Страсбург, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Работна програма на Комисията за 2023 г.Стабилен и единен Съюз


1.Стабилен и единен Съюз 

„Целият континент се изправи в солидарност... Европейците нито се крият, нито се колебаят.“ Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза, 14 септември 2022 г.

През последната година Европа и светът бяха изправени пред конфликти и кризи. Варварското руско нападение срещу Украйна върна ужасяващата реалност на войната в Европа. Огромните трагични човешки загуби и опустошенията продължават да нарастват, а с тях и последиците от конфликта за Европа и за останалата част от света. Произтичащите от конфликта енергийни кризи допълнително повишават и без друго увеличаващите се разходи за живот, което спъва крепкото възстановяване на Европа след пандемията. Успоредно с това основаният на правила световен ред се поставя под въпрос по нови начини, което подчертава необходимостта от единство и сътрудничество с нашите партньори и от инвестиции и дипломатически контакти с държавите по света.

Тази единствена по рода си съвкупност от обстоятелства е контекстът, в който бе изготвена тазгодишната работна програма на Комисията. Тя е обусловена от три допълващи се реалности. Първата е, че предизвикателства с такъв мащаб могат да бъдат истински преодолени само с колективните ни усилия като един Съюз. За пореден път Европа показа, че е на висотата на положението си, независимо дали става въпрос за ваксини, икономическо възстановяване, санкции или подкрепа за Украйна. Във всеки един момент Европа показа колко може да постигне, колко амбициозно може да реагира и колко бързо може да действа, когато има споделена цел и единен подход. Това трябва да продължи да бъде движещата сила на нашата работа през следващата година.

Втората реалност е, че тези кризи само подчертават необходимостта Европа да продължи да ускорява радикалната трансформация, започната в началото на настоящия мандат, независимо дали става въпрос за справяне с климатичните и природните кризи, укрепване на издръжливостта на нашите икономики и демокрации, повишаване на конкурентоспособността на промишлените ни отрасли, изграждане на по-справедливи общества или засилване на геополитическата ни роля. Обосновката на тази програма, изложена за първи път в Политическите насоки, беше изграждането на по-добро бъдеще за следващото поколение и подобряването на готовността и способността ни да посрещнем предстоящите предизвикателства. Както и тогава, това продължава да важи и сега.

Третата реалност е, че тази уникална съвкупност от кризи, които се усещат толкова остро в ежедневието на европейците, не може да бъде посрещната с обичайните подходи. Ще са нужни постоянни бързи реакции, както за да се предвидят бъдещите предизвикателства, така и за да се отговори на най-належащите нужди. В този дух работата ни ще бъде съсредоточена върху подпомагането на европейците през тези времена на изпитания. Това ще бъде първият приоритет на Комисията през следващата година — било чрез намаляване на цените на енергията, осигуряване на доставките, които са от решаващо значение за промишлената ни конкурентоспособност и продоволствената ни сигурност, укрепване на нашата социална пазарна икономика или чрез продължаване на действията в отговор на пандемията от COVID-19, която все още продължава в нашия Съюз.

Тези три реалности обуславят работата, описана в приложенията към настоящата работна програма, в рамките на всичките шест основни амбициозни цели. Тази работа се основава на вече положените усилия и постигнатия напредък за справяне с най-неотложните предизвикателства, като същевременно се запазва курсът в дългосрочен план. Чрез плана REPowerEU, чиято цел е да се преустанови зависимостта на Европа от руския внос на енергия, постоянният спад на доставките от Русия се компенсира от увеличаването на алтернативните източници благодарение на успешната съвместна работа с нашите международни партньори. Все още ни чака трудна зима, но благодарение на Регламента относно съхранението на газ почти 91 % от капацитета на ЕС за съхранение е запълнен и държавите членки въвеждат планове за икономии на газ в съответствие с Европейския план за намаляване на потреблението на газ. Комисията също така изготви спешни мерки за намеса на енергийния пазар с цел справяне с неотдавнашните драстични повишения на цените и за намаляване на сметките за енергия на европейците и европейските предприятия. Освен това ще продължим да ускоряваме енергийния преход — както като средство за справяне с климатичната криза, така и за намаляване на зависимостта ни и повишаване на конкурентоспособността ни. От значение за тази работа ще бъде и повишаването на издръжливостта и капацитета за реагиране на критичната инфраструктура, което ще бъде в центъра на план от пет стъпки, обявен от председателя Фон дер Лайен.

За да подкрепим хората и предприятията в цяла Европа, сега трябва да продължим работата по инвестициите и реформите чрез NextGenerationEU. По подобен начин трябва да продължим да използваме мощта на бюджета на ЕС. За да се справим с енергийната криза, трябва да защитим основите на нашата икономика, като по-специално запазим единния пазар и високото равнище на заетост. В допълнение към запазването на еднаквите условия на конкуренция на единния пазар чрез ясни насоки относно държавната помощ, ръководени от общите принципи на пропорционалност и необходимост, от първостепенно значение е да се намери единно и общоевропейско решение за преодоляване на сериозния риск от фрагментиране на Съюза. С плана REPowerEU Комисията предприе първите важни стъпки на солидарност, но е необходимо да се направи повече. Нужно е да подсилим плана REPowerEU с допълнително финансиране въз основа на оценка на нуждите и с оглед на капацитета за усвояване на инвестициите. Ще потърсим допълнителни източници на финансиране за REPowerEU и ще бъдем готови да предложим по-нататъшни стъпки, черпейки опит от заключенията, направени при прилагането на финансовите механизми за солидарност на ЕС в рамките на NextGenerationEU и други успешни инструменти.

Докато работим за преодоляването на последиците от руската инвазия в ЕС, нашата подкрепа за Украйна ще продължи да бъде толкова несломима, решителна и обединена, колкото и от 24 февруари насам. През следващата година Украйна и нейното бъдеще са заложени на карта. Това се отнася обаче и за бъдещето на Европейския съюз и на всичко, което той отстоява: свободата, демокрацията, основните права, върховенството на закона и всички ценности, на които се основава ЕС.

В израз на истинска солидарност между ЕС и неговите държави членки, в отговор на инвазията Европейският съюз вече прие над 180 мерки, които нанасят на Русия болезнени удари, като същевременно оказват силна подкрепа на Украйна и нейния народ. В периода от началото на войната до септември тази година ЕС и неговите държави членки мобилизираха над 19 милиарда евро за укрепване на икономическата, социалната и финансовата издръжливост на Украйна и оказаха допълнителна военна подкрепа в размер на 3,1 милиарда евро по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Гражданите и държавите членки проявиха огромна добрина и солидарност при посрещането на милионите украинци, бягащи от насилието, като ЕС спомогна да се гарантира, че те имат достъп до работни места, жилищно настаняване, образование и здравеопазване, като задейства Директивата за временната закрила.

Благодарение на Механизма за гражданска защита на ЕС на Украйна бяха предоставени над 70 000 тона помощи, включително храна, вода, подслон, енергия и медицински грижи. Чрез Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) и резерва за извънредни ситуации на rescEU мобилизирахме медицинско и специализирано оборудване в случай на рискове за общественото здраве, като например химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи. Чрез Действията по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) и предложението за гъвкава помощ за териториите FAST-CARE улеснихме държавите членки и регионите да мобилизират средства от Кохезионния фонд, за да помогнат на хората, бягащи от войната.

Ще продължим да оказваме силна политическа, финансова и хуманитарна помощ на Украйна и сме готови да подкрепим бъдещото възстановяване на страната. Първата стъпка е предоставянето на 100 милиона евро за реконструкцията на разрушени украински училища. Тъй като бъдещето на Украйна и нейния народ е в Съюза, ще работим и за улесняване на достъпа ѝ до единния пазар. Същевременно ще продължим да се координираме, включително с нашите съюзници, за да гарантираме ефективното прилагане на санкциите, така че да поддържаме силен икономически натиск върху Русия и да подкопаем способността ѝ да води война срещу Украйна.

Настоящата продоволствена криза, причинена от рязко покачващите се цени и тежките суши и утежнена от руското нападение срещу Украйна, застрашава продоволствената сигурност по света и представлява друго значително предизвикателство. В отговор на тази ситуация и с цел да улесни достъпа на Украйна до единния пазар и световните вериги на доставки чрез алтернативни маршрути, Комисията продължава да работи в тясно сътрудничество със своите международни партньори, държавите членки, украинските органи и стопанските субекти за осигуряване на достъпа до торове, производството на храни и отворената търговия, с което да се предотвратят нарушения в доставките на храни. Нашите „коридори на солидарността“ позволяват на Украйна да изнася зърното си и други продукти и да внася стоките, от които се нуждае — от хуманитарна помощ до торове. Мобилизирахме също така 600 милиона евро от Европейския фонд за развитие, за да увеличим подкрепата за продоволствената сигурност за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

Все още предстои много работа у дома и в чужбина, като се започне с изпълнението на вече договорените мерки и приемането на тези, по които все още предстои да се постигне съгласие. Предложили сме инициативи за намаляване на емисиите на парникови газове, за инвестиране в екологосъобразни технологии и за опазване на природната среда. Предложили сме правила, които предоставят на хората и предприятията ново поколение цифрови технологии. Предложили сме мерки за подсилване на нашата конкурентоспособност и укрепване на издръжливостта на единния пазар, насърчавайки същевременно социалната справедливост на пазара на труда. Настоящата Комисия е предприела действия за по-нататъшно укрепване на капацитета на ЕС за защита на демокрацията и принципите на правовата държава. Действали сме, за да подсигурим свободата и плурализма на медиите и да укрепим едно плуралистично, равноправно и приобщаващо общество.

