27.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 299/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 юли 2021 година

до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije

(ЕЦБ/2021/28)

(2021/C 299/01)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 27.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на сегашните външни одитори на Banka Slovenije, Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., изтече след одита за финансовата 2020 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2021 година.

(3)

Banka Slovenije избра PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o. за свои външни одитори за финансовите години от 2021 до 2023,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Препоръчва се назначаването на PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o. за външни одитори на Banka Slovenije за финансовите години от 2021 до 2023.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 юли 2021 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE