответствие с националното си право компетентните органи да имат правомощието да налагат подходящи административни санкции и да предприемат други административни мерки във връзка с тези нарушения. 

3.Държавите членки гарантират, че размерът и видът на санкциите са подходящи и пропорционални и се прилагат, като се вземат предвид най-малко следните критерии:

(a)естеството и тежестта на нарушението;

(b)дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

(c)всички предишни нарушения на настоящия регламент от страна на отговорното предприятие;

(d)финансовото състояние на отговорното предприятие;

(e)икономическите ползи, които са получени или се очаква да бъдат получени от нарушението.

4.Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи са в състояние да налагат най-малко следните санкции в случай на нарушения на настоящия регламент:

(a)глоби;

(b)конфискация или изземване на незаконно придобити стоки или приходи, които предприятието е получило от нарушението;

(c)спиране или отнемане на разрешението за извършване на дейности, когато те попадат в обхвата на настоящия регламент.

5.В случаите на незаконно производство, внос, износ, пускане на пазара или употреба на флуорсъдържащи парникови газове или на продукти и оборудване, които съдържат такива газове или чието функциониране зависи от тези газове, държавите членки предвиждат максимални административни глоби в размер най-малко пет пъти пазарната стойност на съответните газове или съответните продукти и оборудване. В случай на повторно нарушение в рамките на петгодишен период държавите членки предвиждат максимални административни глоби в размер на най-малко осем пъти стойността на съответните газове или продукти и оборудване.

В случаите на нарушения на член 4, параграф 1 потенциалното въздействие върху климата се отразява чрез отчитане на цената на въглеродните емисии при определянето на административната глоба.

6.В допълнение към посочените в параграф 1 санкции, на предприятията, превишили квотата си за пускане на пазара на флуоровъглеводороди, разпределена съгласно член 17, параграф 4, или прехвърлена им съгласно член 21, параграф 1, може единствено да се разпредели намалена квота за периода на разпределение, следващ установяването на превишаването на квотата.

Размерът на намалението се изчислява като 200 % от размера, с който квотата е превишена. Ако размерът на намалението надвишава размера на квотата, която трябва да бъде разпределена в съответствие с член 17, параграф 4 за периода, следващ установяването на превишаването, за този период на разпределение не се разпределя никаква квота, а квотата за следващите периоди на разпределение се намалява по същия начин до приспадане на целия размер. Намалението(ята) се записва(ат) в портала за флуорсъдържащи парникови газове.

Член 32

Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 8, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 17, параграф 6, член 24, член 25, параграф 2 и член 35, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 8, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 17, параграф 6, член 24, член 25, параграф 2 и член 35, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз  или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 8, член 12, параграф 17, член 16, параграф 3, член 17, параграф 6, член 24, член 25, параграф 2 и член 35, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 33

Консултативен форум

Комисията създава консултативен форум за предоставяне на съвети и експертни познания във връзка с прилагането на настоящия регламент. Процедурният правилник на консултативния форум се изготвя от Комисията и се публикува.

Член 34

Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от комитет по флуорсъдържащите парникови газове. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА IX

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35

Преглед

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на приложения I, II, III и VI по отношение на потенциала за глобално затопляне на посочените в списъците газове, когато това е необходимо с оглед на нов доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменението на климата или на нови доклади на Групата за научна оценка, предвидена от Монреалския протокол.  

До 1 януари 2033 г. Комисията публикува доклад за изпълнението на настоящия регламент.

Член 36

Отмяна

Регламент (ЕС) № 517/2014 се отменя.

Позоваванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 се смятат за позовавания на настоящия регламент и следва да се четат съгласно таблицата на съответствието от приложение X.

Член 37

 Изменение на Директива (ЕС) № 2019/1937

В част I, раздел Д, точка 2 от приложението към Директива (ЕС) № 2019/1937 се добавя следната подточка:

Регламент (ЕС) № [СП: моля, въведете номера на настоящия регламент] на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014 [СП: моля, въведете позоваването в ОВ на настоящия регламент]“.

Член 38

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари [СП: Моля, въведете годината, следваща годината на влизане в сила на настоящия регламент].

Член 20, параграф 2, член 20, параграф  3 и член 23, параграф 5 обаче се прилагат от:

(a)[[1 март 2023 г.] дата = датата на прилагане, посочена в Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 в приложението за частта относно флуорсъдържащите парникови газове] за допускане за свободно обращение, посочена в член 201 от Регламент (ЕС) 952/2013;

(b)[[1 март 2025 г.] дата = датата на прилагане, посочена в Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 в приложението за частта относно флуорсъдържащите парникови газове] за процедури за внос, различни от посочените в буква а), и за износ.

Член 17, параграф 5 се прилага от [СП: Моля, въведете годината, следваща годината на прилагане на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

Съдържание

1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE44

1.1.Title of the proposal/initiative44

1.2.Policy area(s) concerned44

1.3.The proposal/initiative relates to:44

1.4.Objective(s)44

1.4.1.General objective(s)44

1.4.2.Specific (review) objective(s)44

1.4.3.Expected result(s) and impact45

1.4.4.Indicators of performance45

1.5.Grounds for the proposal/initiative46

1.5.1.Requirement(s) to be met in the short or long term including a detailed timeline for roll-out of the implementation of the initiative46

1.5.2.Added value of Union involvement (it may result from different factors, e.g. coordination gains, legal certainty, greater effectiveness or complementarities). For the purposes of this point 'added value of Union involvement' is the value resulting from Union intervention, which is additional to the value that would have been otherwise created by Member States alone.48

1.5.3.Lessons learned from similar experiences in the past48

1.5.4.Compatibility with the Multiannual Financial Framework and possible synergies with other appropriate instruments49

1.5.5.Assessment of the different available financing options, including scope for redeployment49

1.6.Duration and financial impact of the proposal/initiative50

1.7.Management mode(s) planned50

2.MANAGEMENT MEASURES50

2.1.Monitoring and reporting rules50

2.2.Management and control system(s)51

2.2.1.Justification of the management mode(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed51

2.2.2.Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them51

2.2.3.Estimation and justification of the cost-effectiveness of the controls (ratio of "control costs ÷ value of the related funds managed"), and assessment of the expected levels of risk of error (at payment & at closure)51

2.3.Measures to prevent fraud and irregularities51

3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE52

3.1.Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected52

3.2.Estimated financial impact of the proposal on appropriations53

3.2.1.Summary of estimated impact on operational appropriations53

3.2.2.Estimated output funded with operational appropriations55

3.2.3.Summary of estimated impact on administrative appropriations56

3.2.4.Compatibility with the current multiannual financial framework58

3.2.5.Third-party contributions58

3.3.Estimated impact on revenue59

TOC

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014

1.2.Съответни области на политиката 

ГД „Действия по климата“

Функция 3 — Природни ресурси и околна среда

Дял 9 — Околна среда и действия в областта на климата

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с:

 ново действие 

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 47  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Цели

1.4.1.Общи цели

Общата цел на предложения регламент на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове е:

Предотвратяване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, като по този начин се допринася за целите на ЕС в областта на климата;

Осигуряване на съответствие със задълженията, свързани с флуоровъглеводородите (HFC), съгласно Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

1.4.2.Специфична(и) цел(и) на прегледа

Специфичните цели на прегледа на Регламент (ЕС) № 517/2014 относно флуорсъдържащите парникови газове (Регламент за ФПГ):

Постигане на допълнителни намаления на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, за да се допринесе в по-голяма степен за постигането на целта за поне минус 55 % до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г.

Пълно привеждане на правилата на ЕС за флуорсъдържащите парникови газове в съответствие с Монреалския протокол, за да се предотврати неспазване.

Улесняване на засиленото прилагане и изпълнение, функционирането на системата за квоти и насърчаване на обучението за алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове.

Подобряване на мониторинга и докладването с цел запълване на съществуващите пропуски и подобряване на качеството на данните с оглед на съответствието.

Подобряване на яснотата и на вътрешната съгласуваност, за да се подпомогне по-доброто прилагане и разбиране на правилата.