От съществено значение е също така да поставим по-силен акцент върху подкрепата за междуинституционалните преговори, за да превърнем нашите политически ангажименти в закони. Благодарение на единството на институциите — независимо дали става въпрос за COVID-19 сертификати, цифрови правила или минимална работна заплата — вече е направено много. Трябва да ускорим този подход, по-специално по отношение на инициативите, които са от ключово значение за двойния преход, като например пакета „Подготвени за цел 55“, предложенията за решаване на проблема със световното обезлесяване или акумулаторните батерии и Законодателния акт за изкуствения интелект. Работата на Комисията ще продължи да се ръководи от изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) във всички области на политиката. Целите за устойчиво развитие бяха интегрирани в европейския семестър и трайно включени в нашите инструменти за по-добро регулиране. През 2023 г. Комисията ще представи първия доброволен преглед на ЕС на изпълнението на ЦУР в рамките на Политическия форум на високо равнище на ООН.

През последните години европейците видяха със собствените си очи какви резултати могат да се постигнат с бюджета на ЕС. Ресурсите и възможностите за гъвкавост обаче са ограничени. Междинният преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., който ще извършим през 2023 г., ще даде възможност да се направи отново оценка на това дали настоящият бюджет на ЕС продължава да предоставя средствата, необходими за общия отговор на общите предизвикателства.

За тази цел Комисията ще представи и предложение за втори набор от нови собствени ресурси въз основа, наред с другото, на предложението за единен набор от правила за данъчно облагане при извършване на стопанска дейност в Европа (BEFIT). Заедно с първия набор от предложения тези мерки ще осигурят по-разнообразни и трайни видове приходи и ще предотвратят ненужните съкращения в програмите на Съюза или прекомерното увеличаване на вноските на държавите членки с оглед на погасяването на компонента за безвъзмездни средства от плана за възстановяване NextGenerationEU.

2.Поставяне на гражданите в центъра на европейската демокрация 

Тазгодишната работна програма е и първата, изготвена след приключването на Конференцията за бъдещето на Европа. Отразявайки богатството на предложенията и имайки предвид колко е важно да се постигнат резултати в областите, които гражданите смятат за значими, много от ключовите инициативи, очертани в настоящата работна програма, са в отговор на амбициозните предложения, направени по време на конференцията.

Конференцията за бъдещето на Европа 1 беше единствено по рода си мероприятие за демокрация на участието и съвещателна демокрация в европейски мащаб и начин за подобряване на изготвянето на нашите политики. Конференцията успя да очертае амбициозна и вдъхновяваща визия за нашия Съюз.

В тази визия Европа улеснява всекидневието на своите граждани както в селските, така и в градските райони, работи за преодоляването на предстоящите поколенчески предизвикателства, има по-голяма автономност и постига осезаеми резултати в областите, които са от най-голямо значение за европейците — от храната, която консумират, до въздуха, който дишат. Сега е ред на Европейския парламент, Съвета и Комисията да предприемат последващи действия. Настоящата работна програма е още една стъпка в усилията на Комисията за „претворяване на визията в конкретни действия“ 2 .

Дългосрочният успех на Конференцията за бъдещето на Европа ще зависи от промяната, до която тя може доведе от гледна точка на по-доброто участие на гражданите в определянето на приоритетите и амбициите, както и в разработването и изготвянето на политиките на европейско равнище.

Въз основа на успеха на Конференцията за бъдещето на Европа гражданските панели вече участват в изготвянето на политиките на Комисията в някои ключови области. Новото поколение граждански панели ще обсъдят през следващата година инициативите, свързани с разхищението на храна, мобилността с учебна цел и виртуалния свят.

3.Постигане на резултати по шестте основни амбициозни цели

3.1 Европейският зелен пакт

Последиците от изменението на климата стават все по-тежки, както се вижда от тазгодишните екстремни горещини, горски пожари и безпрецедентни суши. Ускоряването на нашия екологичен преход е от съществено значение за преодоляването на климатичната криза и за укрепването на икономиките ни и сигурността ни. Освен това, предвид нарастващите глобални заплахи и новата геополитическа реалност, ускоряването на екологичната трансформация ще повиши нашата дългосрочна продоволствена сигурност чрез изграждането на устойчива и издръжлива продоволствена система. Климатичната криза допълнително подчертава необходимостта да продължим да усъвършенстваме механизмите на ЕС за гражданска защита и управление на кризи.

Повечето от предложенията, които са от ключово значение за постигането на резултати по линия на Европейския зелен пакт, вече са изготвени от Комисията, която ще продължи да предоставя пълна подкрепа на съзаконодателите, за да може по тях да бъде постигнато споразумение преди края на настоящия парламентарен мандат. За тази година от ключово значение е бързото постигане на споразумение по пакета „Подготвени за цел 55“.

За да допълним тези мерки, по-рано през 2022 г. приехме напредничаво предложение за намаляване наполовина на употребата на пестициди до 2030 г. и за възстановяване на увредените екосистеми в Европа до 2050 г. През следващите месеци ще приемем амбициозни пакети от допълнителни мерки в областта на климата и околната среда, включително по отношение на емисиите от транспорта и сертифицирането на поглъщането на въглерод, предложения за подобряване на качеството на атмосферния въздух и водата и ключови инициативи в областта на кръговата икономика, насочени по-специално към устойчивостта на опаковките и пластмасите, нарастващото предизвикателство, което представлява замърсяването с пластмасови микрочастици, правото на ремонт и излезлите от употреба превозни средства. Също така на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие в Монреал (COP 15) по-късно тази година ще настояваме за амбициозно глобално споразумение за природата и ще покажем водещата си роля в световен мащаб в борбата с изменението на климата на Конференцията по изменението на климата в Шарм Ел-Шейх (COP 27).

Същевременно нашият Съюз трябва да повиши готовността си да устоява по-добре на бъдещата нестабилност на цените, да осигури електроенергия на достъпни цени и да се подготви за дълбоката промишлена трансформация, необходима за един декарбонизиран и до голяма степен електрифициран континент до 2050 г. Ето защо в началото на 2023 г. ще предложим цялостна реформа на пазара на електроенергия в ЕС, включително отделяне на ефекта от цените на газа върху цените на електроенергията.

За да подпомогнем разрастването на нашата екологична водородна икономика, ще създадем нова европейска банка за инвестиции във водород, която ще инвестира 3 милиарда евро в незабавното създаване на пазар на водород в ЕС, включително чрез постигане на съответствие между предлагането и търсенето.

През 2023 г. ще предприемем действия за намаляване на отпадъците и на въздействието от отпадъците върху околната среда с акцент върху хранителните и текстилните отпадъци — тема, определена по време на Конференцията за бъдещето на Европа. Около 20 % от храната, произведена в ЕС, се разхищават, което води до изчерпване природните ресурси, увреждане на екосистемите и повишаване на емисиите на парникови газове. За да се справим с този проблем, ще предприемем мерки, включително цели за намаляване на хранителните отпадъци. Всяка година в ЕС се изхвърлят близо 11 килограма текстилни изделия на човек, поради което ще работим за подобряване на рециклирането на текстилни изделия и за гарантиране, че производителите носят по-голяма отговорност за третирането на отпадъците.

Ще създадем всеобхватна рамка за устойчиви продоволствени системи в ЕС, така че устойчивостта да бъде в центъра на всички политики, свързани с храните. Ще преразгледаме щателно законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, за да разширим неговия обхват и да осигурим по-високо равнище на хуманно отношение към животните. По този начин ще се съобразим с препоръките, отправени от Конференцията за бъдещето на Европа, и с европейската гражданска инициатива под надслов „Край на клетките“.

Ще представим законодателство за нови геномни техники като целенасочената мутагенеза или цисгенезата. С него ще запазим високото равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда и ще допринесем за по-голямата издръжливост и устойчивост на продоволствената система чрез иновативни растителни продукти. Инициативата е в отговор на предложение, направено от Конференцията за бъдещето на Европа.

Освен това ще работим за по-нататъшното екологизиране на товарния транспорт с цел намаляване на емисиите и замърсяването от транспорта в процеса на преминаване към по-интелигентна и по-устойчива мобилност.

След консултации с ключови заинтересовани страни ще предложим целенасочено преразглеждане на законодателството относно регистрацията, оценката и разрешаването на химикали (REACH), за да се обезпечат европейските конкурентни предимства и иновации чрез насърчаване на устойчивите химикали, опростяване и рационализиране на регулаторния процес, намаляване на административната тежест и опазване на човешкото здраве и околната среда.

3.2 Подготвена за цифровата ера Европа

В окончателния доклад на Конференцията за бъдещето на Европа се подчертава необходимостта цифровите решения да станат достъпни за всички европейци и да се гарантира, че Европа е движещата сила на една етична, прозрачна и безопасна цифрова трансформация.

Освен това в доклада на Комисията за стратегическо прогнозиране от 2022 г. се подчертава необходимостта от едновременното ускоряване на екологичния и цифровия преход. Чрез цифровите решения икономиката ни ще стане по-ефективна и ще използва по-малко ресурси, като същевременно ще се спомогне максимално да за намаляването на отпечатъка на самата цифровизация върху околната среда, ресурсите и климата. За тази цел ще предложим законодателен акт на ЕС за суровините от изключителна важност, за да се гарантират адекватни и диверсифицирани доставки за цифровата икономика на Европа, както и за екологичния преход, и за да се даде приоритет на повторната употреба и рециклирането.

Освен нашите непрекъснати съвместни усилия с държавите членки за постигане на целите по линия на програмата за цифровото десетилетие, ще предложим инструменти за разработване на отворени, ориентирани към човека виртуални светове, като например метавселените. Метавселените предоставят безброй възможности за промишлеността и секторите на услугите, изящните изкуства и гражданите, както и възможности за преодоляване на по-мащабни социални предизвикателства като здравеопазването и интелигентните градове.

