Брюксел, 7.9.2021

COM(2021) 539 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕЗФРФСР)
ФИНАНСОВА 2020 ГОДИНА


Съдържание

1.Бюджетна процедура

1.1.Финансова рамка

1.2.Проектобюджет за2020 г.

1.3.Приемане на бюджета за 2020 г.

1.4.Приемане на коригиращите бюджети

2.Управление на бюджетните кредити

2.1.Управление на бюджетните кредити за поети задължения

2.1.1.Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

2.1.2.Техническа помощ

2.2.Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1.Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

2.2.2.Техническа помощ

3.Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2020 г.

3.1.Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.1.1.Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

3.1.2.Техническа помощ

3.2.Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.2.1.Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

3.2.2.Техническа помощ

3.3.Анализ на декларираните разходи по мерки

3.4.Изпълнение на програмите по линия на ЕЗФРСР


1.    Бюджетна процедура

1.1.    Финансова рамка 

Разходите за развитие на селските райони през 2020 г. се финансират в рамките на многогодишната финансова рамка (МФР) 2014—2020 г. Финансовата рамка се съдържа в Регламент (ЕС) № 1311/2013 на Съвета. Разпределените средства за развитие на селските райони и разпределените средства за разходи, свързани с пазара, и за преки плащания след годишната техническа корекция на МФР са представени в таблица 1.

Таблица 1 — Финансова рамка за периода 2014—2020 г.

ФУНКЦИЯ 2.

В млн. евро по текущи цени

Устойчив растеж: природни ресурси

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

от които:

– за развитие на селските райони а), б), в), г), д)

5 298,9

18 183,7

18 683,7

14 371,2

14 381,0

14 690,6

14 709,4

– за разходи, свързани с пазара, и преки помощи а), б), в), г)

43 778,1

44 189,8

43 950,2

44 145,7

44 162,4

43 880,3

43 887,1

а) след нетния трансфер на 351,9 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2014 година (за повече информация вж. бележка е)

б) след нетния трансфер на 51,6 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2015 година (за повече информация вж. бележка е)

в) след нетния трансфер на 28 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2014—2020 години (за повече информация вж. бележка е)

г) след нетния трансфер на 4 313,9 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2015—2020 години (за повече информация вж. бележка е)

д) след препрограмиране на разпределените средства по линия на ЕЗФРСР за 2014 година вследствие на прилагането на член 19 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1311/2013 за МФР, обща сума в размер на 8 705 млн. евро — приспаднати поети задължения за 2014 г. — бе разпределена по равно към поетите задължения за 2015 и 2016 г.

е) трансферите за развитие на селските райони (към ЕЗФРСР), посочени в бележки а)—г) по-горе, включват: 4 млн. евро, прехвърляни годишно за целия период 2014—2020 г. от сектора на памука (Гърция) въз основа на член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, 296,3 млн. евро за доброволната корекция, прехвърлени за финансовата 2014 година (UK) въз основа на член 10б и член 10в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, 51,6 млн. евро за неизползваните суми, прехвърляни всяка година за финансовите 2014 и 2015 години (SE и DE) въз основа на членове 136 и 136б от Регламент (ЕО) № 73/2009, и 4 313,9 млн. евро за намаляването на плащанията и гъвкавостта между стълбовете, въз основа на член 7, параграф 2 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

1.2.    Проектобюджет за2020 г.

Проектобюджетът за 2020 г. беше приет от Комисията на 5 юли 2019 г. Той включваше 14 699 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 13 120 млн. евро бюджетни кредити за плащания за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за програмния период 2014—2020 г.На 3 септември 2019 г. Съветът прие своята позиция относно проектобюджета. На 15 октомври 2019 г. Комисията представи писмо за внасяне на корекции № 1/2020 в проекта на общ бюджет. На 23 октомври 2019 г. Европейският парламент прие позицията си. Както и през предходни години, се наложи да бъде свикан помирителният комитет. Той постигна споразумение по общ текст в срока от 21 дни. Съветът и Европейският парламент одобриха общия текст съответно на 25 и 27 ноември 2019 г.

1.3.    Приемане на бюджета за 2020 г.

Що се отнася до ЕЗФРСР, приетият на 27 ноември 2019 г. бюджет за 2020 г. се равняваше на предложения от Комисията проектобюджет както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания.

Таблица 2

Приет бюджет за 2020 г.