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Специфична цел А на прегледа:

Кумулативно намаляване на емисиите с около 40 милиона тона еквивалент на CO2 до 2030 г. и с около 310 милиона тона еквивалент на CO2 до 2050 г., в допълнение към вече предвидените намаления в настоящия регламент за флуорсъдържащите парникови газове. Предложените промени ще доведат до икономии на разходи като цяло и в много подсектори на икономиката, ще насърчат иновациите и екологичните технологии, а някои сектори ще спечелят от увеличена продукция, научни изследвания и заетост в дългосрочен план.

Специфична цел Б на прегледа:

Осигуряване на съответствие с Монреалския протокол по отношение на задълженията, свързани с флуоровъглеводородите.

Специфична цел В на прегледа:

Незаконните дейности ще намалеят, особено благодарение на по-прецизните правила по отношение на вноса на флуоровъглеводороди, както и на преминаването от безплатно разпределение на квоти към изискване на цена за разпределената квота (3 EUR на тон еквивалент на CO2). Някои от новите мерки ще доведат до умерено увеличаване на административната тежест за промишлеността и органите в държавите членки. Освен това въвеждането на квотна цена ще намали ползата, която притежателите на квоти получават от разликата в цените на флуоровъглеводородите на световния пазар и на пазара на ЕС. Въвеждането на квотна цена ще увеличи значително тежестта върху Комисията в допълнение към вече положените големи усилия за организиране, разработване, поддържане и управление на системата за квоти и за прилагане на изискванията за лицензиране по Монреалския протокол както за флуорсъдържащите парникови газове, така и за озоноразрушаващите вещества.

Специфична цел Г на прегледа:

Мониторингът ще бъде по-всеобхватен, което ще позволи да се оцени напредъкът и да се определят бъдещите заплахи. Той ще бъде и по-ефикасен чрез уеднаквяване на праговете и датите на задълженията за докладване и проверка, както и чрез цифровизиране на процеса.

Специфична цел Д на прегледа:

По-добро спазване на регламента и полезно взаимодействие с други политики.

1.4.4.Показатели за изпълнението

Посочете показателите за проследяване на напредъка и на постиженията.

Цел А: Сравняване на моделираното ниво на емисиите до 2030 г. с действителните емисии, докладвани съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013;

Цел Б: Избягване на всяко решение на Комитета по прилагане на Монреалския протокол относно спазването от страна на ЕС и неговите държави членки на правилата на Монреалския протокол по отношение на флуоровъглеводородите;

Цел В: Събрани са данни за функционирането на системата за квоти, както и обратна връзка от страна на промишлеността и държавите членки, включително възприеманото от тях равнище на незаконни дейности;

Цел Г: Обратна връзка от заинтересованите страни и държавите членки относно процеса на докладване и опита с проверката за съответствие;

Цел Д: Обратна връзка от заинтересованите страни и държавите членки относно възприеманата яснота и съгласуваност с други политики.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

През 2021 г. ЕС повиши амбицията си в областта на климата чрез Регламент (ЕС) 2021/1119 (Европейски закон за климата). С този закон се установява задължителна обща цел за намаляване на нетните парникови газове (ПГ) с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г. Законът се основава на Плана във връзка с целта в областта на климата за 2030 г. 48 , в който се подчертава, че действията в областта на климата са необходими във всички сектори и че всички инструменти на политиката, свързани с декарбонизацията на нашата икономика, трябва да работят съгласувано. За тази цел Комисията предложи да се увеличат задължителните годишни цели за емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 г. до 2030 г. за секторите, които не са обхванати от съществуващата система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), в предложението си за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 (  Регламент за разпределяне на усилията). 49  

Емисиите на флуорсъдържащи парникови газове са силно затоплящи парникови газове, които се отчитат в националните цели за емисиите на парникови газове на държавите членки. Днес емисиите на флуорсъдържащи парникови газове представляват почти 5 % от всички емисии на парникови газове, обхванати от техните цели. Предложеният регламент за флуорсъдържащите парникови газове ще подпомогне допълнително държавите членки в усилията им да постигнат националните си цели за емисиите на парникови газове по най-ефективния от гледна точка на разходите начин. Предложеният регламент следва същите подходи като действащия регламент, тъй като той се смята за доста ефективен като цяло. Все пак би било пропусната възможност да не се използва неизползваният потенциал за по-нататъшно намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове при умерени разходи. Необходимо е също така да се гарантира пълно съответствие с изменението от Кигали на Монреалския протокол, което беше договорено на международно равнище след приемането на настоящия Регламент за флуорсъдържащите парникови газове. И накрая, необходимо е да се гарантира, че регламентът може да се прилага по-ефективно и ефикасно.

Регламентът се прилага пряко във всички държави членки и ще изисква от тях да актуализират програмите за обучение и сертифициране в съответствие с преразгледаните актове за изпълнение в срок от една година след датата на прилагане на регламента. Държавите членки ще трябва също така да коригират своите санкции за нарушения на Регламента за флуорсъдържащите парникови газове в срок от една година след датата на прилагане на регламента. Задълженията на компетентните органи, включително на митническите и надзорните органи, са изяснени в преразгледания регламент с цел подобряване на контрола и прилагането.

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) трябва леко да адаптира своя инструмент за докладване за предприятията, които докладват за флуорсъдържащите парникови газове, поради промени в изискванията за докладване.

Комисията трябва да продължи да гарантира пълното прилагане на системата за квоти и търговски лицензии за флуоровъглеводородите, която понастоящем обхваща около 5000 предприятия. Ако се приеме, че предложеният регламент ще се прилага от 2024 г., Комисията трябва да гарантира следното:

2023—2024 г.:

Непрекъснат хостинг, експлоатация и поддръжка на портала за флуорсъдържащи парникови газове и системата за лицензиране на HFC и разработки, свързани с обмена на данни между портала за флуорсъдържащите парникови газове и системата за лицензиране на HFC и митническите ИТ системи на държавите членки чрез системата на ЕС „Митническо обслужване на едно гише: обмен на сертификати“ на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, която е централен компонент на средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише, както и подходящи мерки за сигурност на данните.

Установяване на взаимовръзките с модула за докладване, който се намира в ЕАОС, и по-нататъшно развитие, ако е необходимо вследствие на прегледа, по-специално на модула за електронна проверка.

Разработване на информационни технологии за портала за флуорсъдържащи парникови газове и системата за лицензиране на HFC, за да се допълни настоящата информационна система с нови функционални възможности за изпълнение на промените, предвидени в предложения регламент и във вторичното законодателство, по-специално процеса на плащане на квоти и подобряване на връзките с Регламента за ВНОС.

Оперативни и административни усилия, свързани с подготовката на промени в разпределението на квотите и изискванията за регистрация, включително събирането на приходи.

Приемане на съответните мерки за изпълнение.

2025 г.:

По-нататъшно разработване на портала за флуорсъдържащи парникови газове и системата за лицензиране на HFC и въвеждане в експлоатация на новите функционални възможности.

Въвеждане в експлоатация и стартиране на нов модул за проверка.

Продължаване на изпълнението на задачите, свързани с обмена на данни със средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и модула за докладване на ЕАОС.

Подготовка и прилагане на новото предложено разпределение на квотите и процеса на събиране на приходите.

2026 г. и след това:

Цялостно въвеждане на преработената система за квоти на HFC и на портала за флуорсъдържащи парникови газове, както и на системата за лицензиране на HFC.

Информационна поддръжка на портала за флуорсъдържащи парникови газове и на системата за лицензиране на HFC.

Необходимо е достатъчно и стабилно равнище на ресурсите, за да се гарантира правилното внедряване и функциониране на системите, необходими за осигуряване на пълно съответствие с Монреалския протокол.

Като се има предвид, че притежателите на квоти се възползват от разпределената им квота, изглежда целесъобразно приходите, произтичащи от цената на квотата, да се използват за покриване на разходите за прилагане на системата. Освен това, поради изискванията на Монреалския протокол за флуоровъглеводородите и озоноразрушаващите вещества (ОРВ), необходимите връзки със системата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и улесняването на по-доброто прилагане, се предлага приходите от продажбата на квоти да се използват за покриване на разходите, свързани с тези необходими дейности. Предлага се останалите приходи да бъдат върнати в бюджета на ЕС като нецелеви приходи. Докато бъдат генерирани приходи от разпределението на квотите, разходите за въвеждане ще трябва да бъдат поети от Комисията.