В отговор на резолюцията на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията ще изготви препоръка относно пиратството на съдържание на живо, с която да предложи инструментариум за борба с незаконното излъчване в реално време на събития на живо, по-специално спортни събития.

Що се отнася до мобилността, цифровизацията може да бъде катализатор за безпрепятствен мултимодален транспорт и подобрена устойчивост. Ще предложим общо европейско пространство на данни за мобилността, за да се стимулира цифровизацията на сектора на мобилността и да се насърчат иновативните решения. За да се подготвим за нововъзникващите решения за мобилност, ще предложим и регулаторна рамка на ЕС за високоскоростния транспорт на капсули в евакуирани тунели, наричан още „хиперпръстен“ (hyperloop), за да сме готови да посрещнем това високоскоростно, нисковъглеродно решение за транспорт.

С нашата инициатива за по-нататъшно разширяване и усъвършенстване на използването на цифрови инструменти и процеси в дружественото право ще се повиши прозрачността по отношение на дружествата в единния пазар, ще се опростят административните и съдебните процедури и ще се улесни трансграничното разрастване на дружествата.

Несигурният геополитически климат, както и неотдавнашните нарушения във веригите на доставките по време на кризата с COVID-19 показаха огромното значение на нашия уникален единен пазар за укрепването на икономическата база на Европа. Динамичният и добре функциониращ вътрешен пазар е фундаментът на нашия Съюз, гарантиращ богатство и стабилност. Ще отбележим 30-ата годишнина на единния пазар, като публикуваме съобщение за единния пазар, в което подробно ще опишем неговите огромни предимства и едновременно с това ще посочим недостатъците във функционирането му и бъдещите приоритети, така че той да продължи да играе ключова роля в отворената стратегическа автономност на Съюза.

За да подпомогнем осигуряването на стабилна регулаторна среда за нашите предприятия, ще предложим пакет от мерки за лицензиране на патенти. Ще работим за създаването на ефикасна рамка за лицензиране на патенти от съществено значение за стандарт, за да се отразят по най-добрия начин интересите на техните притежатели и изпълнители, и ще установим ясни правила за задължителното лицензиране на патенти.

Нашият единен пазар е ключов инструмент, за да се гарантира, че здравето и безопасността на хората са от първостепенно значение навсякъде в Съюза. Затова ще предприемем последващи действия в отговор на законодателната резолюция на Европейския парламент с предложение относно проверката за наличие, регистрирането и мониторинга на азбест. Това ще спомогне да се гарантира, че всички държави членки повишават амбицията си да следят и проверяват за наличието на азбест и да полагат усилия за премахването на това опасно вещество.

Нуждаем се от благоприятна бизнес среда и работна сила с подходящите умения. От това зависи бъдещата ни конкурентоспособност. Трябва да премахнем пречките, пред които все още са изправени нашите малки предприятия, тъй като точно те са гръбнакът на дългогодишната индустриална мощ на Европа. Ето защо ще предложим пакет от мерки за подпомагане на МСП. Комисията ще преразгледа Директивата относно забавените плащания, за да се намали тежестта за МСП.

За да се стимулират търсените умения у работната сила и да се насърчи конкурентоспособността на европейските дружества, по-специално МСП, както и за да се реализира пълният потенциал на цифровия и екологичния преход по социално справедлив начин, 2023 година ще бъде Европейската година на уменията, с която ще се осигурят необходимите преквалификация и повишаване на квалификацията на нашата работна сила и ще се привлекат подходящите умения на нашия континент.

3.3 Икономика в интерес на хората

Настоящата работна програма се определя във време на голяма икономическа несигурност. Поради това сме готови да я преразгледаме след зимата, особено що се отнася до тези мерки, които могат да засегнат конкурентоспособността.

Агресивната война на Русия срещу Украйна поставя на изпитание икономическата и социалната устойчивост на Европа в момент, когато тя претърпява дълбоки трансформации. Трябва да разработим стабилен набор от стратегически мерки за контрол на търговията и инвестициите, за да укрепим нашата икономическа сигурност, като същевременно работим за диверсифициране на веригите за създаване на стойност.

Комисията е готова да преразгледа Регламента на ЕС за скрининг на ПЧИ с оглед на двегодишния опит, натрупан от влизането му в сила, за да набележи в съответствие с принципите за по-добро регулиране необходимите изменения, които биха подобрили неговото функциониране и ефективност. Ще използваме също така опита, натрупан с действащия режим на ЕС за контрол на износа и от прилагането на санкции в контекста на агресията на Русия срещу Украйна, за да засилим нашия стратегически контрол на износа, като работим в тясно сътрудничество с държавите членки и международните ни партньори. Освен това ще проверим дали са необходими допълнителни инструменти по отношение на контрола на изходящите стратегически инвестиции.

Трябва също така да укрепим нашия европейски модел на социална пазарна икономика. Ще продължим да изпълняваме социалната програма, определена на Социалната среща на върха в Порто през май 2021 г., за да осигурим социално справедлив двоен преход. Предложихме важни инициативи за изпълнение на Плана за действие на Европейския стълб на социалните права. Ще представим инициатива за цифровизацията на системите за социална сигурност и мрежите за социална сигурност в подкрепа на трудовата мобилност във връзка с текущата работа по ESSPASS (Европейския паспорт за социална сигурност).

В контекста на Европейската година на уменията ще актуализираме и рамката за качество на стажовете, за да намерим решения на въпроси като справедливото възнаграждение и достъпа до социална закрила.

В отговор на резолюцията на Европейския парламент по член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз ще предложим законодателна инициатива за устав на европейските трансгранични сдружения, с който да им се даде възможност да се възползват пълноценно от свободите, предлагани от единния пазар. Тези сдружения играят ключова роля за предоставянето на стоки и услуги в много области на икономиката на ЕС и допринасят за активното участие на гражданите в гражданското общество и демокрацията.

Ще предложим препоръка на Съвета относно разработването на рамкови условия за социалната икономика, за да помогнем на държавите членки да адаптират по-добре своите политики и закони към специфичните нужди на субектите на социалната икономика.

С оглед на погасяването на компонента за безвъзмездни средства от плана за възстановяване NextGenerationEU и осигуряването на финансиране за Социалния фонд за климата Комисията представи първи набор от предложения за нови собствени ресурси, които понастоящем се обсъждат със съзаконодателите. Въпреки това, както беше подчертано на Конференцията за бъдещето на Европа, Съюзът трябва да укрепи допълнително собствения си бюджет. За тази цел Комисията ще представи предложение за втори набор от нови собствени ресурси въз основа на предложението за единен набор от правила за данъчно облагане при извършване на стопанска дейност в Европа (BEFIT).

Взети заедно, тези мерки ще осигурят по-разнообразни и трайни видове приходи и ще предотвратят ненужните съкращения в програмите на Съюза или прекомерното увеличаване на вноските на държавите членки. Ще извършим и междинен преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Ще настояваме също така за създаването на нов фонд за европейски суверенитет, за да се гарантира, че бъдещето на промишлеността се кове в Европа.

Освен това ще представим насоките на Комисията след прегледа на нашето икономическо управление, за да гарантираме, че то все още отговаря на предизвикателствата на настоящото десетилетие, като вземем предвид ценния принос на Конференцията за бъдещето на Европа.

Ще направим и предложение за това как да се задълбочи и засили административното сътрудничество. Това ще даде възможност за по-добра синергия между инструментите на ЕС, предназначени за укрепване на капацитета, особено на местно и регионално равнище. Това ще даде възможност и за по-добро управление на инвестициите и трансформациите, като същевременно се гарантира пълно и ефективно осъществяване на политиките на ЕС.

Ефективните и интегрирани финансови пазари и свободното движение на капитали са от съществено значение за икономическия растеж и възстановяването, както и за двойния екологичен и цифров преход. Те допринасят също и за това ЕС да запази своята водеща икономическа и геополитическа роля в света. Комисията предложи редица регулаторни реформи в областта на инвестициите, оповестяването на информация, банковото дело и застраховането. Сега ще се стремим към по-нататъшен напредък в изграждането на съюза на капиталовите пазари. Комисията също така ще предложи пакет от мерки за улесняване на инвестициите на дребно, а достъпът до данни във финансовите услуги ще бъде допълнително подобрен чрез инициатива за рамка относно отвореното финансиране. Освен това ще преразгледаме Директивата за платежните услуги, за да подкрепим иновациите, като същевременно гарантираме по-лесното и безопасно използване на онлайн платежни услуги и по-добрата защита на потребителите от измами и злоупотреби.

За да може общата валута на Съюза да бъде готова за цифровата ера, ще представим предложение за определяне на принципите на цифровото евро преди евентуалното му емитиране от Европейската централна банка.

3.4 По-силна Европа на световната сцена

Многостранното сътрудничество и основаният на правила международен ред ще продължат да бъдат основни ръководни принципи за нас, но същевременно трябва да се подготвим за епоха на системно съперничество в един многополюсен свят.

Като основен донор на помощ за развитие и хуманитарна помощ ЕС ще продължи своите ответни действия спрямо глобалните последици от войната на Русия срещу Украйна, особено по отношение на световната продоволствена и енергийна криза.

Санкциите срещу Русия ще останат в сила, докато продължават агресията срещу Украйна и незаконната окупация/анексиране на украинска територия. Освен това ще актуализираме инструментариума си от санкции, за да включим и корупцията.

Жестоката реалност на войната потвърждава необходимостта от увеличаване на усилията на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Като продължение на Стратегическия компас на ЕС, през 2023 г. ще представим космическата стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, както и актуализираната стратегия на ЕС за морска сигурност. Ще започнем и диалог с европейските отбранителни отрасли относно начините за увеличаване на производството, за да се запълнят съществуващите празнини в европейските оръжейни запаси.