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

(в евро)

(в евро)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

14 675 251 797

13 100 000 000

05.010404 (Неоперативна техническа помощ)

5 100 000

5 100 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

18 308 550

15 023 550

1.4.    Приемане на коригиращите бюджети

С коригиращ бюджет № 9/2020 бюджетните кредити за плащания за програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР бяха увеличени със 750 млн. евро.

Таблица 3

Бюджет за 2020 г. след измененията

 

 

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

(в евро)

(в евро)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

14 675 251 797

13 850 000 000

05.010404 (Неоперативна техническа помощ)

5 100 000

5 100 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

18 308 550

15 023 550

2.    Управление на бюджетните кредити

2.1.    Управление на бюджетните кредити за поети задължения

2.1.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

По отношение на бюджетните кредити за поети задължения за програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР одобреният бюджет за 2020 г. възлизаше на 14 675 млн. евро, като всички бюджетни кредити са свързани с програмите за периода 2014—2020 г.

Таблица 4

Управление на бюджетните кредити за поети задължения през 2020 г. — ЕЗФРСР

Бюджетна позиция

05.046001

(в евро)

Бюджетни кредити в началото на 2020 г.

14 675 251 797

Налични бюджетни кредити през 2020 г.

14 675 251 797

Усвоени бюджетни кредити през 2020 г.

14 675 249 297

2.1.2.    Техническа помощ

Съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25 % от годишните си средства за финансиране на действия за техническа помощ по инициатива на Комисията. Първоначалната сума, налична за тази цел в бюджета за 2020 г., беше 5,1 млн. евро за неоперативна техническа помощ и 18,3 млн. евро за оперативна техническа помощ.

2.2.    Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР

В одобрения бюджет за 2020 г. бюджетните кредити за плащания, предназначени за програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., възлизаха на 13 100 млн. евро. Освен това наличните целеви приходи, прехвърлени от предходната година, възлязоха на 650 млн. евро, а целевите приходи, събрани през годината, възлязоха на 259 млн. евро. Бюджетните кредити за плащания бяха увеличени с коригиращ бюджет № 9/2020 в размер на 750 млн. евро посредством трансфер в края на годината в размер на 47 млн. евро и два трансфера между бюджетните глави и в рамките им на обща стойност 3 млн. евро. Като се вземат предвид всички трансфери, общият размер на бюджетните кредити за плащания, налични през 2020 г., възлизаше на 14 809 млн. евро. Бяха усвоени общо 14 569 млн. евро бюджетни кредити за плащания, а 240 млн. евро целеви приходи бяха пренесени автоматично от 2020 г. към 2021 г.

Таблица 5

Управление на бюджетните кредити за плащания през 2020 г.

(в евро)

 

ЕЗФРСР (2014—2020 г.)

Бюджетна позиция — 05.046001

Бюджетни кредити в началото на 2020 г.

13 100 000 000

Трансфер от бюджетния ред „ЕЗФРСР — техническа помощ за периода 2014—2020 г.“

1 000 000

Самостоятелен трансфер между глави

2 173 788

Коригиращ бюджет № 9/2020

750 000 000

Трансфер в края на годината

47 000 000

Целеви приходи, пренесени от 2019 г.

650 019 733

Целеви приходи, събрани през 2020 г.

259 118 386

Налични бюджетни кредити през 2020 г.

14 809 311 907

Усвоени бюджетни кредити през 2020 г.

14 569 480 584

2.2.2.    Техническа помощ

Що се отнася до техническата помощ по линия на ЕЗФРСР по инициатива на Комисията, общият размер на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2020 г. възлиза на 20,1 млн. евро, от които 5,1 млн. евро за неоперативна техническа помощ и 15,0 млн. евро за оперативна техническа помощ. Бяха прехвърлени 1 млн. евро от бюджетния ред за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. с цел покриване на нуждите от плащания. Поради това окончателните бюджетни кредити за плащания бяха в размер на 19,1 млн. евро.

3.    Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2020 г.

3.1.    Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.1.1.    Програми за развитие на селските райони по ЕЗФРСР    

В таблица 6 е показано разпределението на бюджетните кредити по държави членки, установено с Регламент (ЕС) № 1305/2013, последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/2220 1 , и сумите, за които са поети задължения през 2020 г.