1.5.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, получена в резултат от намесата на Съюза, която е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Мерките в регламента се отнасят до продукти и оборудване, които се търгуват на вътрешния пазар на ЕС. Мерките са свързани също така с необходимостта да се спазват задълженията по Монреалския протокол на равнище ЕС. Не само че е най-ефективно да се предприемат тези мерки на равнище ЕС, но и на практика би било невъзможно да се гарантира спазването на Монреалския протокол чрез 27 различни национални правила и системи за търговски лицензи. Това се потвърждава напълно от оценката (приложение 5 към оценката на въздействието).

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Действащият Регламент за флуорсъдържащите парникови газове беше приет през 2014 г. и се основава на първия Регламент за флуорсъдържащите парникови газове от 2006 г. Оценката на действащия Регламент за флуорсъдържащите парникови газове показва, че той е бил предимно ефективен.

Въпреки това има някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени (вж. конкретните цели на прегледа по-горе). Настоящото предложение е насочено към тези проблеми с различни мерки, основани на натрупания опит. 

Що се отнася до прилагането на системата за квоти и лицензии, предизвикателствата в областта на правоприлагането и неприемливо равнище на незаконния внос създават рискове за екологосъобразността, конкурентоспособността на истинските търговци и за репутацията на ЕС. Освен това административните усилия, необходими на Комисията за прилагането на настоящия регламент, бяха силно подценени, тъй като:

Налице е непредвидено рязко увеличение на броя на притежателите на квоти (от 100 на около 2000 вносители на флуоровъглеводороди).

Вносителите на оборудване, съдържащо флуоровъглеводороди, бяха включени по време на процедурата за съвместно вземане на решение (допълнително 3000 предприятия).

Незаконният внос изискваше много действия, включително задълбочена работа по подготовката на връзките със средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише.

Непрекъснато трябва да се повишава ИТ сигурността.

Досега Комисията е преразпределяла ресурси и е разчитала на предоставяне на услуги от пазара. Това обаче не е устойчиво решение в дългосрочен план, като се има предвид, че новите мерки в това предложение изискват още повече ресурси за прилагането им от Комисията на равнище ЕС.

1.5.4.Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

Предложението няма да изисква допълнителни средства от бюджета на ЕС. Точно обратното, след като започне да се събира цената за квотите, системата за квоти ще започне да генерира годишни приходи от продажбата на квоти, които в голяма степен ще надхвърлят сумите, необходими за покриване на всички разходи за функционирането, поддръжката и развитието на системата за квоти за флуоровъглеводородите и за търговските лицензи, изисквана съгласно Монреалския протокол, както и за необходимите връзки със средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише.

Значителните остатъчни приходи след покриването на тези ИТ и административни разходи ще бъдат вписани в бюджета на Съюза като нецелеви приходи.

Максималният приход от продажбата на квота (3 EUR на тон еквивалент на CO2 ) постепенно се намалява от 125 млн. евро през 2024 г. на 20 млн. евро през 2036 г., вж. таблицата в раздел 3.3.

1.5.5.Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

Предлага се до реализирането на приходите от продажбата на квоти Комисията да продължи да осигурява прилагането на системата за квоти за HFC и системите за лицензиране на търговията с HFC и ВНОС, изисквани съгласно Монреалския протокол, чрез преразпределение на ресурсите. След като приходите са налични, част от задачите, свързани с изпълнението, ще бъдат финансирани чрез продажба на квоти на предприятията, които използват системата и се възползват от нея.

1.6.Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

 ограничен срок на действие

   в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово въздействие от ГГГГ до ГГГГ за бюджетните кредити за поети задължения и от ГГГГ до ГГГГ за бюджетните кредити за плащания.

 неограничен срок на действие

✓ Изпълнение с период на започване на дейност от 2023 г. до 2025 г.,

✓ последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 50

 Пряко управление от Комисията

 от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

 публичноправни органи;

 частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

 органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

 лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Коментари

На ЕАОС се възлага изпълнението по отношение на докладването, което се изисква съгласно член 26 от предложението.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Правилата за мониторинг и оценка са описани в членове 26 и 34 от предложения регламент за флуорсъдържащите парникови газове.

Комисията ще продължи също така да наблюдава и оценява напредъка по прилагането на Регламента за флуорсъдържащите парникови газове, който изисква от предприятията, подлежащи на задълженията за докладване, да представят на Комисията годишен доклад за своите дейности при определени прагове.

ЕАОС ще продължи да управлява хранилището за бизнес данни (BDR), чрез което се подават докладите на дружествата до Комисията и се извършва докладването съгласно Монреалския протокол на равнище ЕС.

И накрая, Комисията редовно извършва проучвания относно различни съответни аспекти на политиката на ЕС в областта на климата.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените методи на управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Изпълнението на това предложение ще изисква преразпределяне на човешките ресурси в рамките на Комисията (за подготвителната фаза 2023—2025 г.), докато след прилагането на новото предложение за разпределение на квотите, процесът на събиране на приходите и събирането на приходите, както и евентуални други свързани задачи и ресурсите, необходими за покриване на разходите за управление, следва да се финансират от приходите.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Трудности с навременното обновяване на информационните системи.

От опита, натрупан по време на разработването и експлоатацията на настоящия портал за флуорсъдържащи парникови газове и системата за издаване на лицензи за HFC, може да се очаква, че решаващ фактор за успешното приспособяване ще бъде своевременното по-нататъшно развитие на системата, включително създаването на системата за събиране на приходи.

Доколкото е възможно, следва да се предвиди възлагане на събирането на приходи и свързаните с него задачи на външни изпълнители, за да се сведат до минимум рисковете.

Комисията ще продължи да гарантира, че са въведени процедури за наблюдение на разработването на портала за флуорсъдържащи парникови газове и системата за издаване на лицензи за HFC с оглед на целите, свързани с планирането и разходите, и за наблюдение на функционирането на портала за флуорсъдържащите парникови газове и системата за издаване на лицензи за HFC, включително интегрирането му в средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише, с оглед на целите, свързани с техническите резултати, разходната ефективност, сигурността и качеството на услугите.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Настоящата инициатива няма да породи нови съществени проверки/рискове, които не са обхванати от съществуващата рамка за вътрешен контрол. Не се предвиждат специфични мерки, различни от прилагането на Финансовия регламент.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Ще се прилага стратегията за предотвратяване и откриване на измами на ГД „Действия по климата“.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид

Финансов принос

Номер

Многогод./едногод.[1]

от държави от ЕАСТ[2]

от държави кандидатки[3]

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

3

09 01 01 01

Едногод.

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

3

09 02 03

Многогод.

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

7

20 02 06 01

Едногод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

7

20 02 06 02

Едногод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

·Поискани нови бюджетни редове: н.п.

3.2.Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

ГД: „Действия по климата“

 

2023 г. 

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

Бюджетни кредити за оперативни разходи  

09 02 03

Поети задължения

(1)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Плащания

(2)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за специфични програми

09 01 01 01

 

(3)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Действия по климата“

Поети задължения

= 1 + 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Плащания

= 2 + 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Плащания

(5)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за специфични програми

(6)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИЯ 3 от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

= 4 + 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

Плащания

= 5 + 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИИ 1—6

от многогодишната финансова рамка (Основна референтна сума)

Поети задължения

= 4+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Плащания

= 5+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271Функция от многогодишната финансова

рамка

7

„Административни разходи“

Тази част следва да бъде попълнена, като се използват „бюджетни данни от административно естество“, които най-напред се въвеждат в приложението към законодателната финансова обосновка (приложение V към вътрешните правила), което се качва в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка

7

„Административни разходи“

 

 

 

2023 г. 