Ще продължим сътрудничеството си със страните кандидатки от Западните Балкани и с Украйна, Молдова и Грузия с оглед на бъдещото им присъединяване към Съюза. Ще запазим подкрепата си за Източното партньорство и Южното съседство. Освен това ще допринесем активно и по същество за работата на бъдещата Европейска политическа общност, за да си сътрудничим с държавите в Европа отвъд процеса на присъединяване.

За да увеличим издръжливостта на ЕС и да диверсифицираме нашите вериги на доставки, ще настояваме за пълното ратифициране на търговските споразумения, включително например с Чили, Мексико и Нова Зеландия, и ще продължим преговорите с други важни партньори като Австралия, Индия и Индонезия. Ще предложим и нов дневен ред за отношенията с Латинска Америка и Карибския басейн.

ЕС продължава да се ангажира с преодоляването на кризи в други части на света и с насърчаването на смислени многостранни решения на световните предизвикателства, по-специално чрез прегледа на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и чрез укрепване на отношенията с международните финансови институции.

Със зачестяването на конфликтите и природните бедствия се увеличават и хуманитарните нужди, но с тях нараства и недостигът на финансиране. Повишаването на ефикасността и ефективността при предоставянето на помощ продължава да бъде от решаващо значение, включително чрез увеличаване на собствения капацитет на ЕС за реагиране при кризисни ситуации. Наред с други действия, ще удвоим капацитета си за гасене на пожари преди сезона на горските пожари през 2023 г. и ще добавим 10 леки амфибийни самолета и 3 хеликоптера към нашия флот.

3.5. Утвърждаване на европейския ни начин на живот

През 2022 г. Европейската година на младежта предлага редица възможности за младите европейци да повишат своите умения и компетентности и да развият гражданската си ангажираност. Силният акцент върху младежта ще продължи чрез Европейската година на уменията.

Тъй като едва 15 % от младежите в ЕС са се учили, обучавали или са стажували в държава от ЕС, различна от тяхната собствена, Комисията ще предложи да се актуализира настоящата рамка на ЕС за мобилността с учебна цел, за да се даде възможност на учещите да се придвижват по-лесно между образователните системи: ключова стъпка към изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г.

В областта на здравеопазването Комисията ще продължи изпълнението на амбициозния План за борба с рака, който е един от стълбовете за силен Европейския здравен съюз. Ще предложим препоръка относно предотвратимите чрез ваксинация ракови заболявания и актуализация на препоръката за средата без тютюнев дим.

Друг основен стълб на Европейския здравен съюз, препоръчан от Конференцията за бъдещето на Европа, е създаването на европейско пространство на здравни данни. С бързото приемане и изпълнение на тази инициатива ще се повишат качеството и непрекъснатостта на здравното обслужване и ще се гарантират правата на гражданите във връзка с техните здравни данни. Комисията ще отговори на друго предложение от Конференцията за бъдещето на Европа с всеобхватен подход към психичното здраве — основен обществен въпрос, върху който беше поставен допълнителен акцент по време на пандемията. Комисията също така ще продължи да популяризира спорта и ползите за психичното и физическото здраве от здравословния начин на живот сред обществеността и между поколенията, като се основава на инициативата „Здравословен начин на живот за всички“ (HealthyLifestyle4All) и нейните лаборатории за младежки идеи. 

Събитията в непосредствена близост до нас продължават да подчертават защо е жизненоважно да имаме ясна и стабилна уредба за нашата система за миграция и убежище. През изминалата година беше постигнат значителен напредък и по отношение на европейския подход към миграцията, както е посочен в Пакта за миграцията и убежището. Комисията ще продължи да оказва пълна подкрепа на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на съвместната пътна карта за пакта, като приеме всички внесени предложения преди края на настоящия мандат. В допълнение към това ще се стремим да постигнем напредък по Пакета за уменията и талантите, за да увеличим ефективната и взаимноизгодна законна миграция, подкрепена от нова инициатива за улесняване на признаването на квалификациите на граждани на трети държави, с която да привлечем подходящите умения на нашия континент — важна тема на Европейската година на уменията (2023 г.). С целенасочена инициатива ще се насърчи едно от най-значимите от стратегическа гледна точка умения чрез Академия за умения в областта на киберсигурността.

Като част от усилията ни за изграждане на истински Съюз на сигурност и за изпълнение на Стратегията на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца Комисията ще предложи преразглеждане на Директивата относно борбата със сексуалното насилие над деца. То ще има за цел да отговори на новите предизвикателства, породени от технологичните промени, и на необходимостта от активизиране на действията за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, както и да подкрепи и защити децата жертви в онлайн и офлайн пространството, в съответствие с всеобхватната Стратегия на ЕС за правата на детето. Инициативата ще допълни неотдавнашното предложение за регламент за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца. Съюзът на сигурност ще бъде укрепен и чрез засилване на трансграничното полицейско сътрудничество с цел справяне с нови и комплексни заплахи за сигурността, след като предложенията на Комисията бъдат приети.

Комисията ще продължи да предприема всички необходими мерки, за да гарантира стабилността и издръжливостта на Шенгенското пространство без контрол по вътрешните граници. Ефикасните гранични проверки, безпрепятствените международни пътувания и съображенията, свързани със сигурността, ще бъдат обединени чрез технологични развития, като се напредне по внедряването на новите оперативно съвместими системи и по приемането на ново предложение относно цифровизацията на документите за пътуване. Комисията ще продължи да оказва подкрепа на съзаконодателите и за бързото приемане на преразгледания Кодекс на шенгенските граници.

3.6 Нов тласък за европейската демокрация

Фундаментът на нашия Съюз — демокрацията, е подложена на по-голям натиск от всякога. Стабилността, сигурността и просперитетът на нашия Съюз се обуславят неизменно от отстояването на нашите демократични ценности и институции. Ето защо трябва неуморно да защитаваме нашите основни права и споделени ценности, като равенството и принципите на правовата държава, и да пазим основите на нашите свободни и демократични общества, като медийния плурализъм и свобода.

Систематичното утвърждаване на принципите на правовата държава във всички държави членки беше цел, формулирана от Конференцията за бъдещето на Европа, а в третото издание на годишния доклад относно върховенството на закона от юли 2022 г. се съдържаха за първи път препоръки, отправени към всички държави членки. Планът за действие за европейската демокрация превърна защитата на основните демократични стълбове в главен политически приоритет. Въз основа на това Комисията предложи Европейския законодателен акт за свободата на медиите, за да се осигурят законодателни гаранции за свободата и плурализма на медиите.

През 2023 г. Комисията ще представи пакет от мерки за защита на демокрацията, с който да се засилят действията по Плана за действие за европейската демокрация, така че да се насърчат свободните и честни избори, да се активизира борбата с дезинформацията и да се подкрепят свободата и плурализмът на медиите, включително чрез развитието на гражданското пространство и гражданското участие с цел да се подсили демократичната издръжливост отвътре. По-специално пакетът ще включва предложения за защита на нашите демокрации и за укрепване на доверието чрез защита на демократичната ни система от външни интереси. Ще предложим и мерки за актуализиране на законодателната ни уредба за борба с корупцията.

Комисията представи предложения за подсилване на ролята на изборите за Европейски парламент чрез подкрепа за тяхната почтеност и насърчаване на по-голямо участие чрез правила относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране, относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации и относно избирателните права на мобилните европейци. Готови сме да подкрепим съзаконодателите и в работата им по предложението на Европейския парламент за нов избирателен закон. Важно е всички тези нови правила, свързани с изборите, да бъдат въведени навреме за следващите избори за Европейски парламент през 2024 г.

Комисията ще продължи да изгражда Съюз на равенство чрез водеща инициатива за правата на хората с увреждания, предлагайки европейска карта за хора с увреждания, с която да се гарантира взаимното признаване на статута на хората с увреждания във всички държави членки. Съюзът на равенство ще бъде допълнително укрепен, когато съзаконодателите одобрят предложените инициативи за борба с насилието над жени и домашното насилие и за прозрачност в заплащането. В контекста на изпълнението на Плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. Комисията ще продължи работата си за осигуряване на ефективна защита от дискриминация въз основа на расов признак или етнически произход, включително в областта на правоприлагането.

За да се гарантира, че правата на потребителите продължават да бъдат защитавани и зачитани както на онлайн, така и на офлайн пазарите, Комисията ще предложи изменения на правилата, уреждащи сътрудничеството между органите за защита на потребителите, за да се спомогне за възпирането на нелоялните търговски практики и да се подкрепят по-ефективните разследвания на нарушения на законодателството за защита на потребителите.

Комисията ще проучи възможните инструменти за укрепване на своята рамка за прозрачност, по-специално по отношение на достъпа до документи.

За да се подобри сътрудничеството между националните органи за защита на данните при прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, Комисията ще предложи да се хармонизират някои национални процедурни аспекти на тяхната работа.

4.По-добро регулиране, изпълнение и прилагане на правото на ЕС

4.1По-добро регулиране

Предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес, подчертават необходимостта от информирано създаване на политики, основаващо се на факти и на принципите за по-добро регулиране.

Понастоящем Комисията разполага с регулаторни инструменти, които отговарят на най-високите стандарти, признати от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Целта на по-доброто регулиране е да се гарантира, че законодателството е необходимо и носи възможно най-голяма полза за гражданите и заинтересованите страни. Принципът на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови, който вече се прилага изцяло, се съсредоточава върху разходите за гражданите и предприятията, произтичащи от предложенията на Комисията. Той допълва систематичните усилия за установяване и премахване на административната тежест и ненужните разходи съгласно Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Платформата „Готови за бъдещето“ е експертна група на високо равнище, която допълнително подкрепя Комисията при определянето на потенциала за опростяване и намаляване на тежестта. Група на високо равнище от заинтересовани страни може допълнително да допринесе за целенасоченото рационализиране на достиженията на правото на ЕС, които засягат гражданите и предприятията. Един засилен тест за малките и средните предприятия (МСП) ще гарантира, че европейските дружества извличат полза от единния пазар, без да плащат непропорционална цена. През 2023 г. Комисията ще продължи да прилага принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови, като започне да прави преглед на резултатите и ефективността му.

Програмата за по-добро регулиране е ключов елемент за подпомагане на устойчивостта. Тя интегрира целите за устойчиво развитие в анализите на въздействието, като разглежда значителните въздействия върху равенството за всички. Включването на стратегическото прогнозиране в по-доброто регулиране и бъдещата проверка на въздействието на законодателството ще предоставят на Комисията необходимите инструменти за справяне с бъдещите несигурности.

4.2Изпълнение и прилагане на правото на ЕС 

След като Съюзът постигне съгласие по предложените инициативи, от съществено значение е те да бъдат изпълнени изцяло и своевременно, за да се постигне обещаната промяна на място. В представеното миналата седмица Съобщение относно прилагането на правото на ЕС се описва подробно как Комисията е задълбочила и развила работата си по прилагането, съчетавайки усилията си с държавите членки, специализираните органи и други заинтересовани страни. Пълното и последователно прилагане на правилата на ЕС повишава правната сигурност и доверието на хората и предприятията в националните институции и в ЕС като цяло, особено когато става въпрос за нашите споделени ценности, основни права, върховенството на закона, четирите основни свободи на ЕС и функционирането на единния пазар. Правилното прилагане на правилата на ЕС увеличава максимално конкретните ползи, които политиките на ЕС носят във всекидневието на хората, независимо от това къде живеят в ЕС. Комисията ще продължи да работи с държавите членки за оказването на подкрепа за правилното прилагане на правото на ЕС, за бързото отстраняване на проблемите, когато възникнат такива, и за предприемането на решителни действия при нарушения, които възпрепятстват изпълнението на важни цели на политиката на ЕС или които рискуват да подкопаят ценностите и основните свободи на ЕС.

5.Заключение

От началото на този мандат Европейският съюз демонстрира способността си да постига осезаеми резултати по въпросите, които са от най-голямо значение за гражданите. Той реагира колективно, когато бе изправен пред уникални кризи, като същевременно удвои усилията си по вече предприетата радикална трансформация. Това трябва да продължи да бъде движещата сила на нашата работа през следващата година.

Нашите ключови действия за следващата година са изброени в приложенията към настоящото съобщение. Те включват списък с внесени приоритетни предложения, въз основа на които ще продължим диалога си с Европейския парламент и Съвета за постигане на съгласие по Съвместната декларация относно законодателните приоритети до края на тази година.

Заедно ще изградим Съюз, който е в състояние да обедини своите сили, за да се справи с най-големите предизвикателства — от изменението на климата и загубата на биоразнообразие до пандемиите и регионалната сигурност. Силен Съюз, който отстоява своите ценности и принципите на правовата държава. Процъфтяващ Съюз, основан на силна икономика, солидарност между поколенията и уникален единен пазар, който осигурява безпрецедентна социална закрила. Един неразделен Съюз, който има силна позиция на световната сцена и действа като световен лидер в справянето с поколенческите предизвикателства.

(1)

 Конференцията за бъдещето на Европа – Доклад за окончателните резултати .

(2)

Съобщение от юни 2022 г., „Претворяване на визията в конкретни действия“, COM(2022) 404 final.


Страсбург, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Работна програма на Комисията за 2023 г.


Стабилен и единен Съюз


Приложение I: Нови инициативи 1

Инициатива, която пряко или косвено е продължение на предложение на Конференцията за бъдещето на Европа

Цел на политиката

Инициативи

Европейски зелен пакт

1.

Пазар на електроенергия

Преразглеждане на правилата на ЕС за вътрешния пазар на електроенергия (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 194 от ДФЕС, първо тримесечие на 2023 г.)

2.

Водород от възобновяеми източници

Банка на ЕС за водород (законодателна или незаконодателна инициатива, трето тримесечие на 2023 г.)

3.

Намаляване на отпадъците

Преразглеждане на аспектите на Рамковата директива на ЕС за отпадъците, свързани с хранителните отпадъци и текстилните продукти (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 191 и 192 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

4.

Нови геномни техники

Законодателството за растенията, произведени чрез някои нови геномни техники (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ тримесечие на 2023 г., в отговор на член 241 от ДФЕС Решение (ЕС) 2019/1904 на Съвета за отправяне на искане към Комисията да представи проучване относно статута на новите геномни техники съгласно правото на Съюза, както и
предложение, ако е целесъобразно предвид резултатите от проучването
)

5.

Хуманно отношение към животните

Хуманно отношение към животните — преразглеждане на законодателството на ЕС (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, членове 43 и 114 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

6.

Устойчиви продоволствени системи

Законодателна рамка за устойчиви продоволствени системи (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, трето тримесечие на 2023 г.)

7.

Здрави почви

Инициатива за опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в ЕС (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 192, параграф 1 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

8.

Пакет за екологизиране на товарния транспорт

1)Международен превоз на товари и пътници — увеличаване на дела на железопътния трафик (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

9.

2)Преразглеждане на Директивата за масите и размерите (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

10.

3)Преразглеждане на Директивата относно комбинирания транспорт (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 и член 100, параграф 2 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

11.

Устойчив транспорт

Инициатива за екологизиране на корпоративните автомобилни паркове (законодателна или незаконодателна инициатива, трето тримесечие на 2023 г.)

Европа, подготвена за цифровата ера

12.

Суровини от изключителна важност

Европейски законодателен акт за суровините от изключителна важност (законодателна и незаконодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, първо тримесечие на 2023 г.)

13.

Подпомагане на МСП

Преразглеждане на Директивата за просрочените плащания (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

14.

Виртуални светове

Инициатива във връзка с виртуалните светове, като например например метавселената (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2023 г.)

15.

Пакет за лицензиране на патенти

a)Задължително лицензиране на патенти (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ тримесечие на 2023 г.)

16.

b)Патенти от съществено значение за стандарт (законодателна и незаконодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ тримесечие на 2023 г.)

17.

Обществено здравеопазване

Проверка и регистрация на азбест в сградите (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, второ тримесечие на 2023 г., в отговор на резолюция P9_TA (2021) 0427 по член 225 от ДФЕС Защита на работниците от азбест)

18.

Вътрешен пазар

Единният пазар на 30 години (незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2023 г.)

19.

Управление на радиочестотния спектър за цифровото десетилетие

Нова програма за политика в областта на радиочестотния спектър (RSPP 2.0) (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

20.

Цифровизация в областта на дружественото право

Директива за допълнително разширяване и модернизиране на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 50, параграфи 1 и 2 от ДФЕС, първо тримесечие на 2023 г.)

21.

Пакет за мобилност

1)Общо европейско пространство на данни за мобилността (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2023 г.)

22.

2)Регулаторна рамка на ЕС за високоскоростния транспорт на капсули в евакуирани тунели, наричан още „хиперпръстен“ (hyperloop) (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

23.

Борба с пиратството

Препоръка относно пиратството на съдържание в реално време (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2023 г., в отговор на резолюция P9_TA (2021) 0236 по член 225 от ДФЕС Предизвикателства пред организаторите на спортни прояви в цифровата среда)

Икономика в интерес на хората

24.

Многогодишна финансова рамка

Преглед на функционирането на многогодишната финансова рамка, който може да включва преразглеждане (незаконодателна и/или законодателна инициатива, членове 312 и 295 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

25.

Икономическо управление

Преглед на икономическото управление (законодателна или незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2023 г.)

26.

Собствени ресурси

Втори набор от нови собствени ресурси (законодателна инициатива, членове 311 и 322 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

27.

Корпоративно данъчно облагане

Бизнесът в Европа: рамка за подоходно данъчно облагане (BEFIT) (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 115 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

28.

Достъп до данни във финансовите услуги

1)Рамка за отворени финанси (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

29.

2)Преразглеждане на правилата на ЕС относно платежните услуги (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

30.

Засилване на ролята на еврото

1)Цифрово евро (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 133 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

31.

2)Обхват и действие на евробанкнотите и евромонетите като законно платежно средство (законодателна инициатива, член 133 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

32.

Пакет за инвестициите на дребно

Подобряване на рамката на инвестициите на дребно (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, първо тримесечие на 2023 г.)

33.

Пакет от мерки за социалната икономика

1)Препоръка относно разработването на рамкови условия за социалната икономика (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2023 г.)

34.

2)Законодателна инициатива относно трансграничните дейности на сдруженията (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г., в отговор на резолюцията по член 225 от ДФЕС P9_TA (2022) 0044 Устав на европейските трансгранични сдружения и организации с нестопанска цел)

35.

Насърчаване на по-добри стажове

Подобрена рамка за качество на стажовете (незаконодателна и/или законодателна, второ тримесечие на 2023 г.)

36.

Конкурентно и ефективно използване на капацитета на летищата

Преразглеждане на Регламента за летищните слотове (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 100, параграф 2 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

По-силна Европа в света

37.

Измерение на сигурността и отбраната на космическото пространство

Съвместно съобщение относно космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2 2023 г.)

38.

Отношения с държавите от Латинска Америка и Карибския басейн

Съвместно съобщение относно нова програма за държавите от Латинска Америка и Карибския басейн (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2023 г.)

39.

Морска сигурност

Съвместно съобщение относно актуализирането на стратегията на ЕС за морска сигурност (незаконодателна инициатива, първо тримесечие на 2023 г.)

40.

Добро управление

Определяне на рамка за санкции срещу корупцията (законодателна инициатива, второ тримесечие на 2023 г.)