Таблица 6

Регламент (ЕС) № 1305/2013 (с измененията) спрямо сумите, за които са поети задължения до края на 2020 г.

Бюджетна позиция: 05.046001

(в евро)

ДЧ

Регламент (ЕС) № 1305/2013

Суми, за които са поети задължения през 2020 г.

Разпределение за 2020 г.

 

а)

б)

BE

102 723 155

102 723 155

BG

338 990 216

338 990 216

CZ

321 615 103

321 615 103

DK

151 588 619

151 588 619

DE

1 394 588 766

1 394 588 766

EE

129 177 183

129 177 183

IE

312 570 314

312 567 814

GR

698 261 326

698 261 326

ES

1 183 394 067

1 183 394 067

FR

1 987 739 983

1 987 739 983

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 501 763 408

1 501 763 408

CY

18 881 481

18 881 481

LV

161 491 517

161 491 517

LT

264 151 386

264 151 386

LU

14 511 390

14 511 390

HU

486 662 895

486 662 895

MT

13 858 647

13 858 647

NL

147 976 388

147 976 388

AT

567 266 225

567 266 225

PL

1 187 301 202

1 187 301 202

PT

582 456 022

582 456 022

RO

1 139 927 194

1 139 927 194

SI

120 720 633

120 720 633

SK

214 524 943

214 524 943

FI

344 776 578

344 776 578

SE

249 818 786

249 818 786

UK

756 171 870

756 171 870

Общо

14 675 251 797

14 675 249 297


3.1.2.    Техническа помощ

За програмния период 2014—2020 г. размерът на бюджетните кредити за поети задължения за оперативна техническа помощ в бюджета за 2020 г. беше 18,3 млн. евро. В таблица 7 е показано усвояването на бюджетните кредити за поети задължения, налични за оперативна техническа помощ през 2020 г., което достигна 17,9 млн. евро, т.е. степен на изпълнение от почти 98 %. Най-голямата част се отнася до Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Таблица 7

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Сума, за която са поети задължения

Европейска мрежа за развитие на селските райони

4 775 056

Информационни технологии*

3 718 305

Европейско партньорство за иновации

2 784 971

Европейска мрежа за оценка

2 600 000

Институционална комуникация

1 845 000

Техническа експертна платформа за финансови инструменти

1 000 000

Одит и контрол

790 561

База данни за биологичното земеделие

350 000

Общо

17 863 893

* Включително СШД (службите по широколентовия достъп).

3.2.    Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.2.1.    Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

За програмния период 2014—2020 г. бяха усвоени 14 569,5 млн. евро от наличните бюджетни кредити за плащания в размер на 14 809,3 млн. евро. В таблица 8 е показано разпределението на плащанията, извършени през 2020 г., по периоди на деклариране:


Таблица 8

Плащания за 2020 г. за програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР (в млн. евро)

2014—2020 г.

Предварително финансиране за периода 2014—2020 г.

0

Възстановяване на разходи по искания за плащане преди четвъртото тримесечие на 2019 г.

22 441 523

Възстановяване на разходи по искания за плащане за четвъртото тримесечие на 2019 г.

5 981 516 332

Възстановяване на разходи по искания за плащане за първото тримесечие на 2020 г.

2 922 983 665

Възстановяване на разходи по искания за плащане за второто тримесечие на 2020 г.

3 322 894 277

Възстановяване на разходи по искания за плащане за третото тримесечие на 2020 г.

2 319 644 788

Общо за 2020 г.

14 569 480 584

Месечното усвояване на бюджетните кредити за плащания през годината (януари—декември 2020 г.) е показано на графиката по-долу.

Графика 1


В таблица 9 е показана разбивката по държави членки и по период на деклариране на сумите, изплатени от Комисията през бюджетната 2020 година.

Таблица 9

Реално извършени плащания в периода между 1.1.2020 г. и 31.12.2020 г.

ЕЗФРСР 2014—2020 г. — бюджетна позиция 05.046001

(в евро)

ДЧ

Предварително финансиране

Преди четвъртото тримесечие на 2019 г.

Четвърто тримесечие на 2019 г.

Първо тримесечие на 2020 г.

Второ тримесечие на 2020 г.

Трето тримесечие на 2020 г.

