Брюксел, 20.10.2021

COM(2021) 638 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

В Директива 2012/19/EС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 1 (наричана по-нататък „Директивата за ОЕЕО“) се определят правилата за управлението на ОЕЕО с цел да се допринесе за устойчивото производство и потребление основно чрез предотвратяване на генерирането на ОЕЕО и, в допълнение към това, чрез повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали обезвреждането на отпадъци и да се допринесе за ефективното използване на ресурсите и за извличането на ценни вторични суровини.

Съгласно член 20 от Директивата за ОЕЕО на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове с цел:

·определяне на преходни адаптации, насочени към трудностите, срещани от държавите членки при спазването на определените в Директивата нива на събираемост на ОЕЕО, както е предвидено в член 7, параграф 4;

·евентуалното изменение на приложение VII относно изискванията за селективно третиране с оглед на въвеждането на други технологии за третиране, както е предвидено в член 8, параграф 4;

·определяне на критерии за оценка на равностойните условия за третирането на ОЕЕО, което се извършва извън ЕС, както е предвидено в член 10, параграф 3;

·адаптирането на приложения IV, VII, VIII и IX към научния и техническия прогрес, както е предвидено в член 19.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Съгласно член 20, параграф 2 от Директивата за ОЕЕО Комисията разполага с правомощия да приема определени делегирани актове за срок от пет години, считано от 13 август 2012 г.

На 18 април 2017 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета своя доклад 2 относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове съгласно Директивата за ОЕЕО. В съответствие с член 20, параграф 2, трето изречение делегирането на правомощия беше подновено мълчаливо за допълнителен период от пет години, който приключва на 13 август 2022 г. Настоящият доклад се представя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 20, параграф 2, второ изречение, за да се представят нейните дейности във връзка с упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове през този период.

В съответствие с член 20, параграф 2 делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно подновяване най-късно три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНОТО ПРАВОМОЩИЕ

През периода, обхванат от настоящия доклад, Комисията не използва делегираните правомощия, предоставени ѝ по силата на Директивата за ОЕЕО, поради изложените по-долу причини.

3,1. Преходни адаптации, насочени към трудностите, срещани от държавите членки при спазването на нивата на събираемост, определени в Директивата (член 7, параграф 4)

В предишния доклад на Комисията относно упражняването на делегираните ѝ правомощия беше отбелязано, наред с другото, че Чешката република, Латвия, Полша, Румъния, Словения и Словакия са се възползвали от възможността за дерогация, предвидена в член 7, параграф 3 от Директивата за ОЕЕО, за да отложат датата за постигането на нивата на събираемост от 2019 г. до избрана от тях дата, която да е не по-късно от 14 август 2021 г. България, Литва и Малта също така са се възползвали от тази възможност за дерогация.

В предишния доклад Комисията беше стигнала до заключението, че не е имало основание под формата на специфични обстоятелства, което да налага приемането на делегиран акт с допълнителни преходни разпоредби.

Както беше обявено, Комисията предостави подкрепа и насоки на държавите членки посредством целева инициатива за насърчаване на съответствието, която се основава върху проучване, проведено през 2016—2017 г. 3 , за да им помогне да преодолеят евентуалните затруднение при постигането на техните цели. Целта беше по-конкретно да се добие представа за националните практики във връзка с управлението на ОЕЕО и да се направи оценка на прилагането на Директивата за ОЕЕО от страна на държавите членки и на съответните резултати. Бяха установени критични фактори и пречки пред постигането на целите, както и набелязани добри практики, за да може държавите членки да се учат едни от други и да доразвиват своите политики и практики в областта на ОЕЕО.

По отношение на целевите нива на събираемост за 2019 г. трябва да се има предвид, че съгласно член 16, параграф 6 от Директивата за ОЕЕО държавите членки докладват данните за посочената година в срок от 18 месеца след края на годината на докладване, т.е. до края на юни 2021 г. Към момента на изготвяне на настоящия доклад Комисията все още не е получила всички официално представени данни от държавите членки относно нивата на събираемост на ОЕЕО за 2019 г.

Комисията отбелязва, че и за текущия период, обхванат от настоящия доклад, няма специфични обстоятелства, които биха наложили приемането на делегиран акт с преходни адаптации, за да се преодолеят евентуални трудности, срещани от държавите членки при спазването на нивата на събираемост, определени в Директивата за ОЕЕО, и по-специално на нивата на събираемост, приложими от 2019 г. нататък.

3.2. Изменение на приложение VII (член 8, параграф 4)

Приложение VII се отнася за селективното третиране на материали и компоненти от ОЕЕО.

По силата на член 8, параграф 4 от Директивата за ОЕЕО на Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение VII с цел да се въведат други технологии за третиране, осигуряващи най-малко същото ниво на закрила на човешкото здраве и околната среда.

През периода, обхванат от настоящия доклад, Комисията не стигна до заключение, че са необходими мерки, които да доведат до изменение на приложение VII.