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

41.

Психично здраве

Всеобхватен подход към психичното здраве (незаконодателна инициатива, второ тримесечие на 2023 г.)

42.

Законна миграция

Признаване на квалификациите на граждани на трети държави (незаконодателна и/или законодателна инициатива, трето тримесечие на 2023 г.)

43.

Устойчиво Шенгенско пространство

Цифровизация на пътните документи и улесняване на пътуванията (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 77, параграф 2, букви б) и г) от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

44.

Борба със сексуалното насилие над деца

Преразглеждане на Директивата за борба със сексуалното насилие над деца (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 82, параграф 2 и член 83, параграф 1 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

45.

Киберсигурност

Академия за умения в областта на киберсигурността (незаконодателна инициатива, трето тримесечие на 2023 г.) 

46.

Образователна мобилност

Препоръка на Съвета относно актуализирана рамка за образователна мобилност (незаконодателна инициатива, членове 165, 166 и 292 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

47.

Пакет от мерки за превенция

1)Преразглеждане на препоръката на Съвета за среда без тютюнев дим (незаконодателна инициатива, членове 153, 168 и 292 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

48.

2)Препоръка на Съвета относно предотвратими чрез ваксинация ракови заболявания (незаконодателна инициатива, членове 168 и 292 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

Нов тласък за европейската демокрация

49.

Пакет за защита на демокрацията

Пакет за защита на демокрацията, включително инициатива за защита на демократичната среда на ЕС от подмолно чуждестранно влияние (законодателна и незаконодателна инициатива, член 114 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

50.

Пакет за борба с корупцията

Актуализиране на законодателната рамка за борба с корупцията (законодателна инициатива, член 83, параграф 1 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

51.

Права на хората с увреждания 

Европейска карта за хора с увреждания (законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, четвърто тримесечие на 2023 г.)Приложение II: Инициативи по REFIT 2

Инициатива, която пряко или косвено е продължение на предложение на Конференцията за бъдещето на Европа

Наименование

Цел/потенциал на опростяването (кратко обяснение на целта за намаляване на тежестта и опростяване)

Европейски зелен пакт

1.

Преразглеждане на REACH: целеви изменения на Регламент (ЕО) № ЕС/1907/2006 относно регистрацията, оценката и разрешаването на химикали

Това целево преразглеждане, обявено в стратегията за устойчивост в областта на химикалите и в плана за действие за нулево замърсяване, има за цел да осигури европейски конкурентни предимства и иновации чрез насърчаване на устойчиви химикали, опростяване и рационализиране на регулаторния процес, намаляване на тежестта и опазване на човешкото здраве и околната среда.

(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2023 г.)

2.

Преразглеждане на правилата на ЕС — подобряване на достъпа и наличността, споделянето и повторното използване на данни за химикалите за целите на оценките за безопасност на химичните вещества

Тази инициатива, обявена в стратегията за устойчивост в областта на химикалите и в плана за действие за нулево замърсяване, ще подобри достъпа до данни за химикалите чрез премахване на техническите и административните пречки пред повторното използване на данни и разширяване на концепциите за свободно достъпни данни и прозрачност в съответствие с принципа, че данните следва да бъдат лесно откриваеми, оперативно съвместими, сигурни, споделени и повторно използваеми.

С инициативата ще се засили използването на всички налични данни и ще се увеличи прозрачността. На органите на ЕС и на националните органи ще бъде предоставена възможност, когато е необходимо, да възлагат изпитвания и мониторинг на химични вещества като част от регулаторната рамка. С инициативата ще се даде възможност за по-ефективно събиране, използване и споделяне на съществуващата информация, като целта е да се рационализират потоците от данни между агенциите, Комисията, държавите членки и сектора.

(законодателна инициатива, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2023 г.)

3.

Преразглеждане на пакета за техническа изправност

Преразглеждането на пакета, обявено в стратегията за устойчива и интелигентна мобилност, за да се гарантира съответствието на превозните средства през целия им жизнен цикъл със стандартите за емисии и безопасност (действие 7), включва преразглеждането на три директиви: Директива 2014/45/ЕО относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства; Директива 2014/47/ЕО относно крайпътна техническа проверка на изправността на търговски превозни средства; и Директива 1999/37/ЕО, изменена с Директива 2014/46/ЕС, относно документите за регистрация на превозни средства.

Конкретните цели са да се гарантира функционирането на съвременните електронни компоненти за безопасност, усъвършенстваните системи за подпомагане на водача и автоматизираните функции по време на жизнения цикъл на превозните средства, да се извършват съдържателни тестове на емисиите по време на проверките на превозните средства и да се подобри електронното съхранение и обмен на съответния статус/данни за техническата изправност и идентификацията на превозните средства между държавите — членки на ЕС, и да се улесни цифровизацията на административните документи и сертификати.

(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

Европа, подготвена за цифровата ера

4.

Преразглеждане на Регламента относно етикетирането на текстилните продукти

Комисията ще преразгледа Регламента относно етикетирането на текстилни изделия, за да въведе спецификации за физическото и цифровото етикетиране на текстилните изделия, включително параметрите за устойчивост и кръговост въз основа на изискванията съгласно предложения регламент относно екопроектирането за устойчиви продукти. 

(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, четвърто тримесечие на 2023 г.)

5.

Преразглеждане на правилата на ЕС относно хармонизираните речни информационни услуги

С правилата на ЕС относно хармонизираните речни информационни услуги се определя рамка за оперативна съвместимост на цифровите информационни услуги в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища на ЕС. С тази инициатива ще се преодолеят установените недостатъци на сегашната рамка, ще се рационализира процесът на определяне на технически стандарти и ще се вземат предвид новите развития в цифровизацията. Тя е включена в стратегията за устойчива и интелигентна мобилност (действие 43).

Очаква се хармонизираното използване на речни информационни услуги в целия ЕС да доведе до намаляване на разходите (спестяване на време, трансакционни разходи, административна тежест и разходи от причинени неудобства) за транспортните дружества чрез повишаване на ефективността на операциите, например по-добро планиране на ресурсите, по-ниски товарно-разтоварни и обработващи разходи, по-бързо администриране, точност на данните, достъп в реално време и обмен на информация.

(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 от ДФЕС, трето тримесечие на 2023 г.)

Икономика в интерес на хората

6.

Преразглеждане на регулаторната рамка за правата на пътниците

Целта на преразглеждането е да се гарантира устойчивостта на рамката за правата на пътниците при кризи, като се предложат, ако е целесъобразно, изменения на съществуващите регламенти, за да се установи подходяща схема за финансова защита с цел защита на пътниците във въздушния транспорт срещу риска от криза на ликвидността или неплатежоспособност по отношение на възстановяването на разходите за билети и, ако е необходимо, тяхното репатриране. То ще включва и варианти за мултимодални билети, правила относно възстановяването на разходите, базирани на модела „дружество-дружество-потребител“, в случай на резервация чрез междинен продавач на билети, както и правила за правото на възстановяване на разходите в случай на отмяна на пътуването по собствена инициатива от страна на пътниците при извънредни обстоятелства. То също така ще има за цел да улесни по-доброто прилагане на правата на пътниците. Инициативата беше обявена в стратегията за устойчива и интелигентна мобилност (действия 63 и 64).

(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 91 и член 100, параграф 2 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

7.

Преразглеждане на рамката за промените при лекарствата

Преразглеждането на рамката за промените при лекарствените продукти е обявено във фармацевтичната стратегия за Европа. Промените, които допълват тези, направени в контекста на преразглеждането на законодателството в областта на фармацевтичните продукти, биха могли да доведат до намаляване на административната тежест за сектора и до освобождаване на ресурси, които понастоящем се заделят заради големия брой вариации. Целта на тази инициатива е да се преразгледат текущите правила, с които се определят процедурите за промени след получаване на разрешение за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба. Целта е управлението на жизнения цикъл на лекарствата да стане по-ефикасно.

(незаконодателна инициатива, четвърто тримесечие на 2023 г.)

Нов тласък за европейската демокрация

8.

Преразглеждане на рамката за алтернативно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове с цел подобряване на прилагането на законодателството за защита на потребителите

Силната рамка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) ще даде възможност на потребителите и предприятията да решават споровете си бързо и при ниски разходи, по извънсъдебен път. Увеличаването на онлайн пазаруването по време на пандемията показа, че има възможност за цялостно опростяване, по-специално при трансграничните спорове и икономически ефективните мерки, например чрез по-широко използване на цифрови инструменти и механизми за колективно алтернативно разрешаване на спорове. Целта на инициативата е да се модернизира рамката за АРС с оглед на бързото развитие на онлайн пазарите и рекламата и необходимостта да се гарантира, че потребителите имат достъп до справедливи, неутрални и ефективни системи за разрешаване на спорове.

(законодателна инициатива, вкл. оценка на въздействието, член 114 от ДФЕС, второ тримесечие на 2023 г.)Приложение III: Приоритетни внесени предложения

Пълно наименование

Препратки

Европейски зелен пакт

1.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/2115

COM(2022)305 final
2022/0196 (COD)

22.6.2022 г.

2.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно възстановяването на природата

COM(2022)304 final
2022/0195 (COD)

22.6.2022 г.

3.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци

COM(2022)156 final
2022/0104 (COD)

5.4.2022 г.

4.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно веществата, които нарушават озоновия слой, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1005/2009

COM(2022)151 final
2022/0100 (COD)

5.4.2022 г.

5.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014

COM(2022)150 final
2022/0099 (COD)

5.4.2022 г.

6.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011

COM(2022)144 final
2022/0094 (COD)

30.3.2022 г.

7.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и по-добро информиране

COM(2022)143 final
2022/0092 (COD)

30.3.2022 г.