Общо

BE

0

0

22 633 637

10 221 656

40 811 406

14 917 338

88 584 037

BG

0

0

94 619 801

51 059 351

95 970 799

61 377 146

303 027 096

CZ

0

1 243 302

66 331 120

211 947 392

89 585 660

35 016 907

404 124 382

DK

0

0

21 342 768

12 793 460

44 177 209

17 520 232

95 833 669

DE

0

430,665

624 801 406

297 773 284

262 169 493

171 301 611

1 356 476 457

EE

0

0

15 254 158

61 804 881

12 081 589

12 200 744

101 341 372

IE

0

0

171 904 352

26 221 747

37 750 130

97 958 687

333 834 915

GR

0

0

301 201 105

31 003 387

161 172 170

34 891 842

528 268 504

ES

0

0

575 993 456

129 280 942

314 284 640

202 042 142

1 221 601 180

FR

0

0

992 915 242

521 246 584

228 144 822

191 920 935

1 934 227 583

HR

0

0

69 679 464

101 844 879

126 288 667

61 411 910

359 224 921

IT

0

0

729 100 663

173 700 502

372 107 248

251 226 035

1 526 134 448

CY

0

0

7 094 755

3 052 288

8 251 714

3 642 307

22 041 064

LV

0

0

46 977 275

48 061 379

24 424 327

30 510 745

149 973 725

LT

0

153,698

79 488 127

38 080 698

49 374 943

22 808 338

189 905 805

LU

0

0

3 900 347

7 570 284

1 263 740

1 418 748

14 153 119

HU

0

0

183 849 875

98 429 983

176 016 151

107 181 921

565 477 931

MT

0

0

7 440 934

3 339 672

4 050 328

3 227 108

18 058 042

NL

0

0

16 136 441

75 676 544

15 845 200

21 665 878

129 324 063

AT

0

0

310 789 074

52 258 576

162 850 408

47 217 105

573 115 163

PL

0

0

351 293 769

331 932 216

279 575 300

243 321 308

1 206 122 592

PT

0

0

287 699 963

78 112 241

67 895 350

146 053 311

579 760 866

RO

0

18 718 168

348 319 324

211 016 820

291 275 824

281 791 057

1 151 121 193

SI

0

0

41 040 385

14 201 301

47 863 785

22 621 068

125 726 538

SK

0

0

58 401 782

45 723 277

57 913 820

31 663 011

193 701 890

FI

0

0

139 532 558

26 429 828

60 090 058

79 079 919

305 132 363

SE

0

0

194 056 782

57 298 926

43 686 324

31 096 244

326 138 276

UK

0

1 895 690

219 717 771

202 901 568

247 973 172

94 561 192

767 049 393

Общо

0

22 441 523

5 981 516 332

2 922 983 665

3 322 894 277

2 319 644 788

14 569 480 584В таблица 10 е показано сравнение, по държави членки, между плащанията по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г., извършени през 2020 г., и плащанията, извършени през 2019 г. Като цяло плащанията са се увеличили с 5 % в сравнение с 2019 г. (14,6 млрд. евро спрямо 13,8 млрд. евро).

Таблица 10

Плащания, извършени към държавите членки — сравнение между 2020 г. и 2019 г. — по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

(в евро)

 

ДЧ

2019 г.

2020 г.

Разлика между 2020 г. и 2019 г.

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

(в евро)

(в %)