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ГД: „Действия по климата“

 

Човешки ресурси (гласуван бюджет)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

 5,573

Човешки ресурси (външен персонал, платен от целевите приходи)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Други административни разходи  

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

ОБЩО за ГД „Действия по климата“

Бюджетни кредити

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

 

 2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИИ 1—7 от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

Плащания

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

3.2.2.Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

Бюджетни кредити за поети задължения в милиони евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

 

 

 

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

общо

Да се посочат целите и резултатите

РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип[1]

Среден разход

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

Не

Разходи

По-нататъшно разработване на информационната система на портала за флуорсъдържащи парникови газове и системата за лицензиране

QTM или договори за услуги:

0,140

2

0,280

2

0,280

 

0,000

 

0,000

 

-

 

0,560

Разработване на портала за флуорсъдържащи парникови газове и системата за лицензиране на HFC и въвеждане в експлоатация на новите функционалности, включително внедряване на процеса на разпределяне на квоти и продажби

QTM или договори за услуги:

0,140

2

0,280

4

0,560

6

0,840

6

0,840

4

0,560

 

3,080

ЕС CSW-CERTEX/Среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише 51

МР с ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“

 

0,541

 

0,410

 

0,280

 

0,200

 

0,200

 

1,631

ОБЩО

4

1,101

6

1,250

6

1,120

6

1,040

4

0,760

0

5,271

3.2.3.Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 7

от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси (гласуван бюджет)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

5,573

Човешки ресурси (външен персонал, платен от целевите приходи)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Други административни разходи

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7

от многогодишната финансова рамка

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

Извън ФУНКЦИЯ 7 52

от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

-

-

-

-

-

-

Други разходи

с административен характер

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

Междинен сбор

извън ФУНКЦИЯ 7

от многогодишната финансова рамка

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

ОБЩО

1,353

2,300

2,296

2,292

2,012

10,253

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.3.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

20 01 02 01 (Централа и представителства на Комисията)

5

6

6

6

6

20 01 02 03 (Делегации)

01 01 01 01  (Непреки научни изследвания)

01 01 01 11 (Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

 Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 53

20 02 01 (ДНС, КНЕ, ПНА от „общия финансов пакет“)

0

6

6

20 02 01 (ДНС, КНЕ, ПНА от „целеви приходи“)

6

6

20 02 03 (ДНС, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 xx yy zz   54

— в централата

— в делегациите

01 01 01 02 (ДНС, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

01 01 01 12 (ДНС, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

5

12

12

12

12

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Прилагане на по-строго поетапно намаляване, включително на производството, привеждане в съответствие с международните задължения и по-всеобхватно и сложно законодателство относно забраните

Външен персонал

Подпомагане на оперативното управление на системата за квоти и лицензиране, включително ценообразуването

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

Предложението/инициативата:

   може да се финансира изцяло чрез преразпределяне на средства в рамките на съответната функция от многогодишната финансова рамка (МФР).

Необходимите финансови ресурси ще бъдат намерени в пакета на програмата LIFE и/или в приходите, генерирани от цената за разпределение на квотите.

   налага да се използват неразпределеният марж под съответната функция от МФР и/или специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР.

..

   налага преразглеждане на МФР.

..

3.2.5.Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

   не предвижда съфинансиране от трети страни

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху други приходи

моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове x    

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 55

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Член 6 2 1 1

Програма за околната среда и действията по климата — целеви приходи

-

-

125,000

125,000

125,000

53,000

За целевите приходи да се посочат съответните засегнати разходни бюджетни редове.

20 02 01 — (ДНС, КНЕ, ПНА от „общия финансов пакет“)

09 01 01 01 — Разходи за подкрепа за Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE)

09 02 03 — Смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

Бюджетът включва приходите, генерирани от цената за разпределение на квотите. Предлага се по-нататъшното разработване, функциониране, поддръжка и гарантиране на информационна сигурност на системата за квоти за HFC — включително на нов модул за продажба на квоти — и на системата за лицензиране на флуорсъдържащи парникови газове и ВНОС, изисквана съгласно Монреалския протокол, както и необходимите връзки със средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и улесняването на по-доброто прилагане да бъдат финансирани от събраните приходи.

Остатъчните приходи след покриването на тези ИТ и административни разходи ще бъдат вписани в бюджета на Съюза като нецелеви приходи.

Максималният приход от продажбата на квота на цена от 3 EUR на тон еквивалент на CO2 е посочен в таблицата по-долу. Действителните приходи ще бъдат малко по-ниски , тъй като все пак една (малка) част от общата квота ще бъде разпределена безплатно. Разпределението между платената и безплатната квота няма да бъде известно предварително, но все пак се очаква много голям дял от максималния размер на квотата да бъде разпределен срещу заплащане. Предлага се Комисията да може да променя фиксираната цена на квотата, ако това е необходимо поради много специфични обстоятелства.

Максимален очакван годишен приход в милиони евро:

2025—2026 г.        125

2027—2029 г.        53

2030—2032 г.        27

2033—2035 г.        25

2036—2038 г.        20

(1)    OВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1.
(2)    OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.
(3)    Специален доклад на МКИК. Глобално затопляне с 1,5°C (август 2021 г.), https://www.ipcc.ch/sr15/.
(4)    Вж. приложение 5 към оценката на въздействието, придружаваща предложението.
(5)    COM(2021) 555 final
(6)    OВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12.
(7)    OВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.
(8)    Директива 2003/87/ЕО, ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
(9)    Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
(10)    COM(2022) 108 final.
(11)    https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
(12)    Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).
(13)    Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).
(14)    Съгласно член 2, параграф 8, буква а) от Протокола е възможно да се постигне съответствие на равнище ЕС с REIO за производството, но понастоящем това не е така, тъй като държавите членки не са постигнали съгласие.
(15)    SWD(2012) 364 final.
(16)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases/public-consultation_bg
(17)    https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_en#ecl-inpage-1474
(18)    C(2020)6637 final, C(2020) 6635 final, C(2020)8842 final, C(2017)5230 final, COM(2017) 377 final, COM/2016/0749 final, COM/2016/0748 final.
(19)    https://joint-research-centre.ec.europa.eu/gem-e3/gem-e3-model_en
(20)     https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2020
(21)    Повече информация за MDI ще намерите в придружаващата оценка на въздействието.
(22)    COM(2021) 851 final.
(23)    ОВ C ,  г., стр. .
(24)    ОВ C ,  г., стр. .
(25)     OВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4 .
(26)    Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195).
(27)    Специален доклад на МКИК. Глобално затопляне с 1,5 C (август 2021 г.).
(28)    Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).
(29)    Решение (ЕС) 2017/1541 на Съвета от 17 юли 2017 г. за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (ОВ L 236, 14.9.2017 г., стр. 1).
(30)    Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).
(31)    Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
(32)    Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 ОВ C [...], [.. .], стр. [пълното позоваване ще бъде въведено след приемането на посочения регламент]
(33)    Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1). 
(34)    Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28).
(35)    Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза ( ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1 ).
(36)    Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).
(37)    Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(38)    OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(39)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(40)    Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(41)    Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12). 
(42)    Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12).
(43)    Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(44)    Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).
(45)    Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
(46)    Регламент (ЕС) № 515/97 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).
(47)    Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(48)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. Инвестиция в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите граждани“, COM(2020) 562 final.
(49)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, COM(2021) 555 final.
(50)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  
(51)    От 2026 г. нататък се предвиждат годишни разходи за поддръжка в размер на 0,200 млн. евро за поддържане на взаимовръзката с EU CSW-CERTEX/средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише
(52)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(53)    ДНС = договорно наети служители; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(54)    Подтаван за външния персонал, обхванат от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).
(55)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.