Във връзка с темата на посоченото приложение между декември 2018 г. и ноември 2020 г. Комисията проведе проучване на стандартите за качество при третирането на ОЕЕО („Study on quality standards for the treatment of WEEE“ 4 ), включително задълбочени консултации със заинтересованите страни. Въз основа на това проучване, наред с другото, бяха предложени изменения на посочения в приложение VІІ списък с веществата, смесите и компонентите, които трябва да се отделят от разделно събраните ОЕЕО, за да се вземат предвид нови научни доказателства по отношение на опасните компоненти, материали или вещества в ОЕЕО 5 , както и актуални технологии за третиране. Проучването е проведено в по-широкия контекст на възможното по-нататъшно развитие и хармонизиране на изискванията за третиране на ОЕЕО, също въз основа на мандата по член 8, параграф 5 от Директивата за ОЕЕО. Понастоящем се извършва допълнителна оценка 6 по отношение на свързаните икономически, екологични и социални последици, като една от последващите мерки може да е изменение на приложение VII, но такова решение в момента не може да бъде взето изолирано.

3.3. Критерии за оценка на равностойните условия за третирането на ОЕЕО, извършвано извън ЕС (член 10, параграф 3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Директивата за ОЕЕО изнесените от ЕС ОЕЕО се отчитат за целите на спазването на задълженията и постигането на целевите нива, определени в член 11, само ако в съответствие с регламенти (ЕО) № 1013/2006 и (ЕО) № 1418/2007 относно превози на отпадъци износителят може да докаже, че третирането е било извършено при условия, които са равностойни на изискванията на директивата. Съгласно член 10, параграф 3 Комисията е длъжна да приеме делегирани актове за определяне на подробни правила, допълващи правилата в член 10, параграф 2, по-специално що се отнася до критериите за оценка на равностойните условия за третиране на ОЕЕО извън ЕС.

Предвид развитието, описано в предишния доклад, Комисията актуализира — в рамките на проучването за стандартите за качество при третирането на ОЕЕО 7 — едно предишно проучване от 2013 г., за да установи и сравни възможните варианти за оценяването и документирането на равностойни условия за третиране и за да може да изготви препоръки за най-добрия възможен вариант (или варианти) на политиката. Това включваше и консултация със заинтересовани страни. Освен това понастоящем Комисията преразглежда Регламента относно превози на отпадъци 8 , като в този контекст отчита и критерии, свързани с оценката на равностойни условия за третирането на отпадъци извън ЕС.

Наред с другото поради тази текуща работа Комисията не прие делегиран акт съгласно член 10, параграф 3 от Директивата за ОЕЕО. В контекста на политиките на ЕС в областта на околната среда, суровините и кръговата икономика обаче съответните действия остават приоритет и ще продължат да бъдат оценявани заедно с предложения във връзка с преразглеждането на Регламента относно превози на отпадъци.

3.4. Адаптиране на приложения IV, VII, VIII и IX към научния и техническия прогрес (член 19)

В приложение IV се съдържа неизчерпателен списък на ЕЕО, което попада в определени категории ЕЕО; приложение VII се отнася за селективното третиране на материали и компоненти от ОЕЕО; в приложение VIII се определят техническите изисквания спрямо площадките за съхраняване и третиране на ОЕЕО, а в приложение IX е представен символът за маркиране на ЕЕО.

През периода, обхванат от настоящия доклад, Комисията не прие относими делегирани актове за адаптиране на горепосочените приложения към научния и техническия прогрес.

Както е посочено по-горе, по отношение на приложения VII и VIII в проведеното за Комисията проучване на стандартите за качество при третирането на ОЕЕО се набелязват, наред с други предложени варианти, специфични изисквания, които биха могли да бъдат включени в тези две приложения, за да бъдат те адаптирани към научния и техническия прогрес. Това са например изисквания за третирането на определени видове ОЕЕО, чийто обем от няколко години се увеличава все повече, но те не фигурират в горепосочените приложения, тъй като в миналото такива видове отпадъци не е имало — става дума за фотоволтаични панели, оборудване за климатични инсталации, плоски екрани, хладилници с вакуумни изолационни панели, ОЕЕО с литиеви акумулаторни батерии и други.

В рамките на гореспоменатата последваща оценка Комисията понастоящем извършва допълнителна оценка на тези и други варианти в контекста на възможното по-нататъшно развитие и хармонизиране на стандартите за третиране на ОЕЕО.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради описаните в настоящия доклад причини през последните пет години Комисията не е упражнила делегираните правомощия, предоставени ѝ по силата на Директива 2012/19/ЕС. Възможно е да го направи в бъдеще поради посочените причини.

Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да вземат под внимание настоящия доклад.

(1)

 OВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.

(2)

 COM/2017/0172 final.

(3)

 WEEE compliance promotion exercise (Действия за насърчаване на съответствието на ОЕЕО): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en

(4)

  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2004b067-726a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193365602  

(5)

Такива научни доказателства може да бъдат констатациите и настъпилите промени в областта на устойчивите органични замърсители (УОЗ) и веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) съгласно законодателството за химикалите през последните 20 години.

(6)

 Към момента на изготвяне на настоящия доклад Комисията подготвяше проучване за оценка на вероятното въздействие и на осъществимостта на мерки за по-нататъшно хармонизиране на изискванията за третиране на ОЕЕО; очаква се това проучване да започне преди представянето на настоящия доклад на Европейския парламент и на Съвета.

(7)

  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2004b067-726a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193365602  

(8)

 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1—98).