BE

78 872 428

0

78 872 428

88 584 037

0

88 584 037

9 711 609

12,31 %

BG

308 634 763

0

308 634 763

303 027 096

0

303 027 096

-5 607 667

-1,82 %

CZ

393 828 050

0

393 828 050

404 124 382

0

404 124 382

10 296 332

2,61 %

DK

101 066 664

0

101 066 664

95 833 669

0

95 833 669

-5 232 995

-5,18 %

DE

1 273 596 303

0

1 273 596 303

1 356 476 457

0

1 356 476 457

82 880 155

6,51 %

EE

124 908 745

0

124 908 745

101 341 372

0

101 341 372

-23 567 374

-18,87 %

IE

324 022 439

0

324 022 439

333 834 915

0

333 834 915

9 812 476

3,03 %

GR

411 413 602

0

411 413 602

528 268 504

0

528 268 504

116 854 902

28,40 %

ES

1 165 619 770

0

1 165 619 770

1 221 601 180

0

1 221 601 180

55 981 410

4,80 %

FR

2 060 819 582

2 703 993

2 063 523 575

1 934 227 583

0

1 934 227 583

-129 295 992

-6,27 %

HR

299 635 531

0

299 635 531

359 224 921

0

359 224 921

59 589 389

19,89 %

IT

1 449 081 121

0

1 449 081 121

1 526 134 448

0

1 526 134 448

77 053 327

5,32 %

CY

20 952 824

0

20 952 824

22 041 064

0

22 041 064

1 088 240

5,19 %

LV

206 475 667

0

206 475 667

149 973 725

0

149 973 725

-56 501 942

-27,36 %

LT

181 240 364

10 800

181 251 164

189 905 805

0

189 905 805

8 654 641

4,77 %

LU

14 481 595

0

14 481 595

14 153 119

0

14 153 119

-328,475

-2,27 %

HU

511 369 533

0

511 369 533

565 477 931

0

565 477 931

54 108 398

10,58 %

MT

19 429 947

0

19 429 947

18 058 042

0

18 058 042

-1 371 905

-7,06 %

NL

90 398 504

0

90 398 504

129 324 063

0

129 324 063

38 925 559

43,06 %

AT

538 171 765

0

538 171 765

573 115 163

0

573 115 163

34 943 398

6,49 %

PL

1 092 284 985

0

1 092 284 985

1 206 122 592

0

1 206 122 592

113 837 608

10,42 %

PT

523 049 233

0

523 049 233

579 760 866

0

579 760 866

56 711 633

10,84 %

RO

967 073 048

0

967 073 048

1 151 121 193

0

1 151 121 193

184 048 145

19,03 %

SI

120 096 847

0

120 096 847

125 726 538

0

125 726 538

5 629 691

4,69 %

SK

209 361 675

0

209 361 675

193 701 890

0

193 701 890

-15 659 785

-7,48 %

FI

351 173 513

0

351 173 513

305 132 363

0

305 132 363

-46 041 151

-13,11 %

SE

226 298 189

0

226 298 189

326 138 276

0

326 138 276

99 840 087

44,12 %

UK

773 925 472

0

773 925 472

767 049 393

0

767 049 393

-6 876 079

-0,89 %

Общо

13 837 282 157

2 714 793

13 839 996 951

14 569 480 584

0

14 569 480 584

729 483 634

5,27 %3.2.2.    Техническа помощ 

За програмния период 2014—2020 г. сумата за бюджетни кредити за плащания, налични през бюджетната 2020 година за оперативна техническа помощ, възлиза на 15,0 млн. евро, от които 1,0 млн. евро бяха прехвърлени към програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. Окончателното изпълнение възлезе на 12,9 млн. евро, т.е. степен на изпълнение над 92 %.

В следващата таблица 11 са представени плащанията, групирани по основни дейности. Най-голямата част се отнася до Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Таблица 11

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за плащания

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Изплатена сума

Европейска мрежа за развитие на селските райони

3 784 172

Информационни технологии*

2 813 592

Европейско партньорство за иновации

2 115 898

Европейска мрежа за оценка

1 537 740

Институционална комуникация

1 520 000

Одит и контрол

695,650

База данни за биологичното земеделие

210,000

Техническа експертна платформа за финансови инструменти

209,819

Програма LIFE

53,380

Общо

12 940 251

* Включително СШД (службите по широколентовия достъп).

3.3.    Анализ на декларираните разходи по мерки

В таблица 12 са показани декларираните искания за плащане по линия на ЕЗФРСР през 2020 г. по държави членки и по мерки (от четвъртото тримесечие на 2019 г. до третото тримесечие на 2020 г.), кумулативните декларирани разходи от началото на програмния период, както и финансовият план на програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

Разходите през 2020 г. по ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. бяха основно по мярка 04 (Инвестиции в материални активи), мярка 13 (Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения) и мярка 10 (Агроекология и климат).Таблица 12

Декларирани разходи за ЕЗФРСР за 2020 г. (от четвъртото тримесечие на 2019 г. до третото тримесечие на 2020 г.) и общи кумулативни разходи (от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2020 г.)

в сравнение с финансовите планове — ЕЗФРСР 2014—2020 г.

 

Декларирани разходи за 2020 г. (от четвъртото тримесечие на 2019 г. до третото тримесечие на 2020 г.)

Декларирани кумулативни разходи (от четвъртото тримесечие на 2014 г. до третото тримесечие на 2020 г.)