Страсбург, 5.4.2022

COM(2022) 150 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

относно флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Флуорсъдържащи парникови газове, посочени в член 2, параграф 1 1

Вещество

ПГЗ ( 2 )

20-годишен ПГЗ( 3 ), който служи само за информация

Промишлено обозначение

Химично наименование (общоприето наименование)

Химична формула

Раздел 1: Флуоровъглеводороди (HFC)

HFC-23

трифлуорометан (флуороформ)

CHF3

14 800

12 400

HFC-32

дифлуорометан

CH2F2

675

2690

HFC-41

флуорометан (метилфлуорид)

CH3F

92

485

HFC-125

пентафлуороетан

CHF2CF3

3500

6740

HFC-134

1,1,2,2-тетрафлуороетан

CHF2CHF2

1100

3900

HFC-134a

1,1,1,2-тетрафлуоретан

CH2FCF3

1430

4140

HFC-143

1,1,2-трифлуороетан

CH2FCHF2

353

1300

HFC-143a

1,1,1-трифлуороетан

CH3CF3

4470

7840

HFC-152

1,2-дифлуороетан

CH2FCH2F

53

77,6

HFC-152a

1,1-дифлуороетан

CH3CHF2

124

591

HFC-161

флуороетан (етилфлуорид)

CH3CH2F

12

17,4

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-хептафлуоропропан

CF3CHFCF3

3220

5850

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-хексафлуоропропан

CH2FCF2CF3

1340

3750

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-хексафлуоропропан

CHF2CHFCF3

1370

4420

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-хексафлуоропропан

CF3CH2CF3

9810

7450

HFC-245ca

1,1,2,2,3-пентафлуорпропан

CH2FCF2CHF2

693

2680

HFC-245fa

1,1,1,3,3-пентафлуорпропан

CHF2CH2CF3

1030

3170

HFC-365mfc

1,1,1,3,3-пентафлуоробутан

CF3CH2CF2CH3

794

2 920

HFC-43-10mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-декафлуоропентан

CF3CHFCHFCF2CF3

1640

3960

Вещество

ПГЗ 100 (3)

ПГЗ 20 (3)

Промишлено обозначение

Химично наименование (общоприето наименование)

Химична формула

Раздел 2: Перфлуоровъглероди (PFC)

PFC-14

тетрафлуорометан

(перфлуорометан, въглероден тетрафлуорид)

CF4

7380

5300

PFC-116

хексафлуороетан (перфлуороетан)

C2F6

12 400

8940

PFC-218

октафлуоропропан

(перфлуоропропан)

C3F8

9290

6770

PFC-3-1-10 (R-31-10)

декафлуоробутан

(перфлуорбутан)

C4F10

10 000

7300

PFC-4-1-12 (R-41-12)

додекафлуоропентан

(перфлуоропентан)

C5F12

9220

6680

PFC-5-1-14 (R-51-14)

тетрадекафлуорохексан

(перфлуорохексан)

CF3CF2CF2CF2CF2CF3

8620

6260

PFC-c-318

октафлуороциклобутан

(перфлуороциклобутан)

c-C4F8

10 200

7400

PFC-9-1-18 (R-91-18)

перфлуородекалин

C10F18

7480

5480

PFC-4-1-14

(R-41-14)

перфлуоро-2-метилпентан

CF3CFCF3CF2CF2CF3

(i-C6F14)

7370 ( 4 )

( 5*)

Раздел 3: Други перфлуорни съединения

серен хексафлуорид

SF6

25 200

18 300ПРИЛОЖЕНИЕ II

Други флуорсъдържащи парникови газове, посочени в член 2, параграф 1, ( 6 )

Вещество

ПГЗ ( 7 )

20-годишен ПГЗ(2), който служи само за информация

Общоприето наименование/промишлено обозначение

Химична формула

Раздел 1: Ненаситени флуоро(хлоро)въглеводороди

HCFC-1224yd(Z)

CF3CF=CHCl

0,06( 8 )

( 9*)

Cis/Trans-1,2-дифлуороетилен (HFC-1132)

CHF=CF2

0,005

0,017

1,1-дифлуороетилен (HFC-1132a)

CH2=CF2

0,052

0,189

1,1,1,2,3,4,5,5,5(или1,1,1,3,4,4,5,5,5)-нонафлуоро-4(или2)-(трифлуорометил)пент-2-ен

CF3CF=CFCFCF3CF3

или

CF3CF3C=CFCF2CF3

1 Fn ( 10 )

(*)

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

0,501

1,81

HFC-1234ze

транс — CHF = CHCF3

1,37

4,94

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

17,9

64,3

HCFC-1233zd

CF3CH = CHCl

3,88

14

HCFC-1233xf

CF3CCl = CH2

1 Fn (4)

(*)

Раздел 2: флуорсъдържащи вещества, използвани като инхалационни анестетици

HFE-347mmz1 (севофлуран) и изомери

(CF3)2CHOCH2F

195

702

HFE-235ca2 (енфлуран) и изомери

CHF2OCF2CHFCl

654

2320

HCFE-235da2 (изофлуран) и изомери

CHF2OCHClCF3

539

1930

HFE-236ea2 (десфлуран) и изомери

CHF2OCHFCF3

2590

7020

Раздел 3: други флуорсъдържащи вещества

азотен трифлуорид

NF3

17 400

13 400

сулфурил флуорид

SO2F2

4630

7510ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Други флуорсъдържащи парникови газове, посочени в член 2, параграф 1 11

Вещество

ПГЗ ( 12 )

20-годишен ПГЗ (2), който служи само за информация

Общоприето наименование/промишлено обозначение

Химична формула

Раздел 1: Флуорсъдържащи етери, кетони и алкохоли

HFE-125

CHF2OCF3

14 300

13 500

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6630

12 700

HFE-143a

CH3OCF3

2170

616

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

747

2630

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

3060

878

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

328

1180

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

576

2020

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

980

3370

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

277

995

HFE-449s1 (HFE-7100)

C4F9OCH3

460

1620

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

60,7

219

HFE-7300

(CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3

405

1420

n-HFE-7100

CF3CF2CF2CF2OCH3

544

1920

i-HFE-7100

(CF3)2CFCF2OCH3

437

1540

i-HFE-7200

(CF3)2CFCF2OCH2CH3

34,3

124

HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

3220

8720

HFE-236cal2 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

6060

11 700

HFE-338pccl3 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

3320

9180

HFE-347mmyl

(CF3)2CFOCH3

392

1400

2,2,3,3,3-пентафлуоропропан-1-ол

CF3CF2CH2OH

34,3

123

1,1,1,3,3,3-хексафлуоропропан-2-ол

(CF3)2CHOH

206

742

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

7520

9800

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

1100

3670

HFE-245fal

CHF2CH2OCF3

934

3170

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

2,06

7,43

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

3770

7550

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

1040

3460

HFE-338mmzl

(CF3)2CHOCHF2

3040

6500

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

963

3270

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

264

949

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

8,13

29,3

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

831

2870

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

484

1730

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

1,6

5,77

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

12,5

45

2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуороциклопентан-1-ол

- (CF2)4CH (OH)-

13,6

49,1

1,1,1,3,4,4,4-хептафлуоро-3-(трифлуорометил)бутан-2-он

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29( 13 )

(*)

Раздел 2: Други флуорсъдържащи съединения

перфлуорополиметилизопропилов етер (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

7750

трифлуорометил серен пентафлуорид

SF5CF3

18 500

13 900

Перфлуороциклопропан

c-C3F6

9 200 ( 14 )

6850(3)

Heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-тетрафлуоро-2-(трифлуорометил)-пропаненитрил)

Iso-C3F7CN

2750

4580

перфлуоротрибутиламин (PFTBA, FC43)

C12F27N

8490

6340

перфлуоро-N-метилморфолин

C5F11NO

8800 ( 15 )

( 16*)

Перфлуоротрипропиламин

C9F21N

9030

6750ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Забрани за пускане на пазара, посочени в член 11, параграф 1

Продукти и оборудване

Когато е целесъобразно, ПГЗ на смеси, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, се изчислява в съответствие с приложение VI, както е предвидено в член 3, точка 1

Дата на забраната

(1)Контейнери за еднократна употреба за флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, празни, частично или изцяло пълни, които се използват за обслужване, поддържане или пълнене на хладилно, климатично или термопомпено оборудване, за противопожарни системи или за комутационна апаратура, или като разтворители.

4 юли 2007 г.

(2)Неограничени системи с пряко изпарение, съдържащи флуоровъглеводороди и перфлуоровъглероди като охладители.

4 юли 2007 г.

(3)Противопожарно оборудване

което съдържа перфлуоровъглероди

4 юли 2007 г.

което съдържа HFC-23

1 януари 2016 г.

което съдържа или функционирането му зависи от други флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност

1 януари 2024 г.

(4)Прозорци за домашна употреба, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2007 г.

(5)Други прозорци, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2008 г.

(6)Обувки, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2006 г.

(7)Гуми, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I.

4 юли 2007 г.

(8)Еднокомпонентна пяна, която съдържа флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност.

4 юли 2008 г.

(9)Аерозолни опаковки, пуснати на пазара и предназначени за продажба на населението, за развлекателни и декоративни цели, както е посочено в точка 40 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, и устройства за звукова сигнализация, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

4 юли 2009 г.

(10)Домашни хладилници и фризери, съдържащи флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2015 г.

(11)Хладилници и фризери за търговска употреба (автономно оборудване)

— които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 2500 или повече.

1 януари 2020 г.

— които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2022 г.

— които съдържат други флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2024 г.

(12)Всяко автономно хладилно оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2025 г.

(13)Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуоровъглевороди с ПГЗ от 2500 или повече, с изключение на оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти до температури под – 50 °C.

1 януари 2020 г.

(14)Стационарно хладилно оборудване, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 2500 или повече, с изключение на оборудване, предназначено за приложения за охлаждане на продукти на температури под – 50 °C.

1 януари 2024 г.

(15)Групови централизирани хладилни системи за търговски цели с номинална мощност от 40 kW или повече, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 150 или повече, освен в първичния кръг на хладилния агент на каскадни системи, където може да се използват флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, по-малък от 1500.

1 януари 2022 г.

(16)Захранвано от електрическата мрежа климатично оборудване за стаи (самостоятелно оборудване), което може да бъде премествано между стаите от крайния потребител и което съдържа флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2020 г.

(17)Захранвано от електрическата мрежа и друго автономно климатично и термопомпено оборудване за стаи, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече.

1 януари 2025 г.

(18)Стационарно климатично и термопомпено оборудване от разделен тип:

(a)Климатични системи от разделен тип с едно вътрешно тяло, съдържащи по-малко от 3 kg флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, изброени в приложение I, с ПГЗ от 750 или повече;

1 януари 2025 г.

(b)Системи от разделен тип с номинална мощност до 12 kW включително, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност;

(c)Системи от разделен тип с номинална мощност над 12 kW, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 750 или повече, освен когато се изисква за спазване на стандартите за безопасност.

1 януари 2027 г.

(19)Пенопласти, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност.

— Екструдиран полистирен (XPS)

1 януари 2020 г.

— Други видове пяна

1 януари 2023 г.

(20)Технически аерозоли, които съдържат флуоровъглеводороди с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се изисква за спазване на националните стандарти за безопасност или когато се използват за медицински приложения.

1 януари 2018 г.

(21)Продукти за лична хигиена (т.е. мус, кремове, пяна), съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

1 януари 2024 г.

(22)Оборудване, използвано за охлаждане на кожата, което съдържа или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ от 150 или повече, освен когато се използва за медицински приложения.

1 януари 2024 г.

(23)Монтиране и замяна на следната електрическа комутационна апаратура:

(a)комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение на електроенергия до 24 kV, с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече, или с ПГЗ от 2000 или повече, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини в рамките на долните обхвати на ПГЗ;

1 януари 2026 г.

(b)комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение на електроенергия от над 24 kV до 52 kV, с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече, или с ПГЗ от над 2000, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини в рамките на долните обхвати на ПГЗ, посочени по-горе;

1 януари 2030 г.

(c)комутационна апаратура за високо напрежение от 52 до 145 kV или до 50 kA ток на късо съединение с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече, или с ПГЗ от над 2000, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини в рамките на долните обхвати на ПГЗ, посочени по-горе;;

1 януари 2028 г.

(d)комутационна апаратура за високо напрежение от над 145 kV или над 50 kA ток на късо съединение с изолационен материал или среда за прекъсване на електричен ток, при която се използва или чието функциониране зависи от газове с ПГЗ от 10 или повече, или с ПГЗ от над 2000, освен ако са представени доказателства, че няма подходяща алтернатива въз основа на технически причини в рамките на долните обхвати на ПГЗ, посочени по-горе.

1 януари 2031 г.

1.Точка 1 се прилага за:

(a)контейнери, които не могат да бъдат повторно напълнени, без да бъдат пригодени за тази цел (за еднократна употреба);

(b)контейнери, които могат да бъдат пълнени повторно, се внасят или пускат на пазара, без да е предвидено връщането им за повторно пълнене.

2.Доказателствата, посочени в точка 23, включват документация, с която се установява, че след открита тръжна процедура не е имало налична подходяща алтернатива по технически причини, предвид посочените специфики на заявлението, която да отговаря на условията, посочени в точка 23. Документацията се съхранява от оператора най-малко пет години и се предоставя на компетентния орган на държавата членка и на Комисията, при поискване.ПРИЛОЖЕНИЕ V

Права за производство за пускане на пазара на флуоровъглеводороди

Изчислените нива на производство на флуоровъглеводороди, изразени в тонове CO2еквивалент, посочени в член 14 за всеки производител, са:

(a)за периода от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2028 г. — 60 % от средногодишната продукция през 2011—2013 г.;

(b)за периода от 1 януари 2029 г. до 31 декември 2033 г. — 30 % от средногодишната продукция през 2011—2013 г.;

(c)за периода от 1 януари 2034 г. до 31 декември 2035 г. — 20 % от средногодишната продукция през 2011—2013 г.;

(d)за периода от 1 януари 2036 г. и след това — 15 % от средногодишната продукция през 2011—2013 г.

За целите на настоящото приложение производство означава количеството произведени флуоровъглеводороди минус количеството, унищожено по технологии, одобрени от страните по Протокола, и минус количеството, използвано изцяло като изходна суровина при производството на други химикали, но включително количеството флуоровъглеводороди, получени като страничен продукт, освен ако не е уловено или освен ако този страничен продукт не е унищожен като част от производствения процес или след него от производителя или ако не е предаден на друго предприятие за унищожаване. Регенерираното количество не се смята за производство.ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Метод за изчисляване на общия ПГЗ на смес, посочена в член 3, параграф 1

ПГЗ на смес се изчислява като среднопретеглената стойност, получена от сумата на тегловните фракции на отделните вещества, умножена по техните ПГЗ, освен ако не е посочено друго, включително вещества, които не са флуорсъдържащи парникови газове.

Σ (вещество X % x ПГЗ) + (вещество Y % x ПГЗ) + ... (вещество N % x ПГЗ), където % е приносът в тегло с допустимо отклонение в теглото от +/-1 %.

Пример: прилагане на формулата по отношение на смес от газове, състояща се от 60 % диметилов етер, 10 % HFC-152a и 30 % изобутан:

Σ (60 % x 1) + (10 % x 124) + (30 % x 3)

Общ ПГЗ = 13,9

ПГЗ на посочените по-долу несъдържащи флуор вещества се използва за изчисляването на ПГЗ на смеси. За други вещества, които не са изброени в настоящото приложение, се прилага стойност по подразбиране 0.Вещество

ПГЗ 100( 17 )

Общоприето наименование

Промишлено обозначение

Химическа формула

метан

CH4

27,9

диазотен оксид

N20

273

диметилов етер

CH3OCH3

1( 18 )

метиленхлорид

CH2CI2

11,2

метилхлорид

CH3CL

5,54

хлороформ

CHC13

20,6

етан

R-170

CH3CH3

0,437

пропан

R-290

CH3CH2CH3

0,02

бутан

R-600

CH3CH2CH2CH3

0,006

изобутан

R-600a

CH(CH3)2CH3

0( 19 )

пентан

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

0(16)

изопентан

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

0(16)

етоксиетан (диетилов етер)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4(15)

метилов формат

R-611

HCOOCH3

11( 20 )

водород

R-702

H2

6(15)

амоняк

R-717

NH3

0

етилен

R-1150

C2H4

4(15)

пропен

R-1270

C3H6

0(16)

циклопентан

C5H10

0(16)ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МАКСИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ СТОЙНОСТИ И КВОТИТЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА 
НА ФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 17

(1)Максималното количество на флуоровъглеводородите, разрешено за пускане на пазара на Съюза през дадена година, е следното:

Години

Максимално количество

в тонове CO2 еквивалент

2024—2026 г.

