29.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/5


Резолюция на Европейския комитет на регионите относно Конференцията за бъдещето на Европа

(2020/C 141/02)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ (КР),

като има предвид, че:

а)

Демократичната легитимност на Европейския съюз се корени в доверието на гражданите в техните представители, избрани на европейско, национално, регионално и местно равнище;

б)

представителната демокрация е основата на европейския проект; повишената избирателна активност по време на изборите за Европейски парламент през 2019 г. показа силния интерес на гражданите към оформянето на въпросите, свързани с ЕС; всички равнища на управление трябва да отговорят на новите предизвикателства и да разработят нови начини за ангажиране на гражданите;

в)

всяка година в държавите — членки на ЕС, се провеждат избори на национално, регионално и местно равнище и тези избори представляват възможност гражданите да бъдат информирани за това как европейските политики засягат всички равнища на управление, като по този начин спомагат за укрепване на доверието в ЕС в техните очи;

г)

Ключовата роля на местните и регионалните власти се доказва от факта, че те отговарят за половината от всички публични инвестиции, една трета от публичните разходи и една четвърт от данъчните приходи в ЕС;

Европейският комитет на регионите (КР)

1.

приветства инициативата на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета за организиране на Конференция за бъдещето на Европа и очаква да допринесе за постигането на конкретни резултати и за предприемане на действия с осезаеми ползи за гражданите на ЕС;

2.

счита, че конференцията представлява възможност за набелязване на мерки, които ЕС трябва да предприеме, за да увеличи капацитета си за осигуряване и подобряване на демократичното си функциониране в съответствие с новия принцип на активна субсидиарност;

3.

подчертава, че над един милион местни и регионални представители на изборни длъжности в целия Съюз би трябвало да бъдат включени както в разработването на политиките на ЕС, така и в свързването на ЕС с неговите граждани; за да се увеличи видимостта на процеса, КР се ангажира да насърчава дебати по въпроси, свързани с ЕС, в регионалните парламенти и общинските съвети;

4.

приветства предложените мерки за достигане до гражданите и подчертава значението на откритите и широкообхватни тематични дебати; напълно подкрепя идеята, че важните елементи на конференцията би трябвало да бъдат децентрализирани, за да включват пряко и активно области и групи от населението отвъд европейските и националните столици. За тази цел КР ще предостави подкрепа на своите членове за организиране на местни прояви с акцент върху темите на конференцията и ще разработи инструменти за събиране и съобщаване на резултатите и предложенията от тези дебати на конференцията;

5.

призовава в Конференцията за бъдещето на Европа да бъдат включени центровете Europe Direct и те да бъдат считани за регионални центрове за участие, като се има предвид техният обхват, както и фактът, че основната им роля е да доближават европейските въпроси до гражданите като цяло. Центровете Europe Direct разполагат с важен опит във връзка с популяризирането на дебати, така че те ще бъдат основен стълб по отношение на гарантирането, че Конференцията за бъдещето на Европа е обширна и широкообхватна, както и че е обогатена с разнообразни мнения;

6.

подчертава, че трябва да се гарантира плурализъм и приобщаване в процеса на конференцията и изцяло подкрепя предложението на Европейския парламент за двустранен подход: пленарно заседание на конференцията на институционално равнище, както и набор от граждански форуми „Агора“ и съответни децентрализирани дейности, като е необходимо да се гарантира възможно най-тясната връзка между двете; настоява, че конференцията и дейностите във връзка с нея трябва да отразяват многообразието в Европа, за да се стимулира задълбочен дебат;

7.

предлага в конференцията да бъдат включени приноси, реализирани със съществуващите инструменти на демокрацията на участието на местно и регионално равнище, за да се допълнят каналите на представителната демокрация. Към тях спадат, например, успешно изпитаните в много региони граждански диалози и гражданските форуми с балансиран състав от участници, избрани на случаен принцип; съчетаването на граждански форуми с експертни форуми също е доказало своята ценност в това отношение;

8.

