28.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 370/6


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.10852 - 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2022/C 370/04)

1.   

На 20 септември 2022 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 и вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

3D Systems, Inc. („3DS“, САЩ), чийто краен собственик са 3D Systems Corporation (САЩ) и 3D Canada Company (Канада),

Saudi Arabian Industrial Investments Company („Dussur“, Кралство Саудитска Арабия), под съвместния контрол на Public Investment Fund и Saudi Arabian Oil Company (Кралство Саудитска Арабия).

3DS и Dussur ще придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено съвместно предприятие.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие 3DS: предприятието майка на група дружества в отрасъла на адитивното производство/ триизмерния печат,

за предприятие Dussur: дружество за стратегически инвестиции, извършващо дейност в стратегически икономически сектори за развитието на многостранно трансформационни индустрии във всички промишлени сектори, включително притежание, разработване, изграждане, използване, използване, поддръжка, продажба, закупуване, отдаване под наем и лизинг на недвижими и движими материални и нематериални активи.

3.   

Съвместното предприятие ще извършва дейност в предоставянето на услуги за триизмерен печат главно в рамките на Кралство Саудитска Арабия.

4.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

5.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по електронна поща, по факс или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“)..

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.