41 701 077

2027—2029 г.

17 688 360

2030—2032 г.

9 132 097

2033—2035 г.

8 445 713

2036—2038 г.

6 782 265

2039—2041 г.

6 136 732

2042—2044 г.

5 491 199

2045—2047 г.

4 845 666

от 2048 г. нататък

4 200 133

(2)Базовата стойност за 2015 г. за максималното количеството е следната: 176 700 479 тона CO2 еквивалент

(3)Референтните стойности и квотите за пускане на пазара на флуоровъглеводородите, посочени в членове 16 и 17, се изчисляват, като общото количество на всички видове флуоровъглеводороди, изразено в тон/тонове CO2 еквивалент, се закръглява до най-близкия тон.

(4)Всеки вносител и производител получава референтните стойности, посочени в член 17, параграф 1, изчислени, както следва:

i) референтна стойност за пускане на пазара на флуоровъглеводороди въз основа на средногодишната стойност на количествата флуоровъглеводороди, законно пуснати на пазара от 1 януари 2015 г., както е посочено в член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и съгласно член 26 от настоящия регламент, за наличните години, без да се включват количествата флуоровъглеводороди за видовете употреба, посочени в член 26, параграф 5 през същия период, въз основа на наличните данни.

ii) освен това за вносители и производители, които са докладвали за пускането на пазара на флуоровъглеводороди за употребата, посочена в член 26, параграф 5, втора алинея, референтна стойност, основана на средногодишната стойност на количествата на тези флуоровъглеводороди за такива видове употреба, законно пуснати на пазара от 1 януари 2020 г., както е посочено в член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и член 26 от настоящия регламент, за наличните години, въз основа на наличните данни.ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Механизъм за разпределяне, посочен в член 17

(1)Определяне на количеството, което трябва да се разпредели на предприятията, за които са определени референтни стойности съгласно член 17, параграф 1.

Всяко предприятие, за което са определени референтни стойности, получава квота, която се изчислява, както следва:

квота, съответстваща на 89 % от референтната стойност, посочена в приложение VII, точка 4, подточка i), умножена по максималното количество за годината, за която е разпределена квотата, разделено на базовата стойност от 176 700 479 тона CO2 21 еквивалент;

освен това, когато е уместно, квота, съответстваща на референтната стойност, посочена в приложение VII, точка 4, подточка ii), умножена по максималното количество за годината, за която е разпределена квотата, разделено на максималното количество за 2024 г.

В случай че след разпределяне на пълния размер на квотите, както е посочено във втора алинея, максималното количество бъде превишено, всички квоти ще бъдат намалени пропорционално.

(2)Определяне на квотата, която трябва да се разпредели на предприятията, които са подали декларация по член 17, параграф 3.

Общата сума на квотите, разпределени по точка 1, се изважда от максималното количество за дадената година, посочено в приложение VII, за да се определи резервната сума, която ще бъде разпределена на предприятията, подали декларация по член 17, параграф 3.

На всяко предприятие се разпределя количество, съответстващо на пропорционален дял от резерва.

Пропорционалният дял се изчислява, като се раздели 100 на броя на предприятията, които са подали декларация.

(3)Санкциите, определени в съответствие с член 31, се вземат предвид при изчисленията, посочени по-горе.ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ДОКЛАДВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 26

(1)Всеки производител, посочен в член 26, параграф 1, първа алинея, докладва относно:

(a)общото количество от всяко вещество, изброено в приложения I, II и III, което той е произвел в Съюза, включително страничното производство, като прави разлика между уловени и неуловени количества и посочва количествата, унищожени от такова производство или странично производство, количествата, които не са уловени, или ако са уловени, количествата, които са унищожени преди пускането им на пазара, или в съоръженията на производителя, или предадени на други предприятия за унищожаване, както и предприятието, извършило унищожаването:

(b)основните категории на приложение, където се използва веществото;

(c)количествата от всяко вещество, изброено в приложения I, II и III, което е пуснал на пазара в Съюза, като посочва отделно:

количествата, пуснати на пазара за употреба като изходна суровина, включително само за HFC-23, ако са след предварително улавяне или без предварително улавяне;

директния износ;

производството на дозиращи инхалатори за доставяне на фармацевтични съставки;

употребата във военно оборудване;

употребата при ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници;

количествата от флуоровъглеводороди, произведени за употреба в рамките на Съюза, освободени съгласно Монреалския протокол;

(d)всички запаси, съхранявани в началото и в края на периода на докладване, като посочва дали са пуснати на пазара, или не.

(2)Всеки производител, посочен в член 26, параграф 1, първа алинея, докладва за:

(a)общото количество от всяко вещество, изброено в приложения I, II и III, което е внесъл в Съюза, като посочва основните категории на приложения, в които се използва веществото, и като посочва отделно:

внесените от докладващото предприятие, недопуснати за свободно обращение и реекспортирани количества, съдържащи се в продукти или оборудване;

количествата за унищожаване, като посочва предприятието, извършващо унищожаването;

употребата на изходна суровина, като посочва отделно количествата флуоровъглеводороди, внесени като изходна суровина, и посочва предприятието, използващо изходната суровина;

директния износ, като посочва изнасящото предприятие;

производството на дозиращи инхалатори за доставяне на фармацевтични съставки, като посочва производителя;

употребата във военно оборудване; като посочва предприятието, което получава количествата за такава употреба;

употребата при ецване на полупроводникови материали или почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници, като се идентифицира приемащият производител на полупроводници;

количествата флуоровъглеводороди, съдържащи се в предварителните смеси от полиоли;

количествата използвани, рециклирани или регенерирани флуоровъглеводороди;

количеството флуоровъглеводороди, внесени за видове употреба, освободени съгласно Монреалския протокол;

Количествата флуоровъглеводороди се докладват отделно за всяка държава на произход.

(b)всички запаси, съхранявани в началото и в края на периода на докладване, като се посочва дали вече са пуснати на пазара, или не.

(3)Всеки износител, посочен в член 26, параграф 1, първа алинея, докладва относно количествата от всяко вещество, изброено в приложения I, II и III, които е изнесъл от Съюза, като посочва дали е от собствено производство или от внос, или е закупено от други предприятия в рамките на Съюза.

(4)Всяко предприятие, посочено в член 26, параграф 2, докладва относно:

(a)количествата от всяко вещество, посочено в приложения I, II и III, което е унищожено, включително количествата от тези вещества, съдържащи се в продукти или оборудване;

(b)запасите от всяко вещество, посочено в приложения I, II и III, предвидени за унищожаване, включително количествата от тези вещества, съдържащи се в продукти или оборудване;

(c)технологията, използвана за унищожаването на веществата, посочени в приложения I, II и III.

(5)Всяко предприятие, посочено в член 26, параграф 3, докладва относно количествата от всяко вещество, посочено в приложение I, използвано като изходна суровина.

(6)Всяко предприятие, посочено в член 26, параграф 4, докладва относно:

(a)категориите продукти или оборудване, съдържащи вещества, посочени в приложения I, II и III;

(b)броя на отделните единици;

(c)всички количества от всяко вещество, посочено в приложения I, II и III, съдържащо се в продукта или оборудването;

(d)количеството флуоровъглеводороди, с което е заредено внесеното оборудване, допуснато за свободно обращение, за което флуоровъглеводородите са били изнесени преди това от Съюза и което е било предмет на квота, ограничаваща пускането на флуоровъглеводороди на пазара на Съюза. В такъв случай в доклада се посочва също така предприятието износител и годината на износ, както и предприятието, което е пуснало флуоровъглеводородите на пазара на Съюза за първи път, както и годината на пускането им на пазара.