Финансови планове за периода 2014—2020 г.

Мерки по ЕЗФРСР

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

Мярка 01

Трансфер на знания и действия за осведомяване

96,1

0,7 %

346,7

0,6 %

910,7

0,9 %

Мярка 02

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанства и услуги по заместване в стопанствата

37,0

0,3 %

124,0

0,2 %

455,6

0,5 %

Мярка 03

Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни

41,9

0,3 %

140,6

0,2 %

337,7

0,3 %

Мярка 04

Инвестиции в материални активи

3 038,2

20,9 %

11 004,0

17,8 %

22 293,2

22,3 %

Мярка 05

Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

74,3

0,5 %

310,1

0,5 %

769,3

0,8 %

Мярка 06

Развитие на стопанства и предприятия

936,3

6,4 %

3 775,1

6,1 %

6 602,8

6,6 %

Мярка 07

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

999,9

6,9 %

3 403,1

5,5 %

6 883,1

6,9 %

Мярка 08

Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

399,6

2,7 %

1 835,6

3,0 %

3 855,3

3,9 %

Мярка 09

Учредяване на групи и организации на производителите

31,8

0,2 %

105,2

0,2 %

255,1

0,3 %

Мярка 10

Агроекология и климат

2 564,3

17,6 %

12 405,8

20,1 %

16 452,5

16,4 %

Мярка 11

Биологично земеделие

1 313,8

9,0 %

5 521,3

8,9 %

7 529,1

7,5 %

Мярка 12

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

87,8

0,6 %

428,7

0,7 %

579,3

0,6 %

Мярка 13

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

2 842,3

19,5 %

14 758,0

23,9 %

17 322,8

17,3 %

Мярка 14

Хуманно отношение към животните

318,8

2,2 %

1 471,2

2,4 %

1 866,6

1,9 %

Мярка 15

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

37,5

0,3 %

84,1

0,1 %

233,2

0,2 %

Мярка 16

Сътрудничество

161,0

1,1 %

407,1

0,7 %

1 626,6

1,6 %

Мярка 17

Управление на риска

336,1

2,3 %

1 220,5

2,0 %

1 611,0

1,6 %

Мярка 18

Финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

-0,1

0,0 %

108,1

0,2 %

108,1

0,1 %

Мярка 19

Подпомагане за местно развитие по линия на LEADER – водено от общностите местно развитие (ВОМР)

919,0

6,3 %

2 770,4

4,5 %

7 010,2

7,0 %

Мярка 20

Техническа помощ на държавите членки

309,7

2,1 %

1 103,5

1,8 %

2 155,6

2,2 %

Мярка 21

Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани и МСП, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара и/или развитие на селскостопански продукти, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19 (член 39б)

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

730,1

0,7 %

Мярка 113

Ранно пенсиониране

26,4

0,2 %

428,6

0,7 %

474,4

0,5 %

Мярка 131

Спазване на стандартите, основани на законодателството на Общността

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Мярка 341

Придобиване на умения, стимулиране на интерес и изпълнение

0,0

0,0 %

0,5

0,0 %

0,6

0,0 %

Обща сума

 

14 571,8

100,0 %

61 752,2

100,0 %

100 063,0

100 %

*Държавите членки декларират разходите си на тримесечие. Декларациите за четвъртото тримесечие (Т4) на година n обаче се подават през януари на година n+1. Следователно съответните възстановявания от Комисията на разходите на държавите членки през година n обхващат периода от четвъртото тримесечие (Т4) на година n-1 до третото тримесечие (Т3) на година n.3.4.    Изпълнение на програмите по линия на ЕЗФРСР

   

На графика 2 е показан процентът на усвояване на средствата по програми за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. по държави членки: плащания от началото на програмния период, включително извършените плащания за четвъртото тримесечие на 2020 г., разходите за които се възстановяват през финансовата 2021 година, спрямо общия размер на разпределените средства за периода 2014—2020 г.

През 2020 г. нямаше нови отменени бюджетни задължения. Общият размер на отменените бюджетни задължения от началото на програмния период 2014—2020 г. възлиза на 16,5 млн. евро.

До края на 2020 г. изпълнението на програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. достигна среден процент на усвояване от 71 %. Като цяло е налице добър напредък по отношение на изпълнението на програмите, като промените в средните стойности за отделните държави членки са показани на графика 2 по-долу.

(1) Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.