счита, че дори след края на конференцията ЕС трябва да продължи да работи пряко със своите граждани, като се основава на богат опит, извлечен от модели с широко участие, за да създаде постоянен структуриран механизъм за диалог на местно равнище. Тези постоянни механизми трябва да бъдат съчетани с диалози по актуални въпроси, като целевите групи могат да се променят;

9.

споделя мнението, че е необходимо младите хора да участват в Конференцията за бъдещето на Европа и да им се обърне специално внимание, за да се наблегне върху посоката, в която европейският проект ще се развива в бъдеще, и подчертава, че във всички предложения, направени от конференцията, трябва да бъдат взети предвид тревогите на бъдещите поколения;

10.

призовава за ясен акцент върху основните предизвикателства пред Европейския съюз и дебат „отдолу нагоре“ по темите на конференцията, включително, но не само, предизвикателствата в областта на околната среда и климата, социалната справедливост, устойчивото развитие, цифровата трансформация, икономиката, заетостта, териториалното сближаване и промените на политиките, процесите, институциите и ресурсите на ЕС, включително и ролята на регионалната и местната демокрация, които са необходими, за да се даде възможност на ЕС да отговори на нуждите и очакванията на гражданите по тези въпроси; С оглед на подходящото използване на резултатите от конференцията, не би трябвало да се изключват евентуални промени в Договорите на ЕС;

11.

подкрепя факта, че в становището на Европейския парламент относно Конференцията за бъдещето на Европа (P9_TA-PROV (2020)0010) се предлага в хода на процеса на Конференцията да се проведат няколко тематични форума „Агора на гражданите“, които да отразяват приоритетите на политиката, и те да се състоят от максимум 200-300 граждани, най-малко по трима от държава членка, изчислено в съответствие с принципа на регресивната пропорционалност. Подкрепя също така предложението на Европейския парламент подборът на участващите граждани сред всички граждани на ЕС да се извършва от независими институции в държавите членки в съответствие с горепосочените критерии;

12.

е убеден, че за да се използва подкрепата на гражданите за европейската интеграция и те да бъдат включени по-активно в процеса на вземане на решения в ЕС, по време на обсъжданията на конференцията е от съществено значение да се постави акцент върху допълнително развитие на понятието за европейско гражданство въз основа на индивидуалните права в европейската система на многостепенно управление;

13.

изтъква опасенията си относно изразените досега позиции от Европейската комисия и Съвета на министрите, в които липсват яснота и амбиции по отношение на обхвата и процеса за Конференцията за бъдещето на Европа и по-специално участието на местните и регионалните власти на Европейския съюз и на Комитета на регионите;

14.

счита, че конференцията трябва да има за ясна цел формулирането на конкретни предложения за законодателство или промени на договорите на ЕС, които след това да бъдат обсъдени по време на предизборната кампания за Европейски парламент през 2024 г. с оглед на бъдеща Конвенция;

15.

приветства предложението за пленарно заседание на конференцията, в което да участват членове на Европейския парламент, Европейската комисия, правителствата на държавите от ЕС-27, националните парламенти и Европейския комитет на регионите; призовава КР да бъде представляван от най-малко осем членове с пълно право на глас; освен това смята, че е необходимо да се осигури равнопоставено представителство на вторите камари на националните парламенти, тъй като в много държави членки те се състоят от представители на регионалните власти;

16.

призовава ръководния комитет на конференцията да гарантира политически и институционален баланс между всички равнища на управление, включително един член на Европейския комитет на регионите, подпомаган от служител на КР, зачислен към съвместния секретариат;

17.

приветства предложението за включване на местните и регионалните представители от страните кандидатки за членство в ЕС в дискусиите относно бъдещето на Европа;

18.

призовава Европейския парламент, Съвета и Комисията да включат принципите, посочени в настоящата резолюция, в своята съвместна декларация и да заявят намерението си да станат страна по тази декларация;

19.

възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския парламент, на председателя на Европейската комисията, на председателя на Европейския съвет и на хърватското председателство на Съвета.

Брюксел, 12 февруари 2020 г.

Председател на Европейския комитет на регионите

Apostolos TZITZIKOSTAS