8.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към устойчиви продукти и за отмяна на Директива 2009/125/ЕО

COM(2022)142 final
2022/0095 (COD)

30.3.2022 г.

9.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно географските означения на Европейския съюз за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и относно схемите за качество на селскостопанските продукти, за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/787 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1151/2012

COM(2022)134 final
2022/0089 (COD)

31.3.2022 г.

10.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

COM(2021)813 final
2021/0419 (COD)

14.12.2021 г.

11.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа, за изменение на регламенти (ЕС) 2021/1153 и (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на Регламент (ЕС) 1315/2013

COM(2021)812 final 
2021/0420 (COD) 
14.12.2021 г.

12.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за намаляване на емисиите на метан в сектора на енергетиката и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/942

COM(2021)805 final 
2021/0423 (COD) 
15.12.2021 г.

13.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вътрешните пазари на възобновяеми газове и природен газ и на водород (преработен текст)

COM(2021)804 final 
2021/0424 (COD) 
15.12.2021 г.

14.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за вътрешните пазари на възобновяеми газове и природен газ и на водород

COM(2021)803 final 
2021/0425 (COD) 
15.12.2021 г.

15.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно енергийните характеристики на сградите (преработена)

COM(2021)802 final 
2021/0426 (COD) 
15.12.2021 г.

16.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно превозите на отпадъци и за изменение на регламенти (ЕС) № 1257/2013 и (ЕС) № 2020/1056

COM(2021)709 final 
2021/0367 (COD) 
17.11.2021 г.

17.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2015/1814 по отношение на количеството квоти, които се прехвърлят в резерва за стабилност на пазара на схемата за търговия с емисии на парникови газове в Съюза до 2030 г.

COM(2021)571 final
2021/0202 (COD)

14.7.2021 г.

18.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Социален фонд за климата

COM(2021)568 final
2021/0206 (COD)

14.7.2021 г.

19.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на уведомяването относно компенсирането във връзка с глобална, основана на пазара мярка, за оператори на въздухоплавателни средства, установени в Съюза

COM(2021)567 final
2021/0204 (COD)

14.7.2021 г.

20.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите

COM(2021)564 final
2021/0214 (COD)

14.7.2021 г.

21.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно преструктурирането на правната рамка на Съюза за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (преработен текст)

COM(2021)563 final
2021/0213 (CNS)

14.7.2021 г.

22.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО

COM(2021)562 final
2021/0210 (COD)

14.7.2021 г.

23.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт

COM(2021)561 final
2021/0205 (COD)

14.7.2021 г.

24.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

COM(2021)559 final
2021/0223 (COD)

14.7.2021 г.

25.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно енергийната ефективност (преработен текст)

COM(2021)558 final 
2021/0203 (COD) 
14.7.2021 г.

26.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета

COM(2021)557 final
2021/0218 (COD)

14.7.2021 г.

27.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/631 относно определянето на по-строги стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства в съответствие с по-амбициозните цели на Съюза в областта на климата

COM(2021)556 final
2021/0197 (COD)

14.7.2021 г.

28.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение

COM(2021)555 final
2021/0200 (COD)

14.7.2021 г.

29.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/841 по отношение на обхвата, опростяването на правилата за съответствие, определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и поемането на ангажимент за колективно постигане на неутралност по отношение на климата до 2035 г. в сектора на земеползването, горското стопанство и селското стопанство, и на Регламент (ЕС) 2018/1999 по отношение на подобряването на мониторинга, докладването, проследяването на напредъка и прегледа

COM(2021)554 final
2021/0201 (COD)

14.7.2021 г.

30.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на приноса на въздухоплаването към целта на Съюза за намаляване на емисиите в цялата икономика и за подходящо прилагане на глобална, основана на пазара мярка

COM(2021)552 final
2021/0207 (COD)

14.7.2021 г.

31.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза, Решение (ЕС) 2015/1814 относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара за схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и Регламент (ЕС) 2015/757

COM(2021)551 final
2021/0211 (COD)

14.7.2021 г.

32.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)

COM(2020)579 final
22.9.2020 г.

COM(2013)410 final
2013/0186 (COD)

11.6.2013 г.

33.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1139 по отношение на капацитета за действие на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз като орган за преглед на ефективността на Единното европейско небе

COM(2020)577 final
2020/0264 (COD)

22.9.2020 г.

34.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

COM(2018)368 final
2018/0193 (COD)

30.5.2018 г.

35.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж

COM(2013)130 final
2013/0072 (COD)

13.3.2013 г.

Европа, подготвена за цифровата ера

36.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране на правилата за извъндоговорна гражданска отговорност към изкуствения интелект (Директива относно отговорността във връзка с ИИ)

COM(2022)496 final

2022/0303(COD)

28.9.2022 г.

37.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно отговорността за дефектни продукти

COM(2022)495 final

2022/0302 (COD)

28.9.2022 г.

38.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на инструмент за извънредни ситуации в областта на единния пазар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426, (ЕС) 2019/1009 и (ЕС) № 305/2011 по отношение на спешните процедури за оценяване на съответствието, приемането на общи спецификации и надзора на пазара поради извънредна ситуация в областта на единния пазар

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2000/14/ЕО, 2006/42/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС и 2014/68/ЕС по отношение на спешните процедури за оценяване на съответствието, приемането на общи спецификации и надзора на пазара поради извънредна ситуация в областта на единния пазар

COM(2022)459 final
2022/0278 (COD)

19.9.2022 г.

COM(2022)461 final

2022/0279 (COD)

19.9.2022 г.

COM(2022)462 final

2022/0280 (COD)

19.9.2022 г.

39.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хоризонтални изисквания за киберсигурност за продукти с цифрови елементи и за изменение на Регламент (ЕО) № 2019/1020

COM(2022)454 final
2022/0272 (COD)

15.9.2022 г.

40.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Акт за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки.

COM(2022)349 final

2022/0219(COD)

19.7.2022 г.

41.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и тяхното използване (Законодателен акт за данните)

COM(2022)68 final
2022/0047 (COD)

23.2.2022 г.

42.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Програма на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023—2027 година

COM(2022)57 final
2022/0039 (COD)

15.2.2022 г.

43.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците (Законодателен акт за интегралните схеми)

COM(2022)46 final
2022/0032 (COD)

8.2.2022 г.

44.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подобряването на условията на труд при работа през платформа

COM(2021)762 final
2021/0414 (COD)

9.12.2021 г.

45.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 по отношение на създаването на рамка за европейска цифрова самоличност

COM(2021)281 final
2021/0136 (COD)

3.6.2021 г.

46.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект) и за изменение на някои законодателни актове на Съюза

COM(2021)206 final
2021/0106 (COD)

21.4.2021 г.

47.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

COM(2017)10 final
2017/0003 (COD)

10.1.2017 г.

Икономика в интерес на хората

48.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/148/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа

COM(2022)489 final
2022/0298 (COD)

28.9.2022 г.

49.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно забраната на пазара на Съюза на продукти, произведени чрез принудителен труд

COM(2022)453 final
2022/0269 (COD)

14.9.2022 г.

50.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза [преработен текст]

COM(2022)223 final
2022/0162 (COD)

16.5.2022 г.

51.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

COM(2022)184 final
2022/0125 (COD)

22.4.2022 г.

52.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на дисциплината при сетълмента, трансграничното предоставяне на услуги, сътрудничеството между надзорните органи, предоставянето на спомагателни услуги от банков тип и изискванията към централните депозитари на ценни книжа от трети държави

COM(2022)120 final
2022/0074 (COD)

16.3.2022 г.

53.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937

COM(2022)71 final
2022/0051 (COD)

23.2.2022 г.

54.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи в Съюза

COM(2021)823 final
2021/0433 (CNS)

22.12.2021 г.

55.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 549/2013 и за отмяна на 11 правни акта в областта на националните сметки

COM(2021)776 final
2021/0407 (COD)

10.12.2021 г.

56.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на Съюза и неговите държави членки от икономическа принуда от страна на трети държави

COM(2021)775 final
2021/0406 (COD)

8.12.2021 г.

57.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 по отношение на повишаване на прозрачността на пазарните данни, премахване на пречките пред създаването на консолидирана система за борсова информация, оптимизиране на задълженията за търговия и забрана за получаване на плащания за препращане на нареждания на клиенти

COM(2021)727 final 
2021/0385 (COD) 
25.11.2021 г.

58.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти

COM(2021)726 final 
2021/0384 (COD) 
25.11.2021 г.

59.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на европейска единна точка за достъп, осигуряваща централизиран достъп до публично достъпна информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие

COM(2021)723 final 
2021/0378 (COD) 
25.11.2021 г.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на някои регламенти във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп

COM(2021)724 final 
2021/0379 (COD) 
25.11.2021 г.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на определени директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп

COM(2021)725 final 
2021/0380 (COD) 
25.11.2021 г.

60.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на обхвата на допустимите активи и инвестиции, изискванията за състава на портфейла и диверсификацията, правилата за заемане на парични средства и други правила на фондовете, както и по отношение на изискванията, свързани с издаването на разрешение, инвестиционните политики и условията за дейността на европейските фондове за дългосрочни инвестиции

COM(2021)722 final 
2021/0377 (COD) 
25.11.2021 г.

61.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2011/61/ЕС и 2009/65/ЕО по отношение на договореностите за делегиране, управлението на ликвидния риск, надзорната отчетност, предоставянето на депозитарни услуги и услуги по отговорно пазене и предоставянето на заеми от алтернативни инвестиционни фондове (ДЛУАИФ, ПКИПЦК)

COM(2021)721 final 
2021/0376 (COD) 
25.11.2021 г.

62.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изискванията за кредитен риск, риск от корекция на кредитната оценка, операционен риск и пазарен риск, както и за долна граница на изчисленото капиталово изискване

COM(2021)664 final 
2021/0342 (COD) 
27.10.2021 г.

