25.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 65/4


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 януари 2021 година

относно предложение за регламент относно презграничните плащания в рамките на Съюза

(CON/2021/3)

(2021/C 65/04)

Въведение и правно основание

На 15 октомври 2020 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст) (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС) във връзка с член 127, параграф 2, четвърто тире от ДФЕС и член 3.1, четвърто тире от Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, отнасящи се до нормалното функциониране на платежните системи. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно член 17.5, първо изречение от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

С предложения регламент се цели кодифициране на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), последно изменен с Регламент (ЕС) 2019/518 на Европейския парламент и на Съвета (3). Макар че по принцип приветства кодифицирането, ЕЦБ отбелязва, както е посочено в обяснителния меморандум на предложения регламент, че актовете предмет на кодификация не съдържат изменения по същество, а единствено формални изменения, необходими за самото кодифициране. ЕЦБ също така прие становище (4) относно предложение за Регламент (ЕС) 2019/518 (5). Някои разпоредби обаче на Регламент (ЕС) 2019/518 бяха въведени в контекста на законодателната процедура на Съюза след представянето на предложението на Комисията на ЕЦБ и поради това не бяха част от искането за консултация на Съвета до ЕЦБ. Поради това с оглед на липсата на възможност да изрази становище в предходни случаи и имайки предвид, че предложеният регламент ще бъде приет в съответствие с обикновената законодателна процедура, ЕЦБ би искала да се възползва от възможността да изрази становище относно една от разпоредбите на предложения регламент, която бе въведена с Регламент (ЕС) 2019/518.

1.   Специфични забележки

1.1   Позоваване на референтните обменни курсове на еврото, публикувани от ЕЦБ

Член 4, параграф 1 от предложения регламент, с който се цели допълване на изискванията за прозрачност и предоставяне на информация, установени в Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (6) (наричана по-долу „Директивата за платежните услуги“) по отношение на таксите за превалутиране (7), задължава доставчиците на платежни услуги и лицата, които предоставят услуги по превалутиране на терминално устройство АТМ или на мястото на продажба, да изразяват общата сума на таксите за превалутиране като процентна надбавка спрямо последните налични референтни обменни курсове на еврото, публикувани от ЕЦБ.

От 1998 г. ЕЦБ публикува референтни обменни курсове на еврото (ECBRR) на базата на рамка, одобрена от Управителния съвет на ЕЦБ през 1998 г. и изменена впоследствие през 2015 г. (8) (наричана по-долу „Рамката за референтните обменни курсове на еврото“). Референтните обменни курсове на еврото се предоставят в обществен интерес на отделните граждани и институции (9) и се използват от широк кръг институции. Целта на Рамката за референтните обменни курсове на еврото е да се запази достоверността на референтните обменни курсове на еврото чрез: i) възпиране на търгуването на базата на референтните обменни курсове на еврото; и ii) ограничаване на използването им за справочни цели. Настойчиво се препоръчва референтните обменни курсове на еврото да не се използват за целите на извършване на сделки, като ECBRR се публикуват само с информативна цел (10). В това отношение с Рамката за референтните обменни курсове на еврото се цели засилване на разграничаването на референтните обменни курсове на еврото от бенчмаркове на обменни курсове, които са предназначени да се използват за целите на извършване на сделки.

Посочването на референтните обменни курсове на еврото в предложения регламент би могло противно на целите им да създаде стимули за някои участници на пазара да търгуват на базата на референтните обменни курсове на еврото. Поради това ЕЦБ препоръчва посочването на референтните обменни курсове на еврото в член 4 от предложения регламент да бъде премахнато и заменено с подходящо посочване на валутен бенчмарк, който попада в приложното поле на Регламента относно бенчмарковете на Съюза (11) и който може да се използва в контекста на таксите за превалутиране. Точността и достоверността на тези бенчмаркове, които са гарантирани от режима за администраторите на бенчмаркове, въведен с този регламент, защитават интересите на клиентите на доставчиците на платежни услуги и на лицата, които предоставят услуги по превалутиране.

Когато ЕЦБ отправя препоръки за изменения на предложения регламент, конкретните предложения с обяснителен текст към тях се представят в технически работен документ. Техническият работен документ е достъпен на английски език на EUR-Lex.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 януари 2021 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  COM(2020) 323 final.

(2)  Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).

(3)  Регламент (ЕС) 2019/518 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране (ОВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 36).

(4)  Вж. Становище на Европейската централна банка CON/2018/38 от 31 август 2018 г. относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (ОВ C 382, 23.10.2018 г, стр. 7). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(5)  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането, COM(2018) 163 final.

(6)  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

(7)  Вж. съображение 8 от предложения регламент.

(8)  Вж. Рамката на ЕЦБ за референтните обменни курсове на еврото, достъпна на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(9)  Вж. прессъобщението на ЕЦБ от 7 декември 2015 г. относно внасянето на промени от ЕЦБ в референтните обменни курсове на еврото.

(10)  Рамката за референтните обменни курсове на еврото изрично предвижда, че „под термина „референтен курс“ се разбира обменен курс, който не е предназначен да бъде използван пряко или косвено в пазарни сделки (като базов бенчмарк). Курсовете са само с информативна цел.“

(11)  Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).