(7)Всяко предприятие, посочено в член 26, параграф 5, докладва за количествата от всяко вещество, получени от вносители и производители за унищожаване, за употреба като изходна суровина, за директен износ, за дозиращи инхалатори за доставяне на фармацевтични съставки, за употреба във военно оборудване и за употреба при ецване на полупроводников материал или за почистване на камери за химично отлагане от газова фаза в рамките на сектора за производство на полупроводници;

Производителят на дозиращи инхалатори за доставяне на фармацевтични съставки докладва относно вида на флуоровъглеводородите и използваните количества.

(8)Всяко предприятие, посочено в член 26, параграф 6, докладва относно:

(a)количествата от всяко вещество, изброено в приложения I, II и III, които е регенерирало;

(b)всички запаси от всяко вещество, изброено в приложения I, II и III, предвидени за регенериране.ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Таблица на съответствието

Регламент (ЕС) № 517/2014

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 4

Член 2, параграфи 3—4

-

Член 2, параграф 5

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 6

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 7

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 8

Член 3, параграф 5

Член 2, параграф 9

Член 3, параграф 36

Член 2, параграф 10

Член 3, параграф 6

Член 2, параграф 11

Член 3, параграф 9

Член 2, параграф 12

Член 3, параграф 10

Член 2, параграф 13

Член 11, параграф 3 и приложение IV, точка 1

Член 2, параграф 14

Член 3, параграф 11

Член 2, параграф 15

Член 3, параграф 12

Член 2, параграф 16

Член 3, параграф 13

Член 2, параграф 17

Член 3, параграф 14

Член 2, параграф 18

Член 3, параграф 15

Член 2, параграф 19

Член 3, параграф 16

Член 2, параграф 20

Член 3, параграф 17

Член 2, параграф 21

Член 3, параграф 18

Член 2, параграф 22

Член 3, параграф 19

Член 2, параграф 23

Член 3, параграф 20

Член 2, параграф 24

Член 3, параграф 21

Член 2, параграф 25

Член 3, параграф 22

Член 2, параграф 26

Член 3, параграф 23

Член 2, параграф 27

Член 3, параграф 24

Член 2, параграф 28

-

Член 2, параграф 29

Член 3, параграф 25

Член 2, параграф 30

Член 3, параграф 26

Член 2, параграф 31

Член 3, параграф 27

Член 2, параграф 32

Член 3, параграф 28

Член 2, параграф 33

Член 3, параграф 29

Член 2, параграф 34

Член 3, параграф 30

Член 2, параграф 35

Член 3, параграф 31

Член 2, параграф 36

Член 3, параграф 32

Член 2, параграф 37

Член 3, параграф 33

Член 2, параграф 38

Член 3, параграф 34

Член 2, параграф 39

-

Член 3, параграфи 1—2

Член 4, параграфи 1—2

Член 3, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 6

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 7, параграф 2

Член 4, параграф 5

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 9

Член 9

Член 10, параграфи 1—4

Член 10, параграфи 1—4

Член 10, параграф 5

-

Член 10, параграф 6

Член 10, параграф 6

Член 10, параграф 7

Член 10, параграф 7

Член 10, параграф 8

-

Член 10, параграф 9

-

Член 10, параграф 10

Член 10, параграф 8

Член 10, параграф 11

Член 10, параграф 10

Член 10, параграф 12

Член 10, параграф 5

Член 10, параграф 13

Член 10, параграф 9

Член 10, параграф 14

Член 10, параграф 11

Член 10, параграф 15

Член 10, параграф 12

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 1, първа алинея

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 11, параграф 4

Член 11, параграф 4

Член 11, параграф 5

Член 11, параграф 5

Член 11, параграф 6

Член 11, параграф 6

-

Член 12, параграфи 1—12

Член 12, параграфи 1—12

Член 12, параграф 13

Член 12, параграф 15

Член 12, параграф 14

Член 12, параграф 16

Член 12, параграф 15

Член 12, параграф 17

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 13, параграф 1

Член 13, параграф 1, втора алинея

-

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 3

-

Член 14, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 14, параграф 2, първа алинея

Член 19, параграф 2, първа алинея

Член 14, параграф 2, втора алинея

Член 19, параграф 3

Член 14, параграф 2, трета алинея

Член 19, параграф 2, трета алинея

Член 14, параграф 3

Член 19, параграф 2, втора алинея

Член 14, параграф 4

Член 19, параграф 4

Член 15, параграф 1, първа алинея

-

Член 15, параграф 1, втора алинея

Член 16, параграф 1, първа алинея

Член 15, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 16, параграф 6

Член 15, параграф 4

Член 16, параграф 4

Член 16, параграф 1

-

Член 16, параграф 2

Член 17, параграф 3

Член 16, параграф 3

Член 17, параграф 1

Член 16, параграф 4

Член 17, параграф 3

Член 16, параграф 5

Член 17, параграф 4

Член 17, параграф 1, първа алинея

Член 20, параграф 1

Член 17, параграф 1, втора алинея

Член 20, параграф 4

Член 17, параграф 1, трета алинея

-

Член 17, параграф 2

Член 20, параграф 6

Член 17, параграф 3

-

Член 17, параграф 4

Член 20, параграф 7

Член 18, параграф 1

Член 21, параграф 1, първа алинея

Член 18, параграф 2, първа алинея

Член 21, параграф 2

Член 18, параграф 2, втора алинея

-

Член 18, параграф 2, трета алинея

Член 21, параграф 3

Член 19, параграф 1, първа алинея

Член 26, параграф 1, първа алинея

Член 19, параграф 2

Член 26, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 26, параграф 3

Член 19, параграф 4

Член 26, параграф 4

Член 19, параграф 5

Член 26, параграф 7

Член 19, параграф 6

Член 26, параграф 8

Член 19, параграф 7

Член 26, параграф 9, втора алинея

Член 19, параграф 8

Член 20, параграф 7, втора алинея

Член 20

Член 27

Член 21, параграф 1

Член 35, първа алинея

Член 21, параграфи 2—6

-

Член 22

Член 32

Член 23

Член 33

Член 24

Член 34

Член 25

Член 31

Член 26

Член 36

Член 27

Член 38

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение VI

Приложение V

Приложение VII

Приложение VI

Приложение VIII

Приложение VII

Приложение IX

(1)    Настоящото приложение съдържа изброените в него газове, независимо дали съществуват самостоятелно или в смеси.
(2)    Въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменението на климата, освен ако не е посочено друго.
(3)    Въз основа на шестия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменението на климата, освен ако не е посочено друго.
(4)    Droste et al. (2019). Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics (Тенденции и емисии на шест перфлуоровъглерода в северното и южното полукълбо. Атмосферна химия и физика). https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf
(5) *    Все още няма данни за потенциала за глобално затопляне.
(6)    Настоящото приложение съдържа изброените в него газове, независимо дали съществуват самостоятелно, или в смеси.
(7)    Въз основа на шестия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменението на климата, освен ако не е посочено друго.
(8)    Tokuhashi, K., T. Uchimaru, K. Takizawa, & S. Kondo (2018): Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF═CHCl and CHF2CF═CHCl (Константи на скоростта за реакциите на OH радикал с (E)/(Z) изомерите на CF3CF=CHCl и CHF2CF=CHCl). The Journal of Physical Chemistry A 122:3120—3127.
(9) *    Все още няма данни за потенциала за глобално затопляне.
(10)    Стойност по подразбиране, все още няма данни за потенциала за глобално затопляне.
(11)    Настоящото приложение съдържа изброените в него газове, независимо дали съществуват самостоятелно или в смеси.
(12)    Въз основа на шестия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменението на климата, освен ако не е посочено друго.
(13)    Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862—8871
(14)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion (Научна оценка на разрушаването на озона).
(15)    Регистрационно досие по REACH. https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1  
(16) *    Все още няма данни.
(17)    Въз основа на шестия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменението на климата, освен ако не е посочено друго.
(18)    Въз основа на четвъртия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменението на климата
(19)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion, where value is given as <<1 (Научна оценка на разрушаването на озона, където стойността се дава като <<1)
(20)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion (Научна оценка на разрушаването на озона).
(21)    Това е максималното количество, определено за 2015 г. в началото на постепенното намаляване, като се вземе предвид Брексит.