63.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на надзорните правомощия, санкциите, клоновете в трета държава и рисковете с екологичен, социален и управленски характер, и на Директива 2014/59/ЕС

COM(2021)663 final 
2021/0341 (COD) 
27.10.2021 г.

64.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за уреждане на възстановяването и преструктурирането на застрахователните и презастрахователните дружества и за изменение на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2009/138/ЕО и (ЕС) 2017/1132 и на регламенти (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 648/2012

COM(2021)582 final
2021/0296 (COD)

22.9.2021 г.

65.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/138/ЕО по отношение на пропорционалността, качеството на надзора, отчетността, дългосрочните гаранционни мерки, макропруденциалните инструменти, рисковете за устойчивостта, груповия и трансграничния надзор

COM(2021)581 final
2021/0295 (COD)

22.9.2021 г.

66.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагане на обща схема от тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета

COM(2021)579 final
2021/0297 (COD)

22.9.2021 г.

67.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

COM(2021)570 final
2021/0430 (CNS)

22.12.2021 г.

68.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/849

COM(2021)423 final
2021/0250 (COD)

20.7.2021 г.

69.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010

COM(2021)421 final
2021/0240 (COD)

20.7.2021 г.

70.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

COM(2021)420 final
2021/0239 (COD)

20.7.2021 г.

71.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейските екосъобразни облигации

COM(2021)391 final
2021/0191 (COD)

6.7.2021 г.

72.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

COM(2016)815 final
2016/0397 (COD)

13.12.2016 г.

73.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите

COM(2015)586 final
2015/0270 (COD)

24.11.2015 г.

По-силна Европа в света

74.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз, от една страна, и правителството на Фарьорските острови, от друга страна, относно участието на Фарьорските острови в програми на Съюза

COM(2022)65 final 
2022/0045 (NLE) 
24.2.2022 г.

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

75.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕО) № 810/2009 и (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1683/95, (ЕО) № 333/2002, (ЕО) № 693/2003 и (ЕО) № 694/2003 на Съвета и на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген във връзка с цифровизирането на визовата процедура

COM(2022)658 final
2022/0132 (COD)

27.4.2022 г.

76.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (преработен текст)

COM(2022)655 final
2022/0131 (COD)

27.4.2022 г.

77.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (преработен текст)

COM(2022)650 final
2022/0134 (COD)

27.4.2022 г.

78.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно отнемането и конфискацията на активи

COM(2022)245 final
2022/0167 (COD)

25.5.2022 г.

79.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно определянето на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

COM(2022)209 final
2022/0155 (COD)

11.5.2022 г.

80.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейското пространство на здравни данни

COM(2022)197 final
2022/0140 (COD)

3.5.2022 г.

81.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1806 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Кувейт, Катар)

COM(2022)189 final
2022/0135 (COD)

27.4.2022 г.

82.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Агенцията на Европейския съюз по наркотиците

COM(2022)18 final
2022/0009 (COD)

12.1.2022 г.

83.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите

COM(2021)891 final
2021/0428 (COD)

14.12.2021 г.

84.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за справяне със ситуации на инструментализиране в областта на миграцията и убежището

COM(2021)890 final
2021/0427 (COD)

14.12.2021 г.

85.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за автоматизиран обмен на данни за целите на полицейското сътрудничество („Прюм II“) и за изменение на решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета и регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2019/817 и (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета

COM(2021)784 final
2021/0410 (COD)

8.12.2021 г.

86.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и за отмяна на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета

COM(2021)782 final
2021/0411 (COD)

8.12.2021 г.

87.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на [Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство], за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст)

COM(2020)614 final
23.9.2020 г.

COM(2016)272 final
2016/0132 (COD)

4.5.2016 г.

88.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства в областта на миграцията и убежището

COM(2020)613 final
2020/0277 (COD)

23.9.2020 г.

89.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за въвеждане на скрининг на граждани на трети държави на външните граници и за изменение на регламенти (EО) № 767/2008, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/817

COM(2020)612 final
2020/0278 (COD)

23.9.2020 г.

90.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

COM(2020)611 final
23.9.2020 г.

COM(2016)467 final
2016/0224 (COD)

13.7.2016 г.

91.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно управлението на убежището и миграцията и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета и на предложения Регламент (ЕС) XXX/XXX [фонд „Убежище и миграция“]

COM(2020)610 final
2020/0279 (COD)

23.9.2020 г.

92.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

COM(2018)634 final
2018/0329 (COD)

12.9.2018 г.

93.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

COM(2016)468 final
2016/0225 (COD)

13.7.2016 г.

94.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

COM(2016)466 final
2016/0223 (COD)

13.7.2016 г.

95.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст)

COM(2016)465 final
2016/0222 (COD)

13.7.2016 г.Нов тласък за европейската демокрация

96.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на обща рамка за медийни услуги във вътрешния пазар (Европейски закон за свободата на медиите) и за изменение на Директива 2010/13/ЕС

COM(2022)457 final
2022/0277 (COD)

16.9.2022 г.

97.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на лицата, ангажирани в участието на обществеността, от стратегически съдебни производства („стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“)

COM(2022)177 final
2022/0117 (COD)

27.4.2022 г.

98.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно борбата с насилието над жени и домашното насилие

COM(2022)105 final
2022/0066 (COD)

8.3.2022 г.

99.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на околната среда чрез наказателно право и заменяща Директива 2008/99/ЕО

COM(2021)851 final
2021/0422 (COD)

15.12.2021 г.

100.

По-приобщаваща и защитена Европа: разширяване на списъка на престъпленията в Европа, за да обхване речта на омразата и престъпленията от омраза

COM(2021)777 final
9.12.2021 г.

101.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

COM(2021)767 final
2021/0399 (COD)

1.12.2021 г.

102.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/8/ЕО на Съвета, на рамкови решения 2002/465/ПВР, 2002/584/ПВР, 2003/577/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР, 2008/947/ПВР, 2009/829/ПВР и 2009/948/ПВР на Съвета и на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на цифровизацията на съдебното сътрудничество

COM(2021)760 final
2021/0395 (COD)

1.12.2021 г.

103.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно цифровизацията на съдебното сътрудничество и на достъпа до правосъдие по трансгранични гражданскоправни, търговскоправни и наказателноправни въпроси и за изменение на определени актове в областта на съдебното сътрудничество

COM(2021)759 final
2021/0394 (COD)

1.12.2021 г.

104.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1727 и на Решение 2005/671/ПВР на Съвета по отношение на цифровия обмен на информация по дела за тероризъм

COM(2021)757 final
2021/0393 (COD)

1.12.2021 г.

105.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаване на платформа за сътрудничество за подпомагане на функционирането на съвместните екипи за разследване и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726

COM(2021)756 final
2021/0391 (COD)

1.12.2021 г.

106.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (преработен текст)

COM(2021)734 final 2021/0375 (COD)
25.11.2021 г.

107.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на условията и реда за упражняване на правото да гласуват и да се кандидатират на общински избори от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (преработен текст)

COM(2021)733 final
2021/0373 (CNS)

25.11.2021 г.

108.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на условията и реда за упражняване на правото да гласуват и да се кандидатират на избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (преработен текст)

COM(2021)732 final
2021/0372 (CNS)

25.11.2021 г.

109.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама

COM(2021)731 final
2021/0381 (COD)

25.11.2021 г.

110.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно потребителските кредити

COM(2021)347 final
2021/0171 (COD)

30.6.2021 г.

111.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общата безопасност на продуктите, за изменение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

COM(2021)346 final
2021/0170 (COD)

30.6.2021 г.

112.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на прилагането

COM(2021)93 final
2021/0050 (COD)

4.3.2021 г.

113.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства

COM(2018)226 final
2018/0107 (COD)

17.4.2018 г.

114.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно европейските заповеди за производство и съхранение на електронни доказателства по наказателноправни въпроси

COM(2018)225 final
2018/0108 (COD)

17.4.2018 г.

115.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

COM(2018)96 final
2018/0044 (COD)

12.3.2018 г.

116.

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация

COM(2008)426 final
2008/0140 (CNS)

2.7.2008 г.Приложение IV: Оттегляния 3

Препратки

Наименование

Причини за оттеглянето

Европа, подготвена за цифровата ера

1.

COM(2019)208 final 2019/0101 (COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

Неактуален след решението на Съда на ЕС по дела C-177/19, C-178/19 и C-179/19 относно типовото одобрение на моторни превозни средства (Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията, емисии от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) — определяне на непревишавани стойности (NTE) за емисиите на азотни оксиди при изпитвания в реални условия на движение (RDE).Приложение V: Списък на актовете, предвидени заа отмяна

Област на политиката

Наименование

Основания за отмяна

1.

Транспорт

Директива 89/629/ЕИО на Съвета относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети

След приемането и транспонирането от държавите членки на Директива № 2006/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно регулирането на експлоатацията на самолети, предмет на част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988 г.) (кодифицирана версия), която предвижда по-широк и по-строг подход, Директива 89/629/ЕИО на Съвета от 4 декември 1989 г. относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети стана излишна.

(1)    В настоящото приложение Комисията предоставя допълнителна информация, доколкото разполага с такава, относно инициативите, включени в нейната работна програма, в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Информацията, предоставена в скоби до всяка инициатива, е само ориентировъчна и подлежи на промени по време на подготвителния процес, по-специално с оглед на резултатите от процеса на оценка на въздействието.
(2)    В настоящото приложение са изложени най-важните преразглеждания по REFIT, които Комисията ще предприеме през 2023 г.
(3)    Този списък включва законодателни предложения в процес на разглеждане, които Комисията възнамерява да оттегли в срок от шест месеца.